Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Αυστρία

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Αυστρία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας); 2.
3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς θα ενημερωθώ εάν δικαιούμαι ή όχι νομικής συνδρομής; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύψει όλα τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερικής νομικής συνδρομής, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Τα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας και ενδεχομένως τα έξοδα εμπειρογνωμοσύνης, διερμηνείας, μαρτύρων, τα ταξιδιωτικά έξοδα των διαδίκων και τα έξοδα που συνεπάγεται ο διορισμός επιτρόπων από το δικαστήριο (για να εκπροσωπούν απόντες διαδίκους ή διαδίκους που χρειάζονται επιτροπεία), καθώς επίσης τα έξοδα δημοσίευσης και τα έξοδα εκπροσώπησης από δικηγόρο. Κάθε διάδικος καταβάλλει τα δικά του έξοδα· ο ηττηθείς διάδικος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου.

2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας);

Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει ατελώς την παροχή νομικών συμβουλών (από πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή από τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο) σχετικά με ζητήματα δικαίου και για να εξετάσει τις πιθανότητες επιτυχίας της αγωγής του.

Ο διάδικος που δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα μπορεί να υποβάλει αίτηση για την χορήγηση νομικής συνδρομής κατά την υποβολή της αγωγής ή αργότερα καθόσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία. Ανάλογα με την αίτηση, το δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει νομική συνδρομή (πλήρη ή μερική) απαλλάσσοντας τον χωρίς πόρους διάδικο από τα δικαστικά έξοδα και τα άλλα έξοδα που αναφέρονται στην ερώτηση 1 και χορηγώντας του δωρεάν νομική εκπροσώπηση.

Στην περίπτωση που παρέχεται νομική εκπροσώπηση, η νομική συνδρομή καλύπτει εξίσου τις συμβουλές που παρέχονται από τον δικηγόρο προδικαστικά.

3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής;

Η νομική συνδρομή χορηγείται στο βαθμό που ο αιτών - σύμφωνα με τα εισοδήματά του, την περιουσία του και τις υποχρεώσεις διατροφής τις οποίες υπέχει - δεν είναι σε θέση να αναλάβει (ενόλω ή εν μέρει) τα έξοδα της διαδικασίας που αναφέρονται στην ερώτηση 1 χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα ελάχιστα μέσα διαβίωσης που χρειάζεται για να έχει ένα απλό επίπεδο ζωής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αίτηση νομικής συνδρομής απορρίπτεται εάν οι αξιώσεις ή τα μέσα υπεράσπισης του αιτούντος είναι εμφανώς αβάσιμα ή κακόπιστα.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη διαφορών;

Η νομική συνδρομή χορηγείται για όλες τις αστικές και εμπορικές δικαστικές διαδικασίες ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας του αιτούντος.

Η νομική συνδρομή δεν χορηγείται για τις αστικές αξιώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ενώπιον ποινικών δικαστηρίων (επειδή δεν υπάρχουν έξοδα και δεν χρειάζεται νομική εκπροσώπηση ούτε ακρόαση μαρτύρων όσον αφορά τις αστικές αξιώσεις) αλλά αυτές οι αξιώσεις μπορούν να εγερθούν ταυτόχρονα - με τη νομική συνδρομή - ενώπιον αστικού δικαστηρίου.

Αν χορηγηθεί νομική συνδρομή κατά την κύρια δίκη, το αυτό ισχύει όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης. Ο διάδικος στον οποίο χορηγήθηκε νομική συνδρομή για συγκεκριμένη διαφορά σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δικαιούται εξίσου νομικής συνδρομής στην Αυστρία για διαδικασία που αφορά την αναγνώριση και εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε σε σχέση με την εν λόγω διαφορά.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Όχι, αλλά εάν η αίτηση νομικής συνδρομής υποβάλλεται σε σχέση με επείγουσα περίπτωση (π.χ. νομική εκπροσώπηση σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων) το δικαστήριο οφείλει να αποφασίσει τάχιστα. Εάν το δικαστήριο χορηγεί νομική συνδρομή υπό τη μορφή εκπροσώπησης από δικηγόρο, ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος διορίζει συνήθως ένα δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον αιτούντα σε διάστημα ολίγων ημερών.

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Το σχετικό έντυπο (αποκαλούμενο “ZPForm 1”) διατίθεται επιτόπου σε οποιοδήποτε πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Αυστρίας (Bezirksgericht, Landesgericht ή Arbeits- und Sozialgericht) ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω internet Deutsch PDF File (PDF File 67 KB), όπως επίσης διατίθεται και σε ορισμένα αυστριακά προξενεία. Η χρήση αυτού του εντύπου είναι υποχρεωτική. Η συμπλήρωση του εντύπου από τον αιτούντα δεν πρέπει να είναι παλαιότερη από 4 εβδομάδες (ημερομηνία της υπογραφής του αιτούντος), επειδή, στην αντίθετη περίπτωση, το έντυπο δεν είναι πλέον έγκυρο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Tο έντυπο αίτησης περιλαμβάνει  σύνοψη των περιουσιακών στοιχείων (εισόδημα, περιουσία, τραπεζικές καταθέσεις, ασφάλειες, κλπ) και τις υποχρεώσεις του αιτούντος (υποχρεώσεις διατροφής, κλπ), τα προσωπικά του δεδομένα και τις συνθήκες της ζωής του. Στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα. Η υποβολή ψευδών ή εσκεμμένα ελλιπών δηλώσεων τιμωρείται με σημαντικά πρόστιμα και μπορεί να επισύρει την αστική ευθύνη του δράστη ή ποινική δίωξη για απάτη.

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής;

Η αίτηση για τη χορήγηση νομικής συνδρομής (ZPForm 1) υποβάλλεται στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ή την απόρριψη της νομικής συνδρομής, γραπτά μέσω ταχυδρομείου ή προφορικά στο πρωτόκολλο του δικαστηρίου. Μπορεί επίσης να υποβληθεί αυτοπροσώπως στο περιφερειακό δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος στην Αυστρία, ακόμα και αν αυτό το δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να εκδικάσει τη διαφορά. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση διαβιβάζεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

9. Πώς θα ενημερωθώ εάν δικαιούμαι ή όχι νομικής συνδρομής;

Στην Αυστρία, η απόφαση του δικαστηρίου επιδίδεται με ειδικό ταχυδρομείο (“Rückscheinbrief”) σε εσάς προσωπικά ή σε έναν από τους συγκατοίκους σας ή τους υπαλλήλους σας (κατοικία/έδρα της επιχείρησης/τόπος απασχόλησης). Εάν δεν είναι κάποιος παρών ή δεν δέχεται κανένας να παραλάβει και να υπογράψει το αποδεικτικό παραλαβής, ενημερώνεστε με ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιό σας ότι μπορείτε να παραλάβετε από το ταχυδρομείο την επιστολή του δικαστηρίου. Η προθεσμία των 14 ημερών για να ασκηθεί προσφυγή κατά απόφασης απόρριψης της αίτησης αρχίζει να τρέχει από την πρώτη ημέρα μετά την επίδοση (με προσωπική παράδοση των εγγράφων ή κατάθεση στο ταχυδρομείο). Σε άλλο κράτος μέλος η απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες αυτού του κράτους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

10. Αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής, τι πρέπει να κάνω;

Εάν το δικαστήριο αποφασίσει, ότι η νομική συνδρομή συμπεριλαμβάνει και την εκπροσώπηση από δικηγόρο και έχει ήδη προσδιορίσει το πρόσωπο του δικηγόρου (βλέπε ερώτηση 11), τότε είναι λογικό να απευθυνθείτε στο συγκεκριμένο πρόσωπο.

Προκειμένου να αποφασίσετε για το κατά πόσο θα κινήσετε δικαστική διαδικασία, δωρεάν νομικές συμβουλές μπορούν επίσης να χορηγηθούν επιτόπου ή τηλεφωνικά από το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο ( πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα διατίθενται στο Διαδίκτυο υπό τον τίτλο “Gerichtsdatenbank” Deutsch - English - français προσδιορίζοντας την περιφέρεια, την πόλη ή το χωριό της Αυστρίας στο οποίο διαμένει ο πιθανός εναγόμενος ή το οποίο συνδέεται στενά με την υπόθεση) ή τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο (örtlichen Rechtsanwaltskammer Deutsch) ή το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Justiz Deutsch - English - français).

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Αν το δικαστήριο αποφασίσει να χορηγήσει νομική συνδρομή, συμπεριλαμβανόμενης της νομικής εκπροσώπησης, ο τοπικός δικηγορικός σύλλογος επιλέγει ένα δικηγόρο μεταξύ των μελών του με αλφαβητική σειρά. Ο αιτών μπορεί εντούτοις να προτείνει ο ίδιος συγκεκριμένο δικηγόρο. Παρά το γεγονός ότι η πρότασή του δεν είναι δεσμευτική για τον τοπικό δικηγορικό σύλλογο, ο σύλλογος δέχεται κατά κανόνα μια καλά θεμελιωμένη πρόταση (για παράδειγμα, εφόσον ο δικηγόρος συμφωνεί και είναι ήδη  εξοικειωμένος με την υπόθεση).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύψει όλα τα έξοδα της δίκης;

Το δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να χορηγήσει πλήρη νομική συνδρομή ή - ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος και λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα έξοδα - μερική συνδρομή, η οποία θα καλύπτει μόνον ορισμένα από τα έξοδα. Αυτή η συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει:

 1. προσωρινή απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων, τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων, τα έξοδα επιτρόπων και από τις χρηματικές αμοιβές επιτρόπων ή δικηγόρων• απαλλαγή από την εγγύηση που καλύπτει τα έξοδα του αντιδίκου• και
 2. εκπροσώπηση από δικαστικό επιμελητή ή - εφόσον είναι απαραίτητο - από δικηγόρο.

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερικής νομικής συνδρομής, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Εάν υπάρχουν άλλα αναγκαία έξοδα - η κάλυψη των οποίων απερρίφθη από το δικαστήριο - θα πρέπει να τα καταβάλλετε ο ίδιος, τουλάχιστον προσωρινά. Σε περίπτωση που κερδίσετε την αστική δίκη, έχετε δικαίωμα να αξιώσετε την επιστροφή αυτών των εξόδων από τον αντίδικο ή τους αντιδίκους (π.χ. εάν δικαιωθείτε κατά τα δύο τρίτα των αξιώσεων σας και αντίστοιχα ο εναγόμενος κατά το ένα τρίτο, ο εναγόμενος επιβαρύνεται συνήθως με τα δικά του έξοδα και οφείλει να επιστρέψει το ένα τρίτο των δικών σας αναγκαίων εξόδων).

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Η νομική συνδρομή καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας. Στο βαθμό που το ευεργέτημα αυτό δεν έχει ανακληθεί λόγω ουσιώδους μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος ή δεν έχει ακυρωθεί από το δικαστήριο, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν ίσχυαν οι προϋποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για τη χορήγησή του (μπορείτε να προσβάλλετε αυτή την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου), η νομική συνδρομή καλύπτει οποιοδήποτε ένδικο μέσο (ή διαδικασία σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας).

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομικής συνδρομής μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);

Tο δικαστήριο ανακαλεί το ευεργέτημα της νομικής συνδρομής, εάν αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι συνθήκες που ίσχυαν αρχικά κατά τη χορήγησή της (π.χ. ο διάδικος εισπράττει χρηματικό ποσό ή αποκτά περιουσιακά αγαθά ή οι αξιώσεις του αποδεικνύονται έκδηλα αβάσιμες ή καταχρηστικές) ή ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση νομικής συνδρομής δεν πληρούνταν ούτε κατά τη στιγμή της χορήγησής της. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, ο διάδικος οφείλει να επιστρέψει το ποσόν που έχει λάβει.

Για διάστημα τριών ετών μετά το πέρας της διαδικασίας, ο διάδικος που διαθέτει αρκετά χρήματα οφείλει να επιστρέψει τη νομική συνδρομή που του έχει χορηγηθεί, στο βαθμό που αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο το κατώτατο όριο που είναι απαραίτητο για την διαβίωσή του. Το δικαστήριο, προκειμένου να εξετάσει  την οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ζητεί σύνοψη των περιουσιακών του στοιχείων (συνήθως αποστέλλοντας το έντυπo ZPForm 1 λίγο καιρό μετά το πέρας της διαδικασίας). Εάν το έντυπο δεν συμπληρωθεί έγκαιρα και δεν υποστηριχθεί με τα απαραίτητα αποδεικτικά η νομική συνδρομή μπορεί να ανακληθεί και να υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Ναι, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Αυστρία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο