Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Belgicko

Posledná úprava: 29-12-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy konania a kto ich má platiť? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Môžem mať z právnej pomoci prospech? 3.
4. Môžem dostať právnu pomoc na akýkoľvek spor? 4.
5. Existuje pre naliehavé prípady špecifický postup? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Aké dokumenty mám pripojiť k žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám svoju žiadosť o právnu pomoc zaregistrovať? 8.
9. Ako získam informáciu o tom, či som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci? 9.
10. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, čo mám urobiť? 10.
11. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika? 11.
12. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, pokryje právna pomoc všetky výdavky na pojednávanie? 12.
13. Ak som oprávnený na poskytnutie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné náklady? 13.
14. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, pokryje aj prípadné odvolania podané po pojednávaní? 14.
15. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, môže sa táto pred skončením súdneho procesu (alebo dokonca po pojednávaní) zrušiť? 15.
16. Ak nie som na právnu pomoc oprávnený, môžem sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať? 16.

 

1. Aké sú trovy konania a kto ich má platiť?

Činnosť súdu prináša so sebou rôzne druhy trov: kolky a registračné poplatky, poplatky za právne listiny, poplatok za registráciu rozsudku, trovy vyšetrovania, vrátane trov svedkov, expertov a trov právnych zástupcov.

Na základe zásady konečného rozhodnutia platí trovy strana, ktorá spor prehrá (paragrafy 1 017 až 1 024 súdneho poriadku).

2. Čo je právna pomoc?

Právna pomoc sa môže definovať ako akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje účinný prístup na súd v prípade nedostatku zdrojov potrebných na pokrytie trov spojených so súdnym procesom.

Súdny poriadok poskytuje dva systémy právnej podpory použiteľné v občianskoprávnych aj trestných veciach – primárnu a sekundárnu právnu podporu (paragrafy 446 bis a 508/1 až 508/23 súdneho poriadku a kráľovské dekréty, ktoré ich implementujú) a právnu pomoc (paragrafy 664 až 699 súdneho poriadku).

Primárna právna podpora” predstavuje právnu podporu vo forme praktických informácií, právnych informácií, prvotného právneho názoru alebo žiadosti na príslušný orgán alebo organizáciu. Primárna právna podpora je k dispozícii fyzickým aj právnický osobám.

Sekundárna právna podpora” predstavuje právnu pomoc fyzickej osobe vo forme podrobného právneho názoru alebo právnej podpory, bez ohľadu na to, či ide o formálne konanie alebo nie, ako aj pomoc pri právnom konaní, vrátane právneho zastupovania.

HoreHore

Právna pomoc”, na druhej strane, pozostáva z úplného alebo čiastočného oslobodenia od kolkov a registračných poplatkov, ako aj od iných trov na súdne konanie a je dostupná pre tú stranu v spore, ktorá nemá adekvátny príjem na pokrytie nákladov na súdne alebo mimosúdne konanie.

3. Môžem mať z právnej pomoci prospech?

Primárna právna podpora je k dispozícii pre každú stranu, bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Stranám s nízkymi príjmami je poskytovaná zdarma. Iní platia paušálny príspevok vo výške 12,39 EUR.

Sekundárna právna podpora je k dispozícii pre každú stranu s nízkymi príjmami zúčastňujúcu sa súdneho konania v Belgicku (fyzickým osobám, ale nie právnickým osobám).

Právna pomoc je k dispozícii týmto uvedeným stranám za predpokladu, že si uplatňujú zjavne opodstatnený nárok a môžu preukázať, že ich príjem je neadekvátny (paragrafy 667 a 668 súdneho poriadku):
 • Osoby s belgickou štátnou príslušnosťou,
 • Osoby s inou ako belgickou štátnou príslušnosťou v súlade s medzinárodnými zmluvami,
 • Všetci štátni príslušníci členských štátov Rady Európy,
 • Cudzí štátni príslušníci s povoleným pobytom v Belgicku,
 • Cudzí štátni príslušníci v súdnych konaniach umožnených zákonom o prístupe na územie, pobyte, usadení sa a o odsune cudzincov.

Dostupnosť bezplatnej primárnej právnej podpory a úplne alebo čiastočne bezplatnej sekundárnej právnej podpory a právnej pomoci závisí od splnenia konkrétnych podmienok.

HoreHore

Na poskytnutie primárnej právnej podpory a úplne alebo čiastočne bezplatnej sekundárnej právnej podpory a právnej pomoci je oprávnený ktokoľvek, koho zdroje sa považujú za nedostatočné.

Podľa vyššie uvedeného je bezplatná primárna právna podpora a úplne alebo čiastočne bezplatná sekundárna právna podpora a právna pomoc k dispozícii pre nasledovné:

 • Dôkazu prostriedkov podliehajú:
  1. Slobodný človek, ktorý poskytne listinný dôkaz vo forme akceptovateľnej pre právnika, úrad poskytujúci právnu podporu alebo súd, že jeho čistý mesačný príjem predstavuje menej ako 642,84 EUR (platí od 1.9.2001, upravuje sa každý súdny rok podľa minimálnej hodnoty nepodliehajúcej exekúcii),
  2. Slobodný človek žijúci s nezaopatrenou osobou alebo osoba žijúca v spoločnej domácnosti s manželom/manželkou alebo inou osobou, a ktorá poskytne listinný dôkaz vo forme akceptovateľnej pre právnika, úrad poskytujúci právnu podporu alebo súd, že čistý mesačný príjem domácnosti je menší ako minimálna hodnota nepodliehajúca exekúcii, čo v súčasnosti predstavuje 849 EUR (platí od 1.1.2002, upravuje sa ročne).
 • Pomoc dostávajú automaticky:
  1. Osoby poberajúce podporu v rozsahu minimálneho príjmu (minimex) alebo sociálnu podporu,
  2. Osoby poberajúce garantovaný príjem v starobe,
  3. Osoby poberajúce dávky nahradzujúce príjem pre postihnutých a nedostávajú integračný príspevok,
  4. Osoby s nezaopatrenými deťmi, ktoré poberajú rodinné dávky,
  5. Nájomníci sociálnych bytov vo Flámsku a v Bruseli, ktorí platia polovicu bežnej sadzby, a nájomníci vo Valónsku, ktorí platia minimálne nájomné,
  6. Neplnoleté osoby,
  7. Cudzí štátni príslušníci, ktorí podajú žiadosť o povolenie na pobyt alebo sa odvolajú proti rozhodnutiu o vyhostení,
  8. Žiadatelia o azyl a žiadatelia o štatút vysídlenej osoby.

Na určenie súm stanovených v časti b) sa za každú nezaopatrenú osobu odpočíta 10% od podpory v rozsahu minimálneho príjmu.

HoreHore

Úplne alebo čiastočne bezplatná sekundárna právna podporaprávna pomoc sa poskytuje pre:

 1. Slobodného človeka, ktorý poskytne listinný dôkaz vo forme akceptovateľnej pre právnika, úrad poskytujúci právnu podporu, úrad poskytujúci právnu pomoc alebo súd, že jeho čistý mesačný príjem je suma medzi 642,84 EUR (platí od 1.9.2001) a touto sumou navýšenou o 18 %,
 2. Slobodného človeka žijúceho s nezaopatrenou osobou alebo osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s manželom/manželkou alebo inou osobou, ktorá poskytne listinný dôkaz vo forme akceptovateľnej pre právnika, úrad poskytujúci právnu podporu, úrad poskytujúci právnu pomoc alebo súd, že čistý mesačný príjem domácnosti predstavuje sumu medzi minimálnou hodnotou nepodliehajúcou exekúcii, čo je v súčasnosti 849 EUR (platí od 1.1.2002 ), a touto sumou navýšenou o 18 %.

Na určenie súm stanovených v časti b) sa od podpory v rozsahu minimálneho príjmu odpočíta za každú nezaopatrenú osobu 10 %.

4. Môžem dostať právnu pomoc na akýkoľvek spor?

Právna podpora sa môže získať pre akýkoľvek spor. 

Právna pomoc sa môže získať pri:

 1. všetkých procesných štádiách týkajúcich sa uvedených žiadostí alebo návrhov počas konania pred všeobecným alebo správnym súdom alebo rozhodcovským súdom,
 2. procesných štádiách týkajúcich sa vykonania rozsudkov a súdnych rozhodnutí,
 3. pojednávaniach o návrhoch,
 4. odvolacích konaniach,
 5. procesných štádiách, ktoré závisia od člena súdneho zboru alebo vyžadujú odborné či úradné opatrenie,
 6. mediácii v rodinnoprávnych sporoch.

5. Existuje pre naliehavé prípady špecifický postup?

Čo sa týka stretnutí s právnikmi (v kontexte sekundárnej právnej podpory), v naliehavých prípadoch môže ísť osoba bez právneho zástupcu priamo k právnikovi poskytujúcemu pomoc mimo pracovných hodín, organizovanú úradom právnej pomoci , a potom požiadať úrad, aby stretnutie potvrdil.

HoreHore

Čo sa týka právnej pomoci, v naliehavých prípadoch a v každej veci, môže právnu pomoc poskytnúť na požiadanie, vrátane ústneho požiadania, predseda súdu a počas procesu pojednávajúci sudca, a to na nimi určené úkony (paragraf 673 súdneho poriadku).

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Na žiadosť o poskytnutie právnej pomoci neexistuje žiaden zákonom predpísaný formulár. Je potrebné priamo osloviť príslušné úrady súdneho obvodu (pozri bod 8).

7. Aké dokumenty mám pripojiť k žiadosti o právnu pomoc?

Na získanie bezplatnej primárnej právnej podpory alebo úplne či čiastočne bezplatnej sekundárnej právnej podpory alebo právnej pomoci, musia žiadatelia, ktorí majú preukázať výšku svojho príjmu (pozri bod 3), k svojej žiadosti pripojiť všetky relevantné dokumenty (napríklad najnovšie daňové priznanie, potvrdenie o zložení domácnosti, …).

Žiadatelia s automatickým oprávnením na podporu musia priložiť jeden z týchto dokumentov, podľa ich relevancie:

 • právoplatné rozhodnutie verejného centra sociálnej podpory (CPAS/OCMW) - predkladajú žiadatelia, ktorí poberajú podporu v rozsahu minimálneho príjmu (minimex) alebo dávky sociálnej podpory,
 • ročné potvrdenie z Národného dôchodkového úradu pre žiadateľov - predkladajú žiadatelia, ktorí dostávajú garantovaný príjem v starobe,
 • rozhodnutie ministra sociálnych vecí alebo úradníka konajúceho v jeho mene - predkladajú žiadatelia, ktorí poberajú dávky nahradzujúce príjem pre postihnuté osoby,
 • potvrdenie z Národného úradu pre rodinné dávky pre zamestnané osoby (ONAFTS) - predkladajú žiadatelia s nezaopatrenými deťmi, ktorí poberajú rodinné dávky,
 • najnovší účet nájomného – predkladajú žiadatelia, ktorí sú nájomníkmi v sociálnych bytoch,
 • preukaz totožnosti - predkladajú neplnoleté osoby,
 • hodnoverné dokumenty – predkladajú cudzí štátni príslušníci žiadajúci o povolenie na pobyt alebo odvolávajúci sa proti rozhodnutiu o vyhostení, žiadatelia o azyl a žiadatelia o štatút vysídlenej osoby.

8. Kde mám svoju žiadosť o právnu pomoc zaregistrovať?

Primárnu právnu podporu organizuje komisia právnej podpory, ktorá je vytvorená v každom súdnom obvode a pozostáva z členov advokátskej komory, verejných centier sociálnej pomoci a schválenej organizácie právnej podpory. Komisia organizuje poradenské centrá primárnej právnej podpory, v ktorých sú zamestnaní právnici. Do týchto centier sa môžu posielať žiadosti.

HoreHore

Sekundárnu právnu podporu organizuje úrad právnej podpory vytvorený advokátskou komorou v rámci každej miestnej advokácie. Tu sa môžu posielať žiadosti.

Žiadosti o právnu pomoc sa zvyčajne podávajú na úrad toho súdu, na ktorom sa má začať konanie alebo urobiť opatrenie (paragraf 670, prvý odsek súdneho poriadku). Úrad právnej pomoci je na každom súde prvého stupňa, pracovnom súde, obchodnom súde a odvolacom súde a na Kasačnom súde.

Úrad právnej pomoci sa vždy skladá zo samosudcu.

9. Ako získam informáciu o tom, či som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci?

Žiadosti o úplnú alebo čiastočnú bezplatnú sekundárnu právnu podporu podané ústne alebo písomne žiadateľom alebo jeho právnikom sa umiestnia na úrad právnej pomoci. Tento úrad rozhodne na základe predložených dokumentov. Žiadateľ alebo jeho právnik sa môžu dostaviť osobne, na požiadanie alebo vtedy, ak si to úrad vyžaduje. Ak sa rozhodne o odmietnutí poskytnutia právnej pomoci, je nutné zdôvodnenie. O rozhodnutí úradu je žiadateľ informovaný.

Po získaní plnej alebo čiastočnej bezplatnej sekundárnej právnej podpory môže žiadateľ požiadať o právnu pomoc. Jeho právnik pošle dokumenty o právnej podpore na úrad právnej pomoci.

Rozhodnutie o právnej pomoci vykonané úradom právnej pomoci alebo súdom sa uskutoční po vypočutí alebo predvolaní strán. Rozhodnutie je plne vykonateľné, bez toho, aby bolo dotknuté právo na odvolanie. Príkaz na exekúciu sa vydáva bez poplatku.

HoreHore

10. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, čo mám urobiť?

Ak sa žiadateľovi poskytla primárna právna podpora, poskytnú sa mu praktické informácie, právne informácie, prvotný právny názor alebo žiadosť na príslušný orgán alebo organizáciu. Ak si to prípad vyžaduje, je možné žiadateľa odkázať na úrad sekundárnej právnej podpory.

Ak sa žiadateľovi poskytne sekundárna právna podpora alebo právna pomoc, následne sa začne jeho súdne konanie.

11. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika?

Advokátska komora zostavuje každý rok zoznam právnikov, ktorí sú ochotní poskytovať právnu pomoc. V zozname sú uvedené špecializácie, v ktorých sú právnici kvalifikovaní, alebo v ktorých ich advokátska komora školí.

Žiadateľ o sekundárnu právnu podporu si môže z tohto zoznamu vybrať právnika, ktorého potom úrad právnej pomoci vymenuje na konanie v danom prípade. Úrad právnika o vymenovaní informuje.

12. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, pokryje právna pomoc všetky výdavky na pojednávanie?

Právna podpora a právna pomoc môžu byť úplne alebo čiastočne bezplatné (pozri bod 3).

V prípade, že je žiadateľ oprávnený na úplne bezplatnú právnu podporu a právnu pomoc podliehajúcu úhrade štátom, áno. (pozri bod 15).

13. Ak som oprávnený na poskytnutie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné náklady?

Náklady nepokryté sekundárnou právnou podporou alebo právnou pomocou znáša dotknutá strana alebo strany.

HoreHore

14. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, pokryje aj prípadné odvolania podané po pojednávaní?

Áno, ak sa právna podpora poskytne, rozšíri sa aj na všetky odvolania.

Je potrebné podať novú žiadosť na právnu pomoc, a to na odvolací súd.

15. Ak som oprávnený na poskytnutie právnej pomoci, môže sa táto pred skončením súdneho procesu (alebo dokonca po pojednávaní) zrušiť?

Úrad právnej pomoci môže ukončiť sekundárnu právnu podporu pred ukončením prípadu, ak príjemca pomoci už nespĺňa podmienky na poskytovanie podpory alebo ak sa aktívne nezúčastňuje na obrane svojich záujmov.

Po skončení prípadu môže štát vymôcť späť sumu, ktorú prijímateľ sekundárnej právnej podpory zaplatí právnikovi, a to vtedy, ak sa zmení stav jeho majetku, príjmu alebo výdavkov, alebo ak sa podpora poskytla na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným podvodným spôsobom, alebo ak sa za pomoci zaangažovaného právnika vymenovaného pre daný prípad dosiahne zisk a v prípade, keby tento zisk existoval počas žiadosti o pomoc, by pomoc poskytnutá nebola.

V prípade právnej pomoci, môže štát vymôcť späť akékoľvek zaplatené platby, ak sa od rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci zmení stav majetku prijímateľa platieb, jeho príjem alebo náklady a prijímateľ pomoci je schopný zaplatiť.

16. Ak nie som na právnu pomoc oprávnený, môžem sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať?

Voči rozhodnutiu úradu právnej pomoci, ktoré zamieta poskytnutie sekundárnej právnej podpory, je možné podať odvolanie na pracovnom súde do jedného mesiaca od oznámenia o rozhodnutí.

Odvolať sa možno aj voči rozhodnutiam zmierovacích sudcov, rozhodnutiam policajných súdov a úradov právnej pomoci o právnej pomoci. Odvolanie je potrebné podať do jedného mesiaca od rozhodnutia, a to odôvodnenou žiadosťou na register odvolacieho súdu (pozri internetovú stránku o „organizácii súdov”).

Bližšie informácie

Ďalšie informácie o právnych predpisoch o právnej pomoci uvedené na tejto strane môžete nájsť na internetovej stránke „Service Public Fédéral JusticeDeutsch - français - Nederlands (SPF Justice).

Zvoľte si jazyk (FR/NL/DE), potom kliknite na „législation consolidée” (législation en vigueur), čo je podkategória pod „Sources du Droit”. Ukáže sa vyhľadávacie okno: vložte hľadaný termín a kliknite na „recherche”, a potom na „liste”. Ukáže sa zoznam právnych predpisov a nariadení. Kliknite na „détail” vedľa názvu, ktorý si chcete zvoliť a na obrazovke sa ukáže text.

Napríklad, ak chcete nájsť paragraf 664 súdneho poriadku: keď sa nachádzate vo vyhľadávacom okne, vložte vedľa názvu „nature juridique” názov „Code judiciaire” (kliknutím na šípku na pravej strane lišty sa objaví abecedný zoznam, z ktorého si môžete tento názov vybrať). Potom do okna “mots” vložte paragraf (article) číslo (664). Na zistenie výsledku hľadania kliknite na „recherche” a potom na „list”. Keď sa výsledok ukáže, kliknite na „détail” (na pravej strane obrazovky) a prečítajte si text, ktorý ste hľadali.

Ďalšie informácie (organizácia súdov, súdne rozhodnutia, atď.) sú sprístupnené na tej istej stránke.

Okrem stránky SPF Justice môžete informácie o právnej pomoci nájsť na stránkach početných právnických profesných organizácií, napríklad Vereniging van Vlaamse Balies Nederlands: (kliknite na „Juridische bijstand”), l’Ordre des barreaux francophones et germanophones français: (kliknite na „Coût” pod „Avocat”, a potom na „Aide juridique”) a Fédération royale du notariat belge v holandčine alebo francúzštine: in Dutch Nederlands alebo in French français.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 29-12-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo