Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Tšekki

Uusin päivitys: 17-12-2008
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Tšekki

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Siviiliprosessilaissa luetellaan seuraavat siviilioikeudenkäynnin kustannukset: asianosaisten ja näiden asiamiesten kulut (esim. matka- ja oleskelukulut), oikeudenkäyntimaksut, asianosaisten ja näiden asiamiesten ansionmenetyskorvaukset, kulut todisteiden esittämisestä, notaarinpalkkio ja kulukorvaukset oikeuskomissaarin (soudní komisař) suorittamista toimista (perintöoikeudenkäynnissä), pesänselvittäjän palkkio ja kulukorvaukset, tulkkauskulut sekä asiamiespalkkio. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan oikeudenkäyntikustannuksiksi voidaan katsoa myös muita kustannuksia. Niiden on kuitenkin aina oltava oikeudenkäynnin yhteydessä aiheutuvia kuluja. Oikeudenkäyntikustannuksina ei siksi voida pitää esimerkiksi kuluja, jotka liittyvät velalliselle ennen syytteen nostamista esitettyihin muistutuksiin tai yrityksiin ratkaista riita-asia tuomioistuimen ulkopuolella.

Periaatteessa asianosainen maksaa omat ja asiamiestensä oikeudenkäyntikustannukset – myös siinä tapauksessa, että hänet on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista. Valtio maksaa asiamiehen kulukorvaukset, jos tuomioistuin on viran puolesta määrännyt asiamiehen (siviiliprosessisäännöstön 30 §). Jos asiamieheksi on määrätty asianajaja, valtio maksaa myös hänen asiamiespalkkionsa.

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään erillisessä oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa. Tavallisessa riita-asiassa oikeudenkäyntimaksut maksaa pääsääntöisesti kantaja. Laissa säädetään, mitkä prosessit on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista (esim. holhousasiat, alaikäisten huostaanotto, elatusmaksut lapsille tai vanhemmille, ensimmäisen oikeusasteen perintöasiat).

Sivun alkuunSivun alkuun

2. Mitä on oikeusapu?

Tšekin lainsäädännön mukaan oikeusavuksi katsotaan siviilioikeudenkäynnissä:

 • asianosaisen vapauttaminen oikeudenkäyntimaksuista
 • asiamiehen määrääminen (mahdollista myös ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa syytteen nostamiseksi); asianosainen, jolle tuomioistuin määrää asiamiehen, ei maksa asiamiehen kulukorvauksia eikä asiamiespalkkiota
 • asianajajan nimeäminen Tšekin asianajajaliiton (Česká advokátní komora) toimesta.

Valtioiden rajat ylittäviin riita-asioihin sovelletaan erillistä lakia oikeusavusta rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa. Oikeusavuksi katsotaan:

 • asiamiehen määrääminen
 • tulkin määrääminen
 • vapautus oikeudenkäyntimaksuista ja todisteiden esittämiseen liittyvien kulujen ennakkomaksusta prosessioikeudessa
 • kirjallisen aineiston kääntäminen (lukuun ottamatta slovakinkielistä aineistoa)
 • välttämättömien matkakulujen korvaaminen.

Oikeusapua voidaan antaa myös oikeudenkäynnin ulkopuolella erilaisten oikeuspalvelujen muodossa asianajajalain mukaisesti. Jos henkilöllä ei ole varaa näihin palveluihin, hän voi tietyin ehdoin pyytää Tšekin asianajajaliittoa osoittamaan itselleen asianajajan.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Tuomioistuin voi pyynnöstä vapauttaa oikeudenkäynnin asianosaisen oikeudenkäyntimaksuista.

 • jos on se asianomaisen aseman vuoksi tarpeen
 • jos ei ole kyse mielivaltaisesta tai selvästi tuloksettomasta oikeuksien vaatimisesta tai puolustamisesta.

Oikeudenkäyntimaksuista voidaan vapauttaa sekä luonnolliset että oikeushenkilöt.

Sivun alkuunSivun alkuun

Varallisuusasema ei saa olla esteenä sille, että asianosainen voi vaatia tai puolustaa oikeuksiaan tuomioistuimessa. Tuomioistuin ottaa huomioon hakijan koko varallisuustilanteen, oikeudenkäyntimaksujen suuruuden, näytön esittämisen todennäköiset kulut sekä kanteen luonteen. Luonnollisten henkilöiden tapauksessa tuomioistuin ottaa huomioon heidän sosiaalisen asemansa, terveydentilan jne. Oikeushenkilöiden ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien luonnollisten henkilöiden tapauksessa otetaan huomioon myös liiketoiminnan tai muun toiminnan luonne, varallisuusasema ja -rakenne sekä maksuvalmius.

Selvästi tuloksettomasta oikeuden vaatimisesta tai puolustamisesta on kyse erityisesti silloin, jos jo hakijan esittämien tosiseikkojen perusteella on kiistatonta, ettei kanne voi menestyä. Mielivaltaista oikeuksien vaatimista tai puolustamista on erityisesti oikeuden käyttäminen häirinnän tai ahdistelun välineenä tai selkeä viivyttely velallista kiistatta sitovien velvoitteiden täyttämisessä.

Jos tuomioistuin päättää vapauttaa asianosaisen oikeudenkäyntimaksuista, häntä ei voida velvoittaa suorittamaan ennakkoa todisteiden esittämisen kustannuksista eikä korvaamaan valtiolle sen maksamia kustannuksia.

Tuomioistuin määrää pyynnöstä asiamiehen maksuvapautuksen ehdot täyttävälle asianosaiselle, mikäli tämä on tarpeen asianosaisen etujen suojaamiseksi. Oikeus tuomioistuimen määräämään asiamieheen ei kuitenkaan seuraa automaattisesti siitä, että oikeudenkäynti tai asianosainen on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista ex lege (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain nojalla). Myös näissä tapauksissa edellä on mainittujen maksuvapautusta koskevien ehtojen täytyttävä siviiliprosessisäännöstön mukaisesti. Asiamieheksi voidaan määrätä kuka tahansa tehtävään suostuva luonnollinen henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen ja jolla on yleinen asiamieskelpoisuus. Asiamieheksi määrätään asianajaja, jos asianosaisen edut tätä vaativat tai jos on kyse oikeudenkäynnistä, joka edellyttää asianajajaedustusta (valitus korkeimpaan oikeuteen). Asianajajan kulukorvaukset ja asiamiespalkkion maksaa valtio. Tuomioistuin voi määrätä asiamiehen myös ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa, jos asianosainen aikoo nostaa syytteen asiamiehen avulla.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos tuomioistuin epää asiamiestä koskevan hakemuksen, hakija voi kääntyä Tšekin asianajajaliiton puoleen ja pyytää sitä nimeämään asianajajan. Asianajajaliitto voi tällaisessa tapauksessa nimetä asianajajan, jos hakija voi osoittaa, että ainakin kaksi asianajajaa on kieltäytynyt antamasta hänelle oikeuspalveluja. Asianajajaan ei ole kuitenkaan suoraa lakisääteistä oikeutta. Edellytyksenä on, että hakijan konkreettinen tilanne on kiistatta sellainen, että hakijan oikeuksien suojelemiseksi tarvitaan välttämättä asianajajaedustus tai laki velvoittaa siihen. Jos asianajajaliitto hyväksyy pyynnön, se nimeää yhden asianajajan avustamaan hakijaa tietyssä asiassa. Koskaan ei ole tarkoituksena ratkaista useampia hakijan oikeudellisia ongelmia.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Kohdissa 2 ja 3 kuvattua oikeusapua voidaan saada siviili-, työ-, perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.  

Oikeusapua voidaan myöntää myös hallinto-oikeudessa hallintomenettelylain mukaisesti.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Ei ole.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Hakemuksia varten ei ole erityistä vakiolomaketta. Hakemuksen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • hakijan tunnistetiedot
 • asian tunnistetiedot
 • hakijan ilmoitus siitä, ettei hän varallisuusasemansa vuoksi voi vaatia oikeuksiaan tuomioistuimessa
 • ilmoitus siitä, hakeeko hakija: a) vapautusta oikeudenkäyntimaksuista, b) asiamiehen nimeämistä vai c) asian vaikeusasteen vuoksi asianajajan määräämistä asiamieheksi
 • kuukausikeskiansio työstä (itsenäisestä ammatinharjoittamisesta)
 • mahdollisten sivutulojen suuruus (esim. pääomatulot arvopapereista)
 • tiedot hakijan eläketuloista
 • merkittävämpi henkilökohtainen varallisuus (esim. säästöt, arvopaperit, arvoesineet, ajoneuvot sekä kiinteistöt, joita hakija ei käytä ensisijaisesti asumiseen tai työhön - maaomistukset, vapaa-ajan asunnot jne.)
 • kiinteät kuukausimenot (asumis- ja elämiskustannukset, työmatkakulut sekä lasten tai (entisen) puolison elatuskustannukset, jolloin on mainittava viranomainen ja päätös, jolla kyseinen velvollisuus määrättiin hakijalle)
 • mahdolliset velat ja velkojat, myös leasing ja kulutusluotot (tapauksen mukaan myös maininta hakijaan kohdistuvasta ulosotosta)
 • muut asian kannalta olennaiset seikat
 • viittaus hakemuksen liitteisiin, joita ovat virallinen vahvistus tuloista (työnantajan tai veroviraston antama tulotodistus, itsenäisiltä ammatinharjoittajilta viimeisimmältä verokaudelta), vahvistus eläkevakuutusmaksuista, päätös, jonka nojalla hakija maksaa elatusmaksuja toisille henkilöille, todisteet välttämättömistä menoista (esim. vuokratodistus)
 • hakijan kunnian ja omantunnon kautta antama vakuutus siitä, että hakemuksen tiedot ovat totuudenmukaiset ja täydelliset
 • päiväys, omakätinen allekirjoitus.

Jos on kyse valtioiden rajat ylittävästä tapauksesta, hakemus on tehtävä esipainetulle lomakkeelle. Lomakkeen voi täyttää suoraan internetissä Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen sivuilla.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Varallisuusasemaa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä todisteet kaikista hakijan tuloista ja menoista, jotka mainitaan hakemuksessa (ks. kohta 6).

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Maksuvapautusta koskeva hakemus jätetään tuomioistuimelle, jossa kyseinen oikeudenkäynti on vireillä. Hakemuksen ratkaisee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, myös siinä tapauksessa, että maksuvapautusta haetaan muutoksenhakua koskevalle oikeudenkäynnille.

Hakemus, joka koskee asiamiehen osoittamista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa, voidaan pääsääntöisesti jättää sille piirituomioistuimelle, joka piirissä hakijalla on asuinpaikka, tai tapauksen mukaan toiselle piirituomioistuimelle.

Jos haetaan asianajajaa Tšekin asianajajaliitolta (ks. kohta 3), hakemus lähetetään asianajajaliittoon osoitteeseen Česká advokátní komora, pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. 

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Tuomioistuin on velvollinen ilmoittamaan asianosaiselle oikeudesta hakea vapautusta oikeudenkäyntimaksuista, mikäli tällä ei ole asiamiehenään asianajajaa tai notaaria. Tuomioistuimen on ilmoitettava asianosaiselle myös tämän oikeudesta hakea asiamiestä.

Asianajajilla on yleensä valtuudet antaa oikeudellista neuvontaa.

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Tuomioistuin selvittää pyynnöstä, voiko asianosainen saada oikeusapua. Hakemuksen jättämismenettely selostetaan kohdissa 6-8.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Asiamiehen määrää tuomioistuin hakemuksen perusteella (ks. kohta 2). Tuomioistuin valitsee asiamieheksi asianajajan, jos asianosaisen etujen suojaamisen tätä vaatii tai jos on kyse prosessista, jossa asianajajaedustus on pakollinen. Tuomioistuimen valitsema asianajaja on velvollinen antamaan oikeuspalveluja, ellei hänellä ole lakisääteistä syytä kieltäytyä (esim. eturistiriita).  Jos vähintään kaksi asianajajaa on kieltäytynyt antamasta oikeuspalveluja, voidaan kääntyä Tšekin asianajajaliiton puoleen, joka voi nimetä asianajajan.

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Katso vastaus kysymykseen 2.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Tuomioistuin voi myöntää osittaisen vapautuksen oikeudenkäyntimaksuista tai vapauttaa maksuista vain tietyt oikeudenkäynnin osat (esim. ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnin) tai vapauttaa vain tietyistä oikeudenkäyntimaksuista. Jäljellä oleva määrä lankeaa asianosaisen maksettavaksi.

Jos oikeudenkäyntimaksuista vapautetulle asianosaiselle määrätään asiamies, asianosaiselta ei peritä asiamiehen kulukorvauksia ja asiamiespalkkiota vapautuksen kattamalta osalta.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Tätä tarkasteltaessa on erotettava toisistaan oikeusapu puhtaasti valtion sisäisissä oikeudenkäynneissä ja rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä Euroopan unionin sisällä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Valtion sisäisissä oikeudenkäynneissä vapautus oikeudenkäyntimaksuista raukeaa periaatteessa silloin, kun oikeudenkäynnin päättävä päätös saa lainvoiman. Tämä merkitsee sitä, että ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnissä myönnetty vapautus pätee myös normaalissa muutoksenhaussa, muttei käytettäessä erityisiä muutoksenhakukeinoja (valitus korkeimpaan oikeuteen, uudelleenkäsittelyhakemus, kantelu tuomiosta tuomiovirheen perusteella). Näissä tapauksissa on kuitenkin mahdollista hakea uudelleen vapautusta oikeudenkäyntimaksuista.

Rajat ylittävässä oikeudenkäynnissä päätös oikeusavun myöntämisestä pätee kaikkiin jatko-oikeudenkäynteihin, myös käytettäessä erityisiä muutoksenhakukeinoja sekä päätöksen tunnustamista, täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista ja täytäntöönpanoa koskevia menettelyjä.

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Jos asianosaisen olosuhteet muuttuvat siten, ettei vapautus oikeudenkäyntimaksuista ole enää perusteltu, tai jos tuomioistuin toteaa myöhemmin, ettei asianosaisen tosiasiallinen varallisuusasema oikeuttanut tätä vapautukseen sen myöntämisaikana, tuomioistuin peruuttaa maksuvapautuksen. Kyseisellä toimenpiteellä on taannehtiva vaikutus vain, jos tuomioistuin nimenomaisesti näin päättää. Tuomioistuin ei voi peruuttaa maksuvapautusta oikeudenkäynnin päättäneen lainvoimaisen päätöksen jälkeen.  

Syynä vapautuksen peruuttamiseen ei kuitenkaan voi olla pelkkä muutos säännöissä, joiden mukaisesti hakijan varallisuusasema arvioidaan, tai muutos tuomioistuimen kannassa siihen, onko kyseessä mielivaltainen tai selvästi tulokseton oikeuksien vaatiminen tai puolustaminen.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa?

Jos maksuvapautusta koskevaa hakemusta ei hyväksytä kokonaan tai jos vapautus peruutetaan, asianosainen voi valittaa päätöksestä. Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä ei voi enää valittaa korkeimpaan oikeuteen.

Tšekin asianajajaliitolta haettavan asianajajan nimeämisestä päättää liiton puheenjohtaja hallintomenettelyssä.  Päätöksestä voi tehdä hallintovalituksen.

« Oikeusapu - Yleistä | Tšekki - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 17-12-2008

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta