Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Cyprus

Posledná úprava: 06-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Cyprus

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša? 1.
2. Čo je to právna pomoc? 2.
3. Kto môže mať úžitok z právnej pomoci? 3.
4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory? 4.
5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 5.
6. Kde získam formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké písomnosti mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc? 9.
10. Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 10.
11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc? 11.
12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky trovy na moje súdne konanie? 12.
13. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy? 13.
14. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní? 14.
15. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania (lebo dokonca po súdnom konaní)? 15.
16. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto ich obvykle znáša?

Trovy súdneho konania závisia od povahy prípadu a zahŕňajú všetky náklady súdneho procesu. Zvyčajne zahrnujú náklady konania, náklady vypracovania právnych dokumentov a registrácia dočasných žiadostí, náklady prerokúvania a dostavenia sa pred konaním a po konaní, náklady svedkov, náklady vypracovania účtu výdavkov a náklady na listy pred konaním a po konaní. V občianskych prípadoch a súkromných trestných prípadoch súd rozhodne, kto zaplatí náklady konania na konci prípadu po preskúmaní osobitných javov/ okolnosti prípadu.

V občianskych prípadoch a súkromných trestných prípadoch zvyčajne platí všetky náklady strana, ktorá prehrá. Existujú však výnimky a súd môže rozhodnúť, že každá strana si zaplatí vlastné náklady.

V trestných prípadoch súd určí trovy konania na základe zložitosti prípadu.

2. Čo je to právna pomoc?

Právna pomoc je výhoda, ktorá zvyčajne zahrnuje poskytnutie rady a pomoci pri uskutočňovaní právnych krokov týkajúcich sa konania ako aj zastupovania právnym zástupcom. Zastúpenie zahŕňa každú formu pomoci, ktorú právny zástupca zvyčajne poskytuje v súvislosti s konaniami na všetkých stupňoch až do vydania rozsudku, na každom odvolacom stupni a v trestných prípadoch na každom predbežnom štádiu pred začatím vlastného konania.

3. Kto môže mať úžitok z právnej pomoci?

Každá fyzická osoba (cyperskej národnosti alebo cudzej národnosti), ktorá môže poskytnúť dôkaz o svojej neschopnosti zaplatiť svoje súdne poplatky s takým odôvodnením, že zaplatenie nákladov by obmedzilo jej schopnosť dodržať základné potreby a rodinné povinnosti, má právo na právnu pomoc.

HoreHore

4. Možno získať právnu pomoc pre všetky spory?

Právna pomoc sa poskytuje na konania pred cyperskými súdmi takto:

 1. pri trestných konaniach na okresnom súde, porotnom súde, vojenskom súde a Najvyššom súde;
 2. pri občianskych a trestných konaniach zahrňujúcich osobitné porušenie ľudských práv;
 3. pri konaniach na rodinnom súde týkajúcich sa rodinných vzťahov, rodičovskej starostlivosti, výživného, legitimácie dieťaťa, adopcie, vlastníckych vzťahov medzi manželmi a akýchkoľvek sporov v manželstve alebo v rodine;
 4. pri sporoch cez hranicu.

5. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Pri naliehavých prípadoch môže právny zástupca požiadať súd, ktorý bude prerokúvať prípad, aby vydal potvrdenie o právnej pomoci. Za tých okolností súd udelí nevyhnutnú prioritu na preskúmanie žiadosti.

6. Kde získam formulár žiadosti o právnu pomoc?

Osobitný formulár je k dispozícii na registri súdu, ktorý má jurisdikciu preskúmať žiadosť o právnu pomoc v závislosti od okolností. Žiadateľ alebo jeho právny zástupca by mali vyplniť formulár a predložiť ho na súd, ktorý bude prerokúvať prípad, takže sa môže podať na osobitný register toho istého registračného úradu.

7. Aké písomnosti mám pripojiť k mojej žiadosti o právnu pomoc?

Písomné vyhlásenie so všeobecnými informáciami týkajúcimi sa vašich osobných údajov, zamestnania, zárobku a príjmu, majetku a rodinnej situácie a pod.

HoreHore

(Formulár 2 žiadosti o právnu pomoc).

8. Kde mám zaregistrovať žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť by sa mala zaregistrovať na súde, ktorý bude prerokúvať váš prípad.

9. Ako budem informovaný o tom, či mám, alebo nemám nárok na právnu pomoc?

Akoukoľvek právnou službou (súdy, právna služba, hlavný registrátor najvyššieho súdu, registrátor okresného súdu, ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku, Cyperská advokátska komora, miestna advokátska komora).

10. Čo mám urobiť, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Mali by ste napísať písomnú žiadosť na súd, kde sa bude prerokúvať váš prípad, požiadať súd, aby vydal osvedčenie o právnej pomoci.

11. Kto vyberie môjho právneho zástupcu, ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc?

Príjemca právnej pomoci vyberie právneho zástupcu spomedzi tých, ktorí sú ochotní ponúknuť svoje služby. Ak táto osoba neurčí právneho zástupcu, súd, ktorý vydal potvrdenie o právnej pomoci vyzve príjemcu pomoci, aby si sám vybral právneho zástupcu zo zoznamu právnych zástupcov, ktorí sú ochotné poskytnúť služby právnej pomoci a ktorý pripravila Cyperská advokátska komora.

12. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, pokryje to všetky trovy na moje súdne konanie?

Ak súd vydá potvrdenie o právnej pomoci, všetky vaše náklady budú pokryté.

HoreHore

13. Ak spĺňam podmienky pre čiastočnú právnu pomoc, kto uhradí ostatné trovy?

Neexistuje žiadne ustanovenie o čiastočnej právnej pomoci v cyperskom práve. Pozri odpoveď 12.

14. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na každé preskúmanie, ktoré by som mohol urobiť po súdnom konaní?

Právna pomoc sa udeľuje na každej úrovni jurisdikcie (základná a sekundárna). To znamená, že ak dostanete právnu pomoc v konaní na prvej inštancii, ste oprávnený žiadať právnu pomoc aj na každom ďalšom následnom konaní, ktoré sa týka vášho prípadu. Vydanie nového potvrdenia po predložení novej písomnej žiadosti sa požaduje na konania na vyššom súde.

15. Ak spĺňam podmienky pre právnu pomoc, môže mi byť táto pomoc odobratá pred koncom súdneho konania (lebo dokonca po súdnom konaní)?

Súd môže odobrať potvrdenie o súdnej pomoci ex officio alebo na žiadosť generálneho prokurátora, ak sa podstatne zmenili vaše osobné a finančné okolnosti. Odobratie tohto potvrdenia nemá vplyv na právo žiadneho právneho zástupcu na platbu za služby, ktoré boli do dátumu odobratia poskytnuté.

16. Ak nespĺňam podmienky pre právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Existuje právo odvolania proti rozhodnutiu nevydať potvrdenie o právnej pomoci na základe všeobecného pravidla, že proti všetkým súdnym rozhodnutiam je možné podať odvolanie.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie môžete získať od hlavného registrátora Najvyššieho súdu na telefónnom čísle 22865716 z Cypru alebo na čísle + 357 22865716 zo zahraničia alebo z Jednotky právnych záležitostí Ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku na telefónnom čísle 22805922 alebo 2285946 z Cypru alebo na čísle + 357 2280922 or + 357 22805946 zo zahraničia.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Cyprus - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo