Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Τσεχία

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Τσεχία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον βαρύνει κατά κανόνα; 1.
2. Τι είναι η νομική συνδρομή; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής; 3.
4. Η νομική συνδρομή παρέχεται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Πού μπορώ να βρω το έντυπο της αίτησης για παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 11.
12. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 12.
13. Αν δικαιούμαι μερικής παροχής νομικής συνδρομής, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, μπορεί το δικαίωμα αυτό να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί αίτηση που έχω υποβάλει για χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον βαρύνει κατά κανόνα;

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει τα ακόλουθα είδη δαπανών σε αστικές υποθέσεις: χρηματικές δαπάνες των διαδίκων και των αντιπροσώπων τους (όπως π.χ. οδοιπορικά, διατροφή και διαμονή), δικαστικές δαπάνες, διαφυγόντα κέρδη των διαδίκων και των αντιπροσώπων τους, έξοδα διεξαγωγής αποδείξεων, συμβολαιογραφικά έξοδα και χρηματικές δαπάνες για την εκτέλεση πράξεων εντεταλμένου δικαστή (σε κληρονομικές υποθέσεις), αμοιβή και χρηματικές δαπάνες εκτελεστών διαθήκης, έξοδα διερμηνείας και έξοδα παραστάσεως. Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός· άλλα έξοδα μπορούν επίσης να θεωρηθούν δικαστικές δαπάνες εφόσον έχουν προκύψει στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, το κόστος των επιστολών οχλήσεως προς οφειλέτη πριν την άσκηση αγωγής ή το κόστος που προκύπτει στο πλαίσιο της επιδίωξης εξώδικης διευθέτησης μιας διαφοράς δεν λογίζεται ως δικαστική δαπάνη.

Κατ' αρχήν, οι διάδικοι αναλαμβάνουν τα δικαστικά έξοδα που αναλογούν προσωπικά σε αυτούς και στους αντιπροσώπους τους, ακόμα και αν έχουν απαλλαγεί της καταβολής των δικαστικών εξόδων. Το δημόσιο επιβαρύνεται με τα χρηματικά έξοδα αντιπροσώπου εάν αυτός διοριστεί για ένα διάδικο από το δικαστήριο (τμήμα 30 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Σε περίπτωση που ως αντιπρόσωπος διοριστεί δικηγόρος, το δημόσιο αναλαμβάνει επίσης τα έξοδα παραστάσεώς του.

Η καταβολή των δικαστικών εξόδων ρυθμίζεται με ιδιαίτερη νομική πράξη, το νόμο περί δικαστικών εξόδων. Κατά τις τακτικές διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας τα δικαστικά έξοδα καταβάλλει συνήθως ο προσφεύγων. Η νομοθεσία καθορίζει για ποιες δικαστικές διαδικασίες δεν προβλέπεται η καταβολή των δικαστικών εξόδων (π.χ. υποθέσεις κηδεμονίας, δικαστικής μέριμνας ανηλίκων, επιδίκασης διατροφής σε τέκνα ή γονείς, εκδίκασης κληρονομικών διαφορών πρωτοδίκως).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Τι είναι η νομική συνδρομή;

Σύμφωνα με την τσεχική νομοθεσία, σε αστικές υποθέσεις νομική συνδρομή θεωρείται:

 • η απαλλαγή διαδίκου από την καταβολή των δικαστικών εξόδων,
 • ο διορισμός αντιπροσώπου - ο οποίος μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την άσκηση αγωγής για την παροχή συνδρομής κατά την προσφυγή (αίτηση για κίνηση της διαδικασίας) - ο διάδικος για τον οποίον διορίζεται ο αντιπρόσωπος δεν επιβαρύνεται ούτε με την αμοιβή ούτε με τα έξοδα παραστάσεως,
 • ο διορισμός δικηγόρου από το δικηγορικό σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Η νομική συνδρομή σε διασυνοριακές διαφορές ρυθμίζεται με ιδιαίτερο νόμο, το νόμο περί χορήγησης νομικής συνδρομής σε διασυνοριακές διαφορές εντός της Ε.Ε. Η χορήγηση νομικής συνδρομής συνεπάγεται:

 • το διορισμό αντιπροσώπου,
 • το διορισμό διερμηνέα,
 • την απαλλαγή από την καταβολή των δικαστικών εξόδων και από την προκαταβολή των εξόδων διεξαγωγής αποδείξεων ενώπιον του δικαστηρίου,
 • την εξασφάλιση της μετάφρασης των εγγράφων (εκτός από έγγραφα στη σλοβακική γλώσσα),
 • την επιστροφή των απαραίτητων οδοιπορικών εξόδων.

Η νομική συνδρομή μπορεί επίσης να χορηγηθεί εξωδίκως με τη μορφή της παροχής νομικών υπηρεσιών όπως προβλέπει ο νόμος περί δικηγορίας. Οι πολίτες που δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για τις υπηρεσίες αυτές μπορούν να απευθυνθούν στο δικηγορικό σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας και να ζητήσουν το διορισμό δικηγόρου εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια.

3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής;

Με αίτηση του ενδιαφερομένου, το δικαστήριο δύναται να απαλλάξει διάδικο (ή ενδεχομένως τρίτους που έχουν λάβει κλήτευση από το δικαστήριο) από την καταβολή των δικαστικών εξόδων

 • εφόσον δικαιολογείται από την κατάσταση του διαδίκου, και
 • εφόσον δεν πρόκειται περί αυθαίρετης ή προδήλως αβάσιμης διεκδίκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος.

Απαλλαγής μπορούν να τύχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι διάδικοι δεν πρέπει να εμποδίζονται από το να διεκδικήσουν ή να υπερασπιστούν δικαίωμα ενώπιον δικαστηρίου απλώς και μόνον λόγω της δυσμενούς τους οικονομικής κατάστασης. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, ιδίως, την εν γένει οικονομική κατάσταση του αιτούντος, το ύψος των δικαστικών δαπανών, τα ενδεχόμενα έξοδα διεξαγωγής αποδείξεων, καθώς και το αντικείμενο της αγωγής. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, το δικαστήριο λαμβάνει επίσης υπόψη την κοινωνική τους κατάσταση, την κατάσταση της υγείας τους κ.λπ. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή για επιχειρηματίες, μπορεί να ληφθεί επίσης υπόψη ο τομέας ή άλλες δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται, η αξία και η διάρθρωση των περιουσιακών τους στοιχείων καθώς και η φερεγγυότητά τους.

Ως προδήλως αβάσιμη θεωρείται διεκδίκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος, ιδίως, εάν τα στοιχεία που παρουσιάζει ο προσφεύγων δεν αφήνουν αμφιβολία ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσφυγή του είναι απορριπτέα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυθαίρετης διεκδίκησης ή υπεράσπισης δικαιώματος είναι λ.χ. η άσκηση δικαιώματος με σκοπό την πρόκληση παρενόχλησης ή η προφανής καθυστέρηση στην εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει σαφώς αναλάβει ένας οφειλέτης.

Εφόσον το δικαστήριο χορηγήσει σε διάδικο απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα, αυτός δεν υποχρεούται να προκαταβάλει τα έξοδα διεξαγωγής αποδείξεων ή να επιστρέψει στο δημόσιο δαπάνες που κανονικά βαρύνουν αυτό.

Με αίτηση του ενδιαφερομένου, το δικαστήριο διορίζει νόμιμο αντιπρόσωπο του διαδίκου που πληροί τους όρους απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα, σε περίπτωση που ο διορισμός αυτός είναι αναγκαίος για την προστασία των συμφερόντων του διαδίκου. Ωστόσο, εάν μια διαδικασία ή ένας διάδικος απαλλάσσεται των δικαστικών εξόδων εκ του νόμου (δηλαδή βάσει του νόμου περί δικαστικών εξόδων), δεν παρέχεται αυτομάτως το δικαίωμα διορισμού αντιπρόσωπου. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να πληρούνται οι προαναφερόμενοι όροι για την απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα, όπως προβλέπεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ως νόμιμος αντιπρόσωπος μπορεί να διοριστεί οιοδήποτε πρόσωπο ικανό προς δικαιοπραξία εφόσον, βεβαίως, συμφωνεί. Ως νόμιμος αντιπρόσωπος διορίζεται δικηγόρος εφόσον χρειάζεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων του διαδίκου ή σε περίπτωση κατά την οποία η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική (άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου). Το δημόσιο καταβάλλει την αμοιβή και τα έξοδα παραστάσεως του διορισμένου συνηγόρου. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο πριν την έναρξη της διαδικασίας εάν ένας διάδικος προτίθεται να ασκήσει αγωγή με τη βοήθεια συνηγόρου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν το δικαστήριο απορρίψει αίτηση για το διορισμό νομίμου αντιπροσώπου, ο αιτών μπορεί να απευθυνθεί στο δικηγορικό σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας και να ζητήσει το διορισμό συνηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικηγορικός σύλλογος μπορεί να διορίσει συνήγορο εάν ο αιτών αποδείξει ότι τουλάχιστον δύο δικηγόροι αρνήθηκαν να του παράσχουν νομικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση διορισμού δικηγόρου. Από τη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να καθίσταται σαφές ότι η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι απολύτως απαραίτητη ή ότι απαιτείται από τον νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων του αιτούντα. Εάν ο δικηγορικός σύλλογος κρίνει βάσιμη την αίτηση, προβαίνει στο διορισμό δικηγόρου για την παροχή συγκεκριμένης νομικής υπηρεσίας, αλλά ο δικηγόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει περισσότερα προβλήματα του αιτούντα.

4. Η νομική συνδρομή παρέχεται για όλες τις διαφορές;

Η νομική συνδρομή που περιγράφεται στις ερωτήσεις 2 και 3 μπορεί να παρασχεθεί σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν υποθέσεις του αστικού, εργατικού, οικογενειακού ή εμπορικού δικαίου.

Η νομική συνδρομή μπορεί επίσης να παρασχεθεί σε διοικητικές υποθέσεις, όπως προβλέπει ο κώδικας διοικητικής δικονομίας.

5. Προβλέπεται ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

Όχι.

6. Πού μπορώ να βρω το έντυπο της αίτησης για παροχή νομικής συνδρομής;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο υπόδειγμα εντύπου για την υποβολή των αιτήσεων. Σε μια αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τα στοιχεία του αιτούντος, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί σαφώς·
 • τα στοιχεία της υπόθεσης·
 • υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστηρίου·
 • το αντικείμενο της αίτησης: α) απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των δικαστικών εξόδων, β) διορισμό αντιπροσώπου, γ) διορισμό δικηγόρου ως νομίμου αντιπροσώπου, λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης·
 • δήλωση των μέσων μηνιαίων εσόδων του αιτούντος από μισθωτή εργασία ή από αυτοαπασχόληση·
 • δήλωση τυχόν δευτερευόντων εισοδημάτων (π.χ. εισοδήματα από κινητές αξίες)·
 • αναλυτική δήλωση των συνταξιοδοτικών παροχών που λαμβάνει ο αιτών·
 • αναλυτική κατάσταση των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (π.χ. αποταμιεύσεις, τίτλοι, τιμαλφή, οχήματα, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται ως πρώτη κατοικία ή τόπος εργασίας του αιτούντος - έγγεια ιδιοκτησία, εγκαταστάσεις αναψυχής, κ.λπ.)·
 • αναλυτική κατάσταση των βασικών μηνιαίων δαπανών (για στέγαση και συντήρηση· κόστος μετάβασης στο χώρο εργασίας· διατροφή τέκνων ή (πρώην) συζύγου - με αναλυτική αναφορά στην αρχή και στη δικαστική απόφαση που επέβαλε τη συγκεκριμένη υποχρέωση στον αιτούντα)·
 • αναλυτική κατάσταση τυχόν χρεών και οφειλετών, μισθώσεων και καταναλωτικών δανείων (ενδεχομένως και διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του αιτούντος)·
 • αναλυτική αναφορά άλλων στοιχείων που ενδεχομένως είναι σημαντικά·
 • παραπομπή σε παραρτήματα της αίτησης, συγκεκριμένα σε επίσημη βεβαίωση των δηλωθέντων εισοδημάτων (βεβαίωση εισοδήματος από εργοδότη ή από φορολογική αρχή - στην περίπτωση μη μισθωτών, η βεβαίωση αυτή αφορά την τελευταία φορολογική περίοδο)· βεβαίωση καταβολής συνταξιοδοτικών εισφορών· δικαστικές αποφάσεις βάσει των οποίων ο αιτών καταβάλλει διατροφή σε άλλα πρόσωπα· έγγραφα που αφορούν αναγκαίες δαπάνες (π.χ. λογαριασμοί ενοικίων)·
 • υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η αίτησή του είναι αληθείς και πλήρεις·
 • ημερομηνία και υπογραφή του αιτούντα.

Σε διασυνοριακές υποθέσεις η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται σε προεκτυπωμένο έντυπο. Το έντυπο αυτό μπορεί να συμπληρωθεί απευθείας στον ιστοχώρο του ευρωπαϊκού δικαστικού άτλαντα για αστικές υποθέσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής;

Η βεβαίωση της οικονομικής κατάστασης του αιτούντα πρέπει να συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του, όπως αναφέρονται στην αίτηση (βλ. σημείο 6).

8. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση νομικής συνδρομής;

Η αίτηση απαλλαγής από την καταβολή των δικαστικών εξόδων μπορεί να υποβληθεί στο οικείο δικαστήριο. Το πρωτοδικείο αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση απαλλαγής υποβάλλεται μετά την άσκηση έφεσης.

Αίτηση για διορισμό αντιπροσώπου πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας μπορεί να υποβληθεί κατά κανόνα στο κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούντος ή και σε άλλο πρωτοδικείο.

Οι αιτήσεις για διορισμό δικηγόρου από το δικηγορικό σύλλογο (βλ. σημείο 3) υποβάλλονται στο δικηγορικό σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας, στη διεύθυνση Brno Branch, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno. 

9. Πώς μπορώ να ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής;

Tο δικαστήριο υποχρεούται να πληροφορεί τους διαδίκους, σε περίπτωση που δεν αντιπροσωπεύονται από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα. Υποχρεούται επίσης να τους ενημερώνει για το δικαίωμά τους να ζητήσουν το διορισμό αντιπροσώπου.

Οι δικηγόροι έχουν κατά κανόνα το δικαίωμα παροχής νομικών συμβουλών.

10. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, τι πρέπει να κάνω;

Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση και βάσει αυτής αποφασίζει εάν ένα διάδικος δικαιούται ή όχι νομικής συνδρομής. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 6 έως 8.

11. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Το δικαστήριο διορίζει αντιπρόσωπο κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το διάδικο (βλ. την απάντηση στην ερώτηση 2). Tο δικαστήριο διορίζει δικηγόρο ως νόμιμο αντιπρόσωπο σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο για την προστασία των συμφερόντων του διαδίκου ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου. Το δικαστήριο επιλέγει συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος υποχρεούται να παράσχει νομικές υπηρεσίες, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι άρνησης του διορισμού (π.χ. σύγκρουση συμφερόντων). Σε περίπτωση που δύο τουλάχιστον δικηγόροι αρνηθούν να παράσχουν τις νομικές τους υπηρεσίες, ο διάδικος έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο δικηγορικό σύλλογο της Τσεχικής Δημοκρατίας, ο οποίος μπορεί να διορίσει δικηγόρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

12. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 2.

13. Αν δικαιούμαι μερικής παροχής νομικής συνδρομής, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Tο δικαστήριο μπορεί ενδεχομένως να χορηγήσει απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα μόνον εν μέρει ή για ένα μέρος της δικαστικής διαδικασίας (π.χ. μόνο για διαδικασία ενώπιον του πρωτοδικείου), ή μόνο για ορισμένα δικαστικά έξοδα. Το υπόλοιπο των δικαστικών εξόδων βαρύνει τον διάδικο.

Εάν διοριστεί αντιπρόσωπος για διάδικο ο οποίος απαλλάσσεται των δικαστικών εξόδων, ο διάδικος αυτός δεν καταβάλλει την αμοιβή ή τα έξοδα παραστάσεως του αντιπροσώπου, καθώς έχει απαλλαγεί όλων των δικαστικών εξόδων.

14. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Στο σημείο αυτό πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της χορήγησης νομικής συνδρομής σε δικαστικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά στην Τσεχική Δημοκρατία, αφενός, και σε διασυνοριακές διαδικασίες εντός της Ε.Ε., αφετέρου.

Στην πρώτη περίπτωση, κατ' αρχήν η απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα παύει να ισχύει καθ' ην στιγμή το δικαστήριο εκδώσει τελεσίδικη απόφαση. Κατά συνέπεια, απαλλαγή που χορηγείται πρωτοδίκως ισχύει και κατά την προσφυγή σε τακτικά ένδικα μέσα, αλλά όχι στην περίπτωση εκτάκτων ενδίκων μέσων (προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, αίτηση αναψηλάφησης δίκης, προσβολή απόφασης λόγω παρατυπιών). Ωστόσο, κατά την άσκηση τέτοιων εκτάκτων ενδίκων μέσων μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα.

Σε διαδικασίες που αφορούν διασυνοριακή διαφορά, μια απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής ισχύει για όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων ενδίκων μέσων, των διαδικασιών για την αναγνώριση αποφάσεως, των διαδικασιών κήρυξης εκτελεστότητας και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

15. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, μπορεί το δικαίωμα αυτό να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);

Σε περίπτωση που η κατάσταση ενός διαδίκου μεταβληθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη δικαιολογείται πλέον η απαλλαγή του από τα δικαστικά έξοδα ή εάν, αφού κινηθεί η διαδικασία, το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η πραγματική κατάσταση ενός διαδίκου δεν δικαιολογεί την απαλλαγή του από τα δικαστικά έξοδα, το δικαστήριο ανακαλεί την απαλλαγή. Το μέτρο αυτό έχει αναδρομική ισχύ μόνον εάν αυτό αναφέρεται ρητά στην απόφαση. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα μόνον έως την περάτωση της διαδικασίας με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Ωστόσο, η τροποποίηση των κανόνων βάσει των οποίων αξιολογήθηκε η κατάσταση του αιτούντος, ή η αλλαγή της γνώμης του δικαστηρίου όσον αφορά αυθαίρετη ή προδήλως αβάσιμη διεκδίκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος δεν συνιστούν καθαυτές αιτία για την ανάκληση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα.

16. Εάν απορριφθεί αίτηση που έχω υποβάλει για χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Εάν μια αίτηση μια χορήγηση νομικής συνδρομής γίνει δεκτή μόνον εν μέρει ή εάν ανακληθεί η απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα, ο διάδικος μπορεί να προσβάλει τη σχετική απόφαση. Δεν είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά απόφασης εφετείου.

Ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της Τσεχικής Δημοκρατίας λαμβάνει απόφαση σχετικά με το διορισμό δικηγόρου από το δικηγορικό σύλλογο σε διοικητικές διαδικασίες. Κατά της απόφασής του μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Τσεχία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 17-12-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο