Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 17-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Čehija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir tiesiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt tiesisko palīdzību? 3.
4. Vai tiesisko palīdzību var saņemt visos strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt tiesiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno tiesiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man ir jāreģistrē tiesiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt tiesisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas izvēlēsies manu advokātu? 11.
12. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju tiesisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu lietas atkārtotu izskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs tiesisko palīdzību, vai es varu iesniegt pārsūdzību pret šo spriedumu? 16.

 

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Civilprocesa kodekss civiltiesvedībā paredz šāda veida izmaksas: pušu un to pārstāvju skaidras naudas izdevumi (piemēram, par braukšanu, dzīvošanu un uzturu), tiesu nodevas, pušu un to tiesisko pārstāvju zaudētie ienākumi, pierādījumu iesniegšanas izdevumi, notāra nodeva par tiesas pilnvarotā aktu izpildi un viņa izdevumi skaidrā naudā (mantošanas tiesvedībā), testamenta izpildītāja nodeva mantošanas tiesvedībā un viņa izdevumi skaidrā naudā, tulku honorāri un pārstāvības nodeva. Šis saraksts nav pilnīgs; arī citus izdevumus var uzskatīt par izmaksām. Tomēr tiem ir jābūt izdevumiem, kas radušies saistībā ar tiesvedību. Tas nozīmē, ka, piemēram, izmaksas, kas saistās ar atgādinājumiem parādniekam pirms lietas iesniegšanas, vai izdevumi, kas radušies, mēģinot panākt atrisinājumu ārpus tiesas, par tiesvedības izmaksām uzskatīt nevar.

Faktiski tiesvedības puse sedz tās tiesvedības izmaksas, kas attiecas uz šo personu un tās pārstāvi, pat ja tā ir atbrīvota no tiesas nodevu segšanas. Valsts sedz pārstāvja izdevumus skaidrā naudā, ja šo pārstāvi attiecīgajai pusei ieceļ tiesa (Civilprocesa kodeksa 30. nodaļa). Ja par pārstāvi ieceļ advokātu, valsts sedz arī viņa pārstāvības nodevu.

Tiesas nodevu maksāšanu regulē atsevišķs likums, t.i., Akts par tiesu nodevām. Parastā bezstrīda tiesvedībā tiesas nodevas parasti maksā iesniedzējs. Tiesību akti nosaka to, par kāda veida juridisko tiesvedību tiesas nodevas nav jāmaksā (piemēram, aizbildnības lietas, juridiska nepilngadīgo aprūpe, tiesvedība par bērnu vai vecāku uzturēšanu, mantošanas tiesvedība pirmajā instancē).

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kas ir tiesiskā palīdzība?

Saskaņā ar Čehijas tiesību aktiem civiltiesvedībā par tiesisko palīdzību var uzskatīt turpmāk minēto:

 • puses atbrīvošana no tiesas nodevas maksāšanas,
 • pārstāvja iecelšana – iespējama arī pirms tiesvedības sākuma pārstāvības nodrošināšanai prasības iesniegšanai (prasība uzsākt tiesvedību) – puse, kurai ir iecelts pārstāvis, nemaksā pārstāvja skaidras naudas izdevumus vai pārstāvības nodevu,
 • advokāta iecelšana, ko veic Čehijas advokātu asociācija.

Lai saņemtu tiesisko palīdzību pārrobežu strīdos, tiek piemērots atsevišķs likums, t.i., Akts par tiesiskās palīdzības nodrošināšanu pārrobežu strīdos Eiropas Savienībā. Tiesiskās palīdzības sniegšana ir:

 • pārstāvja iecelšana,
 • tulka iecelšana,
 • atbrīvošana no tiesas nodevu segšanas un pierādījumu izmaksu segšanas avansā tiesvedībā tiesā,
 • rakstisko dokumentu tulkošana (izņemot dokumentus slovāku valodā),
 • būtisko ceļošanas izdevumu kompensēšana.

Tiesisko palīdzību var arī piešķirt ārpus tiesvedības tiesā kā juridisku konsultāciju saskaņā ar „Aktu par juridisko praksi”. Personas, kas šos pakalpojumus nevar atļauties, ir tiesīgas vērsties Čehijas advokātu asociācijā un prasīt advokāta iecelšanu ar noteikumu, ka attiecībā uz tām ir izpildīti paredzētie nosacījumi.

3. Vai es varu saņemt tiesisko palīdzību?

Tiesa pēc pieprasījuma var atbrīvot vienu no tiesvedības pusēm (vai apsūdzēto pusi) no tiesas nodevu maksāšanas,

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • ja to attaisno puses situācija un
 • lieta nav saistīta ar patvaļīgi vai izteikti neveiksmīgi izvirzītām vai aizstāvētām tiesībām.

No nodevu segšanas var atbrīvot fiziskās personas un juridiskās personas.

Tiesvedības puses nedrīkst aizkavēt no tiesību aizstāvēšanas vai izvirzīšanas tiesā vienkārši tāpēc, ka tām ir nelabvēlīga finansu situācija. Tiesa īpaši ņem vērā iesniedzēja kopējo finanšu stāvokli, tiesas nodevas summu, iespējamās pierādījumu iesniegšanas izmaksas un iesniegtās prasības raksturu. Fiziskām personām tiesa ņem vērā viņu sociālo stāvokli, veselību, utt. Juridiskām personām un fiziskām personām, kas ir uzņēmēji, ir jāņem vērā arī viņu nodarbošanās vai citu darbību raksturs, īpašuma apjoms un summa, un maksātspēja.

Izteikti nepamatota pretenziju izvirzīšana vai aizstāvēšana ir gadījumi, kad no iesniedzēja faktiem kļūst skaidrs, ka viņa iesniegumu dotajā situācijā pieņemt nevar. Galvenie pretenziju patvaļīgas izvirzīšanas vai aizstāvēšanas piemēri ir tiesību izmantošana, lai radītu vajāšanu vai acīmredzamu kavējumu saistību izpildē, kas parādniekam ir nepārprotami saistošas.

Ja tiesa lemj, ka puse ir atbrīvota no tiesu nodevām, minētajai pusei nevar prasīt pārskaitīt avansā pierādījumu izmaksas vai kompensēt valstij jebkādas valsts segtās izmaksas.

Pēc pieprasījuma tiesa iecels tās puses pārstāvi, kura atbilst nosacījumiem par atbrīvojumu no tiesas nodevām, ja tas ir vajadzīgs minētās puses interešu aizsardzībai. Tomēr nav automātisku tiesību uz pārstāvja iecelšanu, ja tiesvedība vai puse ir atbrīvotas no tiesas nodevas ex lege (t.i. pamatojoties uz „Aktu par tiesu nodevām”). Pat šajos gadījumos ir jāievēro iepriekšminētie nosacījumi par atbrīvojumu no tiesu nodevām, kā noteikts Civilprocesa kodeksā. Par pārstāvi drīkst iecelt jebkuru fizisku personu ar juridisku rīcībspēju, kas ir tiesīgs nodrošināt pārstāvību; ir vajadzīga ieceļamās personas piekrišana. Advokātu iecels par pārstāvi, ja tas ir vajadzīgs puses interešu aizsardzībai vai lietās, kur advokāta pārstāvība ir obligāta (apelācijas sūdzības iesniegšana Augstākajā tiesā). Ieceltā advokāta izdevumus skaidrā naudā un pārstāvības nodevu sedz valsts. Tiesa drīkst iecelt pārstāvi pirms tiesvedības sākuma, ja puse plāno iesniegt prasību ar pārstāvja palīdzību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tiesa noraida pieprasījumu iecelt pārstāvi, iesniedzējs drīkst vērsties Čehijas advokātu asociācijā un prasīt iecelt advokātu. Šajā gadījumā Asociācija drīkst iecelt advokātu, ja iesniedzējs pierāda, ka vismaz divi advokāti viņam ir atteikušies sniegt juridiskus pakalpojumus. Nav tiesisku pretenziju iecelt advokātu. No īpašiem lietas apstākļiem jāizriet, ka advokāta pārstāvība ir absolūti būtiska vai to pieprasa likums iesniedzēja tiesību aizsardzībai. Ja asociācija uzskata iesniegumu par advokāta iecelšanu par pamatotu, tā ieceļ vienu advokātu, lai sniegtu vienu konkrētu juridisku pakalpojumu; advokātu nekad neieceļ vairāku iesniedzēja problēmu risināšanai.

4. Vai tiesisko palīdzību var saņemt visos strīdos?

Tiesisko palīdzību, kas minēta 2. un 3. punktā, tiesā var saņemt tiesvedībā, kas ietver civillietas, darba attiecību lietas, ģimenes vai darījumu likumu lietas.

Tiesisko palīdzību arī var saņemt administratīvajā tiesvedībā saskaņā ar Administratīvās procedūras kodeksu.

5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem?

Šādos gadījumos īpašas procedūras nav.

6. Kur es varu saņemt tiesiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Iesniegumiem nav īpaša parauga veidlapu. Iesniegumā ir jānorāda:

 • tādas ziņas par iesniedzēju, lai viņu var skaidri identificēt;
 • sīkas ziņas par lietu;
 • iesniedzēja paziņojums, ka viņa finansiālais stāvoklis neļauj pienācīgi aizstāvēt savas tiesības tiesā;
 • informācija par to, vai iesniedzējs pieprasa: a) atbrīvojumu no pienākuma maksāt tiesas nodevu, b) pārstāvja iecelšanu, c) advokāta iecelšanu par pārstāvi, ņemot vērā lietas sarežģītību;
 • iesniedzēja izziņa par vidējiem mēneša ienākumiem no darba attiecībām (no pašnodarbinātības);
 • izziņa par jebkādu papildu ienākumu summu (piemēram, ienākumi no vērtspapīriem);
 • izziņa par iesniedzēja saņemtajām pensijas izmaksām un pilna informācija par to;
 • sīka informācija par personīgajiem īpašumiem ar lielāku vērtību (piemēram, finanšu ietaupījumi, vērtspapīri, personīgie apbalvojumi, automašīnas, īpašums, ko iesniedzējs neizmanto primārajām dzīvošanas vajadzībām vai savā darbā, – zeme, celtnes atpūtai, utt.);
 • sīka informācija par būtiskiem ikmēneša izdevumiem (izdevumi, kas saistīti ar dzīvošanu, iztikas līdzekļiem, braukšanas izdevumiem uz darbu, bērnu vai (bijušā) laulātā uzturēšanu – ar detalizētu informāciju par iestādi un spriedumu, ar ko šīs saistības iesniedzējam ir noteiktas);
 • sīka informācija par jebkādiem parādiem un kreditoriem, nomu un patērētāja kredītiem (un, ja atbilstīgi, apķīlāšanas tiesvedības apraksts pret iesniedzēju);
 • sīka informācija par jebkādiem citiem būtiskiem faktiem;
 • norādes uz iesnieguma pielikumiem, t.i., īpaši oficiāls deklarēto ienākumu apstiprinājums (apstiprinājums no darba devēja vai nodokļu dienesta par ienākumiem, pašnodarbinātajam šis apstiprinājums ir par pēdējo taksācijas periodu); apstiprinājums, ka iesniedzējs veic iemaksas pensiju fondā; lēmumi, uz kuru pamata iesniedzējs maksā uzturlīdzekļus citām personām; dokumenti par nepieciešamajiem izdevumiem (piemēram, īres rēķini);
 • nopietns iesniedzēja paziņojums, ka viņš savā iesniegumā ir norādījis ticamu informāciju un nav noslēpis nevienu faktu;
 • datums, iesniedzēja paraksts.

Pārrobežu lietās iesniegums ir jāiesniedz uz gatavas veidlapas. Šo veidlapu var aizpildīt tieši Eiropas tiesu atlanta tīmekļa vietnē, kur sniegta informācija civillietām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno tiesiskās palīdzības pieprasījumam?

Iesniedzēja apliecinājumam par finanšu stāvokli ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina visus iesniegumā norādītos iesniedzēja ienākumus un izdevumus (skatīt 6. punktu).

8. Kur man ir jāreģistrē tiesiskās palīdzības pieprasījums?

Iesniegumu par atbrīvojumu no tiesas nodevām var iesniegt tiesā, kas izskata lietu, attiecībā uz kuru tiek pieprasīts atbrīvojums. Pirmās instances tiesa pieņem lēmumus par iesniegumiem arī lietās, kur iesniegums attiecas uz atbrīvojumu par tiesvedību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanas.

Iesniegumu par pārstāvja iecelšanu pirms tiesvedības sākuma parasti var iesniegt rajona tiesā, kuras teritorijā dzīvo iesniedzējs, vai cita rajona tiesā.

Iesniegumu par advokāta iecelšanu no Čehijas advokātu asociācijas (skatīt 3. punktu) iesniedz Čehijas advokātu asociācijā, Brno filiālē, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt tiesisko palīdzību?

Tiesas pienākums ir paziņot pusēm par viņu tiesībām iesniegt pieteikumu par atbrīvojumu no tiesu nodevām, ja tās nepārstāv advokāts vai notārs. Tiesas pienākums ir arī paziņot pusēm par viņu tiesībām prasīt pārstāvja iecelšanu.

Advokāti parasti ir pilnvaroti sniegt juridisku konsultāciju.

10. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas man ir jādara?

Tiesas ziņā ir lemt, vai puse saņems vai nesaņems tiesisko palīdzību, pamatojoties uz iesniegumu. Lai saņemtu informāciju par pieteikuma iesniegšanu, skatīt atbildes uz 6. -8. jautājumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, kas izvēlēsies manu advokātu?

Tiesa ieceļ pārstāvi pēc puses iesnieguma (skatīt atbildi uz 2. jautājumu). Tiesa iecels advokātu par pārstāvi, ja tas ir nepieciešams puses interešu aizsardzībai vai tiesvedībā, kur advokāta pārstāvība ir obligāta. Tiesa izvēlas konkrētu advokātu, kura pienākums ir sniegt juridiskus pakalpojumus, ja vien nav likumīgs pamats iecelšanu noraidīt (piemēram, interešu konflikts). Ja vismaz divi advokāti atsakās sniegt juridiskos pakalpojumus, nākamā iespēja ir vērsties Čehijas advokātu asociācijā, kas var iecelt advokātu.

12. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas?

Skatīt atbildi uz 2. jautājumu.

13. Ja man piešķirs daļēju tiesisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Tiesa var noteikt atbrīvojumu no tiesas nodevām tikai daļēji vai tikai par tiesvedības daļu (piemēram, tikai tiesvedībai pirmajā instancē), vai tikai par atsevišķām tiesu nodevām. Atlikušo tiesu nodevu daļu pusei ir jāmaksā.

Ja ir iecelts pārstāvis pusei, kura ir atbrīvota no tiesu nodevām, šī puse nemaksā pārstāvja izdevumus skaidrā naudā vai pārstāvības nodevu tādā mērā, kā puse ir atbrīvota no tiesu nodevu segšanas.

14. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu lietas atkārtotu izskatīšanu pēc tiesas procesa?

Šeit ir jānošķir tiesiskās palīdzības sniegšana tikai valsts tiesvedībā no palīdzības pārrobežu tiesvedībā Eiropas Savienībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Attiecībā uz valsts tiesvedību principā atbrīvojums no tiesas nodevas izbeidzas brīdī, kad stājas spēkā spriedums, ar ko tiesvedību beidz. Tas nozīmē, ka noteiktais atbrīvojums tiesvedībā pirmajā instancē attiecas arī uz parastajām apelācijas sūdzībām, bet nevis uz tiesvedību par ārkārtas koriģējošiem pasākumiem (apelācijas sūdzība Augstākajā tiesā par prasību no jauna atsākt tiesvedību, prasība, pamatojoties uz pārkāpumiem). Tomēr šādā ārkārtas apelācijas sūdzības tiesvedībā ir iespējams iesniegt jaunu pieteikumu par atbrīvojumu no tiesas nodevām.

Tiesvedībā attiecībā uz pārrobežu strīdu lēmumu par tiesiskās palīdzības sniegšanu piemēro visās turpmākajās tiesvedībās, ieskaitot tiesvedību par ārkārtas koriģējošiem pasākumiem, tiesvedību par sprieduma atzīšanu, tiesvedību par īstenošanas deklarāciju un apķīlāšanas tiesvedību.

15. Ja man piešķirs tiesisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Ja puses statuss mainās tādā apmērā, ka atbrīvojums no tiesas nodevām vairāk nav pamatots, vai ja tiesa pēc tam atklāj, ka puses faktiskais stāvoklis negarantēja atbrīvojumu brīdī, kad to noteica, tiesa atbrīvojumu atsauks. Šim pasākumam ir retrospektīvas sekas tikai tad, ja tiesa īpaši nosaka, ka tā ir bijis. Tiesa drīkst atsaukt atbrīvojumu tikai līdz tiesvedības beigām pirms galīgā un noslēdzošā sprieduma paziņošanas.

Tomēr pārmaiņas izmantotajos likumos iesniedzēja situācijas novērtēšanai vai pārmaiņas tiesas nostājā par to, ka lieta ietver patvaļīgu vai izteikti nepamatotu iesniegumu par tiesību aizsardzību, pats par sevi nav iemesls atsaukt atbrīvojumu no tiesas nodevu segšanas.

16. Ja man nepiešķirs tiesisko palīdzību, vai es varu iesniegt pārsūdzību pret šo spriedumu?

Ja iesniegums par atbrīvojumu no tiesas nodevu segšanas nav apmierināts pilnībā vai ja atbrīvojumu atsauc, puse drīkst iesniegt pārsūdzību pret šo spriedumu. Apelācijas sūdzība Augstākajai tiesai pret apelācijas tiesas spriedumu nav atļauta.

Čehijas advokātu asociācijas priekšsēdētājs pieņem lēmumus par advokāta iecelšanu administratīvajā tiesvedībā. Pret lēmumu var iesniegt administratīvu prasību.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste