Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Avstrija

Zadnja sprememba: 30-11-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Avstrija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je brezplačna pravna pomoč? 2.
3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore? 4.
5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek? 5.
6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 7.
8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 8.
9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 9.
10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči? 10.
11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika? 11.
12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč? 13.
14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva? 14.
15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški postopka in kdo jih običajno nosi?

Stroški civilnega postopka so sodne takse in po potrebi stroški za izvedence, tolmače, priče in skrbnike, ki jih imenuje sodišče (kot zastopnike odsotnih strank ali strank, ki potrebujejo skrbnika), potni stroški strank ter stroški objav in zastopanja s strani odvetnika. Vsaka stranka mora plačati svoje stroške; stranka, ki v civilnem sporu ni uspešna, mora povrniti stroške uspešni stranki.

2. Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Vsakdo lahko zaprosi za brezplačno pravno svetovanje (pri okrožnem sodišču ali lokalni odvetniški zbornici) o pravnih vprašanjih in za proučitev možnosti za uspeh tožbe.

Stranka, ki nima dovolj finančnih sredstev, lahko zaprosi za dodelitev brezplačne pravne pomoči ob vložitvi tožbe ali kadar koli pozneje do zaključka civilnega postopka. Če se zahteva brezplačna pravna pomoč, jo lahko sodišče zagotovi tako, da zadevno stranko (v celoti ali delno) oprosti plačila sodnih taks in drugih stroškov iz vprašanja 1 ter ji zagotovi brezplačno pravno zastopanje.

Kadar se zagotovi pravno zastopanje, brezplačna pravna pomoč vključuje tudi svetovanje odvetnika pred sojenjem.

3. Upravičenci do brezplačne pravne pomoči?

Brezplačna pravna pomoč se odobri le, kadar prosilec - glede na svoj dohodek, premoženje in preživninske obveznosti - ne more plačati (dela ali celotnih) stroškov iz vprašanja 1, ne da bi s tem ogrožal eksistenčni minimum, ki omogoča preprost življenjski standard.

Na vrh straniNa vrh strani

Brezplačna pravna pomoč se zavrne, če je zahtevek ali obramba prosilca očitno neutemeljena ali očitno ni vložen v dobri veri.

4. Ali se lahko brezplačna pravna pomoč dodeli za vse spore?

Brezplačna pravna pomoč se odobri v vseh civilnih in gospodarskih sodnih postopkih ne glede na državljanstvo ali stalno prebivališče prosilca.

Brezplačna pravna pomoč ni na voljo za civilne zahtevke v kazenskih postopkih na kazenskih sodiščih (ker se ne zahtevajo takse ali pravno zastopanje, pridobivanje dokazov v zvezi s civilnimi tožbami pa ni dovoljeno), ti zahtevki pa se lahko uveljavijo hkrati na civilnem sodišču, pri čemer se zagotovi brezplačna pravna pomoč.

Če se brezplačna pravna pomoč odobri v glavnem postopku, se uporablja tudi za izvršilni postopek. Stranka, kateri je bila odobrena brezplačna pravna pomoč za pravni spor v drugi državi članici EU, je upravičena tudi do brezplačne pravne pomoči v Avstriji za postopek v zvezi s priznanjem in izvršitvijo odločbe, izdane v tem sporu.

5. Ali obstaja za nujne primere posebni postopek?

Ne, vendar če je vložena prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči v zvezi z nujno zadevo (npr. pravno zastopanje v primeru začasnih ukrepov), mora sodišče odločiti hitro. Če sodišče odobri brezplačno pravno pomoč v obliki zagotovitve odvetnika, lokalna odvetniška zbornica običajno imenuje odvetnika za zastopanje prosilca v nekaj dneh.

6. Kje je mogoče pridobiti obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Zadevni obrazec („ZPForm 1“) je mogoče dobiti osebno ali po pošti na katerem koli sodišču prve stopnje (Bezirksgericht ali Landesgericht ali Arbeits- und Sozialgericht) v Avstriji in prek interneta Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) ali na nekaterih avstrijskih konzulatih. Uporaba tega obrazca je obvezna. Obrazec ne sme biti starejši od štirih tednov (datum prosilčevega podpisa), sicer ni več veljaven.

Na vrh straniNa vrh strani

7. Katere dokumente je treba predložiti k prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Obrazec prošnje vsebuje povzetek sredstev (dohodek, premoženje, kot so nepremičnine, denar na bančnih računih, zavarovalne police itd.) in obveznosti (preživnina itd.), osebne podatke ter informacije o življenjskih pogojih prosilca. Predložiti je treba dokazila, če je to mogoče. Predložitev napačnih ali namerno nepopolnih informacij se lahko kaznuje z znatnimi denarnimi kaznimi, povzroči pa lahko tudi civilno odgovornost ali kazenski pregon zaradi goljufije.

8. Kje se predloži prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči (ZPForm 1) se lahko vloži (v pisni obliki po pošti ali ustno na zapisnik) na sodišču prve stopnje, ki je pristojno za odobritev ali zavrnitev brezplačne pravne pomoči. Vloži se lahko tudi ustno na zapisnik na okrožnem sodišču v kraju stalnega prebivališča prosilca v Avstriji, tudi če to sodišče ni pristojno za odločanje o tožbi. V tem primeru se prošnja pošlje pristojnemu sodišču.

9. Na kakšen način se prosilec seznani z odločitvijo pristojnega organa o njegovi prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

V Avstriji se odločitev sodišča prosilcu vroči po posebni pošti („Rückscheinbrief“) osebno ali enemu od njegovih sostanovalcev ali delavcev (na naslovu stalnega prebivališča prosilca ali njegove poslovne enote/zaposlitve). Če na naslovu ni nikogar ali če nihče ne želi sprejeti in podpisati potrdila, se prosilcu v poštnem nabiralniku pusti obvestilo, da lahko na poštnem uradu prevzame pismo sodišča. Štirinajstdnevni rok za pritožbo zoper negativno odločitev začne teči prvi dan po vročitvi (osebna vročitev ali oddaja na poštnem uradu). V drugi državi članici se odločba vroči v skladu s pravili te države.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Kaj naj stori prosilec za brezplačno pravno pomoč, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev brezplačne pravne pomoči?

Če sodišče odloči, da brezplačna pravna pomoč krije pomoč odvetnika, in če je odvetnik že imenovan (glej vprašanje 11), je najbolje uporabiti tega odvetnika.

Za sprejetje odločitve o vložitvi zadeve na civilnem sodišču je mogoče dobiti tudi brezplačen pravni nasvet osebno ali po telefonu na pristojnem okrožnem sodišču (podatki o pristojnosti so na voljo na spletni strani „GerichtsdatenbankDeutsch - English - français z navedbo okrožja, mesta ali vasi v Avstriji, kjer prebiva morebiten toženec ali ki je najtesneje povezana z zadevo), pri lokalni odvetniški zbornici ali Zveznem ministrstvu za pravosodje Deutsch - English - français.

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kdo upravičencu do brezplačne pravne pomoči določi odvetnika?

Če sodišče odloči, da brezplačna pravna pomoč vključuje pomoč odvetnika, lokalna odvetniška zbornica med svojimi člani določi odvetnika po abecednem vrstnem redu. Vendar lahko prosilec sam predlaga odvetnika. Čeprav ta predlog za lokalno odvetniško zbornico ni zavezujoč, običajno sprejme utemeljen predlog (npr. če se odvetnik strinja in je že seznanjen z zadevo).

12. Ali se upravičencu do brezplačne pravne pomoči krijejo vsi stroški postopka?

Sodišča lahko glede na položaj prosilca in ob upoštevanju predvidenih stroškov po lastni presoji v celoti ali delno odobrijo brezplačno pravno pomoč, ki zajema le nekatere stroške. Takšna pomoč lahko zajema:

 1. začasno oprostitev plačila sodnih taks, stroškov za priče, izvedence in skrbnike, stroškov potrebnih objav ter gotovinskih izdatkov skrbnikov ali odvetnikov; oprostitev plačila varščine za plačilo stroškov nasprotne stranke; in
 2. zastopanje s strani sodnega uradnika ali po potrebi s strani odvetnika.

Vendar če oseba v zadevi ne uspe, mora uspešni stranki povrniti stroške postopka.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar se upravičencu le delno dodeli brezplačna pravna pomoč?

Vse druge nujne stroške, za katere sodišče odloči, da niso zajeti v brezplačno pravno pomoč, mora oseba vsaj začasno plačati sama. Če oseba v civilni tožbi uspe, je upravičena do povračila stroškov s strani nasprotne stranke ali nasprotnih strank (npr. če je oseba uspešna v zvezi z dvema tretjinama zahtevka, toženec pa v zvezi z eno tretjino zahtevka, mora toženec običajno plačati svoje stroške in tej osebi povrniti eno tretjino nujnih stroškov).

Na vrh straniNa vrh strani

14. Ali brezplačna pravna pomoč obsega tudi vložitev pravnega sredstva?

Brezplačna pravna pomoč zajema vse stopnje postopka. Če se izvajanje brezplačne pravne pomoči ne prekine zaradi spremembe položaja prosilca ali ga ne razveljavi sodišče, če se ugotovi, da pogoji, v katerih je bila brezplačna pravna pomoč odobrena, niso bili potrjeni (zoper takšno odločitev se je mogoče pritožiti pri sodišču prve stopnje), brezplačna pravna pomoč zajema vsa pravna sredstva (ali postopke s pravnimi sredstvi), ki jih je mogoče vložiti.

15. Ali se lahko izvajanje brezplačne pravne pomoči prekine pred koncem postopka (ali celo po končanem postopku)?

Sodišče mora prekiniti izvajanje brezplačne pravne pomoči, če se ugotovi, da prvotni pogoji, v skladu s katerimi je bila brezplačna pravna pomoč odobrena, ne veljajo več (npr. če se spremeni položaj stranke ali če se izkaže, da je zahtevek očitno neutemeljen ali da ni bil vložen v dobri veri), ali če obstajajo dokazi, da pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči niso bili izpolnjeni ob odobritvi brezplačne pravne pomoči. V zadnjem primeru mora stranka vrniti prejete zneske.

V obdobju treh let po koncu postopka mora stranka, ki ima na voljo dovolj denarja, vrniti prejemke za brezplačno pravno pomoč, če to ne ogroža njenega eksistenčnega minimuma. Sodišče za preučitev položaja prosilca odredi predložitev posodobljenega povzetka sredstev in obveznosti (običajno s predložitvijo obrazca ZPForm 1 po koncu postopka). Če se obrazec ne predloži pravočasno in mu niso priložena zahtevana dokazila, se lahko brezplačna pravna pomoč prekine, prejete prejemke pa je treba vrniti.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločitev o neupravičenosti do brezplačne pravne pomoči?

Da, pritožba se lahko vloži pri sodišču druge stopnje, katerega odločba je dokončna. Pritožba pri vrhovnem sodišču ni mogoča.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Avstrija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-11-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo