Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Oostenrijk

Laatste aanpassing: 07-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Oostenrijk

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De proceskosten zijn griffierechten en – voor zover nodig – de kosten van deskundigen, tolken, getuigen, reiskosten van partijen en kosten van curatoren die door het gerecht zijn aangesteld (als vertegenwoordigers van afwezige partijen of partijen die curatele nodig hebben), de kosten voor publicatie en de kosten van vertegenwoordiging door een advocaat. Elke partij draagt haar eigen kosten; maar de verliezende partij moet de door de winnende partij gemaakte kosten van een civiele procedure achteraf vergoeden.

2. Wat is rechtsbijstand?

Iedereen kan (van een districtsrechtbank of de plaatselijke orde van advocaten [Rechtsanwaltskammer]) gratis advies krijgen over juridische kwesties. Ook kan hier gratis advies worden ingewonnen om de kans van slagen te onderzoeken van een procedure die men van plan is aan te spannen.

Een persoon met onvoldoende financiële draagkracht kan om rechtsbijstand verzoeken bij het aanspannen van een procedure of daarna, zolang de civiele zaak aanhangig is. Voor zover nodig kan het gerecht rechtsbijstand verlenen door de verzoeker met onvoldoende financiële draagkracht (volledige of gedeeltelijke) vrijstelling te verlenen van de griffierechten en de overige onder punt 1 genoemde kosten en door voor kosteloze procesvertegenwoordiging te zorgen.

Wanneer een advocaat wordt toegewezen, omvat rechtsbijstand ook het advies dat de advocaat vóór het proces heeft verstrekt.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Rechtsbijstand wordt slechts verleend als de verzoeker - op grond van zijn inkomen, vermogen en alimentatieverplichtingen - niet in staat is de kosten van de onder 1 genoemde procedure (geheel of gedeeltelijk) te dragen zonder het bestaansminimum dat noodzakelijk is voor een eenvoudige levensstandaard in gevaar te brengen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Rechtsbijstand wordt geweigerd als de vordering of het verweer van de verzoeker kennelijk ongegrond is of kennelijk niet te goeder trouw wordt ingediend c.q. gevoerd.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen?

Rechtsbijstand kan worden verleend voor alle procedures in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de nationaliteit of verblijfplaats van de verzoeker.

Rechtsbijstand is niet beschikbaar voor burgerlijke vorderingen in een strafzaak voor een strafrechtbank (omdat geen griffierechten of procesvertegenwoordiging zijn vereist en geen bewijsvoering met betrekking tot burgerlijke vorderingen is toegestaan), maar deze vorderingen kunnen in een parallelle procedure - met rechtsbijstand - voor een burgerlijke rechtbank worden ingesteld.

Wordt in een exequaturprocedure rechtsbijstand verleend, dekt deze ook de tenuitvoerleggingsprocedure. Een partij die in een andere lidstaat van de Europese Unie rechtsbijstand heeft gekregen voor een bepaald geding, kan in Oostenrijk ook rechtsbijstand krijgen voor de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van de in dat geding gewezen beslissing.

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Nee, maar als een verzoek om rechtsbijstand spoedeisend is (als het bijvoorbeeld betrekking heeft op procesvertegenwoordiging in het geval van voorlopige maatregelen), dient het gerecht snel te beslissen. Over de verlening van rechtsbijstand door een advocaat wordt beslist door het gerecht (dat altijd tevens het gerecht is dat bevoegd is voor de behandeling van de zaak) en de plaatselijke orde van advocaten wijst de advocaat voor de vertegenwoordiging van de verzoeker gewoonlijk binnen enkele dagen aan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

U kunt het desbetreffende formulier (“ZPForm 1” geheten) persoonlijk afhalen of schriftelijk aanvragen bij een gerecht van eerste aanleg (Bezirksgericht, Landesgericht of Arbeits- und Sozialgericht) in Oostenrijk (ook via internet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB)), en tevens bij een aantal Oostenrijkse consulaten. Het gebruik van dit formulier is verplicht. De verzoeker moet het formulier binnen vier weken (na de ondertekeningsdatum) toezenden, anders verliest het zijn geldigheid.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Op het aanvraagformulier moeten gegevens worden verstrekt over de bezittingen (inkomen, vermogen, banktegoeden, verzekeringspolissen, etc.) en financiële lasten (alimentatie, enz.), de persoonsgegevens en de leefomstandigheden van de verzoeker. Voor zover mogelijk moeten deze gegevens worden gestaafd met schriftelijke bewijsstukken. Het verstrekken van valse of onvolledige informatie wordt gestraft met hoge geldboeten en kan tevens leiden tot een procedure wegens burgerlijke aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade of tot strafvervolging wegens fraude.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

De aanvraag om rechtsbijstand (ZPForm 1) kan (per post of door persoonlijke aanbieding ter registratie) worden ingediend bij het gerecht van eerste aanleg dat bevoegd is voor de behandeling van de zaak en voor de toewijzing of afwijzing van rechtsbijstand. Het formulier kan ook persoonlijk ter registratie worden afgegeven bij de districtsrechtbank van de verblijfplaats van de verzoeker in Oostenrijk, zelfs als die rechtbank niet bevoegd is over de zaak te beslissen. Het formulier wordt dan doorgezonden naar het bevoegde gerecht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

In Oostenrijk wordt de beslissing van het gerecht per speciale postzending (“Rückscheinbrief”) aan u persoonlijk of aan een van uw huisgenoten of medewerkers betekend (op uw huisadres of op het adres van uw kantoor/werk). Als er niemand aanwezig is of als niemand bereid is het ontvangstbewijs aan te nemen en te ondertekenen, krijgt u een kennisgeving in uw brievenbus dat u de brief van het gerecht op het postkantoor kunt ophalen. De termijn van twee weken voor het instellen van beroep tegen een afwijzing vangt aan op de eerste dag na de bezorging (door persoonlijke afgifte of bezorging op het postkantoor). In andere lidstaten wordt de beslissing bezorgd overeenkomstig de regels van de betrokken staat.

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Wanneer het gerecht heeft beslist dat de rechtsbijstand de toevoeging van een advocaat omvat en het reeds vaststaat wie deze advocaat is (zie vraag 11), is het raadzaam met deze persoon contact op te nemen.

Voor advies over de beslissing om een zaak aanhangig te maken bij een burgerlijke rechtbank kunt u gratis persoonlijk of telefonisch contact opnemen met de bevoegde districtsrechtbank (welke rechtbank bevoegd is: zie de “GerichtsdatenbankDeutsch - English - français, waar u het district of de stad/het dorp in Oostenrijk kunt opgeven waar de mogelijke gedaagde verblijft of dat/die het nauwst verbonden is met de zaak) of via de websites van de örtlichen Rechtsanwaltskammer Deutsch of het Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Als het gerecht beslist rechtsbijstand te verlenen met inbegrip van de toevoeging van een advocaat, kiest de plaatselijke orde van advocaten bij toerbeurt een advocaat uit zijn leden. De verzoeker mag echter een voorkeur uitspreken voor een bepaalde advocaat. Hoewel zijn voorkeur niet bindend is voor de plaatselijke orde van advocaten, zal deze een goed gemotiveerd voorstel in het algemeen aanvaarden (bv. als de advocaat zich akkoord is en al bekend is met de zaak).

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Het gerecht kan naar eigen inzicht volledige rechtsbijstand toekennen of – afhankelijk van de financiële situatie van de verzoeker en de te verwachten hoogte van de kosten – slechts gedeeltelijke. De rechtsbijstand kan de volgende dekking bieden:

 1. voorlopige vrijstelling van griffierechten, vergoedingen voor getuigen, deskundigen en bevelschriften; van de kosten voor curatoren en de contante uitgaven van curatoren of advocaten in geval van vertegenwoordiging via rechtsbijstand; vrijstelling van zekerheidsstelling voor de kosten van de tegenpartij; en
 2. de kosten van vertegenwoordiging door een rechterlijk ambtenaar of – indien noodzakelijk – een advocaat.

Wanneer u het proces verliest, moet u echter de proceskosten van de winnende partij vergoeden.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

Als er andere noodzakelijke kosten zijn – die volgens het gerecht niet worden gedekt door de rechtsbijstand – zult u die, in elk geval voorlopig, zelf moeten betalen. Als u een civiele zaak wint, hebt u recht op vergoeding van de kosten door de tegenpartij(en). (Als uw vordering bijvoorbeeld voor tweederde wordt toegewezen – hetgeen tevens betekent dat de gedaagde voor een derde van uw vordering in het gelijk is gesteld – dient de gedaagde gewoonlijk zijn eigen kosten te dragen en enterde van uw noodzakelijke kosten te vergoeden).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Door de gerechten verleende rechtsbijstand dekt alle fasen van de procedure. Zolang de rechtsbijstand niet is ingetrokken wegens een inhoudelijke verandering van de situatie of door het gerecht wordt vernietigd vanwege het feit dat het gerecht nooit rechtsbijstand zou hebben verleend als het de werkelijke omstandigheden had gekend (tegen een dergelijk besluit van het gerecht van eerste aanleg kunt u beroep instellen), worden ook de kosten van een eventueel beroep (of een beroepsprocedure) vergoed.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Het gerecht is verplicht de rechtsbijstand in te trekken als de oorspronkelijke voorwaarden voor de verlening van de rechtsbijstand niet meer bestaan (bijvoorbeeld als de verzoeker geld of bezittingen verwerft of als het verzoek kennelijk ongegrond blijkt te zijn of op onjuiste gegevens blijkt te berusten) of als er bewijzen zijn dat ook op het moment van de verlening van de rechtsbijstand niet aan de voorwaarden was voldaan. In het laatstgenoemde geval moet de verzoeker de ontvangen bedragen terugbetalen.

Een verzoeker die in het bezit komt van genoeg geld, dient binnen een termijn van drie jaar na het proces de aan rechtsbijstand ontvangen bedragen terug te betalen, voor zover de minimumkosten voor zijn levensonderhoud hierdoor niet in gevaar worden gebracht. Om de financiële situatie van de verzoeker te onderzoeken, vraagt het gerecht om een overzicht van de bezittingen en schulden (gewoonlijk door toezending van een ZPForm 1 enige tijd na het proces). Als het formulier niet tijdig wordt ingevuld en geretourneerd, met daarbij documenten waaruit de juistheid van de gegevens blijkt, kan de rechtsbijstand worden ingetrokken en moeten de ontvangen bedragen worden terugbetaald.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen?

Ja, u kunt beroep instellen bij het gerecht van tweede aanleg; tegen de beslissing van deze rechtbank is geen beroep meer mogelijk. Beroep bij het Oberster Gerichtshof is dus niet mogelijk.

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Oostenrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 07-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk