Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Austrija

Pēdējo reizi atjaunots: 23-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Austrija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir procesa izmaksas un, kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu advokātu? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu lietas atkārtotu izskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir procesa izmaksas un, kas tās parasti sedz?

Civillietas tiesvedības izmaksas ir tiesas izmaksas un, ja vajadzīgs, honorāri ekspertiem, tulkiem, lieciniekiem un tiesas ieceltiem aizbildņiem (kā klātneesošo pušu pārstāvjiem vai pusēm, kam ir vajadzīga aizbildnība), pušu transporta izdevumi un izmaksas par paziņojumiem un jurista pārstāvību. Katrai pusei ir jāsedz savas izmaksas; civilprocesā zaudētājai pusei ir jāatlīdzina uzvarētājas puses izmaksas.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Ikviens var pieprasīt bezmaksas juridisku konsultāciju (rajona tiesā vai vietējo juristu asociācijā) par tiesību jautājumiem un, lai pārbaudītu izredzes uz veiksmīgu iznākumu, uzsākot tiesvedību.

Puse, kurai ir nepietiekami finansiāli līdzekļi, drīkst pieprasīt juridisko palīdzību, uzsākot tiesvedību vai jebkurā brīdī vēlāk, kamēr tiek izskatīta civillieta. Ciktāl tiek prasīts, tiesa var piešķirt juridisku palīdzību, pilnībā vai daļēji atbrīvojot maznodrošināto pusi no tiesas nodevu un citu 1. jautājumā minēto nodevu segšanas un nodrošinot bezmaksas juridisko pārstāvību.

Ja nodrošina juridisko pārstāvību, juridiskā palīdzība sedz arī izmaksas par jurista sniegtām konsultācijām pirms tiesas.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību piešķir tikai tad, ja prasītājs, ņemot vērā viņa ienākumus, mantu un uzturlīdzekļu saistības, nevar segt 1. jautājumā minētās izmaksas (vai to daļu), neapdraudot minimālo iztikas līmeni, lai nodrošinātu vienkāršu dzīves līmeni.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Juridisko palīdzību nepiešķir tad, ja prasītāja prasība vai aizstāvība nav skaidri pamatota vai nav labticīgi iesniegta.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos?

Juridisko palīdzību piešķir visās civillietās un komerclietās tiesā neatkarīgi no prasītāja valstspiederības vai dzīvesvietas.

Juridisko palīdzību nepiešķir civillietās prasījumos kriminālprocesā krimināllietu tiesās (jo netiek prasītas nodevas vai juridiska pārstāvība, un pierādījumu iegūšana attiecībā uz civilprasībām nav atļauta), bet šos prasījumus var iesniegt paralēli civillietu tiesā, izmantojot juridisko palīdzību.

Ja juridisko palīdzību piešķir galvenajā tiesvedībā, tas pats attiecas arī uz sprieduma izpildes jeb parādu piedziņas tiesvedību. Pusei, kurai ir piešķirta juridiskā palīdzība konkrētā tiesiskā strīdā citā ES dalībvalstī, ir tiesības saņemt juridisko palīdzību arī Austrijā par tiesvedību attiecībā uz lēmumu atzīšanu un izpildi minētajā strīdā.

5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem?

Nē, bet, ja iesniedz pieteikumu par juridisku palīdzību attiecībā uz steidzamu lietu (piemēram, juridiska pārstāvība pagaidu pasākumu gadījumā), tiesai ir jāizlemj steidzami. Ja tiesa piešķir juridisko palīdzību kā jurista konsultāciju, vietējā juristu asociācija parasti dažu dienu laikā ieceļ juristu, kas pārstāvēs prasītāju.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Jūs varat saņemt attiecīgo veidlapu (ko sauc par „ZPForm 1”) personīgi vai pa pastu jebkurā pirmās instances tiesā (Bezirksgericht or Landesgericht or Arbeits- und Sozialgericht) Austrijā un arī tīmekļa vietnē Deutsch PDF File (PDF File 67 KB), vai noteiktos Austrijas konsulātos. Šīs veidlapas izmantošana ir obligāta. Aizpildīta veidlapa ir derīga 4 mēnešus (prasītāja parakstīšanas datums).

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Pieteikuma veidlapā ir jānorāda aktīvu (ienākumi, īpašums, piemēram, nekustamais īpašums, naudas līdzekļi bankas kontos, apdrošināšanas polises, utt.) un pasīvu (uzturlīdzekļi, utt.) apkopojums, personas dati un informācija par prasītāja dzīves apstākļiem. Ja iespējams, jāiesniedz apliecinoši dokumenti. Par kļūdaini vai tīšuprāt nepilnīgi iesniegtu informāciju var noteikt ievērojamu naudassodu, kā arī var iestāties civiltiesiskā atbildība vai tikt izvirzīta kriminālapsūdzība par krāpšanu.

8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības pieprasījums?

Pieteikumu par juridisko palīdzību (ZPForm 1) var iesniegt (nosūtīt rakstiski pa pastu vai iesniegt mutiski, to reģistrējot) pirmās instances tiesā, kura ir kompetenta juridisko palīdzību piešķirt vai noraidīt. To var arī iereģistrēt mutiski rajona tiesā pēc iesniedzēja dzīvesvietas Austrijā, pat ja šī tiesa nav kompetenta izskatīt lietu. Šajā gadījumā pieteikumu pēc tam nosūta uz kompetentu tiesu.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību?

Austrijā tiesas lēmumu nodos ar īpašu pasta sūtījumu („Rückscheinbrief”) jums personīgi vai vienam no jūsu mājas iemītniekiem vai darbiniekiem (jūsu dzīvesvietā vai darba vietā). Ja mājās neviena nav vai neviens nevēlas pieņemt un parakstīties par saņemšanu, jūsu pasta kastē atstās paziņojumu par to, ka jūs varat saņemt tiesas sūtījumu savā pasta nodaļā. 14 dienu periods apelācijas iesniegšanai pret noraidāmu lēmumu sākas pirmajā dienā pēc lēmuma nodošanas (nododot personīgi vai pasta nodaļā). Citā dalībvalstī lēmumu nodod saskaņā ar minētās valsts noteikumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Ja tiesa ir nolēmusi, ka juridiskā palīdzība ietver jurista palīdzību, un, ja jurists jau ir iecelts (skatīt 11. jautājumu), labāk ir izmantot šā jurista pakalpojumus.

Lai izlemtu, vai vērsties tiesā ar civilprasību, jūs varat arī bez maksas saņemt juridisku konsultāciju personīgi vai pa tālruni kompetentā rajona tiesā (informāciju par jurisdikciju var atrast „GerichtsdatenbankDeutsch - English - français, nosaucot rajonu, pilsētu vai ciematu Austrijā, kur dzīvo iespējamais atbildētājs, vai kas ir visciešāk saistīts ar šo lietu), vietējā juristu asociācijā Deutsch vai Federālajā Tieslietu ministrijā Deutsch - English - français.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu advokātu?

Ja tiesa nolemj, ka juridiskā palīdzība ietver jurista palīdzību, vietējā juristu asociācija izvēlas juristu no saviem biedriem alfabētiskā secībā. Taču iesniedzējs drīkst ieteikt juristu pats. Lai gan šāds ieteikums nav saistošs vietējo juristu asociācijai, tā kopumā pieņems pamatotu ierosinājumu (piemēram, ja jurists piekrīt nodarboties ar šo lietu un jau ir ar to iepazinies).

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas?

Tiesas var brīvi piešķirt pilnīgu vai daļēju juridisko palīdzību atkarībā no iesniedzēja apstākļiem un ņemot vērā gaidāmās izmaksas, sedzot tikai noteiktas nodevas. Šāda palīdzība var ietvert:

 1. pagaidu atbrīvojumu no tiesu nodevām, nodevām lieciniekiem, ekspertiem un aizbildņiem, nepieciešamo paziņojumu izmaksām un skaidras naudas izdevumiem aizbildņiem vai juristiem, atbrīvojumu no garantijas, kas sedz pretējās puses izmaksas; un
 2. tiesas amatpersonas vai jurista pārstāvību, ja tas ir nepieciešams.

Bet ja jūs lietu zaudēsiet, jums ir jāatlīdzina uzvarētājas puses procesuālās izmaksas.

13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Ja ir citas nepieciešamās izmaksas, kuru segšanai tiesas ir noraidījušas lūgumu par juridisko palīdzību, jums tās būs jāsedz pašam, vismaz sākumā. Ja jūs uzvarat civilprasībā, jums ir tiesības saņemt atlīdzinājumu no pretējās puses vai pusēm (piemēram, ja jūsu prasība tiek apmierināta par divām trešdaļām un par vienu trešdaļu no jūsu prasības tiek nolemts par labu atbildētājam, atbildētājam parasti ir jāsedz savi izdevumi un jāatlīdzina viena trešdaļa no jums vajadzīgajām izmaksām).

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu lietas atkārtotu izskatīšanu pēc tiesas procesa?

Juridiskā palīdzība attiecas uz visiem tiesvedības posmiem. Juridiskā palīdzība sedz visas izmaksas par apelāciju (vai apelācijas procedūru), ko jūs varētu iesniegt, ja vien juridiskā palīdzība nav atcelta, jo ir mainījušies pieteicēja apstākļi, vai tiesa to ir anulējusi, konstatējot, ka nosacījumi, kādos juridiskā palīdzība tika piešķirta, nebija atbilstīgi.

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Tiesa drīkst atsaukt juridisko palīdzību, ja konstatē, ka sākotnējie apstākļi, kādos juridisko palīdzību piešķīra, vairs nav piemērojami (t.i., puses apstākļi ir mainījušies vai izrādās, ka prasība ir skaidri nepamatota vai nav iesniegta labticīgi) vai pastāv pierādījumi, ka apstākļi juridiskās palīdzības piešķiršanai nebija izpildīti laikā, kad juridisko palīdzību piešķīra. Otrajā gadījumā pusei ir jāatmaksā saņemtie līdzekļi.

Trīs gadu periodā pēc tiesvedības beigām pusei, kas ir atguvusi pietiekami daudz naudas, ir jāatmaksā juridiskās palīdzības ietvaros saņemtie līdzekļi tādā apmērā, ka tas neapdraud minimālo iztikas līmeni. Lai pārbaudītu iesniedzēja apstākļus, tiesa pieprasa iesniegt jaunāko pārskatu par aktīviem un pasīviem (parasti ar „ZPForm 1” nosūtīšanu pēc tiesvedības beigām). Ja veidlapu neiesniedz savlaicīgi un bez prasītajiem apliecinošajiem dokumentiem, juridisko palīdzību var atsaukt, un saņemtie līdzekļi ir jāatmaksā.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šo lēmumu?

Jā, jūs varat pārsūdzēt lēmumu otrās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs. Pārsūdzība Augstākajā tiesā nav atļauta.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Austrija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 23-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste