Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Cypr

Ostatnia aktualizacja: 06-07-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Cypr

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść? 1.
2. Czym jest pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach? 5.
6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej? 9.
10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić? 10.
11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika? 11.
12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej? 12.
13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty? 13.
14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie? 14.
15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)? 15.
16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty rozprawy sądowej i kto zwykle powinien je ponieść?

Koszty rozprawy zależą od charakteru sprawy i obejmują wszystkie koszty procesu sądowego. Zwykle, obejmują one koszty postępowania, koszty sporządzania dokumentów prawnych oraz rejestrowania doraźnych wniosków, koszty rozprawy i stawiennictwa przed i po rozprawie, koszty świadków, koszty sporządzania rachunków kosztów oraz koszty pism wysyłanych przed i w trakcie postępowania. W sprawach cywilnych i prywatnych sprawach karnych decyzję o tym, kto powinien pokryć koszty postępowania podejmuje sąd na zakończenie sprawy, po uwzględnieniu szczególnych cech / okoliczności sprawy.

W sprawach cywilnych i prywatnych sprawach karnych wszystkie koszty pokrywa zwykle strona przegrywająca. Istnieją jednakże wyjątki, a sąd może zdecydować, że każda ze stron powinna pokryć swoje własne koszty.

W sprawach karnych sąd określa koszty postępowania na podstawie złożoności sprawy.

2. Czym jest pomoc prawna?

Pomoc prawna to świadczenie, które obejmuje zwykle udzielenie porad i pomocy w podejmowaniu wszelkich kroków prawnych związanych z postępowaniem, oraz zastępstwo prawne przez prawnika w sądzie. Zastępstwo obejmuje wszystkie formy pomocy świadczonej zwykle przez prawnika w związku z postępowaniem, na wszystkich etapach, aż do momentu wydania wyroku, na etapie odwołania oraz, w postępowaniu karnym, na wszystkich etapach wstępnych przed rozpoczęciem właściwego postępowania.

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Do otrzymania pomocy prawnej upoważniona jest każda osoba fizyczna (będąca obywatelem Cypru lub cudzoziemcem), która jest w stanie udowodnić niezdolność zapłaty kosztów prawnych na podstawie faktu, że pokrycie tych kosztów ograniczyłoby jej zdolność do spełnienia podstawowych potrzeb i zobowiązań rodzinnych.

Do góryDo góry

4. Czy pomoc prawną można uzyskać dla wszystkich sporów?

W zakresie prowadzenia postępowania przed sądami cypryjskimi oferowana jest następująca pomoc prawna:

 1. dla spraw karnych w sądach rejonowych, sądach wyjazdowych, sądach wojskowych oraz Sądzie Najwyższym;
 2. dla spraw cywilnych i karnych dotyczących określonego naruszenia praw człowieka;
 3. dla spraw przed sądem rodzinnym dotyczących relacji rodzinnych, opieki rodzicielskiej, utrzymania, uznania ślubnego pochodzenia dziecka, przysposobienia, stosunków własnościowych między małżonkami oraz innych sporów w małżeństwie bądź rodzinie;
 4. w sporach transgranicznych.

5. Czy istnieje specjalna procedura w nagłych przypadkach?

W nagłym przypadku prawnik może zwrócić się do sądu, który będzie rozpoznawał sprawę, o wydanie zaświadczenia o pomocy prawnej. W takiej sytuacji sąd nadaje rozpatrzeniu wniosku odpowiedni priorytet.

6. Gdzie mogę uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Specjalny formularz dostępny jest w sekretariacie sądu, który sprawuje jurysdykcję w zakresie rozpoznania wniosku o pomoc prawną, w zależności od okoliczności. Wnioskodawca lub jego prawnik powinien wypełnić formularz i złożyć go w sądzie, który będzie rozpoznawał sprawę, tak aby został on zapisany w specjalnym rejestrze tego samego sekretariatu.

7. Jakie dokumenty powinienem załączyć do mojego wniosku o pomoc prawną?

Pisemne oświadczenie zawierające ogólne informacje na temat danych osobowych, zawodu, zarobków i dochodu, majątku i sytuacji rodzinnej itp.

Do góryDo góry

(Formularz nr 2 wniosku o pomoc prawną).

8. Gdzie powinienem zarejestrować mój wniosek o pomoc prawną?

Wniosek powinien zostać zarejestrowany w sądzie, który będzie rozpoznawał sprawę.

9. Jak zostanę poinformowany o tym, czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej?

Informacji udzielają służby prawne (sądy, służby prawne, główny sekretariat Sądu Najwyższego, sekretarz sądu rejonowego, Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, Cypryjskie Stowarzyszenie Adwokackie, lokalne stowarzyszenie adwokackie).

10. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, co powinienem zrobić?

Należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy prawnej do sądu, który będzie rozpoznawał sprawę.

11. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, kto wybiera mojego prawnika?

Beneficjent pomocy prawnej wybiera prawnika spośród prawników chętnych zaoferować swoje usługi. Jeżeli dana osoba nie wskaże prawnika z własnego wyboru, sąd, który wydał zaświadczenie o pomocy prawnej, prosi beneficjenta o wybranie prawnika według własnych preferencji z listy prawników, którzy gotowi są świadczyć usługi w ramach pomocy prawnej, opracowanej przez Cypryjskie Stowarzyszenie Adwokackie.

12. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona całość kosztów mojej rozprawy sądowej?

Jeżeli sąd wyda zaświadczenie o pomocy prawnej, pokryte zostaną wszystkie koszty rozprawy.

Do góryDo góry

13. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania częściowej pomocy prawnej, kto pokryje pozostałe koszty?

Prawo cypryjskie nie zawiera postanowień dotyczących częściowej pomocy prawnej. Patrz odpowiedź nr 12.

14. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy obejmie ona odwołania, które ewentualnie zdecyduję się wnieść po rozprawie?

Pomoc prawna dostępna jest na każdym poziomie jurysdykcji (w pierwszej i drugiej instancji). Oznacza to, że jeśli otrzymaliśmy pomoc prawną w postępowaniu w pierwszej instancji, jesteśmy uprawnieni do uzyskania pomocy prawnej w każdym kolejnym postępowaniu dotyczącym naszej sprawy. W przypadku postępowania przed sądem wyższej instancji wymagane jest wydanie nowego zaświadczenia, po przedłożeniu nowego pisemnego wniosku.

15. Jeśli kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy pomoc ta może zostać cofnięta przed zakończeniem rozprawy (lub nawet po jej zakończeniu)?

Sąd może wycofać zaświadczenie o pomocy prawnej, z urzędu lub na wniosek prokuratora generalnego, jeżeli nastąpiła zasadnicza zmiana w sytuacji osobistej i finansowej wnioskodawcy pomocy prawnej. Wycofanie zaświadczenia pozostaje bez wpływu na prawo prawnika do otrzymania zapłaty za usługi świadczone do daty wycofania.

16. Jeśli nie kwalifikuję się do otrzymania pomocy prawnej, czy mogę odwołać się od tej decyzji?

Istnieje prawo odwołania od decyzji o niewydaniu zaświadczenia o pomocy prawnej, zgodnie z ogólną zasadą, że wszystkie decyzje sądowe podlegają odwołaniu.

Dalsze informacje

Dalsze informacje możemy uzyskać w głównym sekretariacie Sądu Najwyższego, dzwoniąc pod numer 22865716 z Cypru lub + 357 22865716 z zagranicy, lub też w Jednostce do Spraw Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Prawnego, dzwoniąc pod numer 22805922 lub 2285946 z Cypru lub + 357 2280922 lub + 357 22805946 z zagranicy.

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Cypr - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 06-07-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania