Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Küpros

Viimati muudetud: 04-07-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Küpros

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kas mina võin menetlusabi saada? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kas kiireloomuliste asjade lahendamiseks on olemas menetluse erikord? 5.
6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm? 6.
7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabitaotlusele? 7.
8. Kus ma peaksin oma menetlusabitaotluse registreerima? 8.
9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte? 9.
10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus? 14.
15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu tagasi võtta (või isegi pärast seda)? 15.
16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 16.

 

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

Kohtukulud sõltuvad kohtuasjast ning hõlmavad kõiki kohtumenetluse kulusid. Tavalised kohtukulud on õigusdokumentide koostamise ja esialgse õigusabi taotluste registreerimiskulud, kohtuistungi ja sellele eelneva ja järgneva kohtusse ilmumisega seotud kulud, tunnistajatasud, kuluarve koostamisega seotud kulud ning kirjade saatekulud enne menetlust ja menetluse ajal. Tsiviilasjades ja erasüüdistuse asjades otsustab kohus kõiki asjaolusid arvestades, kes peab menetluskulud kohtuasja lõppedes tasuma.

Tavaliselt kannab tsiviilasjades ja erasüüdistuse asjades kõik kulud pool, kelle kahjuks kohtuotsus tehakse. Tuleb ette ka erandeid ning kohus võib otsustada, et pooled kannavad oma kulud ise.

Kriminaalasjades määrab kohus menetluskulud kohtuasja keerulisuse põhjal.

2. Mis on menetlusabi?

Menetlusabi hõlmab üldjuhul nii menetlusega seotud õigusnõustamist ja abi kui ka menetlusabi saaja esindamist kohtus advokaadi poolt. Esindamine hõlmab igasugust abi, mida advokaat menetlusega seoses menetluse igas etapis kuni kohtuotsuse tegemiseni, samuti edasikaebamisel ja kriminaalmenetluse käigus ning enne menetluse tegelikku algust selle eeletapis osutab.

3. Kas mina võin menetlusabi saada?

Menetlusabi on õigus saada igal füüsilisel isikul (Küprose või välisriigi kodanikul), kes suudab tõestada, et ta ei ole võimeline kohtukulusid kandma ilma, et see piiraks tema põhivajaduste rahuldamist ja perekonnaga seotud kohustuste täitmist.

ÜlesÜles

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Menetlusabi antakse järgmiste Küprose kohtute menetluste puhul:

 1. kriminaalmenetluses ringkonnakohtus, assisside kohtus, sõjaväekohtus ja Ülemkohtus;
 2. konkreetseid inimõiguste rikkumisi käsitlevates tsiviil- ja kriminaalmenetlustes;
 3. perekonnakohtu menetlustes, mis on seotud peresuhete, vanemliku eestkoste, ülalpidamiskohustuse, isaduse ametlik tunnustamine, lapsendamise, abikaasade vaheliste varaliste suhete või muude abielu- või perevaidlustega;
 4. piiriülestes kohtuvaidlustes.

5. Kas kiireloomuliste asjade lahendamiseks on olemas menetluse erikord?

Kiireloomulises asjas võib advokaat taotleda asja arutavalt kohtult menetlusabi tunnistust. Sel juhul vaatab kohus taotluse läbi eelisjärjekorras.

6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm?

Kohase vormi saab selle kohtu kantseleist, mis asjaolusid arvestades on pädev menetlusabi taotlust läbi vaatama. Vormi täidab taotleja või tema advokaat ning esitab asja arutavale kohtule, mis lisatakse sama kohtu kantselei vastava kohtuasja toimikusse.

7. Millised dokumendid tuleb lisada menetlusabitaotlusele?

Taotlusele tuleb lisada kirjalik deklaratsioon üldise teabega isikuandmete, ameti, töötasu ja muude sissetulekute, vara ja perekondliku olukorra jne kohta.

(Menetlusabitaotluse vorm 2).

8. Kus ma peaksin oma menetlusabitaotluse registreerima?

Taotlus tuleb registreerida teie asja arutavas kohtus.

ÜlesÜles

9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada või mitte?

Kõikidelt õigusteenistustelt (kohtud, õigusteenistus, Ülemkohtu kantseleijuhataja, ringkonnakohtu kantselei, justiits- ja avaliku korra ministeerium, Küprose Advokatuur, kohalik advokatuur).

10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

Te peaksite esitama asja arutavale kohtule kirjaliku taotluse menetlusabi tunnistuse väljastamiseks.

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kes valib mulle advokaadi?

Advokaadi valib vastava teenuse pakkujate hulgast menetlusabi saaja. Kui menetlusabi saaja ise advokaati ei vali, teeb menetlusabi tunnistuse väljastanud kohus isikule ettepaneku valida advokaat määratud õigusabi pakkuvate advokaatide loetelust, mille on ette valmistanud Küprose Advokatuur.

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik mu kohtukulud?

Kui kohus on väljastanud menetlusabi tunnistuse, kaetakse kõik teie kulud.

13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud?

Osaline menetlusabi Küprose seaduse kohaselt puudub. Vaata vastust 12. küsimusele.

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus?

Menetlusabi võib saada õigusemõistmise igal tasandil (esmane ja teisene). See tähendab, et kui te saite menetlusabi esimese astme kohtus, on teil õigus nõuda menetlusabi ka sama kohtuasja kõigis järgnevates menetlustes. Kõrgema kohtu menetluste puhul tuleb selleks esitada uus kirjalik avaldus, mille alusel väljastatakse uus tunnistus.

15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu tagasi võtta (või isegi pärast seda)?

Kohus võib menetlusabi tunnistuse ex officio või peaprokuröri nõudmisel tagasi võtta, kui teie isiklik või majanduslik seisund on oluliselt muutunud. Tunnistuse tagasivõtmine ei mõjuta ühegi advokaadi õigust saada tasu teenuste eest, mida ta kuni tagasivõtuni on osutanud.

16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Lähtudes üldpõhimõttest, et edasi saab kaevata kõiki kohtuotsuseid, võib edasi kaevata ka menetlusabi tunnistuse väljastamisest keeldumise otsuse.

Täiendav informatsioon

Täiendavat teavet saate Ülemkohtu kantseleijuhatajalt, helistades riigisisesele numbrile 22865716 või välisriigist numbrile + 357 22865716, või justiits- ja avaliku korra ministeeriumi õigusosakonnast, helistades riigisisesele numbrile 22805922 või 2285946 või välisriigist numbrile + 357 2280922 või + 357 22805946.

« Õigusabi - Üldteave | Küpros - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 04-07-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik