Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Cypern

Senaste uppdatering: 06-07-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Cypern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Rättegångskostnaderna är beroende av vilken typ av mål det är fråga om och inbegriper samtliga kostnader för att genomföra den rättsliga processen. Normalt innefattar dessa rättegångskostnader, kostnader för upprättandet av rättsliga handlingar och registrering av framställningar under ärendets gång, kostnader i samband med domstolsförhandling och för inställelse i rätten före och efter domstolsförhandlingen, kostnader för kallande av vittnen, kostnader för att beräkna kostnaderna för domstolsförhandlingen och kostnader för skrivelser före och under domstolsförhandlingen. I civilmål och enskilt åtal i brottmål beslutar domstolen efter det att målet avslutats vem som skall betala rättegångskostnaderna efter att ha tagit hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet.

I civilmål och enskilt åtal i brottmål får den part som förlorar målet vanligtvis stå för samtliga kostnader. Det finns dock undantag och domstolen får besluta att var och en av parterna betalar sina egna kostnader.

I brottmål fastställer domstolen rättegångskostnaderna med hänsyn till målets komplexitet.

2. Vad är rättshjälp?

Rättshjälp är en förmån som normalt även omfattar rådgivning och stöd för att vidta eventuella rättsliga åtgärder som gäller målet samt att i rätten företrädas av en advokat. Att företrädas av ett rättegångsombud omfattar all form av stöd som en advokat normalt sett ger i samband med en rättegång under alla stadier fram till domslutet, i samband med överklagande, samt i brottmål, under alla förberedande stadier innan själva rättegången inleds.

Till börjanTill början

3. Vem kan få rättshjälp? 

Varje fysisk person (cypriotisk medborgare eller utlänning) som kan bevisa att han eller hon inte är i stånd att betala sina rättsliga kostnader, på grund av att detta skulle begränsa vederbörandes möjligheter att klara sin grundläggande försörjning och sina familjemässiga förpliktelser, är berättigad till rättshjälp.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp ges för rättegångar vid cypriotiska domstolar enligt följande:

 1. för brottmål vid regional domstol, brottmålsdomstolar, militärdomstolar och högsta domstolen,
 2. för civilmål och brottmål rörande specifika brott mot de mänskliga rättigheterna,.
 3. rättegångar vid familjedomstol som gäller familjeförhållanden, vårdnadstvister, underhållsbidrag, legitimering av ett barn, adoption, äganderättstvister mellan makar och andra tvister inom ett äktenskap eller en familj, och
 4. gränsöverskridande tvister.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Om det är fråga om brådskande ärenden kan advokaten begära att den domstol som skall behandla målet utfärdar en rättshjälpsattest. I sådana fall prioriterar domstolen behandlingen av begäran om rättshjälp.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

En särskild blankett kan erhållas från den domstol som, beroende på omständigheterna, är behörig att behandla ansökan om rättshjälp. Därefter fyller den ansökande eller dennes advokat i blanketten och lämnar in den till den domstol som skall ta upp målet, så att den kan registreras i ett särskilt register som förs vid samma domstols kansli.

Till börjanTill början

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

En skriftlig förklaring som ger allmän information om den sökandes personuppgifter, sysselsättning, lön och inkomster, tillgångar och familjesituation osv..

(blankett 2 i ansökningsformuläret).

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan skickas till den domstol som skall behandla saken.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Genom en rättsinstans (domstol, rättstjänst, registratorn vid högsta domstolen, registratorn vid en distriktsdomstol, justitieministeriet, det cypriotiska advokatsamfundet, ett lokalt advokatsamfund).

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Genom att skicka en skriftlig ansökan till den domstol som skall ta upp saken, med begäran om att domstolen utfärdar en rättshjälpsattest.

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp?

Den som mottar rättshjälp väljer en advokat bland dem som är villiga att erbjuda sina tjänster. Om personen i fråga inte själv väljer en advokat uppmanas han eller hon av domstolen som utfärdat rättshjälpsattesten att välja en advokat från en förteckning, sammanställd av det cypriotiska advokatsamfundet över advokater som är villiga att erbjuda rättshjälp.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Om domstolen utfärdar en rättshjälpsattest kommer alla kostnader att täckas.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Det finns inga bestämmelser om partiell rättshjälp i den cypriotiska lagstiftningen. Jämför svaret på fråga 12.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rättshjälp kan erhållas för alla nivåer i rättssystemet (första och andra instans). Om man har erhållit rättshjälp i första instans är man även berättigad till rättshjälp i varje efterföljande rättsligt förfarande som rör målet. Det krävs att en ny skriftlig begäran görs om utfärdande av en ny rättshjälpsattest om målet skall tas upp i högre instans.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Rätten kan på eget initiativ eller på anmodan av statsåklagaren återkalla rättshjälpsattesten om det har skett en betydande förändring i rättshjälpsmottagarens personliga eller finansiella situation. Tillbakadragandet av rättshjälpsattesten berör inte en advokats rätt till ersättning för tjänster som tillhandahållits fram till den dag då attesten drogs tillbaka.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Det finns en rätt till att överklaga ett beslut att inte utfärda en rättshjälpsattest som grundas på den allmänna regeln att domstolsbeslut skall kunna överklagas.

Ytterligare information

För ytterligare upplysningar hänvisas till registratorn vid högsta domstolen på tfn. 228 657 16 (om man ringer från Cypern) eller på tfn. +357 228 657 16 (om man ringer från utlandet) samt till justitieministeriets rättstjänstavdelning på tfn. 228 059 22 och 228 59 46 (om man ringer från Cypern)- eller +357 228 09 22 och +357 228 059 46 (om man ringer från utlandet).

« Rättshjälp - Allmän information | Cypern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 06-07-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket