Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Čekija

Naujausia redakcija: 26-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

Civilinio proceso kodeksas nustato tokias civilinių bylų nagrinėjimo išlaidų rūšis: grynosios šalių ir jų atstovų išlaidos (pvz., kelionės, maisto ir laikino apsistojimo išlaidos), teismo mokesčiai, prarastas šalių ir jų teisinių atstovų uždarbis, įrodymų pateikimo išlaidos, notarų mokestis už dokumento, kurį vykdo teismo pareigūnas, įvykdymą ir šio pareigūno išlaidos (paveldėjimo procese), turto administratoriaus paveldėjimo bylose mokestis ir jo išlaidos, vertimo žodžiu mokesčiai ir atstovavimo mokestis. Šis išlaidų sąrašas nėra išsamus; kitos išlaidos taip pat gali būti pripažįstamos bylos nagrinėjimo išlaidomis. Tačiau visos patirtos išlaidos turi būti susijusios su bylos nagrinėjimu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, išlaidos, susijusios su priminimų įteikimu skolininkui prieš pareiškiant ieškinį, arba išlaidos, atsiradusios bandant išspręsti ginčą nesikreipiant į teismą, negali būti laikomos bylos nagrinėjimo išlaidomis.

Paprastai bylos šalis sumoka bylos nagrinėjimo išlaidas, patirtas asmeniškai, ir savo atstovo išlaidas, net jeigu ji atleidžiama nuo teismo mokesčių mokėjimo. Valstybė apmoka atstovo išlaidas, jeigu šį atstovą šaliai paskyrė teismas (Civilinio proceso kodekso 30 straipsnis). Jeigu šalies atstovu paskiriamas advokatas, valstybė taip pat apmoka jo mokestį.

Teismo mokesčių mokėjimo tvarką nustato atskiras įstatymas, t. y. Teismo mokesčių įstatymas. Įprastame ginčo procese teismo mokestį paprastai sumoka pareiškėjas. Įstatyme yra nustatytos bylų kategorijos, kurioms teismo mokestis netaikomas (pvz., globos bylos, bylos dėl nepilnamečio priežiūros, kurią atlieka teismas, bylos dėl vaikų arba tėvų išlaikymo, paveldėjimo bylos pirmosios instancijos teisme).

viršųviršų

2. Kas yra teisinė pagalba?

Pagal Čekijos teisę toliau pateikiamos nuostatos gali būti laikomos teisine pagalba civilinėse bylose:

 • šalies atleidimas nuo teismo mokesčio;
 • atstovo paskyrimas - jį taip pat galima paskirti prieš bylos nagrinėjimą ieškinio pareiškimo metu (prašymas pradėti bylos nagrinėjimą). Šalis, kuriai paskirtas atstovas, neturi apmokėti atstovo išlaidų arba atstovavimo mokesčio;
 • advokato paskyrimas Čekijos advokatų tarybos nurodymu.

Nagrinėjant tarptautinius ginčus, taikomas atskiras įstatymas, t. y. Teisinės pagalbos suteikimo sprendžiant tarptautinius ginčus Europos Sąjungos teritorijoje įstatymas. Teisinės pagalbos suteikimas - tai:

 • atstovo paskyrimas;
 • vertėjo žodžiu paskyrimas;
 • atleidimas nuo teismo mokesčių ir nuo išankstinių įrodymų rinkimo išlaidų apmokėjimo bylą nagrinėjant teisme;
 • rašytinio dokumento vertimas (išskyrus slovakų kalba surašytų dokumentų vertimą);
 • pagrindinių kelionės išlaidų atlyginimas.

Teisinė pagalba taip pat gali būti suteikiama ir tada, kai byla nenagrinėjama teisme. Tai atliekama suteikiant teisines paslaugas pagal Teisinės veiklos įstatymą. Asmenys, kurie negali susimokėti už teisines paslaugas, turi teisę kreiptis į Čekijos advokatų tarybą, kad ši jiems paskirtų advokatą, jeigu pareiškėjai atitinka tam tikras sąlygas.

3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos?

Teismas byloje dalyvaujančios šalies prašymu gali ją (arba nurodytą šalį) atleisti nuo teismo mokesčio:

viršųviršų

 • kai tai yra pateisinama dėl šalies padėties, ir
 • bylose, kuriose teisės nustatymas arba gynimas nėra nepagrįstas arba akivaizdžiai nesėkmingas.

Nuo mokesčių gali būti atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys.

Byloje dalyvaujančioms šalims negali būti užkertamas kelias įrodinėti arba ginti teises teisme tik dėl to, kad jų finansinė padėtis yra nepalanki. Teismas visų pirma atsižvelgia į pareiškėjo bendrą finansinę padėtį, teismo mokesčio dydį, tikėtinas įrodymų pateikimo išlaidas ir pateikto ieškinio pobūdį. Jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, teismas atsižvelgia į jo socialinę padėtį, sveikatą ir t. t., jei pareiškėjas - juridinis asmuo ar fizinis asmuo, kuris yra verslininkas, taip pat yra atsižvelgiama į jo verslo ar kitos veiklos pobūdį, jo turto dydį, struktūrą ir mokumą.

Akivaizdžiai nesėkmingas teisės nustatymas arba gynimas atsiranda pirmiausia tais atvejais, kai dėl pareiškėjo pateiktų faktų nekyla abejonių, kad jo prašymas atitinkamoje situacijoje negali būti patvirtinamas. Pagrindiniai nepagrįsto teisės nustatymo arba gynybos pavyzdžiai yra teisės vykdymas siekiant sudaryti kliūtis įvykdyti pareigas arba aiškiai delsiant įvykdyti pareigas, kurios akivaizdžiai priklauso skolininkui.

Jeigu teismas nusprendžia, kad šalis turi būti atleidžiama nuo teismo mokesčių, iš šios šalies negali būti reikalaujama iš anksto sumokėti įrodymų rinkimo mokestį arba atlyginti visas kitas valstybės sumokėtas išlaidas.

Pateikus prašymą teismas tai šaliai, kuri atitinka atleidimo nuo teismo mokesčių sąlygas, paskirs atstovą, kai to reikia siekiant apsaugoti tos šalies interesus. Tačiau teisė gauti paskirtą atstovą nėra iš karto suteikiama, jeigu šalis ex lege (t. y. pagal Teismo mokesčių įstatymą) atleidžiama nuo bylos nagrinėjimo išlaidų arba teismo mokesčio mokėjimo. Netgi šiais atvejais turi būti tenkinamos minėtos atleidimo nuo teismo mokesčio mokėjimo sąlygos, kaip nurodyta Civilinio proceso kodekse. Visi fiziniai asmenys, turintys teisinį veiksnumą ir galintys tinkamai atstovauti, gali būti paskirti atstovais; šiuo atveju reikalingas atstovu paskiriamo asmens sutikimas. Advokatas paskiriamas atstovu, kai to reikia siekiant apsaugoti šalies interesus, arba tais atvejais, kai advokato atstovavimas yra privalomas (pateikiant apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui). Paskirto advokato išlaidas ir atstovavimo mokestį apmoka valstybė. Teismas prieš pradėdamas nagrinėti bylą gali paskirti atstovą, jeigu šalis ketina pareikšti ieškinį naudodamasi atstovo pagalba.

viršųviršų

Jeigu teismas atmeta prašymą paskirti atstovą, pareiškėjas gali kreiptis į Čekijos advokatų tarybą ir prašyti paskirti advokatą. Šiuo atveju Taryba gali paskirti advokatą, jeigu pareiškėjas įrodo, kad mažiausiai du advokatai atsisakė suteikti jam teisines paslaugas. Teisės paskirti advokatą nėra. Konkrečioje byloje turi būti akivaizdu, kad advokato atstovavimas yra neabejotinai būtinas arba to reikalauja įstatymas, reglamentuojantis pareiškėjo teisių apsaugą. Jeigu Taryba nustato, kad prašymas paskirti advokatą yra pagrįstas, ji paskiria vieną advokatą, kuris turi teikti vieną konkrečią teisinę paslaugą; advokatas niekada neturi spręsti įvairių kitų pareiškėjo problemų.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Atsakymuose į 2 ir 3 klausimus aprašytą teisinę pagalbą galima gauti teismo procese, kurio metu yra nagrinėjamos civilinės, darbo, šeimos arba verslo teisės bylos.

Teisinė pagalba pagal Administracinio proceso kodeksą taip pat gali būti suteikiama administraciniuose teismuose.

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Specialios procedūros šiais atvejais nėra.

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Konkretaus prašymų formos pavyzdžio nėra. Prašyme turi būti ši informacija:

 • informacija, padedanti aiškiai nustatyti pareiškėjo tapatybę;
 • bylos informacija;
 • pareiškėjo patvirtinimas, kad jo finansinė padėtis neleidžia jam tinkamai ginti savo teisių teisme;
 • tiksliai nurodoma, ar pareiškėjas siekia, kad: a) jis būtų atleistas nuo pareigos mokėti teismo mokestį, b) jam būtų paskirtas atstovas, c) atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, jo atstovu būtų paskirtas advokatas;
 • pažyma apie vidutinį pareiškėjo darbo užmokestį (taip pat tais atvejais, kai pareiškėjas pats sau yra darbdavys);
 • pažyma apie visų papildomai gaunamų pajamų dydį (pvz., kapitalo pajamos iš vertybinių popierių);
 • pažyma apie pareiškėjo gaunamą pensiją ir išsami informacija apie šias pajamas;
 • išsami informacija apie didesnės vertės asmeninį turtą (pvz., finansinės santaupos, vertybiniai popieriai, asmeniniai papuošalai, automobiliai, nekilnojamasis turtas, kuris nėra naudojamas kaip pagrindinė pareiškėjo gyvenamoji vieta arba darbo veiklai - žemė, poilsio pastatai ir t. t.);
 • išsami informacija apie mėnesines išlaidas (išlaidos būstui, maistui, reguliaraus važinėjimo į darbą ir iš jo išlaidos, vaiko arba (buvusio) sutuoktinio išlaikymas - kartu pateikiama išsami informacija apie instituciją ir teismo sprendimą, nustačiusius pareiškėjui išlaikymo pareigą);
 • išsami informacija apie visas skolas ir kreditorius, išperkamąją nuomą ir vartojamuosius kreditus (atitinkamais atvejais konkrečiai nurodomos pareiškėjui taikomos vykdymo procedūros);
 • išsami informacija apie visas kitas susijusias aplinkybes;
 • informacija apie prašymo priedus, t. y. visų pirma oficialus pajamų dydžio patvirtinimas (darbdavio arba mokesčių administratoriaus pateiktas oficialus gaunamų pajamų patvirtinimas - kai asmuo yra pats sau darbdavys šis patvirtinimas pateikiamas paėmus paskutinį apmokestinamąjį laikotarpį); patvirtinimas, kad pareiškėjas moka socialinio draudimo įmokas; pareiškėjo mokamas išlaikymo išmokas kitiems asmenims pagrindžiantys sprendimai; būtinųjų išlaidų sąskaitos (pvz., nuomos mokesčio sąskaitos);
 • oficialus pareiškėjo pripažinimas, kuriuo patvirtinama, kad jis savo pareiškime pateikė teisingą informaciją ir nenuslėpė jokių faktų;
 • data ir pareiškėjo parašas.

Tarptautinėse bylose prašymas turi būti pateikiamas iš anksto išspausdintoje formoje. Šią formą galima tiesiogiai užpildyti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose interneto tinklalapyje.

viršųviršų

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Prie pareiškėjo finansinės padėties patvirtinimo turi būti pridedami dokumentai, patvirtinantys visą pareiškime pateiktą informaciją apie pareiškėjo pajamas ir išlaidas (žr. 6 klausimą).

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Prašymas atleisti nuo pareigos mokėti teismo mokesčius gali būti pateikiamas bylą nagrinėjančiam teismui, kuriame siekiama, kad mokesčiai būtų panaikinti. Pirmosios instancijos teismas sprendimus dėl prašymų priima netgi tuo atveju, kai pateikiamas prašymas atleisti nuo teismo mokesčių bylose, kurios nagrinėjamos pateikus apeliacinį skundą.

Prašymas paskirti atstovą prieš bylos nagrinėjimą teisme paprastai gali būti pateikiamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apygardoje esančiam apylinkės teismui arba kitam apylinkės teismui.

Prašymas, kad Čekijos advokatų taryba paskirtų advokatą (žr. 3 klausimą), yra pateikiamas Čekijos advokatų tarybai šiuo adresu: Brno Branch, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Teismas turi pareigą informuoti šalis apie jų teisę pateikti prašymą atleisti nuo pareigos mokėti teismo mokesčius, jeigu jiems neatstovauja advokatas arba notaras. Teismas taip pat turi pareigą informuoti šalis apie jų teisę prašyti paskirti atstovą.

viršųviršų

Advokatai paprastai turi įgaliojimus suteikti teisinę konsultaciją.

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Ar asmuo turi teisę gauti teisinę pagalbą, sprendžia teismas, remdamasis prašymu. Norėdami sužinoti apie prašymo pateikimo tvarką, žr. 6 ir 8 klausimus.

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Teismas atstovą paskiria remdamasis šalies prašymu (žr. atsakymą į 2 klausimą). Teismas paskirs atstovu advokatą, kai to reikia siekiant apsaugoti šalies interesus arba bylose, kuriose advokato atstovavimas yra būtinas. Teismas parenka konkretų advokatą, kuris privalo teikti teisines paslaugas, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstos priežastys atsisakyti paskirti advokatą (pvz., interesų konfliktas). Kai ne mažiau kaip du advokatai atsisako suteikti teisines paslaugas, šalis turi papildomą galimybę kreiptis į Čekijos advokatų tarybą, kuri gali paskirti advokatą.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Žr. atsakymą į 2 klausimą.

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Teismas gali tik iš dalies atleisti šalį nuo pareigos mokėti teismo mokesčius arba šį atleidimą taikyti tik tam tikrai teismo proceso daliai (pvz., tik nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme), arba atleisti šalį tik nuo tam tikrų teismo mokesčių mokėjimo. Likusius teismo mokesčius turi sumokėti šalis.

viršųviršų

Jeigu šaliai, atleistai nuo teismo mokesčių mokėjimo, paskiriamas atstovas, ši šalis neturi mokėti atstovo išlaidų arba atstovavimo mokesčio jeigu ji buvo atleista nuo pareigos mokėti teismo mokesčius.

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Šiuo atveju reikia atskirti teisinės pagalbos teikimą išimtinai nacionalinio pobūdžio bylose ir tarptautinėse bylose, kurios nagrinėjamos Europos Sąjungos teritorijoje.

Išimtinai nacionalinio pobūdžio bylose taikomas principas, kad atleidimas nuo pareigos mokėti teismo mokesčius pasibaigia, kai teismo sprendimas, kuriuo baigiamas bylos nagrinėjimas, tampa vykdytinas. Tai reiškia, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nustatytas atleidimas taip pat taikomas ir įprastiniame apeliaciniame procese, tačiau nėra taikomas bylose dėl išimtinių teisės gynimo priemonių (apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui, kuriuo prašoma atnaujinti bylos nagrinėjimą; teisės normų pažeidimu pagrįstas ieškinys). Tačiau tokiame išimtiniame apeliaciniame procese galima pateikti naują prašymą atleisti nuo pareigos mokėti teismo mokesčius.

Bylose, kuriose nagrinėjamas tarptautinis ginčas, nutartis dėl teisinės pagalbos teikimo galioja ir paskesniems procesams, įskaitant procesą dėl išimtinių teisių gynimo priemonės, procesą dėl teismo sprendimo pripažinimo, procesą dėl paskelbimo apie vykdymą ir vykdymo procese.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą (arba netgi baigus nagrinėti bylą)?

Jeigu šalies padėtis pasikeičia taip, kad jos negalima atleisti nuo pareigos mokėti teismo mokesčius, arba jeigu teismas vėliau nustato, kad dėl faktinės šalies padėties atleidimas nuo teismo mokesčių mokėjimo nėra pagrįstas nuo jo suteikimo momento, teismas panaikins atleidimą. Ši priemonė turi atgalinį poveikį tik jeigu teismas aiškiai tai nustato. Remdamasis galutiniu ir neapskundžiamu teismo sprendimu, teismas gali panaikinti atleidimą tik iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

Tačiau taisyklių, kurios buvo taikytos nustatant pareiškėjo padėtį, arba teismo nuomonės dėl to, ar byloje pateiktas prašymas ir teisės apsauga yra nepagrįsti arba akivaizdžiai nesėkmingi, pakeitimas savaime nėra priežastys panaikinti atleidimą nuo pareigos mokėti teismo mokesčius.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Jeigu prašymas atleisti nuo pareigos mokėti teismo mokestį nėra visiškai patenkinamas arba jeigu atleidimas panaikinamas, šalis gali apskųsti tokį sprendimą. Apeliacinio teismo sprendimo negalima apskųsti Aukščiausiajam Teismui.

Čekijos advokatų tarybos pirmininkas priima sprendimus dėl advokatų paskyrimo administracinėse bylose. Sprendimą galima apskųsti pateikiant administracinį ieškinį.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 26-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė