Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Tjekkiet

Seneste opdatering : 17-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Tjekkiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du er berettiget til retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Ifølge retsplejeloven er der følgende former for sagsomkostninger i civile retssager: parternes og deres repræsentanters udlæg (f.eks. til rejser, kost og logi), retsafgifter, parternes og deres repræsentanters tabte arbejdsfortjeneste, udgifter til vidneførsel, notarens salær og udlæg i forbindelse med fuldbyrdelse af en domstolskommissærs akter (i arvesager), eksekutors salær og udlæg i arvesager, tolkehonorarer og repræsentationssalærer. Listen er ikke udtømmende; andre udgifter kan også betragtes som sagsomkostninger. Der skal dog være tale om udgifter, som er afholdt i forbindelse med retssagen. Det betyder, at for eksempel omkostninger i forbindelse med rykkere til en debitor, inden der anlægges sag, eller udgifter, som er afholdt i et forsøg på at indgå udenretsligt forlig, ikke kan betragtes som sagsomkostninger.

Generelt betaler hver part de sagsomkostninger, som vedrører ham selv og hans repræsentant, selv om han er fritaget for retsafgifter. Staten dækker en repræsentants udlæg, hvis denne repræsentant er beskikket af domstolen (retsplejelovens § 30). Hvis en advokat beskikkes som repræsentant, dækker staten også hans repræsentations-salær.

Reglerne om betalingen af retsafgifter findes i en særskilt lov, nemlig lov om retsafgifter. I almindelige tvister betales retsafgifterne sædvanligvis af sagsøger. Loven fastlægger, hvilke retssager der er fritaget for retsafgifter (bl.a. sager om værgemål, forældremyndighed og underholdspligt over for børn eller forældre og arvesager i første instans).

TopTop

2. Hvad er retshjælp?

Efter tjekkisk lov er det tale om retshjælp i civile retssager:

 • når en part er fritaget for retsafgifter
 • når der beskikkes en repræsentant - dette kan også ske, inden sagen indledes, med henblik på repræsentation i forbindelse med sagsanlæg (begæring om sagsanlæg) - den part, som får beskikket en repræsentant, betaler ikke repræsentantens udlæg eller repræsentationssalær
 • når den tjekkiske advokatsammenslutning beskikker en advokat.

Retshjælp i grænseoverskridende tvister er underlagt en anden lov, nemlig lov om retshjælp i grænseoverskridende tvister inden for Den Europæiske Union. Når der bevilges retshjælp i sådanne sager, betyder det, at:

 • der beskikkes en repræsentant
 • der beskikkes en tolk
 • der ikke skal betales retsafgifter, og at udgifterne til vidneførsel i sager, som behandles af en proceduredomstol, ikke skal betales på forhånd
 • skriftlig dokumentation oversættes (med undtagelse af dokumentation på slovakisk)
 • de nødvendige rejseudgifter godtgøres.

Der kan også bevilges retshjælp, selv om sagen ikke er indbragt for en domstol, i form af de juridiske tjenester, som er omhandlet i lov om advokatvirksomhed. De, der ikke har råd til at betale for disse tjenester, kan henvende sig til den tjekkiske advokatsammenslutning for at få beskikket en advokat, hvis de opfylder en række betingelser.

3. Hvem kan få retshjælp?

Domstolen kan på anmodning fritage en part i sagen (eller en part, som har fået pålagt et påbud) for retsafgifter

TopTop

 • når partens forhold retfærdiggør det, og
 • i sager, hvor der er er tale om vilkårlig eller åbenbart grundløs påberåbelse eller forsvar af en rettighed.

Både fysiske og juridiske personer kan fritages.

Parterne i en sag må ikke forhindres i at påberåbe sig eller forsvare en rettighed ved retten udelukkende på grund af deres dårlige økonomiske forhold. Domstolen tager specielt hensyn til ansøgerens økonomiske forhold generelt, størrelsen af retsafgifterne, de forventede udgifter til vidneførsel og arten af den fremførte påstand. Når der er tale om fysiske personer, tager domstolen hensyn til deres sociale situation, helbredstilstand osv. Når der er tale om juridiske personer og om fysiske personer, som er erhvervsdrivende, kan der også tages hensyn til arten af deres virksomhed eller andre aktiviteter, størrelsen og arten af deres aktiver og deres solvens.

Der er især tale om åbenbart grundløs påberåbelse eller forsvar af en rettighed i tilfælde, hvor der ud fra de forhold, som sagsøger påberåber sig, ikke er tvivl om, at han i den givne situation ikke vil få medhold. Typiske eksempler på vilkårlig påberåbelse eller forsvar af en rettighed er udøvelsen af en ret med henblik på chikane eller en åbenlys forsinkelse i opfyldelsen af forpligtelser, som klart er bindende for en debitor.

Hvis domstolen fastslår, at en part er fritaget for retsafgifter, kan det ikke kræves, at parten betaler forskud af udgifterne til vidneførsel eller godtgør udgifter, som staten har afholdt.

Domstolen beskikker på anmodning en repræsentant for en part, der opfylder betingelserne for fritagelse for retsafgifter, når dette er nødvendigt for at beskytte den pågældendes interesser. Der er dog ikke nogen automatisk ret til at få beskikket en repræsentant, hvis sagen eller en part ved lov er fritaget for retsafgifter (på grundlag af lov om retsafgifter). Selv i disse tilfælde skal ovennævnte betingelser for fritagelse for retsafgifter, som er fastsat i retsplejeloven, være opfyldt. Enhver myndig fysisk person, som opfylder betingelserne i forbindelse med repræsentation, kan beskikkes som repræsentant; den pågældende skal give sit samtykke til beskikkelsen. En advokat vil blive beskikket som repræsentant, når det er nødvendigt for beskyttelsen af partens interesser, eller i sager, hvor repræsentation ved en advokat er obligatorisk (når sagen ankes til Højesteret). Den beskikkede advokats udlæg og repræsentations-salær dækkes af staten. Domstolen kan beskikke en repræsentant, inden sagen indledes, hvis en part ønsker at anlægge sag med hjælp fra en repræsentant.

TopTop

Hvis domstolen afviser en anmodning om beskikkelse af en repræsentant, kan ansøgeren henvende sig til den tjekkiske advokatsammenslutning og ansøge om at få beskikket en advokat. I så fald kan sammenslutningen beskikke en advokat, hvis ansøgeren beviser, at mindst to advokater har nægtet at yde ham juridiske tjenester. Der er ikke noget retskrav på at få beskikket en advokat. Det skal tydeligt fremgå af den pågældende sag, at repræsentation ved en advokat er absolut afgørende eller lovpligtig med henblik på at beskytte ansøgerens rettigheder. Hvis sammenslutningen fastslår, at en ansøgning om beskikkelse af en advokat er begrundet, beskikker den en advokat, der skal yde én specifik juridisk tjeneste; det kræves aldrig, at en advokat behandler flere forskellige problemer for ansøgeren.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Den retshjælp, som er beskrevet i spørgsmål 2 og 3, kan ydes i forbindelse med civilretlige, arbejdsretlige, familieretlige og erhvervsretlige sager.

Ifølge lov om administrativ retspleje kan der også ydes retshjælp i forbindelse med sager ved de administrative domstole.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Der findes ikke en særlig procedure i sådanne sager.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Der findes ikke noget specifikt standardansøgningsskema. En ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • oplysninger om ansøgeren, så han klart kan identificeres
 • oplysninger om sagen
 • en påstand fra ansøgeren om, at hans økonomiske forhold betyder, at han ikke har råd til at forsvare sine rettigheder ordentligt ved en domstol
 • oplysninger om, hvorvidt ansøgeren ønsker: a) fritagelse for pligten til at betale rets-afgift, b) at få beskikket en repræsentant, c) at få beskikket en advokat som repræsen-tant i betragtning af sagens kompleksitet
 • oplysninger om ansøgerens gennemsnitlige månedlige arbejdsindkomst (for selv-stændige)
 • oplysninger om størrelsen af ansøgerens sekundære indkomst (f.eks. kapital-indtægter fra værdipapirer)
 • detaljerede oplysninger om ansøgerens pensionsudbetalinger
 • detaljerede oplysninger om personlige aktiver af større værdi (f.eks. opsparing, værdipapirer, smykker, biler og fast ejendom, som ansøgeren ikke bruger som primær bolig eller i erhvervsøjemed - jord, fritidshuse m.v.)
 • detaljerede oplysninger om de vigtigste månedlige udgifter (udgifter til bolig, mad og transport til og fra arbejde; underholdsbidrag til børn eller en (tidligere) ægte-fælle - med udførlige oplysninger om den myndighed og den afgørelse, som har pålagt ansøgeren denne forpligtelse)
 • detaljerede oplysninger om gæld og kreditorer, lejekontrakter og forbrugslån (og i givet fald oplysninger om tvangsfuldbyrdelse over for ansøgeren)
 • detaljerede oplysninger om alle andre relevante forhold
 • en henvisning til bilagene til ansøgningen, dvs. især en officiel bekræftelse af den anførte indkomst (bekræftelse fra arbejdsgiveren eller skattemyndighederne om indkomsten - for selvstændige skal bekræftelsen vedrøre den seneste beskatnings-periode); bekræftelse af, at ansøgeren betaler pensionsbidrag; afgørelser, som danner grundlag for betalingen af underholdsbidrag fra ansøgeren til andre personer; dokumenter vedrørende nødvendige udgifter (f.eks. huslejeregninger)
 • en erklæring på tro og love fra ansøgeren om, at de oplysninger, han har givet i ansøgningen, er korrekte, og at han ikke har fortiet noget
 • datoen og ansøgerens underskrift.

I grænseoverskridende sager skal ansøgningen indgives på et fortrykt skema. Dette skema kan udfyldes direkte på webstedet for det europæiske civilretlige atlas.

TopTop

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Bekræftelsen af ansøgerens økonomiske forhold bør ledsages af dokumenter, som beviser alle de indtægter og udgifter, som ansøgeren har anført i ansøgningen (se spørgsmål 6).

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

En ansøgning om fritagelse for retsafgifter kan sendes til den domstol, der behandler den sag, som ansøgningen om fritagelse vedrører. Det er retten i første instans, der træffer afgørelse om ansøgningerne, også i sager, hvor ansøgningen vedrører fritagelse for retsafgifter i sagen, efter at der er indgivet anke.

En ansøgning om beskikkelse af en repræsentant, inden retssagen indledes, kan normalt sendes til den distriktsdomstol, i hvis retskreds ansøgeren har bopæl, eller til en anden distriktsdomstol.

En ansøgning om beskikkelse af en advokat fra den tjekkiske advokatsammenslutning (se spørgsmål 3) sendes til Czech Bar Chamber, Brno Branch, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.

9. Hvordan får du at vide, om du er berettiget til retshjælp?

Domstolen skal oplyse parterne om deres ret til at indsende en ansøgning om fritagelse for retsafgifter, hvis de ikke er repræsenteret af en advokat eller en notar. Domstolen skal også oplyse parterne om deres ret til at ansøge om at få beskikket en repræsentant.

Advokater har normalt tilladelse til at yde juridisk rådgivning.

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

Det er domstolen, som på grundlag af en ansøgning afgør, om en part er berettiget til retshjælp. Oplysninger om, hvordan man indgiver en ansøgning, kan findes i svarene på spørgsmål 6-8.

TopTop

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Domstolen beskikker en repræsentant på grundlag af en ansøgning fra parten (se svaret på spørgsmål 2). Domstolen beskikker en advokat som repræsentant, når det er nødvendigt for at beskytte partens interesser eller i sager, hvor repræsentation ved en advokat er obligatorisk. Domstolen vælger en bestemt advokat, som er forpligtet til at yde juridiske tjenester, medmindre han har legitime grunde til at afslå beskikkelse (f.eks. i tilfælde af interessekonflikt). Når mindst to advokater afslår at yde juridiske tjenester, er der mulighed for at henvende sig til den tjekkiske advokatsammen-slutning, der kan beskikke en advokat.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Se svaret på spørgsmål 2.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

Domstolen kan beslutte, at den pågældende kun delvis skal fritages for retsafgifter, eller at fritagelsen for retsafgifter kun skal omfatte en del af sagen (f.eks. kun mens sagen behandles i første instans) eller kun visse retsafgifter. Parten skal selv betale resten af retsafgifterne.

Hvis der beskikkes en repræsentant for en part, som er fritaget for retsafgifter, betaler denne part ikke repræsentantens udlæg eller repræsentationssalær, i det omfang parten er fritaget for retsafgifter.

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Her må man sondre mellem retshjælp i rent nationale sager og retshjælp i grænseoverskridende sager inden for EU.

TopTop

I rent nationale sager bortfalder fritagelsen for retsafgifter principielt, når den dom, som afslutter sagen, får retskraft. Det betyder, at en fritagelse, som er bevilget i sager i første instans, også gælder ved normal anke, men ikke i procedurer vedrørende ekstraordinære retsmidler (anke til Højesteret, begæring om genoptagelse af sagen, omstødelsessag). I sådanne ekstraordinære ankesager er det dog muligt at indgive en ny ansøgning om fritagelse for retsafgifter.

I sager vedrørende grænseoverskridende tvister gælder en afgørelse om tildeling af retshjælp for alle efterfølgende procedurer, herunder procedurer vedrørende et ekstraordinært retsmiddel, procedurer vedrørende anerkendelse af en dom, procedurer vedrørende en afgørelse om eksigibilitet og tvangsfuldbyrdelseprocedurer.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Hvis en parts forhold ændres så meget, at den pågældende ikke længere har ret til fritagelse for retsafgifter, eller hvis en domstol efterfølgende konstaterer, at en parts faktiske forhold på bevillingstidspunktet ikke retfærdiggjorde, at den pågældende blev fritaget for retsafgifter, tilbagekaldes bevillingen. Denne foranstaltning har kun tilbagevirkende kraft, hvis domstolen udtrykkeligt bestemmer det. En domstol kan kun tilbagekalde en fritagelse for retsafgifter, indtil sagen afsluttes ved afsigelsen af en endelig dom.

En ændring af de regler, som bruges til at vurdere en ansøgers forhold, eller en ændring i domstolens holdning til, om der i den pågældende sag er tale om vilkårlig eller åbenbart grundløs påberåbelse eller forsvar af en rettighed, er ikke i sig selv en grund til, at fritagelsen for retsafgifter kan tilbagekaldes.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Hvis der gives afslag på en ansøgning om fritagelse for retsafgifter, eller hvis en fritagelse for retsafgifter tilbagekaldes, kan parten påklage afgørelsen. Appel-domstolens dom kan ikke indbringes for Højesteret.

Formanden for den tjekkiske advokatsammenslutning træffer afgørelse om den tjekkiske advokatsammenslutnings beskikkelse af en advokat i administrative sager. En afgørelse kan påklages.

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige