Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Kypros

Uusin päivitys: 24-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Kypros

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako oikeusapu kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireille paneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen) ? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä päätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikulut riippuvat tapauksen luonteesta, ja ne kattavat kaikki oikeudenkäyntiprosessista aiheutuvat kustannukset. Tavallisesti kustannukset koostuvat seuraavista: oikeudenkäyntimenettelyn kustannukset, oikeudellisten asiakirjojen laatimisesta ja väliaikaistoimihakemusten jättämisestä aiheutuvat kustannukset, kuulemisesta ja esiintymisistä ennen kuulemista ja sen jälkeen aiheutuvat kustannukset, todistajiin liittyvät kustannukset, laskutuskustannukset sekä ennen menettelyä ja sen jälkeen laadittavista kirjeistä aiheutuvat kustannukset. Siviiliasioissa ja yksityisissä rikosasioissa tuomioistuin päättää oikeudenkäynnin lopussa, kuka maksaa oikeudenkäynnin kustannukset, ottaen huomioon tapauksen erityispiirteet ja -olosuhteet.

Siviiliasioissa ja yksityisissä rikosasioissa hävinnyt osapuoli maksaa tavallisesti kaikki kustannukset. Tästä on kuitenkin poikkeuksia. Tuomioistuin voi päättää, että kukin osapuoli maksaa omat kustannuksensa.

Rikosasioissa tuomioistuin määrittää oikeudenkäynnin kustannukset tapauksen monimutkaisuuden perusteella.

2. Mitä on oikeusapu?

Oikeusapu on etuus, joka tavallisesti käsittää neuvonnan ja avunannon oikeudenkäyntiä koskevien oikeustoimien suorittamisen yhteydessä sekä asianajajan palvelut oikeudessa. Asianajajan palvelut käsittävät kaiken avun, jonka asianajaja tavallisesti antaa oikeudenkäynnin kaikissa vaiheissa tuomion antamiseen asti, valitusvaiheessa ja rikosoikeudenkäyntien yhteydessä varsinaista oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeus oikeusapuun on kaikilla luonnollisilla henkilöillä (Kyproksen kansalaisilla tai muiden maiden kansalaisilla) , jotka voivat osoittaa, etteivät he kykene maksamaan oikeudenkäynnin kustannuksia sillä perusteella, että kyseisten kustannusten maksaminen rajoittaisi heidän kykyään huolehtia perustarpeistaan tai perheeseen liittyvistä velvoitteistaan.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapua annetaan Kyproksen tuomioistuimissa käytäviin oikeudenkäynteihin seuraavasti:

a) rikosoikeudenkäynnit alueellisessa oikeudessa, sotaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa

b) oikeudenkäynnit siviili- ja rikosasioissa, joihin liittyy määriteltyjä ihmisoikeuksien loukkauksia

c) perheoikeudessa käytävät oikeudenkäynnit, jotka koskevat perhesuhteita, huoltajuusasioita, elatusta, lapsen tunnustamista, adoptiota, puolisoiden välisiä omaisuuskysymyksiä tai muita avioliittoon tai perheeseen liittyviä riita-asioita

d) rajatylittävät riita-asiat.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Kiireellisessä tapauksessa asianajaja voi pyytää asian käsittelevältä tuomioistuimelta oikeusapua koskevan todistuksen. Tällaisissa tapauksissa tuomioistuin asettaa pyynnön käsittelyn etusijalle.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Hakulomakkeita on saatavilla sen tuomioistuimen kirjaamosta, jolla on toimivalta oikeusapuhakemuksen tarkastelussa tilanteen mukaan. Hakijan tai hakijan asianajajan on täytettävä lomake ja toimitettava se asian käsittelevälle tuomioistuimelle, jotta se voidaan kirjata kirjaamossa erityiseen rekisteriin.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Asiakirja, jossa ilmoitetaan hakijan henkilötiedot, ammatti, palkka- ja muut tulot, varallisuus ja siviilisääty jne.

(Oikeusapua koskevan hakulomakkeen osa 2).

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Hakemus jätetään siihen tuomioistuimeen, joka käsittelee asian.

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Oikeusavusta ilmoittavat oikeudelliset tahot (tuomioistuimet, oikeudellinen yksikkö, korkeimman oikeuden pääkirjaamo, alueellisen oikeuden kirjaamo, oikeus- ja yleisen järjestyksen ministeriö, Kyproksen oikeudenkäyntiasianajajien liitto, paikallinen oikeudenkäyntiasianajajien liitto).

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Hakijan olisi esitettävä kirjallinen hakemus asiaa käsittelevälle tuomioistuimelle ja pyytää oikeusavun myöntämistä koskevaa todistusta.

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Oikeusavun saaja valitsee asianajajan palvelujaan tarjoavien asianajajien joukosta. Jos henkilö ei itse valitse asianajajaa, oikeusaputodistuksen antanut tuomioistuin kehottaa oikeusavun saajaa valitsemaan asianajajan Kyproksen oikeudenkäyntiasianajajien liiton laatimasta luettelosta, jossa mainitaan oikeusapupalveluja tarjoavat asianajajat.

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako oikeusapu kaikki oikeudenkäyntikulut?

Jos tuomioistuin antaa oikeusaputodistuksen, oikeusapu kattaa kaikki kulut.

Sivun alkuunSivun alkuun

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä osittaisesta oikeusavusta. Ks. edellä vastaus kysymykseen nro 12.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireille paneman muutoksenhaun kustannukset?

Oikeusapua voi saada kaikilla tuomiovallan eri tasoilla (ensimmäisen ja toisen asteen tuomioistuimissa). Toisin sanoen jos hakija on saanut oikeusapua ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnissä, hänellä on oikeus saada oikeusapua myös samaan tapaukseen liittyvien jatko-oikeudenkäyntien yhteydessä. Toisessa asteessa käytävää oikeudenkäyntiä varten tarvitaan uusi todistus, jonka hakija saa toimitettuaan kirjallisen hakemuksen.

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen) ?

Tuomioistuin voi peruuttaa oikeusaputodistuksen viran puolesta tai yleisen syyttäjän pyynnöstä, jos hakijan henkilökohtainen tai varallisuustilanne muuttuu huomattavasti. Todistuksen peruuttaminen ei vaikuta asianajajan oikeuteen saada palkkionsa palveluista, jotka hän on toimittanut ennen peruutuksen päivämäärää.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä päätöksestä valittaa?

Oikeusavun epäämistä koskevasta päätöksestä voi valittaa sen yleisperiaatteen perusteella, että kaikki tuomioistuinten päätökset ovat valituskelpoisia.

Lisätietoja

Lisätietoja saa korkeimman oikeuden pääkirjaamosta, puh. 22865716 Kyproksen alueelta soitettaessa tai puh. + 357 22865716 ulkomailta soitettaessa, tai oikeusasioiden ja yleisen järjestyksen ministeriön oikeudellisesta yksiköstä, puh. 22805922 tai 2285946 Kyproksen alueelta soitettaessa tai + 357 2280922 tai + 357 22805946 ulkomailta soitettaessa.« Oikeusapu - Yleistä | Kypros - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta