Komisja Europejska > EJN > Pomoc sądowa > Austria

Ostatnia aktualizacja: 23-10-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Pomoc sądowa - Austria

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? 1.
2. Na czym polega pomoc prawna? 2.
3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej? 3.
4. Czy pomoc prawna przysługuje w przypadku wszystkich sporów? 4.
5. Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych? 5.
6. Gdzie można uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną? 6.
7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną? 7.
8. Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną? 8.
9. Jak sprawdzić czy kwalifikuję się do uzyskania pomocy prawnej? 9.
10. Co powinienem zrobić, jeśli przysługuje mi pomoc prawna? 10.
11. Kto wybiera adwokata dla osoby, której przyznano pomoc prawną? 11.
12. Czy przyznanie pomocy prawnej jest równoznaczne z pokryciem wszystkich kosztów postępowania wnioskodawcy? 12.
13. Jeżeli przysługuje mi częściowa pomoc prawna, kto ponosi pozostałe koszty? 13.
14. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy obejmuje ona również koszty wszelkich odwołań po zakończeniu postępowania? 14.
15. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy po może ona zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet po postępowaniu)? 15.
16. Jeżeli nie przysługuje mi pomoc prawna, czy mogę odwołać się od decyzji? 16.

 

1. Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi?

Koszt postępowania cywilnego stanowią opłaty sądowe oraz ewentualny koszt honorariów biegłych, tłumaczy, koszty ponoszone przez świadków i kuratorów ustanowionych przez sąd (w przypadku, gdy strona jest nieobecna lub wymaga ustanowienia kuratora), koszty podróży stron, koszt publikacji ogłoszeń oraz reprezentacji przez adwokata. Każda ze stron samodzielnie ponosi swoje koszty, przy czym strona przegrywająca sprawę cywilną zobowiązana jest do zwrotu kosztów stronie wygrywającej.

2. Na czym polega pomoc prawna?

Każdy ma prawo do zwrócenia się (do sądu rejonowego lub miejscowej izby adwokackiej) o nieodpłatne udzielenie informacji prawnych w celu oceny szans powodzenia w przypadku wejscia na drogę sądową.

Strona nieposiadająca wystarczających srodków może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy prawnej wchodząc na drogę sądową lub w terminie późniejszym, pod warunkiem, że postępowanie cywilne pozostaje wciąż w toku. W razie koniecznosci, sąd może udzielić pomocy prawnej poprzez (całkowite bądź częsciowe) zwolnienie niezamożnej strony z opłat sądowych oraz pozostałych opłat wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 1, a także poprzez zapewnienie nieodpłatnej reprezentacji przez adwokata.

W przypadku, gdy zapewniana jest również reprezentacja przez adwokata, pomoc prawna obejmuje również przedprocesową poradę prawną.

3. Czy mogę skorzystać z pomocy prawnej?

Pomoc prawna przyznawana jest wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca - ze względu na posiadany dochód, majątek oraz zobowiązania z tytułu utrzymania - nie jest w stanie pokryć (również w częsci) kosztów wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 1 bez ryzyka naruszenia minimum socjalnego koniecznego dla zapewnienia podstawowej stopy życiowej.

Do góryDo góry

Pomoc prawna nie zostaje przyznana w przypadku, gdy dochodzenie lub obrona praw jest w oczywisty sposób bezzasadne/a lub w oczywisty sposób nie odbywa się w dobrej wierze.

4. Czy pomoc prawna przysługuje w przypadku wszystkich sporów?

Pomoc prawna przyznawana jest we wszystkich cywilnych i gospodarczych sprawach sądowych, niezależnie od przynależności państwowej i miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Pomoc prawna nie jest dostępna w przypadku cywilnych roszczeń składanych w postępowaniu karnym prowadzonym przez sądy karne (ponieważ nie są wymagane żadne opłaty ani przedstawicielstwo ustawowe, a przeprowadzanie dowodu odnośnie do roszczeń cywilnych nie jest dopuszczalne), przy czym roszczenia te mogą być dochodzone równolegle – w tym przypadku przysługuje już pomoc prawna – w sądzie cywilnym.

W przypadku, gdy pomoc prawna przyznana zostaje w postępowaniu głównym, obejmuje ona również postępowanie egzekucyjne. Strona, której przyznano pomoc prawną na użytek określonego sporu prawnego w innym państwie członkowskim UE, jest również uprawniona do pomocy prawnej na terenie Austrii w związku z postępowaniem dotyczącym uznania i wykonania orzeczenia wydanego w takim sporze.

5. Czy istnieje odrębna procedura odnosząca się do sytuacji wyjątkowych?

Nie, jednak w przypadku złożenia wniosku o pomoc prawną w związku ze sprawą niecierpiącą zwłoki (np. reprezentacją przez adwokata w przypadku środków tymczasowych) sąd musi podjąć decyzję w trybie nagłym. W przypadku, gdy sąd przyznaje pomoc prawną poprzez przyznanie adwokata, miejscowa izba adwokacka w ciągu kilku dni wyznacza jednego ze swych członków na przedstawiciela wnioskodawcy.

Do góryDo góry

6. Gdzie można uzyskać formularz wniosku o pomoc prawną?

Własciwy formularz (tzw. „ZPForm 1”) można otrzymać osobiscie lub listownie w dowolnym sądzie pierwszej instancji (Bezirkgericht, Landesgericht lub Arbeits- und Sozialgericht) na terenie Austrii; jest on również dostępny za posrednictwem Internetu Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) oraz w niektórych konsulatach austriackich. Formularz ten jest obowiązkowy. Złożenie formularza nie może nastąpić później niż 4 tygodnie od daty jego wypełnienia przez wnioskodawcę, w przeciwnym wypadku staje się on nieważny.

7. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc prawną?

Wniosek zawiera opis sytuacji majątkowej (dochody, stan posiadania – np. nieruchomości, środki na rachunkach bankowych, polisy ubezpieczeniowe itp.) i zobowiązań (utrzymanie itp.) wnioskodawcy, a także jego dane osobowe i informacje na temat stopy życiowej. W miarę możliwości, do wniosku należy dołączyć dokumentację towarzyszącą. Podanie informacji nieprawdziwych lub celowe podanie informacji niepełnych może skutkować wysokimi grzywnami, a także odpowiedzialnością cywilną lub karną za oszustwo.

8. Gdzie należy złożyć wniosek o pomoc prawną?

Wniosek o pomoc prawną (ZPForm 1) należy złożyć (tj. przesłać na piśmie pocztą lub złożyć ustnie do protokołu) w sądzie pierwszej instancji właściwym do przyznania lub odmówienia pomocy prawnej. Można również złożyć go ustnie do protokołu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terenie Austrii, nawet jeśli nie posiada on właściwości do orzekania w sprawie. W takim przypadku wniosek przesyłany jest następnie do właściwego sądu.

Do góryDo góry

9. Jak sprawdzić czy kwalifikuję się do uzyskania pomocy prawnej?

W Austrii orzeczenie sądu doręczane jest specjalną przesyłką („Rückscheinbrief”) osobiscie wnioskodawcy bądź jednemu z jego współdomowników lub współpracowników (w miejscu zamieszkania lub w miejscu prowadzenia działalnosci gospodarczej/zatrudnienia). W przypadku, gdy nikt nie jest obecny lub żadna z obecnych osób nie wyraża zgody na przyjęcie i pokwitowanie odbioru, wnioskodawca zostaje powiadomiony o możliwosci odbioru pisma sądowego we własciwym urzędzie pocztowym poprzez pozostawienie awiza w skrzynce pocztowej. Bieg 14-dniowego terminu na odwołanie się od niekorzystnej decyzji rozpoczyna się w pierwszym dniu po realizacji doręczenia (poprzez doręczenie osobiste lub złożenie w urzędzie pocztowym). Na terenie innego państwa członkowskiego decyzja doręczana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Co powinienem zrobić, jeśli przysługuje mi pomoc prawna?

W przypadku, gdy zgodnie z decyzją sądu w zakres pomocy prawnej wchodzi również udział adwokata, a sam adwokat został już wyznaczony (zob. odpowiedź na pytanie nr 11), zaleca się skorzystanie z pomocy takiego adwokata.

Przed podjęciem decyzji o wniesieniu sprawy cywilnej można również uzyskać - osobiscie lub drogą telefoniczną - nieodpłatną poradę prawną we własciwym sądzie rejonowym (informacje na temat własciwosci miejscowej uzyskać można w bazie danych “GerichtsdatenbankDeutsch - English - français podając nazwę powiatu, miasta lub wsi na terenie Austrii, w którym/której mieszka ewentualny pozwany lub posiadającego/posiadającej najbliższy związek ze sprawą), miejscowej izbie adwokackiej Deutsch lub Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwosci Deutsch - English - français.

Do góryDo góry

11. Kto wybiera adwokata dla osoby, której przyznano pomoc prawną?

W przypadku, gdy zgodnie z decyzją sądu w zakres pomocy prawnej wchodzi również udział adwokata, miejscowa izba adwokacka wyznacza jednego spośród swoich członków w porządku alfabetycznym. Wnioskodawca może jednak sam zaproponować konkretnego adwokata. Choć propozycje takie nie są wiążące, z reguły izba przychyla się do nich, o ile są wystarczająco uzasadnione (np. dany adwokat wyraża zgodę i zna już sprawę).

12. Czy przyznanie pomocy prawnej jest równoznaczne z pokryciem wszystkich kosztów postępowania wnioskodawcy?

Sąd może według własnego uznania przyznać pomoc prawną w wymiarze pełnym lub – zależnie od sytuacji wnioskodawcy i spodziewanej wysokości kosztów – w wymiarze częściowym, obejmującym jedynie niektóre koszty. Pomoc taka może obejmować:

 1. tymczasowe zwolnienie z opłat sądowych, kosztów powołania świadków, biegłych i kuratorów, koszt publikacji niezbędnych ogłoszeń oraz wydatków poniesionych przez kuratorów lub adwokatów; zwolnienie z kaucji na pokrycie kosztów strony przeciwnej; oraz
 2. reprezentację przez urzędnika sądowego lub – w razie konieczności – adwokata.

W przypadku przegranej wnioskodawcy jest on jednak zobowiązany do zwrotu kosztów postępowania stronie wygrywającej.

13. Jeżeli przysługuje mi częściowa pomoc prawna, kto ponosi pozostałe koszty?

W przypadku, gdy istnieją inne niezbędne koszty – które, zgodnie z decyzją sądu, nie zostają włączone w zakres pomocy prawnej – wnioskodawca ponosi je sam, przynajmniej tymczasowo. W przypadku wygrania sprawy cywilnej przez wnioskodawcę ma on prawo do uzyskania zwrotu kosztów od strony przeciwnej lub stron przeciwnych (np. w przypadku, gdy wnioskodawca uzyskuje dwie trzecie kwoty swojego roszczenia, a pozwany jedną trzecią kwoty tego roszczenia, zazwyczaj pozwany pokrywa własne koszty oraz zwraca jedną trzecią niezbędnych kosztów wnioskodawcy).

Do góryDo góry

14. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy obejmuje ona również koszty wszelkich odwołań po zakończeniu postępowania?

Pomoc prawna obejmuje wszystkie etapy postępowania. O ile pomoc prawna nie zostaje cofnięta ze względu na zmianę sytuacji wnioskodawcy lub anulowana przez sąd, w przypadku stwierdzenia, że warunki, na których przyznano pomoc, nie zostały spełnione (od każdej tego rodzaju decyzji sądu pierwszej instancji przysługuje odwołanie), pomoc prawna obejmuje wszystkie przypadki odwołania (lub postępowania odwoławczego).

15. Jeżeli przysługuje mi pomoc prawna, to czy po może ona zostać cofnięta przed zakończeniem postępowania (lub nawet po postępowaniu)?

Sąd musi cofnąć pomoc prawną w przypadku, gdy stwierdzone zostaje, że początkowe warunki, zgodnie z którymi przyznano pomoc prawną, nie są już spełniane (tj. sytuacja strony uległa zmianie bądź okazuje się, iż roszczenie jest w oczywisty sposób bezzasadne lub nie było zgłoszone w dobrej wierze) lub występuje dowód na to, że warunki udzielenia pomocy prawnej nie były spełniane nawet w momencie przyznania pomocy prawnej. W tym ostatnim przypadku strona zobowiązana zostaje do zwrotu otrzymanych kwot.

W okresie trzech lat od zakończenia postępowania, strona uzyskująca wystarczające kwoty zobowiązana jest do zwrotu świadczeń z tytułu pomocy prawnej, o ile nie powoduje to ryzyka naruszenia jej minimum socjalnego. W celu oceny sytuacji wnioskodawcy, sąd zobowiązuje go do przedstawienia aktualnego stanu posiadanego majątku i zobowiązań (zazwyczaj przez przesłanie formularza ZPForm 1 w określonym terminie po zakończeniu postępowania). W przypadku niezłożenia w terminie formularza wraz z wymaganą dokumentacją towarzyszącą, pomoc prawna może zostać cofnięta, a beneficjent zobowiązany do zwrotu otrzymanych świadczeń.

16. Jeżeli nie przysługuje mi pomoc prawna, czy mogę odwołać się od decyzji?

Tak, istnieje możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji, którego decyzja jest ostateczna. Nie jest możliwe odwołanie się do Sądu Najwyższego.

« Pomoc sądowa - Informacje ogólne | Austria - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 23-10-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania