Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Rakúsko

Posledná úprava: 23-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Rakúsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť? 1.
2. Čo je právna pomoc? 2.
3. Môžem využiť právnu pomoc? 3.
4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov? 4.
5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby? 5.
6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 7.
8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 8.
9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc? 9.
10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť? 10.
11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika? 11.
12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania? 12.
13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy? 13.
14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek odvolanie, ktoré by som mohol podať po súdnom konaní? 14.
15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po skončení súdneho konania)? 15.
16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu? 16.

 

1. Aké sú trovy súdneho konania a kto by ich mal obvykle zaplatiť?

Trovy občianskoprávneho konania zahŕňajú súdne poplatky a podľa potreby odmeny pre znalcov, tlmočníkov, svedkov a poručníkov určených súdom (ako zástupcov neprítomných strán alebo strán, ktoré potrebujú poručníctvo), cestovné výdavky strán a náklady na oznámenia a zastupovanie právnikom. Každá strana musí zaplatiť svoje vlastné náklady; strana, ktorá prehrá občianskoprávne konanie, musí zaplatiť náklady strany, ktorá spor vyhrá.

2. Čo je právna pomoc?

O bezplatnú právnu pomoc v právnych otázkach a za účelom preskúmania vyhliadok na úspech v súdnom konaní môže (od okresného súdu alebo miestnej advokátskej komory) požiadať ktokoľvek.

Strana, ktorá nemá dostatočné finančné prostriedky môže požiadať o právnu pomoc pri začatí súdneho konania alebo kedykoľvek neskôr, pokiaľ súdne konanie ešte prebieha. Súd môže na požiadanie poskytnúť právnu pomoc (úplným alebo čiastočným) oslobodením osoby v núdzi od súdnych poplatkov a ďalších poplatkov uvedených v otázke 1 a poskytnutím bezplatného právneho zastupovania.

Právna pomoc sa v prípade poskytnutia právneho zastupovania vzťahuje aj na právne poradenstvo pred začatím súdneho konania.

3. Môžem využiť právnu pomoc?

Právna pomoc sa poskytuje iba vtedy, ak žiadateľ - na základe jeho príjmu, majetku a vyživovacích povinností - nie je schopný znášať náklady (všetky alebo ich časť) uvedené v otázke 1, bez ohrozenia nevyhnutnej úrovne existenčného minima umožňujúcej jednoduchú životnú úroveň.

HoreHore

Právna pomoc sa odopiera, ak nárok alebo obhajoba žiadateľa sú očividne neodôvodnené alebo neboli očividne podané v dobrej viere.

4. Je možné získať právnu pomoc v prípade všetkých sporov?

Právna pomoc sa poskytuje vo všetkých občianskoprávnych a obchodných súdnych konaniach, bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto pobytu žiadateľa.

Právna pomoc sa neposkytuje v prípade občianskoprávnych nárokov v trestných konaniach vedených na trestných súdoch (pretože v tomto prípade sa nevyžadujú žiadne poplatky, ani právne zastupovanie a zabezpečenie dôkazov týkajúcich sa občianskoprávnych nárokov nie je povolené), ale tieto nároky sa môžu predložiť občianskemu súdu súčasne so žiadosťou o právnu pomoc.

Ak sa právna pomoc poskytne v hlavnom súdnom konaní, vzťahuje sa aj na výkon súdneho rozhodnutia. Strana, ktorej bola poskytnutá právna pomoc na konkrétny právny spor v inom členskom štáte EÚ, je oprávnená získať právnu pomoc aj v Rakúsku v konaní, ktoré sa týka uznania a výkonu rozhodnutia vyneseného v uvedenom spore.

5. Existuje osobitný postup v prípade naliehavej potreby?

Nie, ale ak sa podá žiadosť o právnu pomoc v naliehavom prípade (napríklad, právne zastupovanie v prípade predbežných opatrení), súd musí rozhodnúť čo najrýchlejšie. Ak súd poskytne právnu pomoc vo forme zabezpečenia advokáta, miestna advokátska komora obvykle do niekoľkých dní určí advokáta, ktorý bude žiadateľa zastupovať.

HoreHore

6. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Príslušný formulár (nazývaný „ZPForm 1“) môžete získať osobne alebo poštou na ktoromkoľvek súde prvého stupňa (Bezirksgericht alebo Landesgericht alebo Arbeits- und Sozialgericht) v Rakúsku a tiež cez internet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) alebo na niektorých rakúskych konzulátoch. Použitie tohto formulára je povinné. Formulár nesmie byť starší ako 4 týždne (dátum podpisu žiadateľa), inak stráca platnosť.

7. Ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

Žiadosť obsahuje zhrnutie aktív (príjem, majetok, napríklad, nehnuteľnosť, peniaze na bankových účtoch, poistné zmluvy atď.) a záväzkov (výživné atď.), osobné údaje a informácie o životných podmienkach žiadateľa. Pokiaľ je to možné, je potrebné predložiť podporné dokumenty. Nepravdivé alebo svojvoľne neúplné informácie môžu viesť k značným pokutám a tiež k občianskoprávnej zodpovednosti alebo trestnému stíhaniu za podvod.

8. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Žiadosť o právnu pomoc (ZPForm 1) sa môže podať (zaslať v písomnej forme poštou alebo zaregistrovať ústne) na súde prvého stupňa, ktorý má právomoc poskytnúť alebo zamietnuť právnu pomoc. Ústne sa žiadosť môže zaregistrovať aj na okresnom súde v mieste pobytu žiadateľa v Rakúsku, aj keď tento súd nemá právomoc rozhodovať o súdnom spore. V takomto prípade sa potom žiadosť postúpi príslušnému súdu.

HoreHore

9. Akým spôsobom ma budú informovať o tom, či som alebo nie som oprávnený získať právnu pomoc?

V Rakúsku sa vám rozhodnutie súdu doručí poštou s doručenkou („Rückscheinbrief“) osobne alebo jednému z vašich spolubývajúcich alebo spolupracovníkov (v mieste bydliska alebo mieste podnikania/zamestnania). Ak nie je nikto prítomný alebo ochotný prevziať a podpísať potvrdenie o prijatí rozhodnutia, budú vás informovať oznámením v poštovej schránke, v ktorom bude uvedené, že si list od súdu môžete vyzdvihnúť na vašej pošte. Lehota 14 dní na podanie odvolania proti nepriaznivému rozhodnutiu začína plynúť prvým dňom po doručení rozhodnutia (osobným doručením alebo uložením na pošte). Rozhodnutie do iného členského štátu sa doručuje podľa pravidiel daného štátu.

10. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, čo by som mal urobiť?

Ak súd rozhodne, že právna pomoc sa vzťahuje na pomoc právnika, a ak už bol advokát určený (pozri otázku 11), je najlepšie využiť služby tohto advokáta.

Aby ste sa rozhodli, či začať občianskoprávne súdne konanie, môžete využiť tiež bezplatné právne poradenstvo osobne alebo telefonicky na príslušnom okresnom súde (informácie o príslušnosti súdu môžete získať pod „GerichtsdatenbankDeutsch - English - français uvedením názvu okresu alebo mesta alebo obce v Rakúsku, v ktorom potenciálny obžalovaný býva alebo ktoré je veľmi úzko spojené s prípadom), od miestnej advokátskej komory Deutsch alebo spolkového ministerstva spravodlivosti Deutsch - English - français.

HoreHore

11. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, kto vyberie môjho právnika?

Ak súd rozhodne, že právna pomoc zahŕňa pomoc právnika, miestna advokátska komora vyberie advokáta spomedzi svojich členov podľa abecedného poradia. Žiadateľ však môže navrhnúť advokáta aj sám. Hoci tento návrh nie je pre miestnu advokátsku komoru záväzný, obvykle uzná odôvodnený návrh (napríklad, ak je takýto advokát ochotný a je už s prípadom oboznámený).

12. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, pokryje táto pomoc všetky trovy môjho súdneho konania?

Súdy môžu podľa vlastného uváženia poskytnúť úplnú právnu pomoc alebo – v závislosti od pomerov žiadateľa a zohľadňujúc očakávané trovy – čiastočnú právnu pomoc, ktorá pokrýva iba určité poplatky. Takáto pomoc môže zahŕňať:

 1. dočasné oslobodenie od súdnych poplatkov, odmien pre svedkov, znalcov a poručníkov, náklady na potrebné oznámenia a výdavky poručníkov alebo advokátov v hotovosti; oslobodenie od záruky za náklady protistrany; a
 2. zastupovanie súdnym úradníkom alebo – ak je to nutné - advokátom.

Ak však spor prehráte, budete musieť úspešnej strane trovy súdneho konania zaplatiť.

13. Ak som oprávnený získať čiastočnú právnu pomoc, kto zaplatí ostatné trovy?

Ak vzniknú ďalšie nevyhnutné náklady – ktorých pokrytie právnou pomocou súdy zamietli – budete ich musieť zaplatiť vy, prinajmenšom dočasne. Ak budete úspešný v civilnej žalobe, máte nárok na odškodnenie od protistrany alebo protistrán (napríklad, ak uspejete v dvoch tretinách vášho nároku a odporca uspeje v jednej tretine vášho nároku, odporca obvykle musí znášať svoje vlastné náklady a zaplatiť jednu tretinu vašich nutných nákladov).

HoreHore

14. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, bude sa táto pomoc vzťahovať na akékoľvek odvolanie, ktoré by som mohol podať po súdnom konaní?

Právna pomoc sa vzťahuje na všetky štádiá súdneho konania. Pokiaľ právna pomoc nebola zrušená v dôsledku zmeny pomerov žiadateľa alebo zrušená súdom, ak sa zistí, že podmienky, za ktorých bola pomoc poskytnutá, sa nepotvrdili (proti akémukoľvek takému rozhodnutiu súdu prvého stupňa možno podať odvolanie), vzťahuje sa na akékoľvek odvolanie (alebo konanie vo veci odvolania), ktoré by ste mohli podať.

15. Ak som oprávnený získať právnu pomoc, je možné túto pomoc odvolať pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po skončení súdneho konania)?

Súd musí zrušiť právnu pomoc, ak sa zistí, že počiatočné podmienky, za ktorých bola právna pomoc poskytnutá, prestali platiť (t. j. zmenili sa pomery strany alebo sa ukáže, že nárok je zjavne neodôvodnený alebo nebol podaný v dobrej viere) alebo existuje dôkaz, že podmienky na udelenie právnej pomoci neboli splnené ani v čase, keď bola právna pomoc poskytnutá. V posledne uvedenom prípade musí strana vrátiť získané prostriedky.

Počas troch rokov po skončení konania musí strana, ktorá získa dosť peňazí, vrátiť prostriedky získané v rámci právnej pomoci za predpokladu, že sa tým neohrozí úroveň jeho životného minima. Aby sa preskúmali pomery žiadateľa, súd nariadi vykonať aktualizáciu súhrnu aktív a záväzkov (obvykle zaslaním formulára ZPForm 1 v určitom momente po skončení súdneho konania). Ak sa formulár nepredloží načas a nebudú k nemu pripojené požadované podporné dokumenty, právna pomoc sa môže zrušiť a získané prostriedky sa musia vrátiť.

16. Ak nie som oprávnený získať právnu pomoc, môžem sa odvolať proti tomuto rozhodnutiu?

Áno, môžete sa odvolať na súde druhého stupňa, ktorého rozhodnutie je konečné. Odvolanie na najvyšší súd nie je povolené.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo