Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Kypr

Poslední aktualizace: 04-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Kypr

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je to právní pomoc? 2.
3. Mohu právní pomoc využít? 3.
4. Lze právní pomoc obdržet pro všechny druhy sporů? 4.
5. Existuje zvláštní postup pro naléhavé případy? 5.
6. Kde obdržím formulář žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké písemnosti mám k žádosti o právní pomoc přiložit? 7.
8. Kde mám žádost o právní pomoc předložit? 8.
9. Jak se dozvím, zda mi byl na právní pomoc přiznán nárok? 9.
10. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, kdo zvolí mého právního zástupce? 11.
12. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc všechny náklady na soudní řízení? 12.
13. Jestliže mi byl přiznán nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí ostatní náklady? 13.
14. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc i případný opravný prostředek podaný po tomto řízení? 14.
15. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, je možné jej před koncem (nebo i po skončení) soudního řízení odebrat? 15.
16. Jestliže mi nárok na právní pomoc přiznán nebyl, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na soudní řízení a kdo je obvykle hradí?

Náklady na soudní řízení záleží na povaze věci a zahrnují všechny náklady soudního procesu. Většinou se jedná o soudní poplatky, náklady na vyhotovení právních písemností a podání žádostí o předběžná opatření, náklady na slyšení a předvolání před slyšením i po něm, výlohy svědků, náklady na vyúčtování nákladů a poštovné za období před zahájením řízení a během něj. V civilních věcech a v soukromých trestních věcech rozhodne o tom, kdo uhradí náklady na soudní řízení, po ukončení řízení soud, přičemž vezme v úvahu konkrétní rysy a okolnosti případu.

V civilních a soukromých trestních věcech hradí všechny tyto náklady většinou neúspěšná strana. Existují však výjimky a soud může rozhodnout, že každá strana uhradí své náklady sama.

Ve věcech trestního práva určí soud náklady na soudní řízení podle složitosti případu.

2. Co je to právní pomoc?

Právní pomoc je druhem dávky a obvykle zahrnuje poradenství a asistenci ve všech právních krocích týkajících se soudního řízení a rovněž zastoupení právníkem u soudu. Právní zastoupení obnáší každou formu pomoci, kterou právníci běžně poskytují během všech fází řízení až do vynesení rozhodnutí i v odvolací fázi a v trestních věcech také v jakékoli předběžné fázi, která předchází zahájení vlastního řízení.

3. Mohu právní pomoc využít?

Na právní pomoc má nárok každá fyzická osoba (kyperské i jiné národnosti), která poskytne důkazy o neschopnosti platit náklady spojené se soudním řízením z toho důvodu, že placení těchto nákladů by omezilo její schopnost uspokojovat své základní životní potřeby a závazky k rodině.

NahoruNahoru

4. Lze právní pomoc obdržet pro všechny druhy sporů?

Právní pomoc se při řízeních u soudů Kypru poskytuje v těchto případech:

 1. trestní řízení u soudu okresního, porotního, vojenského a u Nejvyššího soudu;
 2. civilní a trestní řízení týkající se konkrétně vymezených porušení lidských práv;
 3. řízení u rodinných soudů týkající se rodinných vztahů, rodičovské péče, výživného, uznání otcovství, osvojení, majetkových vztahů mezi manželi a dalších rodinných sporů;
 4. přeshraniční spory.

5. Existuje zvláštní postup pro naléhavé případy?

V naléhavých případech může právní zástupce požádat soud, u něhož bude věc projednávána, aby vystavil potvrzení o právní pomoci. Za těchto okolností dá soud nezbytnou přednost přezkoumání této žádosti.

6. Kde obdržím formulář žádosti o právní pomoc?

Zvláštní formulář žadatel obdrží v registračním oddělení soudu, který je pro přezkoumání žádosti o právní pomoc příslušný, podle okolností. Žadatel či jeho právník vyplní žádost a podá ji u soudu, který bude věc projednávat, aby mohla být uložena ve zvláštním rejstříku tohoto registru.

7. Jaké písemnosti mám k žádosti o právní pomoc přiložit?

Písemné prohlášení obsahující obecné informace týkající se vašich osobních údajů, zaměstnání, příjmů z pracovní činnosti a dalších příjmů, majetku a rodinných poměrů atd.

NahoruNahoru

(Žádost o právní pomoc – formulář č. 2).

8. Kde mám žádost o právní pomoc předložit?

Žádost se podává u soudu, který bude vaši věc projednávat.

9. Jak se dozvím, zda mi byl na právní pomoc přiznán nárok?

Tuto informaci vám sdělí jeden z orgánů právního systému (soudy, právní útvary, hlavní registrační úředník Nejvyššího soudu, registrační úředník okresního soudu, Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku, kyperská Advokátní komora, místní advokátní komora).

10. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

U soudu, který bude vaši věc projednávat, podejte písemnou žádost o vydání potvrzení o právní pomoci.

11. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, kdo zvolí mého právního zástupce?

Osoba oprávněná k právní pomoci si zvolí právního zástupce z právníků, kteří jsou ochotni své služby nabídnout. Jestliže osoba neurčí právníka podle své volby, vyzve soud, který vydal potvrzení o právní pomoci, oprávněného, aby si zvolil právníka podle své vůle ze seznamu právníků, kteří jsou ochotni poskytovat služby právní pomoci. Tento seznam připraví kyperská Advokátní komora.

12. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc všechny náklady na soudní řízení?

Vydal-li soud potvrzení o právní pomoci, budou vám uhrazeny všechny náklady.

NahoruNahoru

13. Jestliže mi byl přiznán nárok na částečnou právní pomoc, kdo uhradí ostatní náklady?

Kyperské právo institut částečné právní pomoci nezná. Viz odpověď č. 12.

14. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, pokryje tato pomoc i případný opravný prostředek podaný po tomto řízení?

Právní pomoc se poskytuje pro každý stupeň soudu (první i druhý). To znamená, že byla-li vám přiznána právní pomoc pro řízení u soudu prvního stupně, máte nárok rovněž na žádost o právní pomoc v jakémkoli následném postupu týkajícím se vaší věci. Pro řízení u vyššího soudu je zapotřebí vydat po předložení nové písemné žádosti nové potvrzení.

15. Jestliže mi byl přiznán nárok na právní pomoc, je možné jej před koncem (nebo i po skončení) soudního řízení odebrat?

Soud může osvědčení pro právní pomoc odebrat ex officio nebo na žádost generálního prokurátora, jestliže se podstatně změní vaše osobní či finanční poměry. Odebrání potvrzení nemá vliv na právo jakéhokoli právníka na uhrazení služeb, které poskytoval až do dne odebrání nároku.

16. Jestliže mi nárok na právní pomoc přiznán nebyl, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Právo odvolat se proti rozhodnutí nevydat potvrzení o právní pomoci existuje, a to na základě obecného pravidla, podle něhož lze opravný prostředek podat proti všem rozhodnutím soudu.

Bližší informace

Pro další informace se obraťte na registračního úředníka Nejvyššího soudu, a to telefonicky na čísle 22865716 v rámci Kypru nebo na čísle +357 22865716 pro volající ze zahraničí, či na oddělení právních záležitostí Ministerstva spravedlnosti a veřejného pořádku telefonicky na čísle 22805922 či 2285946 v rámci Kypru nebo +357 2280922 či +357 22805946 pro volající ze zahraničí.

« Právní pomoc - Obecné informace | Kypr - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království