Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Cyprus

Laatste aanpassing: 06-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Cyprus

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De proceskosten hangen af van de aard van de zaak en omvatten alle kosten van de gerechtelijke procedure. Gewoonlijk omvatten zij: de procedurekosten; de kosten voor het opstellen van juridische stukken en voor de registratie van incidentele vorderingen; de kosten voor de terechtzitting; de kosten in verband met het verschijnen (vóór en na de terechtzitting); de kosten in verband met de getuigen; de kosten voor het opstellen van de eindafrekening; de kosten voor correspondentie die vóór en tijdens de procedure wordt gevoerd. In civielrechtelijke zaken en particuliere strafzaken beslist de rechter aan het einde van het geding wie de proceskosten moet dragen; hij houdt daarbij rekening met de specifieke omstandigheden van de zaak.

In civielrechtelijke zaken en strafzaken met particulieren wordt de in het ongelijk gestelde partij normaliter in de kosten verwezen. Op dit beginsel zijn er echter uitzonderingen; de rechter kan dan elke partij in haar eigen kosten verwijzen.

In strafzaken houdt de rechter bij de vaststelling van de proceskosten rekening met de complexiteit van de zaak.

2. Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand omvat gewoonlijk het verstrekken van advies en hulp in de verschillende stadia van de gerechtelijke procedure alsook de vertegenwoordiging door een advocaat. Vertegenwoordiging omvat elke vorm van bijstand die een advocaat gewoonlijk verstrekt in alle stadia van de procedure tot de datum van de uitspraak, in de beroepsprocedure, en in het kader van het strafrechtelijke onderzoek vóór het eigenlijke begin van de strafprocedure.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Voor rechtsbijstand komen in aanmerking: elke natuurlijke persoon (Cyprioot of buitenlander) die kan bewijzen dat de betaling van zijn juridische kosten zijn basisbehoeften en de nakoming van zijn verplichtingen alsmede die van zijn gezin in het gedrang zou brengen.

4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen?

Rechtsbijstand wordt verleend voor bij Cypriotische gerechten aanhangige procedures, meer bepaald:

 1. voor strafprocedures bij regionale strafgerechten, militaire gerechten en het Hooggerechtshof;
 2. voor civiel‑ en strafrechtelijke procedures betreffende specifieke schendingen van mensenrechten;
 3. voor bij familierechtbanken aanhangige procedures met betrekking tot familiebanden, gezagsrecht, alimentatie, erkenning van kinderen, adoptie, huwelijksvermogensrecht, en andere familie‑ of huwelijksgeschillen;
 4. voor grensoverschrijdende geschillen.

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Voor spoedeisende gevallen kan de advocaat het gerecht dat de zaak zal behandelen, verzoeken een certificaat voor rechtsbijstand af te geven. Het gerecht zal dan het verzoek bij voorrang behandelen.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Een speciaal formulier kan worden verkregen bij de griffie van het gerecht dat bevoegd is om het rechtsbijstandsverzoek te behandelen. De verzoeker of zijn advocaat moet het formulier invullen en indienen bij het gerecht dat de zaak zal behandelen, zodat het kan worden ingeschreven in het speciale register van dezelfde griffie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Een schriftelijke verklaring waarin u uw persoonsgegevens, beroep, inkomen, salaris, vermogen, gezinstoestand, enz. moet opnemen.

(Formulier 2 van het rechtsbijstandsverzoek).

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Het verzoek moet worden ingediend bij het gerecht dat uw zaak zal behandelen.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Informatie kan worden verkregen bij elke juridische dienst (gerechten, juridische diensten, de hoofdgriffier van het Hooggerechtshof, de griffier van een regionaal gerecht, het ministerie van Justitie en Openbare Orde, de Cypriotische orde van advocaten, plaatselijke orden van advocaten).

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

U moet bij het gerecht dat uw zaak zal behandelen een schriftelijk verzoek indienen, waarin u een certificaat voor rechtsbijstand aanvraagt.

11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat?

De ontvanger van rechtsbijstand kiest een advocaat uit de advocaten die bereid zijn hun diensten te verlenen. Indien de betrokkene geen advocaat aanwijst, verzoekt het gerecht dat het certificaat voor rechtsbijstand heeft afgegeven de ontvanger van rechtsbijstand de advocaat van zijn voorkeur te kiezen uit een door de Cypriotische orde van advocaten opgestelde lijst van advocaten die bereid zijn rechtsbijstand te verlenen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Indien het gerecht een certificaat voor rechtsbijstand afgeeft, zullen al uw kosten worden betaald.

13. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten?

De Cypriotische wet kent geen mogelijkheid van gedeeltelijke rechtsbijstand. Zie antwoord 12.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Rechtsbijstand wordt verleend op elk niveau van de rechtspraak (eerste en tweede aanleg). Dat betekent dat indien u voor de procedure in eerste aanleg rechtsbijstand hebt ontvangen, u ook rechtsbijstand kunt aanvragen in daaropvolgende procedures met betrekking tot uw zaak. Voor een procedure bij een hogere rechter is een nieuw certificaat vereist dat wordt afgegeven na de indiening van een nieuwe schriftelijke aanvraag.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken?

Indien uw persoonlijke en financiële situatie wezenlijk is gewijzigd, kan het gerecht het certificaat voor rechtsbijstand intrekken, zulks ambtshalve of op verzoek van de procureur-generaal. Intrekking van het certificaat heeft geen gevolgen voor het recht van elke advocaat op vergoeding van de vóór de intrekking verleende diensten.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen?

Er kan beroep worden ingesteld tegen een beslissing om geen certificaat voor rechtsbijstand af te geven op basis van de algemene regel dat tegen alle rechterlijke beslissingen beroep openstaat.

Nadere inlichtingen

U kunt verdere informatie verkrijgen bij de hoofdgriffier van het Hooggerechtshof [telefoon: 22865716 (binnen Cyprus) of + 357 22865716 (vanuit het buitenland)] of bij de Juridische dienst van het ministerie van Justitie en Openbare Orde [telefoon: 22805922 of 2285946 (binnen Cyprus) dan wel + 357 2280922 of + 357 22805946 (vanuit het buitenland)].

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Cyprus - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 06-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk