Evropská komise > ESS > Právní pomoc > Rakousko

Poslední aktualizace: 30-11-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní pomoc - Rakousko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou náklady na øízení a kdo je obvykle hradí? 1.
2. Co je právní pomoc? 2.
3. Mám nárok na právní pomoc? 3.
4. Lze získat právní pomoc u všech druhù sporù? 4.
5. Existuje zvláštní postup v naléhavých pøípadech? 5.
6. Kde dostanu formuláø žádosti o právní pomoc? 6.
7. Jaké doklady mám pøiložit ke své žádosti o právní pomoc? 7.
8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat? 8.
9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci? 9.
10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat? 10.
11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého advokáta? 11.
12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní øízení? 12.
13. Pokud mám nárok na èásteènou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady? 13.
14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i odvolání, pokud bych ho po soudním øízení podal? 14.
15. Pokud mám nárok na právní pomoc, mùže mi být odebrána pøed skonèením soudního øízení (nebo po jeho skonèení)? 15.
16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat? 16.

 

1. Jaké jsou náklady na øízení a kdo je obvykle hradí?

Náklady na obèanskoprávní øízení jsou soudní poplatky, pokud se musí platit, poplatky pro znalce, tlumoèníky, svìdky a opatrovníky ustanovené soudem (jako jsou zástupci nepøítomných stran nebo strany potøebující poruèenství), cestovní náklady stran a náklady na oznámení a zastoupení advokátem. Každá strana musí hradit své vlastní náklady. Strana, která v obèanskoprávním sporu neuspìla, musí nahradit náklady stranì, která mìla ve vìci úspìch.

2. Co je právní pomoc?

Vyhledat právní pomoc v právních otázkách a v zájmu zjištìní šancí na úspìch pøi zahájení soudního sporu mùže každý zdarma (a to u okresního soudu nebo u místní advokátní komory).

Strana, která nemá dostateèné finanèní prostøedky, mùže požádat o právní pomoc pøi zahájení soudního sporu nebo kdykoli poté, dokud obèanskoprávní øízení stále probíhá. Pokud je potøeba, mùže soud poskytnout právní pomoc (úplným nebo èásteèným) osvobozením nemajetné strany od soudních poplatkù a jiných poplatkù uvedených v odpovìdi na otázku 1 a poskytnutím právního zastoupení zdarma.

V pøípadech, kdy je poskytnuto právní zastoupení, zahrnuje právní pomoc také poradenství poskytnuté advokátem pøed zahájením øízení.

3. Mám nárok na právní pomoc?

Právní pomoc se udìluje pouze tehdy, pokud žadatel, z dùvodu svých pøíjmù, majetku a vyživovacích povinností, nemùže nést (zcela nebo z èásti) náklady uvedené v odpovìdi na otázku 1, aniž by to ohrozilo životní minimum nutné pro zajištìní základních životních potøeb.

NahoruNahoru

Právní pomoc se odepøe v pøípadì, že zamýšlené uplatòování nebo bránìní práva žadatelem se zdá být zjevnì bezúspìšné nebo svévolné.

4. Lze získat právní pomoc u všech druhù sporù?

Právní pomoc se poskytuje ve všech obèansko- a obchodnìprávních soudních øízeních bez ohledu na státní pøíslušnost žadatele nebo místo jeho trvalého bydlištì.

Právní pomoc se neposkytuje u obèanskoprávních nárokù v trestních øízeních pøed trestními soudy (jelikož se nevyžadují žádné poplatky nebo právní zastoupení a dokazování s ohledem na obèanskoprávní nároky není povoleno), pøièemž však lze tyto nároky uplatnit paralelnì - s právní pomocí - u civilního soudu.

Je-li právní pomoc udìlena v hlavním øízení, vztahuje se totéž na vykonávací øízení. Strana, které byla právní pomoc udìlena pro urèitý právní spor v jiném èlenském státì EU, má také právo na právní pomoc v Rakousku v souvislosti s øízením týkajícím se uznání a výkonu rozhodnutí vyneseném v tomto sporu.

5. Existuje zvláštní postup v naléhavých pøípadech?

Ne, avšak je-li podána žádost o právní pomoc v souvislosti s naléhavým pøípadem (napø. právní zastoupení v pøípadì pøedbìžných opatøení), musí soud rozhodnout urychlenì. Udìlí-li soud právní pomoc ve formì ustanovení advokáta, jmenuje obvykle místní advokátní komora advokáta právním zástupcem žadatele v prùbìhu nìkolika dní.

6. Kde dostanu formuláø žádosti o právní pomoc?

Pøíslušný formuláø (nazývaný „ZPForm 1“) mùžete obdržet osobnì nebo poštou u kteréhokoli soudu prvního stupnì (Bezirksgericht nebo Landesgericht nebo Arbeits- und Sozialgericht) v Rakousku a také na internetu Deutsch PDF File (PDF File 67 KB), nebo na nìkterých rakouských konzulátech. Použití tohoto formuláøe je povinné. Formuláø nesmí být starší než 4 týdny (datum podpisu žadatele), jinak se stává neplatným.

NahoruNahoru

7. Jaké doklady mám pøiložit ke své žádosti o právní pomoc?

Formuláø žádosti obsahuje souhrn aktiv (pøíjem, majetek jako nemovitosti, peníze na bankovních úètech, pojistné smlouvy, atd.) a závazkù (výživné, atd.), osobní údaje a informace o životních podmínkách žadatele. Pokud možno, je tøeba pøiložit podkladové dokumenty. Nesprávné nebo úmyslnì neúplné informace mohou mít za následek nejen znaènou pokutu, ale mohou také vést k obèanskoprávní odpovìdnosti za zpùsobnou škodu nebo trestnímu stíhání za podvod.

8. Kde mám svou žádost o právní pomoc zaregistrovat?

Žádost o právní pomoc (ZPForm 1) lze pøedložit (zaslat písemnou formou poštou nebo ústnì zaznamenat do protokolu) u soudu prvního stupnì pøíslušného pro pøiznání nebo zamítnutí právní pomoci. Lze ji také ústnì zaznamenat do protokolu u okresního soudu v místì trvalého bydlištì žadatele v Rakousku, i když tento soud není pøíslušný rozhodnout v soudním sporu. V tomto pøípadì je žádost pøedána pøíslušnému soudu.

9. Jak se dozvím, zda mám nárok na získání právní pomoci?

V Rakousku bude rozhodnutí soudu doruèeno zvláštní zásilkou („Rückscheinbrieftj. dopis s doruèenkou) vám osobnì nebo osobì žijící ve stejné domácnosti nebo spolupracovníkovi (v místì vašeho bydlištì nebo v místì vašeho podnikání/zamìstnání). Pokud není nikdo pøítomen nebo pokud nikdo nebude ochoten rozhodnutí pøevzít a podepsat potvrzení o pøevzetí, budete informování prostøednictvím oznámení ve vaší poštovní schránce, že si mùžete vyzvednout dopis soudu na vaší poštì. Ètrnáctidenní lhùta pro odvolání proti zamítavému rozhodnutí zaèíná bìžet prvním dnem po doruèení (osobnì nebo uložením na poštì). V jiném èlenském státì se rozhodnutí doruèí podle pravidel daného státu.

NahoruNahoru

10. Pokud mám nárok na právní pomoc, jak mám postupovat?

Jestliže soud rozhodl, že právní pomoc bude zahrnovat pomoc advokáta, a jestliže byl advokát už jmenován (viz odpovìï na otázku 11), je nejlépe obrátit se na tohoto advokáta.

Pøi rozhodování o tom zda zahájit civilní øízení, mùžete také získat bezplatnou právní pomoc osobnì nebo telefonicky u pøíslušného okresního soudu (informace o soudní pøíslušnosti lze získat v databance „GerichtsdatenbankDeutsch - English - français po vložení názvu rakouského okresu, mìsta nebo obce, kde žije možný žalovaný nebo které je nejúžeji spojeno s pøípadem), v místní advokátní komoøe Deutsch nebo na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti Deutsch - English - français.

NahoruNahoru

11. Pokud mám nárok na právní pomoc, kdo vybere mého advokáta?

Pokud soud rozhodne, že právní pomoc bude zahrnovat pomoc advokáta, vybere tohoto advokáta místní advokátní komora mezi svými èleny podle abecedního poøadí. Žadatel však mùže advokáta navrhnout sám. Aèkoli tento návrh není pro místní advokátní komoru závazný, obvykle komora pøijme dobøe zdùvodnìný návrh (napø. pokud tento advokát souhlasí a je již s pøípadem obeznámen).

12. Pokud mám nárok na právní pomoc, pokryje to všechny náklady na mé soudní øízení?

Soud smí podle vlastního uvážení poskytnout právní pomoc nebo – v závislosti na situaci žadatele a s pøihlédnutím k oèekávaným nákladùm – èásteènou právní pomoc, která kryje také nìkteré poplatky. Tato pomoc mùže zahrnovat:

 1. doèasné osvobození od soudních poplatkù, poplatkù na svìdky, znalce a opatrovníky, náklady na nutná oznámení a hotové výlohy opatrovníkù nebo advokátù; osvobození od záruky na krytí nákladù protistrany; a
 2. zastoupení soudním úøedníkem nebo, v pøípadì nutnosti, advokátem.

Pokud však ve vìci neuspìjete, musíte vítìzné stranì nahradit náklady na øízení.

13. Pokud mám nárok na èásteènou právní pomoc, kdo uhradí zbývající náklady?

V pøípadì jiných nutných nákladù – jejichž krytí z právní pomoci soud odepøel – musíte tyto náklady hradit sami, alespoò pøechodnì. Jestliže obèanskoprávní spor vyhrajete, máte právo na náhradu od protistrany nebo protistran (napø. pokud vyhrajete dvì tøetiny svých nárokù a odpùrce uspìje z jedné tøetiny, musí obvykle odpùrce nést své vlastní náklady a nahradit jednu tøetinu vašich nutných nákladù).

NahoruNahoru

14. Pokud mám nárok na právní pomoc, uhradí se z ní i odvolání, pokud bych ho po soudním øízení podal?

Právní pomoc zahrnuje všechna stádia řízení. Dokud nebyla odejmuta z důvodu změny v žadatelově situaci nebo zrušena, neboť soud zjistil, že podmínky, za kterých byla pomoc udělena, se nepotvrdily (proti těmto rozhodnutím soudu prvního stupně se můžete odvolat), vztahuje se právní pomoc i na odvolání (nebo odvolací řízení), které můžete případně podat.

15. Pokud mám nárok na právní pomoc, mùže mi být odebrána pøed skonèením soudního øízení (nebo po jeho skonèení)?

Soud musí právní pomoc odebrat, pokud zjistí, že pùvodní podmínky, za kterých byla udìlena, již neplatí (tj. došlo ke zmìnám v žadatelovì situaci nebo se ukáže, že zamýšlené uplatòování nebo bránìní práva žadatelem je zjevnì bezúspìšné nebo svévolné) nebo pokud existuje dùkaz, že podmínky pro udìlení právní pomoci nebyly splnìny ani v dobì udìlení právní pomoci. V posledním uvedeném pøípadì musí strana vrátit všechny získané èástky.

V prùbìhu tøí let od konce øízení musí strana, která získá dostatek prostøedkù, vrátit èástky získané v rámci právní pomoci za pøedpokladu, že tím není ohroženo minimum pro zajištìní obživy. Pro prošetøení žadatelovy situace soud naøídí pøedložení aktualizovaného majetkového pøiznání (obvykle prostøednictvím pøedání formuláøe ZPForm 1 v urèitém okamžiku po skonèení øízení). Není-li formuláø pøedložen vèas a nejsou-li k nìmu doloženy požadované podkladové dokumenty, mùže být právní pomoc odebrána a všechny pøijaté èástky musí být nahrazeny.

16. Pokud nemám nárok na právní pomoc, mohu se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

Ano, mùžete se odvolat u soudu druhého stupnì, jehož rozhodnutí je koneèné. Odvolání k nejvyššímu soudu není možné.

« Právní pomoc - Obecné informace | Rakousko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-11-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království