Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Ausztria

Utolsó frissítés: 30-11-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Ausztria

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek egy tárgyalás költségei és rendesen ki fizeti meg ezeket? 1.
2. Mi a költségmentesség? 2.
3. Ki kaphat költségmentességet? 3.
4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség? 4.
5. Van-e külön gyorsított eljárás? 5.
6. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány? 6.
7. Milyen dokumentumokat kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni? 7.
8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet? 8.
9. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról? 9.
10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő? 10.
11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet? 11.
12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét? 12.
13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan fizetik meg a többi költséget? 13.
14. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalást követően megtehető felülvizsgálat költségeit? 14.
15. Ha valaki részleges költségmentességre jogosult, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően (vagy akár a tárgyalást követően)? 15.
16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen? 16.

 

1. Melyek egy tárgyalás költségei és rendesen ki fizeti meg ezeket?

A polgári peres eljárás költségeit a bírósági költségek és szükség esetén a szakértők, a tolmácsok, a tanúk és a bíróság által kirendelt ügygondnok (távollévő felek vagy nem cselekvőképes felek) díjazása, a felek útiköltsége és a közzétételi, illetve ügyvédi képviseleti költségek alkotják. Minden egyes fél maga viseli költségeit; a perben elmarasztalt fél pedig a pernyertes fél költségeit megtéríteni köteles.

2. Mi a költségmentesség?

Mindenki ingyenes jogi tanácsadásra jogosult (a kerületi bíróság vagy a helyi ügyvédi kamara részéről) a jogszabályok értelmezését illetően, illetve annak esélyeit megvizsgálandó, hogy sikeresen indíthat-e pert.

Az elégtelen pénzügyi forrással rendelkező fél költségmentességet kérhet a per megindításakor vagy később bármikor a polgári per folyamán. A bíróság szükség esetén a költségmentességet (teljesen vagy részben) biztosíthatja a rászoruló fél számára annak a bírósági díjaktól és más, az 1. kérdésben szereplő díjaktól való mentesítése, továbbá ingyenes jogi képviselet biztosítása útján.

Jogi képviselet esetén a költségmentesség kiterjed az ügyvéd által a bírósági szakaszt megelőzően nyújtott tanácsadásra is.

3. Ki kaphat költségmentességet?

Költségmentesség csak akkor adható, ha a kérelmező - jövedelme, vagyona és tartási kötelezettségei alapján - nem képes az 1. kérdésben említett költségek (részben vagy egészben) anélkül történő viselésére, hogy az ne veszélyeztetné a visszafogott életvitelt lehetővé tevő minimális létfenntartási mértéket.

Lap tetejeLap teteje

A költségmentességet elutasítják, ha a kérelmező követelése vagy védelme nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvalóan nem jóhiszemű.

4. Valamennyi jogvita esetén megítélhető-e költségmentesség?

Költségmentesség valamennyi polgári és kereskedelmi bírósági eljárás tekintetében megítélhető, a kérelmező állampolgárságára vagy lakóhelyére való tekintet nélkül.

A költségmentesség lehetősége nem áll rendelkezésre a büntetőbíróságok előtt zajló büntetőügyekben polgári követelések tekintetében (mivel itt sem díjazás, sem jogi képviselet nem előírás, a polgári követelések tekintetében a bizonyításfelvétel pedig nem lehetséges), azonban ezek a követelések ezzel párhuzamosan – a költségmentesség lehetőségével együtt – polgári jogi bíróság elé vihetők.

Amennyiben az alapeljárásban megítélik a költségmentességet, ez a végrehajtási eljárást is érinti. Az a fél, amely számára egy adott jogvita tekintetében egy másik EU-tagállamban megítélik a költségmentességet, Ausztriában is jogosult költségmentességre az említett jogvitában született határozat elismerésére és végrehajtására irányuló eljárás tekintetében.

5. Van-e külön gyorsított eljárás?

Nincs, azonban ha a költségmentesség iránti kérelmet gyorsított eljárást illetően nyújtják be (pl. jogi képviselet ideiglenes intézkedéseket illetően), a bíróságnak gyorsan határoznia kell. Amennyiben a bíróság a költségmentesség megítélését ügyvéd kirendelésével biztosítja, a helyi ügyvédi kamara általában néhány napon belül kijelöli a kérelmezőt képviselő ügyvédet.

Lap tetejeLap teteje

6. Hol szerezhető be a költségmentességhez a formanyomtatvány?

A formanyomtatvány („ZPForm 1”) személyesen vagy levélben szerezhető be bármely ausztriai elsőfokú bíróságon (Bezirksgericht vagy Landesgericht vagy Arbeits- und Sozialgericht), illetve interneten Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) vagy egyes osztrák konzulátusokon. A formanyomtatvány használata kötelező. A formanyomtatványt legfeljebb 4 hétig lehet használni (a kérelmező aláírásának napjától számítva), és ezen túl érvénytelen.

7. Milyen dokumentumokat kell a költségmentesség iránti kérelemhez csatolni?

A kérelemben szerepel a vagyon (jövedelem, vagyon – mint például ingatlan, bankszámlán lévő pénz, biztosítási kötvények stb.) és a kötelezettségek (tartás stb.) összefoglalása, a személyes adatok, valamint a kérelmező életkörülményeire vonatkozó információk. Amennyire lehetséges, igazoló dokumentumokat kell benyújtani. A hamis vagy szándékosan nem teljes információk jelentős pénzbírságokhoz vezethetnek és polgári jogi felelősséget vagy csalás miatti büntetőeljárást is eredményezhetnek.

8. Hol kell benyújtani a költségmentesség iránti kérelmet?

A költségmentesség iránti kérelem (ZPForm 1) benyújtható (írásban postai úton megküldve vagy szóban jegyzőkönyvbe mondva) a költségmentesség megadására vagy elutasítására joghatósággal rendelkező első fokú bíróságnál. A kérelem még abban az esetben is jegyzőkönyvbe mondható a kérelmező ausztriai lakóhelye szerinti kerületi bíróságon, ha e bíróság nem rendelkezik joghatósággal a perben való döntéshozatalra. Ez esetben a kérelmet továbbítják a joghatósággal rendelkező bírósághoz.

Lap tetejeLap teteje

9. Hogyan lehet tájékozódni a költségmentességre való jogosultságról?

Ausztriában a bíróság határozatát különpostával („Rückscheinbrief”) kézbesítik személyesen Önnek vagy valamely családtagjának vagy munkatársának (lakóhelyén vagy üzletviteli/munkahelyén). Ha senki nincs jelen, aki aláírja és átvegye vagy hajlandó aláírni és átvenni a kézbesítést, akkor egy, a postaládájába helyezett értesítővel tájékoztatják arról, hogy az illetékes postahivatalnál átveheti a bíróság levelét. A elutasító határozat elleni 14 napos fellebbezési időszak (a személyes kézbesítéssel vagy postahivatalnál való elhelyezéssel történő) kézbesítést követő első napon kezdődik. Másik tagállamban az adott tagállam szabályainak megfelelően kézbesítik a határozatot.

10. Ha valaki jogosult költségmentességre, mi a teendő?

Ha a bíróság úgy döntött, hogy a jogsegély ügyvédi segítségnyújtásra is kiterjed és ha már megtörtént az ügyvéd kijelölése (lásd a 11. kérdést), a legjobb, ha ezt az ügyvédet alkalmazzák.

Annak eldöntése érdekében, hogy részt vegyen-e polgári jogi bírósági ügyben, személyesen vagy telefonon kaphat ingyenes jogi tanácsot a joghatósággal rendelkező kerületi bíróságnál (a joghatóságra vonatkozó információkhoz a „GerichtsdatenbankDeutsch - English - français alatt lehet hozzájutni azon ausztriai kerület vagy város vagy község megnevezésével, ahol az esetleges alperes tartózkodik vagy amely a legszorosabban kapcsolódik az ügyhöz), a helyi ügyvédi kamaránál Deutsch vagy a Szövetségi Igazságügyi Minisztériumnál Deutsch - English - français is.

Lap tetejeLap teteje

11. Ha valaki jogosult költségmentességre, ki választ ügyvédet?

Ha a bíróság úgy döntött, hogy a jogsegély ügyvédi segítségnyújtásra is kiterjed, a helyi ügyvédi kamara betűrendben választ ki egy ügyvédet tagjai közül. Azonban maga a kérelmező is javasolhat ügyvédet. Jóllehet ez a javaslat nem kötelező a helyi ügyvédi kamarára nézve, a kamara általában elfogadja a megfelelően megalapozott javaslatot (pl. ha az ügyvéd erre hajlandó és már ismeri az ügyet).

12. Ha valaki jogosult költségmentességre, ez fedezi-e a tárgyalás valamennyi költségét?

A bíróság – saját mérlegelése alapján – teljes költségmentességet vagy – a kérelmező körülményeitől függően és a várt költségek figyelembe vétele mellett – csak meghatározott költségekre kiterjedő, részleges költségmentességet adhat. Ez a következőkre terjedhet ki:

 1. a bírósági díjak, a tanúk, szakértők és ügygondnokok díjai, a szükséges közleményekkel kapcsolatos költségek, valamint az ügygondnokok vagy ügyvédek készpénzes kiadásainak megfizetése alóli ideiglenes mentesség; az ellenérdekű fél költségeit fedező biztosíték alóli mentesség; és
 2. bírósági tisztviselő vagy – amennyiben szükséges – ügyvéd általi képviselet.

Ha azonban elveszti az ügyet, meg kell térítenie a pernyertes fél eljárási költségeit.

13. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, hogyan fizetik meg a többi költséget?

Ha vannak más olyan szükséges költségek, amelyeket a bíróság kizárt a költségmentesség hatálya alól, azokat saját magának kell megfizetnie – legalábbis ideiglenesen. Ha polgári keresete sikeres volt, jogosult lesz arra, hogy az ellenérdekű fél vagy felek megtérítsék költségeit (például ha Ön a követelése kétharmada tekintetében, az alperes pedig az ön követelése egyharmada lesz pernyertes, az alperesnek általában a saját költségeit kell viselnie és az Ön szükségszerű költségeinek egyharmadát kell megtérítenie).

Lap tetejeLap teteje

14. Ha valaki jogosult részleges költségmentességre, fedezi-e ez a tárgyalást követően megtehető felülvizsgálat költségeit?

A költségmentesség az eljárás valamennyi szakaszára kiterjed. Mindaddig, amíg a költségmentességet a kérelmező körülményeiben bekövetkezett változás miatt nem vonják vissza vagy pedig azt a bíróság nem semmisíti meg, ha megállapítást nyer, hogy már nem állnak fenn azok a feltételek, amelyek mellett a költségmentességet megadták (bármely ilyen határozat ellen az elsőfokú bíróságnál fellebbezhet), a költségmentesség az Ön által esetlegesen benyújtott bármely fellebbezésre (vagy fellebbezési eljárásra) kiterjed.

15. Ha valaki részleges költségmentességre jogosult, ez visszavonható-e a tárgyalás végét megelőzően (vagy akár a tárgyalást követően)?

A bíróságnak vissza kell vonnia a költségmentességet, ha megállapítják, hogy már nem állnak fenn azok a kezdeti feltételek, amelyek megléte mellett a költségmentességet megadták (azaz változás következett be a fél körülményeiben vagy a követelés nyilvánvalóan alaptalannak vagy rosszhiszeműen előterjesztettnek bizonyul), illetve ha bizonyíték van arra nézve, hogy a költségmentesség megadására vonatkozó feltételek már a költségmentesség megadásakor sem teljesültek. Ez utóbbi esetben a félnek vissza kell fizetnie a megkapott összegeket.

Az eljárás végétől számított három éves időszak során az elegendő pénzt szerző félnek vissza kell fizetnie a költségmentességgel kapcsolatos juttatásokat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti megélhetési minimumszintjét. A kérelmező körülményeinek ellenőrzése érdekében a bíróság a vagyon és a kötelezettségek naprakész összefoglalását rendeli el (az eljárás végét követően valamikor, általában a ZPForm 1 továbbításával). Ha a formanyomtatványt nem nyújtják be időben és azt nem kísérik a kért igazoló dokumentumok, a költségmentesség visszavonható, a költségmentességgel kapcsolatban kapott juttatásokat pedig vissza kell fizetni.

16. Ha valaki nem jogosult költségmentességre, lehet-e fellebbezni e döntés ellen?

Igen, lehet fellebbezni a másodfokú bíróságon, melynek határozata jogerős. A Legfelsőbb Bírósághoz nem lehet fellebbezni.

További információk

Der ydes kun retshjælp, når ansøgeren - afhængigt af dennes indkomst, formue og forsørgelsespligt - ikke er i stand til selv at betale de i punkt 1 nævnte omkostninger (eller en del heraf) uden at komme under det eksistensminimum, der er nødvendigt for at opretholde en enkel levestandard.

Der gives afslag på retshjælp, hvis ansøgerens krav eller indsigelser i den pågældende sag skønnes at være udtryk for chikane eller at være klart ubegrundede.

« Jogsegély - Általános információk | Ausztria - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-11-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság