comisia europeană > RJE > Asistenţă juridică > Austria

Ultima actualizare: 30-11-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Asistenţă juridică - Austria

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Care sunt costurile unui proces şi cine ar trebui să le suporte în mod normal? 1.
2. Ce este asistenţa juridică? 2.
3. Pot beneficia de asistenţa juridică? 3.
4. Poate fi obţinută asistenţa juridică pentru toate litigiile? 4.
5. Există o procedură specifică pentru urgenţe? 5.
6. De unde pot să obţin un formular de cerere de asistenţă juridică? 6.
7. Ce documente ar trebui să ataşez la cererea mea de asistenţă juridică? 7.
8. Unde ar trebui să înregistrez cererea mea de asistenţă juridică? 8.
9. Cum voi fi informat dacă sunt sau nu eligibil pentru asistenţă juridică? 9.
10. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, ce ar trebui să fac? 10.
11. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, cine îmi va alege avocatul? 11.
12. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, aceasta va acoperi în întregime costurile procesului meu? 12.
13. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică parţială, cine va suporta celelalte costuri? 13.
14. Dacă îmi este acordată asistenţă juridică, va acoperi aceasta orice cale de atac pe care aş putea să o folosesc după faza iniţială a procesului? 14.
15. Dacă îmi este acordată asistenţă juridică, aceasta poate fi retrasă înainte de sfârşitul procesului (sau chiar după proces)? 15.
16. Dacă mi se refuză asistenţa juridică, pot contesta această decizie? 16.

 

1. Care sunt costurile unui proces şi cine ar trebui să le suporte în mod normal?

Costurile unei proceduri judiciare civile cuprind cheltuielile de judecată şi, dacă este necesar, taxele pentru experţi, interpreţi, martori şi tutori numiţi de către instanţa judecătorească (în calitate de reprezentanţi ai părţilor absente sau ai părţilor care necesită tutelă), cheltuielile de călătorie ale părţilor şi costurile anunţurilor şi reprezentării de către un avocat. Fiecare parte îşi suportă propriile cheltuieli; partea care pierde în cadrul unui litigiu de natură civilă trebuie să ramburseze contravaloarea cheltuielilor părţii care a obţinut câştig de cauză.

2. Ce este asistenţa juridică?

Orice persoană poate solicita asistenţă juridică gratuită (de la o instanţă judecătorească locală sau de la colegiul local al avocaţilor) în ceea ce priveşte aspecte ale legislaţiei şi în vederea examinării şanselor de reuşită în cazul iniţierii unui litigiu.

O parte cu mijloace financiare insuficiente poate solicita asistenţă juridică la momentul acţionării în judecată sau în orice moment ulterior, atât timp cât procedura judiciară civilă este pendinte. În cazul solicitării acestui lucru, instanţă judecătorească poate oferi asistenţă juridică prin scutirea (integrală sau parţială) a părţii în cauză de la plata cheltuielilor de judecată sau a celorlalte taxe menţionate la întrebarea 1 şi prin oferirea de reprezentare juridică gratuită.

SusSus

În cazul în care reprezentarea juridică este oferită de către un avocat, asistenţa juridică cuprinde, de asemenea, şi consilierea de dinaintea procesului oferită de către avocat.

3. Pot beneficia de asistenţa juridică?

Asistenţa juridică este acordată doar în cazul în care solicitantul - conform veniturilor sale, bunurilor sale şi obligaţiilor de întreţinere - nu poate suporta (integral sau parţial) cheltuielile menţionate la întrebarea 1 fără a pune în pericol nivelul minim de subzistenţă necesar pentru un trai decent.

Asistenţa juridică este refuzată în cazul în care pretenţia sau apărarea solicitantului este în mod evident neîntemeiată sau în mod evident prezentată cu rea credinţă.

4. Poate fi obţinută asistenţa juridică pentru toate litigiile?

Asistenţa juridică este acordată pentru toate tipurile de proceduri judiciare civile şi comerciale indiferent de naţionalitatea solicitantului sau de reşedinţa acestuia.

Asistenţa juridică nu este disponibilă în cazul plângerilor civile din cadrul procedurilor penale iniţiate la instanţele penale (deoarece, în acest caz, nu sunt solicitate taxe sau reprezentare juridică, iar administrarea probelor relative la plângeri civile nu este permisă), dar aceste plângeri pot fi înaintate în paralel – cu asistenţă juridică – unei instanţe civile.

Dacă asistenţa juridică a fost acordată pentru procedurile principale, aceasta este, de asemenea, acordată şi în cazul procedurilor de executare. O parte căreia i s-a oferit asistenţă juridică pentru un anumit litigiu juridic într-un alt stat membru are, de asemenea, dreptul la asistenţă juridică în Austria pentru o procedură referitoare la recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti pronunţate în litigiul respectiv.

SusSus

5. Există o procedură specifică pentru urgenţe?

Nu, dar dacă cererea de asistenţă juridică este prezentată cu referire la o cauză urgentă (de exemplu reprezentarea juridică în cazul măsurilor interimare), instanţa judecătorească trebuie să pronunţe o hotărâre cât mai repede posibil. În cazul în care instanţa judecătorească acordă asistenţa juridică sub forma asigurării unui avocat, colegiul local al avocaţilor numeşte, de obicei, în termen de câteva zile, un avocat care să reprezinte reclamantul.

6. De unde pot să obţin un formular de cerere de asistenţă juridică?

Puteţi obţine formularul corespunzător (numit „ZPFormular 1”) personal sau prin poştă de la orice curte de primă instanţă (Bezirksgericht sau Landesgericht sau Arbeits- und Sozialgericht) din Austria sau de pe internet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) sau de la anumite consulate austriece. Utilizarea formularului este obligatorie. Formularul nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 4 săptămâni (data semnării de către reclamant), în caz contrar acesta nemaifiind valabil.

7. Ce documente ar trebui să ataşez la cererea mea de asistenţă juridică?

Formularul de cerere conţine un rezumat al bunurilor (venituri, proprietăţi precum cele imobiliare, conturi bancare, poliţe de asigurare etc.) şi al obligaţiilor (întreţinere etc.), date personale şi informaţii referitoare la condiţiile de viaţă ale reclamantului. Vor fi prezentate pe cât posibil documente doveditoare. Informaţiile false sau premeditat incomplete sunt pasibile de amenzi considerabile şi pot, de asemenea, rezulta în tragere la răspundere civilă sau urmărire penală pentru fraudă.

SusSus

8. Unde ar trebui să înregistrez cererea mea de asistenţă juridică?

Cererea de asistenţă juridică (ZPFormular 1) poate fi depusă (trimisă în formular scris prin poştă sau înregistrată oral) la curtea de primă instanţă care are competenţa de a acorda sau refuza asistenţa juridică. Aceasta poate fi, de asemenea, înregistrată oral la instanţa judecătorească locală de la domiciliul reclamantului în Austria chiar dacă aceasta nu are nicio competenţă în a hotărî în cauza respectivă. În acest caz, cererea este transmisă ulterior instanţei judecătoreşti competente.

9. Cum voi fi informat dacă sunt sau nu eligibil pentru asistenţă juridică?

În Austria, hotărârea instanţei judecătoreşti vă va fi comunicată printr-un mandat poştal special („Rückscheinbrief”) predat dumneavoastră personal sau unei rude ori unui angajat de-al dumneavoastră (la domiciliul dumneavoastră sau la locul de muncă). Dacă nu este nimeni prezent sau dispus să primească şi să semneze de primire, veţi fi informat printr-un aviz depus în căsuţa dumneavoastră poştală de faptul că puteţi ridica scrisoarea din partea instanţei judecătoreşti de la oficiul poştal. Termenul de 14 zile pentru apel împotriva hotărârilor nefavorabile începe din prima zi de la efectuarea comunicării (prin predare personală sau prin depunere la oficiul poştal). Într-un alt stat membru hotărârea este trimisă în conformitate cu normele statului respectiv.

10. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, ce ar trebui să fac?

Dacă instanţa judecătorească a hotărât că asistenţa juridică acoperă asistenţa unui avocat şi dacă a fost deja numit un avocat (a se vedea întrebarea 11), este recomandată utilizarea avocatului respectiv.

SusSus

În vederea deciderii iniţierii sau nu a unei proceduri civile, puteţi, de asemenea, să obţineţi consiliere juridică gratuită personal sau prin telefon de la instanţa judecătorească locală competentă (informaţii privind competenţa pot fi obţinute prin intermediul „GerichtsdatenbankDeutsch - English - français prin introducerea numelui districtului sau al oraşului ori satului din Austria unde posibilul pârât domiciliază sau care are cea mai strânsă legătură cu cauza respectivă), de la colegiul local al avocaţilor Deutsch sau de la Ministerul Federal al Justiţiei Deutsch - English - français.

SusSus

11. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, cine îmi va alege avocatul?

În cazul în care instanţa judecătorească a hotărât că asistenţa juridică include asistenţa unui avocat, colegiul local al avocaţilor alege un avocat dintre membrii săi, în ordine alfabetică. Cu toate acestea, reclamantul poate propune el însuşi un avocat. Deşi această propunere nu este obligatorie pentru colegiul local al avocaţilor, acesta va accepta, în general, o propunere bine fundamentată (de exemplu dacă avocatul doreşte să preia cauza şi este deja familiarizat cu aceasta).

12. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică, aceasta va acoperi în întregime costurile procesului meu?

Instanţele judecătoreşti pot acorda asistenţa juridică integrală sau - în funcţie de circumstanţele reclamantului şi luându-se în considerare costurile prevăzute - asistenţă juridică parţială, acoperind doar anumite taxe. O astfel de asistenţă poate cuprinde:

 1. o scutire provizorie de la plata cheltuielilor de judecată, a taxelor pentru martori, experţi şi tutori, a costurilor anunţurilor necesare şi a onorariilor tutorilor şi avocaţilor; scutire de la plata garanţiei pentru acoperirea costurilor părţii adverse; şi
 2. reprezentarea de către un reprezentant judecătoresc sau - dacă este necesar - de către un avocat.

Dar, în cazul în care pierdeţi procesul, trebuie să restituiţi cheltuielile procedurale părţii care a avut câştig de cauză.

SusSus

13. În cazul în care îndeplinesc condiţiile pentru a primi asistenţă juridică parţială, cine va suporta celelalte costuri?

În cazul în care există alte costuri necesare – a căror acoperire prin asistenţă juridică a fost refuzată de către instanţele judecătoreşti – va trebui să le suportaţi dumneavoastră, cel puţin temporar. Dacă obţineţi câştig de cauză într-o acţiune civilă, sunteţi îndreptăţit să primiţi înapoi cheltuielile de judecată de la partea sau părţile adverse (de exemplu, dacă obţineţi câştig de cauză în proporţie de două treimi din pretenţia dumneavoastră, iar pârâtul obţine câştig de cauză în proporţie de o treime din pretenţia dumneavoastră, pârâtul trebuie, de obicei, să suporte propriile cheltuieli de judecată şi să vă restituie o treime din costurile necesare suportate de dumneavoastră).

14. Dacă îmi este acordată asistenţă juridică, va acoperi aceasta orice cale de atac pe care aş putea să o folosesc după faza iniţială a procesului?

Asistenţa juridică acoperă toate etapele procedurilor judecătoreşti. Atât timp cât aceasta nu a fost retrasă ca urmare a unei schimbări în ceea ce priveşte circumstanţele reclamantului sau nu a fost anulată de către instanţa judecătorească dacă s-a stabilit că nu au fost confirmate condiţiile conform cărora asistenţa juridică a fost acordată (puteţi să înaintaţi recurs împotriva unei astfel de hotărâri pronunţate de către o curte de primă instanţă), asistenţa juridică acoperă orice cale de atac (sau procedură de atac) pe care aţi putea să o utilizaţi.

SusSus

15. Dacă îmi este acordată asistenţă juridică, aceasta poate fi retrasă înainte de sfârşitul procesului (sau chiar după proces)?

Instanţa judecătorească trebuie să retragă asistenţa juridică dacă se stabileşte că condiţiile iniţiale conform cărora asistenţa juridică a fost acordată au încetat să se aplice (de exemplu există schimbări în ceea ce priveşte circumstanţele părţii în cauză sau pretenţia se dovedeşte a fi vădit neîntemeiată sau vădit înaintată cu rea credinţă) sau dacă există dovezi conform cărora condiţiile de acordare a asistenţei juridice nu erau îndeplinite nici la momentul la care asistenţa juridică a fost acordată. În acest din urmă caz, partea trebuie să restituie sumele de bani primite.

Pe o perioadă de trei ani de la finalizarea procedurilor, partea care a recuperat o sumă suficientă de bani trebuie să ramburseze primele de asistenţă juridică, cu condiţia ca acest lucru să nu pună în pericol nivelul minim de subzistenţă al acesteia. În vederea examinării circumstanţelor reclamantului, instanţa judecătorească solicită un rezumat actualizat al veniturilor şi obligaţiilor reclamantului (de obicei, prin transmiterea unui ZPFormular 1 la un moment dat după finalizarea procedurilor). Dacă formularul nu este depus la timp şi nu este însoţit de documentele doveditoare solicitate, asistenţa juridică poate fi retrasă, iar sumele primite trebuie rambursate.

16. Dacă mi se refuză asistenţa juridică, pot contesta această decizie?

Da, puteţi înainta recurs la Curtea de Apel, a cărei hotărâre este definitivă. Un apel la Curtea Supremă nu este permis.

« Asistenţă juridică - Informaţii generale | Austria - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 30-11-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit