Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Česká republika

Posledná úprava: 23-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy konania a kto ich zvyčajne platí? 1.
2. Čo znamená pojem právna pomoc? 2.
3. Kto môže využívať právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc pre všetky druhy sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké doklady je potrebné pripojiť k žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde sa podáva žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako zistím, či som oprávnený na priznanie právnej pomoci, alebo nie? 9.
10. Ako mám postupovať, ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci? 10.
11. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právneho zástupcu? 11.
12. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, vzťahuje sa to na všetky trovy súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený na priznanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania? 13.
14. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, bude sa to vzťahovať aj na akékoľvek opravné prostriedky, ktoré by som mohol podať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, môže mi byť pomoc odobratá pred skončením súdneho procesu (alebo dokonca po súdnom procese)? 15.
16. V prípade, že žiadosť o právnu pomoc bola zamietnutá, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať? 16.

 

1. Aké sú trovy konania a kto ich zvyčajne platí?

Občiansky súdny poriadok stanovuje dva druhy nákladov občianskoprávneho konania: výdavky strán a ich zástupcov hradené v hotovosti (napr. cestovné, strava a ubytovanie), súdne poplatky, ušlé zárobky strán a ich právnych zástupcov, výdavky spojené s obstarávaním dôkazov, notárske poplatky za výkon úkonov súdneho komisára a jeho výdavky hradené v hotovosti (v dedičských konaniach), odmena správcovi dedičstva a jeho výdavky hradené v hotovosti, poplatky za tlmočenie a poplatky za zastupovanie. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci; aj ďalšie výdavky sa môžu považovať za náklady. Musia to však byť výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s konaním. To znamená, že napríklad náklady spojené s upomienkami dlžníkovi pred podaním žaloby alebo výdavky, ktoré vznikli pri pokuse dosiahnuť mimosúdny zmier, sa nemôžu považovať za náklady konania.

Strana konania hradí v podstate náklady konania, ktoré sa týkajú jej osobne a jej zástupcu, a to aj vtedy, keď je oslobodená od zaplatenia súdnych poplatkov. Štát hradí výdavky zástupcu zaplatené v hotovosti, ak zástupcu pre stranu určí súd (oddiel 30 Občianskeho súdneho poriadku). Ak je ako zástupca určený advokát, štát hradí aj jeho honorár.

Úhradu súdnych poplatkov upravujú samostatné právne predpisy, t. j. zákon o súdnych poplatkoch. V bežných sporných konaniach súdny poplatok zvyčajne hradí navrhovateľ. Zákon určuje, ktoré súdne konania sú oslobodené od súdnych poplatkov (napr. prípady poručníctva, súdna starostlivosť o maloletých, konania o výživnom pre deti alebo rodičov, prvostupňové dedičské konania).

HoreHore

2. Čo znamená pojem právna pomoc?

Podľa českého práva sa za právnu pomoc v občianskoprávnych konaniach považuje:

 • oslobodenie strany od uhradenia súdneho poplatku,
 • vymenovanie zástupcu – možné aj pred začatím konania, aby sa zabezpečilo zastupovanie pri podaní žaloby (návrh na začatie konania) – strana, pre ktorú je zástupca určený, neplatí výdavky zástupcu hradené v hotovosti alebo poplatok za zastupovanie,
 • vymenovanie právneho zástupcu Českou advokátskou komorou.

Na právnu pomoc v cezhraničných sporoch sa vzťahuje samostatný zákon, t. j. zákon o poskytovaní právnej pomoci v cezhraničných sporoch v rámci Európskej únie. Poskytovanie právnej pomoci znamená:

 • vymenovanie zástupcu,
 • vymenovanie tlmočníka,
 • oslobodenie od súdnych poplatkov a od zálohového hradenia poplatkov spojených s dôkazmi v konaniach pred procedurálnym súdom,
 • zaobstaranie prekladu písomných dokumentov (okrem dokumentov v slovenskom jazyku),
 • náhrada nevyhnutných cestovných výdavkov.

Právnu pomoc možno poskytnúť aj mimo súdnych konaní vo forme právnych služieb v súlade so zákonom o právnej praxi. Osoby, ktoré si nemôžu dovoliť tieto služby, sú oprávnené obrátiť sa na Českú advokátsku komoru, aby im vymenovala právneho zástupcu za predpokladu, že spĺňajú stanovené podmienky.

3. Kto môže využívať právnu pomoc?

Súd môže na požiadanie oslobodiť stranu konania (alebo určenú stranu) od súdneho poplatku:

HoreHore

 • ak je to odôvodnené situáciou strany a
 • v prípadoch, ktoré nie sú spojené so svojvoľným alebo zjavne bezúspešným uplatňovaním alebo bránením práva.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu byť oslobodené.

Stranám konania sa nesmie brániť v uplatňovaní alebo bránení práva pred súdom len preto, že sú v nepriaznivej finančnej situácii. Súd berie do úvahy najmä celkovú finančnú situáciu navrhovateľa, výšku súdneho poplatku, pravdepodobné náklady spojené s predkladaním dôkazov a povahu predloženého nároku. V prípade fyzických osôb súd zohľadňuje ich sociálnu situáciu, zdravotný stav atď. U právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, môže súd prihliadať aj na povahu ich podnikania alebo iných činností, výšku a štruktúru ich aktív a ich platobnú schopnosť.

Zjavne bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva sa vyskytuje najmä v prípadoch, keď zo skutočností, ktoré navrhovateľ predložil nepochybne vyplýva, že súd nemôže v danej situácii jeho žiadosť podporiť. Medzi najdôležitejšie príklady svojvoľného uplatňovania alebo bránenia práva patrí uplatňovanie práva s cieľom spôsobiť šikanovanie alebo zjavné zdržiavanie plnenia povinností, ktoré sú pre dlžníka jednoznačne záväzné.

Ak súd rozhodne, že strana je oslobodená od súdnych poplatkov, nie je možné od strany požadovať, aby poukázala zálohu na náklady súvisiace s dôkazmi alebo uhradila štátu všetky náklady, ktoré hradí štát.

Súd na požiadanie vymenuje zástupcu pre stranu, ktorá spĺňa podmienky oslobodenia od súdnych poplatkov, ak je to nevyhnutné na ochranu záujmov strany. Nejestvuje však žiadny automatický nárok na vymenovanie zástupcu, ak konanie alebo strana sú oslobodené od súdneho poplatku ex lege (t. j. na základe zákona o súdnych poplatkoch). Aj v týchto prípadoch musia byť splnené uvedené podmienky oslobodenia od súdnych poplatkov, ako ich ustanovuje občiansky súdny poriadok. Každú fyzickú osobu  spôsobilú na právne úkony, ktorá je oprávnená poskytnúť riadne zastupovanie, možno vymenovať za zástupcu; súhlas tejto osoby s vymenovaním je nevyhnutný. Advokát bude vymenovaný za zástupcu, keď je to nevyhnutné z hľadiska ochrany záujmov strany alebo v prípadoch, keď je zastupovanie advokátom povinné (podanie odvolania na Najvyšší súd). Výdavky zástupcu hradené v hotovosti a poplatky za zastupovanie hradí štát. Súd môže vymenovať zástupcu pred začatím konania, ak má strana v úmysle podať žalobu za pomoci zástupcu.

HoreHore

Ak súd zamietne žiadosť o vymenovanie zástupcu, žiadateľ sa môže obrátiť na Českú advokátsku komoru a požiadať ju o vymenovanie právneho zástupcu. V tomto prípade môže komora vymenovať právneho zástupcu, ak žiadateľ preukáže, že najmenej dvaja advokáti mu odmietli poskytnúť právne služby. Nejestvuje žiadny právny nárok byť vymenovaný za právneho zástupcu. Z osobitného prípadu musí byť zrejmé, že zastupovanie právnym zástupcom je absolútne nevyhnutné alebo požadované zo zákona na ochranu práv navrhovateľa. Ak komora zistí, že žiadosť o vymenovanie právneho zástupcu je odôvodnená, vymenuje jedného právneho zástupcu na poskytnutie jednej osobitnej právnej služby; od právneho zástupcu sa nikdy nevyžaduje, aby sa venoval väčšiemu počtu problémov žiadateľa.

4. Je možné získať právnu pomoc pre všetky druhy sporov?

Právnu pomoc opísanú v otázkach 2 a 3 možno získať v súdnych konaniach zaoberajúcich sa prípadmi občianskeho, pracovného, rodinného a obchodného práva.

Právnu pomoc možno poskytnúť aj v správnom súdnictve v súlade so správnym poriadkom.

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Pre tieto prípady nejestvuje žiadny osobitný postup.

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Nejestvuje žiadny osobitný vzor formulára žiadosti. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

 • údaje o žiadateľovi umožňujúce jeho jednoznačnú identifikáciu;
 • údaje o prípade;
 • tvrdenie žiadateľa, že jeho finančný stav je taký, že si nemôže dovoliť riadne uplatňovať svoje práva pred súdom;
 • podrobné údaje o tom, že žiadateľ usiluje o: a) oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok, b) vymenovanie zástupcu, c) vymenovanie advokáta ako zástupcu so zreteľom na zložitosť prípadu;
 • vyhlásenie o priemernom mesačnom príjme žiadateľa zo závislej činnosti (zo samostatnej zárobkovej činnosti);
 • vyhlásenie o výške vedľajších príjmov (napr. kapitálové výnosy z cenných papierov);
 • vyhlásenie o dôchodkových dávkach, ktoré žiadateľ poberá, a úplné údaje o nich;
 • úplné údaje o osobnom majetku vyššej hodnoty (napr. finančné úspory, cenné papiere, osobné okrasné predmety, autá, majetok, ktorý žiadateľ nepoužíva na svoje základné potreby súvisiace s bývaním alebo na svoje pracovné činnosti – pozemky, rekreačné budovy atď.);
 • úplné údaje o dôležitých mesačných výdavkoch (výdavkoch spojených s bývaním, živobytím; náklady na cestu do práce; výživné na deti alebo (bývalého) manželského partnera – s úplnými údajmi o orgáne a rozhodnutí ukladajúcom žiadateľovi túto povinnosť);
 • úplné údaje o všetkých dlhoch a veriteľoch, prenájmoch a spotrebiteľských úveroch (a prípadne údaje o exekučnom konaní proti žiadateľovi);
 • úplné údaje o všetkých ďalších relevantných skutočnostiach;
 • odkaz na prílohy k žiadosti, t. j. najmä úradné potvrdenie výšky uvedeného príjmu (potvrdenie príjmu od zamestnávateľa alebo správcu dane – v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby sa toto potvrdenie vyžaduje za posledné zdaňovacie obdobie); potvrdenie, že žiadateľ platí odvody do dôchodkového fondu; rozhodnutie, ktoré je základom pre platenie výživného zo strany žiadateľa iným osobám; doklady o nevyhnutných výdavkoch (napr. účty nájomného);
 • čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že vo svojej žiadosti uviedol pravdivé informácie a nezatajil žiadne skutočnosti;
 • dátum, podpis žiadateľa.

V cezhraničných prípadoch sa žiadosť musí predložiť na predtlačenom formulári. Tento formulár možno vyplniť priamo na internetovej stránke Európskeho justičného atlasu v občianskych veciach.

HoreHore

7. Aké doklady je potrebné pripojiť k žiadosti o právnu pomoc?

Potvrdenie o finančnej situácii žiadateľa majú sprevádzať dokumenty preukazujúce všetky žiadateľove príjmy a výdavky uvedené v žiadosti (pozri bod 6).

8. Kde sa podáva žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov možno predložiť súdu, ktorý vedie konanie, v súvislosti s ktorým sa žiada o oslobodenie. Súd prvého stupňa rozhodne o žiadosti, a to aj v prípadoch, keď sa žiadosť týka oslobodení pre konania po podaní odvolania.

Žiadosť o vymenovanie zástupcu pred začatím konania možno vo všeobecnosti predložiť okresnému súdu, v obvode ktorého má žiadateľ svoje bydlisko, alebo inému okresnému súdu.

Žiadosť o vymenovanie právneho zástupcu Českou advokátskou komorou (pozri bod 3) sa predkladá Českej advokátskej komore, pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.

9. Ako zistím, či som oprávnený na priznanie právnej pomoci, alebo nie?

Súd je povinný informovať strany o ich práve predložiť žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov, ak nie sú zastúpené advokátom alebo notárom. Súd je tiež povinný informovať strany o ich práve požiadať o vymenovanie zástupcu.

Advokáti sú vo všeobecnosti oprávnení poskytovať právne poradenstvo.

10. Ako mám postupovať, ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci?

Je vecou súdu, aby na základe žiadosti rozhodol, či strana spĺňa, alebo nespĺňa podmienky pre právnu pomoc. Informácie o predložení žiadosti nájdete v odpovediach na otázky 68.

HoreHore

11. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, kto mi vyberie právneho zástupcu?

Súd vymenuje zástupcu na základe návrhu strany (pozri odpoveď na otázku 2). Súd vymenuje advokáta ako zástupcu, ak sa to vyžaduje na ochranu záujmov strany alebo v konaniach, kde je zastupovanie advokátom povinné. Súd vyberie konkrétneho advokáta, ktorý je povinný poskytovať právne služby, ak nejestvujú zákonné dôvody na odmietnutie vymenovania (napr. konflikt záujmov). Ak najmenej dvaja advokáti odmietnu poskytovať právne služby, ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Českú advokátsku komoru, ktorá môže určiť advokáta.

12. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, vzťahuje sa to na všetky trovy súdneho konania?

Pozri odpoveď na otázku 2.

13. Ak som oprávnený na priznanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy konania?

Súd môže poskytnúť oslobodenie od súdnych poplatkov len čiastočne alebo len na určitú časť konania (napr. len pre prvostupňové konanie), alebo len pre niektoré súdne poplatky. Zvyšnú časť súdnych poplatkov musí uhradiť strana.

Ak je zástupca vymenovaný pre stranu, ktorá je oslobodená od súdnych poplatkov, táto strana neuhrádza výdavky zástupcu zaplatené v hotovosti alebo odmenu za zastupovanie v rozsahu, v akom bola táto strana oslobodená od súdnych poplatkov.

14. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, bude sa to vzťahovať aj na akékoľvek opravné prostriedky, ktoré by som mohol podať po súdnom konaní?

Treba rozlišovať medzi poskytovaním právnej pomoci v čisto vnútroštátnych konaniach a v cezhraničných konaniach v rámci Európskej únie.

HoreHore

V čisto vnútroštátnych konaniach oslobodenie od súdnych poplatkov  zaniká zásadne právoplatnosťou rozsudku. To znamená, že oslobodenie priznané v prvostupňovom konaní sa vzťahuje aj na bežné odvolania, nie však na konania o mimoriadnych opravných prostriedkoch (dovolanie k Najvyššiemu súdu, žaloba o obnovení konania, žaloba pre zmätočnosť). V takýchto mimoriadnych dovolacích konaniach je však možné predložiť novú žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov.

V konaniach súvisiacich s cezhraničným sporom rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci sa vzťahuje na všetky následné konania, vrátane konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, konaní o uznaní rozsudku, konaní o vyhlásení vykonateľnosti a exekučných konaní.

15. Ak som oprávnený na priznanie právnej pomoci, môže mi byť pomoc odobratá pred skončením súdneho procesu (alebo dokonca po súdnom procese)?

Ak sa stav strany zmení natoľko, že oslobodenie od súdnych poplatkov už nie je odôvodnené, alebo ak súd následne zistí, že aktuálny stav strany neodôvodňoval toto oslobodenie v čase, keď bolo priznané, súd oslobodenie zruší. Toto opatrenie má retroaktívny účinok len v prípade, ak tak súd výslovne rozhodne. Súd môže zrušiť oslobodenie len do právoplatného skončenia konania.

No zmena v pravidlách použitých na posúdenie žiadateľovej situácie alebo zmena stanoviska súdu v otázke, či daný prípad predstavuje svojvoľné alebo zjavne neúspešné uplatňovanie a obranu práva, sama osebe nie je dôvodom na zrušenie oslobodenia od súdnych poplatkov.

16. V prípade, že žiadosť o právnu pomoc bola zamietnutá, môžem sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať?

Ak súd v plnom rozsahu nepodporí žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov, alebo ak zruší oslobodenie, strana môže podať proti takému rozhodnutiu odvolanie. Dovolanie k Najvyššiemu súdu proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je neprípustné.

Predseda Českej advokátskej komory prijíma rozhodnutia o určení advokáta Českou advokátskou komorou v správnom konaní. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu v správnom konaní.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo