Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Κύπρος

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Κύπρος

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι είναι νομική αρωγή; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική αρωγή; 3.
4. Παρέχεται νομική αρωγή για όλες τις διαφορές; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 5.
6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής; 7.
8. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση για δωρεάν νομή αρωγή; 8.
9. Πως να ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομική αρωγή; 9.
10. Αν έχω τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο; 11.
12. Εαν πληρώ τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 12.
13. Εαν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή νομικής αρωγής, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εαν πληρώ τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορώ να απαιτήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη) ; 15.
16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις της νομικής αρωγής, μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης αυτής; 16.

 

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Τα δικαστικά έξοδα εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη φύση της υπόθεσης και περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Συνήθως περιλαμβάνουν τα έξοδα της διαδικασίας, τα έξοδα για τη σύνταξη των δικογράφων και της καταχώρησης ενδιάμεσων αιτήσεων, τα έξοδα της ακρόασης και των εμφανίσεων, πρίν και μετά την ακρόαση, τα έξοδα των μαρτύρων τα έξοδα για την σύνταξη του καταλόγου εξόδων και τα έξοδα των επιστολών πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σ΄ ό, τι αφορά τις πολιτικές υποθέσεις και τις ιδιωτικές ποινικές το Δικαστήριο αποφασίζει, στο τέλος της κάθε υπόθεσης, για το ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας αφού λάβει υπόψη του τις ιδιατερότητες/περιπτώσεις της κάθε υπόθεσης.

Κατά κανόνα, στις πολιτικές και ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις, υπόχρεος για την καταβολή όλων των εξόδων είναι ο διάδικος που αποτυγχάνει στη δικαστική διαδικασία. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό. Το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι κάθε διάδικος αναλαμβάνει τα έξοδά του.

Σ΄ ό, τι αφορά τις ποινικές υποθέσεις το Δικαστήριο καθορίζει τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, με βάση την πολυπλόκητα της υπόθεσης.

2. Τι είναι νομική αρωγή;

Η νομική αρωγή είναι ευεργέτημα το οποίο παρέχεται σε δικαιούχο και συνήθως περιλαμβάνει την παροχή συμβουλής, βοήθειας στη λήψη οποιωνδήποτε νόμιμων διαβημάτων, σε σχέση με διαδικασίες και αντιπροσώπευσης από δικηγόρο ενώπιον δικαστηρίου. Η αντιπροσώπευση περιλαμβάνει κάθε μορφή βοήθειας που συνήθως παρέχεται από δικηγόρο σε σχέση με διαδικασίες σε όλα τα στάδια μέχρι την έκδοση απόφασης, καθώς και διαδικασία έφεσης και στην περίπτωση ποινικής διαδικασίας περιλαμβάνει και οποιοδήποτε στάδιο που σχετίζεται με τη διαδικασία πριν την έναρξή της.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιος δικαιούται νομική αρωγή;

Δικαιούχος νομικής αρωγής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο (ημεδαπός και αλλοδαπός) που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να καταβάλει τα δικαστικά του έξοδα χωρίς να περιοριστούν οι βασικές ανάγκες και οι υποχρεώσεις του ιδίου και της οικογένειάς του.

4. Παρέχεται νομική αρωγή για όλες τις διαφορές;

Παρέχεται νομική αρωγή παρέχεται σε διαδικασίες ενώπιον των Κυπριακών Δικαστηρίων και συγκεκριμένα σε:

(α) ποινικές διαδικασίες ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου Κακουργιοδικείου, Στρατιωτικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(β) πολιτικές και ποινικές διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

(γ) διαδικασίες ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου αναφορικά με θέματα οικογενειακών σχέσεων, γονικής μέριμνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, υιοθεσίας, περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και ποιασδήποτε άλλης διαφοράς στο γάμο ή στην ικογένεια. και

(δ) διασυνοριακές διαφορές.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

Αν η περίπτωση είναι επείγουσα ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεση να εκδώσει πιστοποιητικό για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. Το Δικαστήριο σε τέτοιες περιπτώσεις δίνει την απαραίτητη προτεραιότητα εξέτασης της αίτησης.

6. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής;

Διατίθεται ειδικό έντυπο στο Πρωτοκολλητείο του Δικαστηρίου το οποίο έχει, ανάλογα με την περίπτωση, δικαιοδοσία να εξετάσει το αίτημα παροχής νομικής αρωγής. Στη συνέχεια το έντυπο συμπληρώνεται από τον αιτητή ή το δικηγόρό του, υποβάλλεται στο Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση και καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο του ίδιου Πρωτοκολλητείου.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής;

Έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα ατομικά σου στοιχεία , το επάγγελμά σου, τις απολαβές και τα εισοδήματά σου, τα περιουσιακά σου στοιχεία, την οικογενειακή σου κατάσταση κ.λ.π.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(Τύπος 2 της Αίτησης για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής).

8. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση για δωρεάν νομή αρωγή;

Η αίτηση κατατίθεται στο δικαστήριο όπου εκδικάζεται η υπόθεσή σου.

9. Πως να ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομική αρωγή;

Από οποιαδήποτε Νομική Υπηρεσία (Δικαστήρια, Νομική Υπηρεσία, Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, Τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους).

10. Αν έχω τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να αποταθείς στο Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση σου με γραπτή αίτηση και να ζητάς την έκδοση πιστοποιητικού δωρεάν νομικής αρωγής.

11. Εάν έχω τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο;

Ο δικηγόρος επιλέγεται από το δικαιούχο δωρεάν νομικής αρωγής από δικηγόρους οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποδεικνύει δικηγόρο της επιλογής του το Δικαστήριο που εκδίδει το πιστοποιητικό δωρεάν νομικής αρωγής καλεί τον δικαιούχο να επιλέξει δικηγόρο της αρεσκείας του από κατάλογο δικηγόρων που ετοίμασε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και που περιέχει τους δικηγόρους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν υπηρεσίες στα πλαίσια του θεσμού της νομικής αρωγής.

12. Εαν πληρώ τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Αν εκδοθεί από το Δικαστήριο το πιστοποιητικό δωρεάν νομικής αρωγής καλύπτονται όλα τα έξοδά σου.

13. Εαν πληρώ τις προϋποθέσεις για μερική παροχή νομικής αρωγής, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα;

Δεν απαντάται τέτοια πρόνοια παροχής μέρους της νομικής αρωγής στην κυπριακή νομοθεσία. Βλέπε απάντηση 12 πιο πάνω.

14. Εαν πληρώ τις προϋποθέσεις παροχής νομικής αρωγής, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορώ να απαιτήσω μετά τη δίκη;

Η παροχή νομικής αρωγής ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια). Άν δηλαδή έτυχες νομικής αρωγής στην πρωτόδικη διαδικασία δικαιούσε να διεκδικήσεις νομική αρωγή και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που ακολουθεί σε σχέση με την υπόθεσή σου. Σε δευτεροβάθμια διαδικασία απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού αφού υποβληθεί νέα γραπτή αίτηση.

15. Εάν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορεί να ανακληθεί πριν το τέλος της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη) ;

Το πιστοποιητικό νομική αρωγής μπορεί να ανακληθεί από το Δικαστήριο όταν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή των προσωπικών και οικονομικών σου δεδομένων, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα. Τυχόν ανάκληση πιστοποιητικού που εκδόθηκε, δεν επηρεάζει το δικαίωμα οποιουδήποτε δικηγόρου για αμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφερε μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης.

16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις της νομικής αρωγής, μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης αυτής;

Υπάρχει δικαίωμα έφεσης κατά της απόφασης για τη μη έκδοση του πιστοποιητικού νομικής αρωγής, βάση του βασικού κανόνα που αναφέρει ότι όλες οι αποφάσεις των δικαστηρίων υπόκεινται σε έφεση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου στα τηλέφωνα 22865716 (για τηλέφωνα εντός Κύπρου) και +35722865716 (για τηλέφωνα εκτός Κύπρου) ή στη Μονάδα Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα τηλέφωνα 22805922 ή 2285946 (για τηλέφωνα εντός Κύπρου) - ή +357 2280922 ή +357 22805946 (για τηλέφωνα εκτός Κύπρου).« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Κύπρος - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο