Euroopa Komisjon > EGV > Õigusabi > Austria

Viimati muudetud: 30-11-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õigusabi - Austria

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma? 1.
2. Mis on menetlusabi? 2.
3. Kas minul on õigus saada menetlusabi? 3.
4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul? 4.
5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus? 5.
6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm? 6.
7. Millised dokumendid tuleb menetlusabi taotlusele lisada? 7.
8. Kus ma peaksin oma menetlusabi taotluse registreerima? 8.
9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada 9.
10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema? 10.
11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kes valib mulle advokaadi? 11.
12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik minu kohtukulud? 12.
13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud? 13.
14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus? 14.
15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu (või isegi pärast seda) tagasi võtta? 15.
16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata? 16.

 

1. Millised on menetluskulud ja kes peab need tavaliselt tasuma?

Tsiviilkohtumenetluse kulud on kohtulõivud ning vastavalt vajadusele eksperdi-, tõlgi- ja tunnistajatasud ning kohtu määratud esindaja (puuduva või eestkostet vajava poole esindajana) tasu, poolte sõidukulud, teavitamise kulud ning advokaaditasud. Pooled kannavad ise oma menetluskulud; tsiviilkohtuvaidluse kaotanud pool on kohustatud hüvitama võitnud poole menetluskulud.

2. Mis on menetlusabi?

Igaüks võib taotleda tasuta õigusabi (ringkonnakohtult või kohalikust advokaatide kojast) õigusküsimustes ning selleks, et välja selgitada kohtuvaidluses eduka osalemise võimalused.

Poolel, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid, on õigus esitada menetlusabi taotlus kohtuvaidlusse sattumisel või igal ajal tsiviilkohtumenetluse käigus. Kohus saab menetlusabi anda taotletud ulatuses (täies ulatuses või osaliselt), vabastades taotleja kohtulõivude ja muude esimese küsimuse juures nimetatud menetluskulude tasumisest ning määrates tasuta esindaja.

Esindaja määramise korral hõlmab selline menetlusabi ka advokaadi õigusnõustamise teenust enne menetlust.

3. Kas minul on õigus saada menetlusabi?

Taotlejale antakse menetlusabi tema sissetulekut, vara ja ülalpidamiskohustusi arvestades ainult juhul, kui ta ei ole võimeline kandma (kas üldse mitte või osaliselt) esimese küsimuse juures nimetatud menetluskulusid, ohustamata lihtsa elatustaseme jaoks hädavajalikku miinimumi.

ÜlesÜles

Kohus keeldub menetlusabi andmisest, kui taotleja nõue või vastuväide on ilmselgelt alusetu või kui see on ilmselgelt esitatud pahauskselt.

4. Kas menetlusabi on võimalik saada igasuguste kohtuvaidluste puhul?

Menetlusabi antakse kõikide tsiviil- ja kaubandusasjade menetlemisel, sõltumata taotleja kodakondsusest ja elukohast.

Menetlusabi ei anta tsiviilnõude puhul, mis on esitatud kriminaalkohtus toimuvas kriminaalmenetluses (ei nõuta lõivu tasumist ega õigusesindaja kasutamist ning tõendite kogumine tsiviilnõude kohta ei ole lubatud), kuid sellise nõude võib koos menetlusabi taotlusega esitada tsiviilkohtule.

Kui menetlusabi andmisest keelduti põhikohtuasja puhul, kehtib see ka täitemenetluse kohta. Poolel, kellele anti menetlusabi teatava õigusliku vaidluse puhul teises ELi liikmesriigis, on õigus menetlusabile ka Austria kohtumenetluses, mis käsitleb eelnimetatud vaidluses tehtud otsuse tunnustamist ja jõustamist.

5. Kas kiireloomuliste asjade jaoks on olemas erimenetlus?

Ei ole, kuid juhul, kui menetlusabi taotlus esitatakse seoses kiireloomulise asjaga (nt esindaja määramine ajutiste meetmete võtmise korral), peab kohus otsuse tegema kiiresti. Kui kohus määrab menetlusabi korras advokaadi, nimetab kohalik advokaatide koda konkreetse taotlejat esindava advokaadi mõne päeva jooksul.

6. Kuhu ma pean pöörduma, et saada menetlusabi taotlemise vorm?

Vajaliku vormi (ZPForm 1) saab igast Austria esimese astme kohtust (Bezirksgericht, Landesgericht või Arbeits- und Sozialgericht) kas isiklikult kohale minnes või posti teel, veebilehelt Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) või teatavatest Austria konsulaatidest. Vormi kasutamine on kohustuslik. Vorm kaotab kehtivuse nelja nädalaga (alates selle taotleja poolt allkirjastamisest).

ÜlesÜles

7. Millised dokumendid tuleb menetlusabi taotlusele lisada?

Taotlusvorm sisaldab ülevaadet varade (sissetulek, kinnisvara, pangakontol hoiustatud summa, kindlustusmaksed jne) ja kohustuste (ülalpidamiskohustused jne) kohta, isikuandmeid ja teavet taotleja elamistingimuste kohta. Esitada tuleb võimalikult kõik taotlust toetavad dokumendid. Valeteabe või ebatäieliku teabe pahatahtlik esitamine võib kaasa tuua olulise rahatrahvi ning tsiviil- või kriminaalvastutusele võtmise pettuse/kelmuse eest.

8. Kus ma peaksin oma menetlusabi taotluse registreerima?

Menetlusabi taotluse (vorm ZPForm 1) saab registreerida (kirjalikult posti teel või suuliselt) esimese astme kohtus, millel on menetlusabi andmise või selle andmisest keeldumise õigus. Taotluse saab registreerida ka suuliselt taotleja Austrias oleva elukoha järgses kohtus isegi siis, kui kohtul puudub kohtuasjas otsuse tegemise pädevus. Sellisel juhul edastatakse taotlus pädevale kohtule.

9. Kuidas ma saan teada, kas mul on õigus menetlusabi saada

Austrias toimetatakse kohtuotsus kätte tähtkirjana (Rückscheinbrief) isiklikult või antakse üle majanaabrile või kaastöötajale (isiku elu- või töökohas). Juhul kui kedagi ei ole kohal või kui keegi ei ole nõus postikviitungit vastu võtma ja sellele alla kirjutama, jäetakse postkasti teade, et kohtu kirja saab kätte kohalikust postkontorist. 14päevane ajavahemik, mille jooksul on võimalik eitav otsus edasi kaevata, hakkab kulgema otsuse kättetoimetamisest (isiklikust kättetoimetamisest või postkontorisse hoiustamisest). Teistes liikmesriikides toimetatakse otsus kätte liikmesriigis kehtivate eeskirjade kohaselt.

ÜlesÜles

10. Kui mul on õigus saada menetlusabi, mida ma peaksin tegema?

Kui kohus on otsustanud, et menetlusabi hõlmab advokaadi õigusteenuse ning kui advokaat on juba nimetatud (vt 11. küsimus), on mõistlik selle advokaadi õigusteenust ka kasutada.

Selleks et otsustada, kas tsiviilhagi esitada või mitte, on samuti võimalik saada tasuta õigusnõu kas isiklikult kohale ilmudes või telefoni teel kas pädevast kohalikust kohtust (kohtualluvuse saab teada veebilehelt Gerichtsdatenbank Deutsch - English - français Austria piirkonna, linna või küla järgi, kus kostja elab, või selle järgi, milline kohus on vaidluse esemega kõige rohkem seotud), kohalikust advokaatide kojast Deutsch või justiitsministeeriumist Deutsch - English - français.

ÜlesÜles

11. Kui mul on õigus saada menetlusabi, siis kes valib mulle advokaadi?

Kui kohus otsustab, et menetlusabi hõlmab advokaadi õigusteenust, valib kohalik advokaatide koda advokaadi tähestikulises järjekorras. Taotleja saab ka advokaadi suhtes ettepaneku teha. Kuigi selline ettepanek ei ole kohalikule advokaatide kojale siduv, nõustub advokaatide koda üldiselt hästi põhjendatud ettepanekuga (nt kui advokaat on andnud nõusoleku ja on kohtuasjaga tuttav).

12. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab kõik minu kohtukulud?

Kohtul on õigus anda õigusabi omal äranägemisel kas täielikult või osaliselt, kattes ainult teatavad menetluskulud sõltuvalt taotlejaga seotud asjaoludest ja menetluskulude eeldatavast suurusest. Selline menetlusabi võib hõlmata:

 1. esialgset vabastust kohtulõivude, tunnistaja-, eksperdi- ja esindajatasude, vajalike teadete avaldamise kulude ning esindaja või advokaadi rahaliste kulutuste katmisest ja tagatise andmisest vastaspoole menetluskulude katteks ning
 2. kohtuametniku või vajadusel advokaadi esindajaks määramist.

Kuid kohtuvaidluse kaotamise korral tuleb hüvitada võitnud poole menetluskulud.

13. Kui mul on õigus saada osalist menetlusabi, kes maksab ülejäänud kulud?

Juhul kui tekivad muud vältimatud menetluskulud, mille katteks kohus menetlusabi andmast keedus, tuleb sellised kulud vähemalt esialgu endal kanda. Kui teie tsiviilhagi osutub edukaks, kannab teie menetluskulud vastaspool või vastaspooled (nt kui tunnustatakse kahte kolmandikku teie nõudest ja ühte kolmandikku kostja nõudest, kannab kostja tavaliselt ise oma menetluskulud ja hüvitab ühe kolmandiku teie vältimatutest menetluskuludest).

ÜlesÜles

14. Kui mul on õigus saada menetlusabi, kas see katab apellatsioonkaebuse või määruskaebuse esitamisega kaasnevad kulud pärast asja läbivaatamist esimese astme kohtus?

Menetlusabi katab kohtuvaidluse kõik astmed. Seni kuni menetlusabi andmine ei ole peatatud taotlejaga seotud asjaolude muutumise tõttu või tühistatud pärast menetlusabi saamise tingimuste äralangemise tuvastamist kohtu poolt (sellekohase esimese astme kohtu määruse saab edasi kaevata), hõlmab menetlusabi kõik võimaliku apellatsioon- või määruskaebusega (või apellatsioonimenetlusega) seotud kulud.

15. Kui mulle otsustatakse anda menetlusabi, kas see võidakse ka enne kohtumenetluse lõppu (või isegi pärast seda) tagasi võtta?

Kohus tühistab menetlusabi andmise, kui esialgsed tingimused, mille alusel menetlusabi anti, on ära langenud (poolega seotud asjaolud on muutunud või selgub, et nõue on ilmselgelt alusetu või on esitatud pahauskselt) või kui on tõestatud, et menetlusabi tingimused ei olnud täidetud juba selle andmise ajal. Viimasel juhul on pool kohustatud tagasi maksma kõik saadud summad.

Kolme aasta jooksul pärast kohtumenetluse lõppemist on pool kohustatud majandusliku olukorra paranemise korral hüvitama kõik õigusabi korras hüvitatud menetluskulud juhul, kui see ei ohusta tema hädavajalikku elatusmiinimumi. Taotleja olukorra uurimiseks laseb kohus esitada ajakohastatud varade ja kohustuste ülevaate (pärast kohtumenetluse lõppemist tuleb mingil ajal esitada vorm ZPForm 1). Kui vormi tähtaegselt ei esitata, võidakse menetlusabi tühistada ja õigusabi korras hüvitatud menetluskulud tuleb tagasi maksta.

16. Kui mulle ei anta menetlusabi, kas ma saan selle otsuse edasi kaevata?

Jah, teil on võimalik esitada lõpliku otsuse peale apellatsioonkaebus teise astme kohtule. Kassatsioonkaebuse esitamine ülemkohtule ei ole lubatud.

« Õigusabi - Üldteave | Austria - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 30-11-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik