Европейска комисия > ЕСМ > Правна помощ > Австрия

Последна актуализация: 23-10-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Правна помощ - Австрия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какви са разноските по производството и кой ги плаща обикновено? 1.
2. Какво е правна помощ? 2.
3. Мога ли да ползвам правна помощ? 3.
4. Може ли правна помощ да бъде получена за всички спорове? 4.
5. Има ли специална процедура при неотложни случаи? 5.
6. Къде мога да получа молба по образец за правна помощ? 6.
7. Кои документи следва да приложа към моята молба за правна помощ? 7.
8. Къде следва да впиша своето искане за правна помощ? 8.
9. Как ще бъде информиран дали отговарям или не отговарям на условията за получаване на правна помощ? 9.
10. Ако имам право на правна помощ, какво следва да направя? 10.
11. Ако имам право на правна помощ, кой избира моя адвокат? 11.
12. Ако имам право на правна помощ, включват ли се всички разходи по моето дело? 12.
13. Ако имам право на правна помощ, кой плаща другите разноски? 13.
14. Ако имам право на правна помощ, дали тя покрива каквато и да е жалба, която мога да внеса след образуване на делото? 14.
15. Ако имам право на правна помощ, може ли тя да бъде оттеглена преди края на делото (или дори след края на делото)? 15.
16. Ако нямам право на правна помощ, мога ли да обжалвам това решение? 16.

 

1. Какви са разноските по производството и кой ги плаща обикновено?

Разноските по едно гражданско производство са съдебни такси и, ако е необходимо, възнаграждения на вещи лица, преводачи, свидетели и представители, определени от съда, (като представители на отсъстващи страни или страни, които се нуждаят от попечителство), пътните разходи на страните, и разноските за обявявания и правно представителство. Всяка страна трябва да плати своите собствени разноски; страната, която загуби гражданското дело, трябва да възстанови разходите на спечелилата страна.

2. Какво е правна помощ?

Всеки може да потърси правен съвет безплатно (от окръжен съд или местната адвокатска колегия) по правни въпроси и за да проучи шансовете за успех при започване на съдебно производство.

Страна, която не разполага с достатъчни финансови средства, може да поиска правна помощ при започване на съдебно производство или в който и да е последващ момент докато гражданското съдебно производство е все още висящо. Доколкото е необходимо, съдът може да дава правна помощ като (изцяло или частично) освобождава финансово затруднената страна от съдебни такси и другите такси и плащания, посочени във въпрос 1 и като предоставя безплатно правно представителство.

НагореНагоре

Когато се осигурява правно представителство, правната помощ покрива и съвети, дадени от адвоката преди започване на делото.

3. Мога ли да ползвам правна помощ?

Правна помощ се предоставя само, когато молителят - съгласно неговия доход, имущество и задължения за издръжка - не е в състояние да поеме (който и да е или част от) разходите, съгласно въпрос 1, без да застрашава екзистенцминимума, необходим за нормален жизнен стандарт.

Правна помощ се отказва, ако претенцията или защитата на молителя е очевидно необоснована или очевидно недобросъвестна.

4. Може ли правна помощ да бъде получена за всички спорове?

Правна помощ се предоставя по всички граждански и търговски съдебни производства, независимо от гражданството или местопребиваването на молителя.

Правна помощ не се предоставя за граждански искове в наказателни производства пред наказателни съдилища (тъй като не се изискват такси или правно представителство и по отношение на граждански искове не се позволява приемането на доказателства), но тези искове могат да бъдат предявявани едновременно с искането за  правна помощ – пред граждански съд.

НагореНагоре

Ако се предоставя правна помощ в основното производство, същата се прилага и в изпълнителното производство. Страна, която е получила правна помощ за определен правен спор в друга държава-членка на Европейския съюз, също има право на правна помощ в Австрия за производство, отнасящо се до признаването и изпълнението на решението, постановено по този спор.

5. Има ли специална процедура при неотложни случаи?

Не, но ако молба за правна помощ е внесена за неотложен случай (напр. правно представителство в случай на временни мерки), съдът трябва бързо да постанови решение. Ако съдът предостави правна помощ, като определя служебен адвокат, местната адвокатска колегия обикновено, в срок от няколко дни, назначава адвокат, който да представлява молителя.

6. Къде мога да получа молба по образец за правна помощ?

Можете да получите съответния формуляр (наричан “ZPForm 1”) лично или с писмо в който и да е първоинстанционен съд (Bezirksgericht или Landesgericht или Arbeits- und Sozialgericht) в Австрия и също по интернет Deutsch PDF File (PDF File 67 KB) или в определени австрийски консулства. Използването на този формуляр е задължително. Формулярът не трябва да бъде попълнен по-рано от 4 седмици (от датата на подписване от молителя), в противен случай губи валидност.

НагореНагоре

7. Кои документи следва да приложа към моята молба за правна помощ?

Молбата-формуляр съдържа описание на активите (доход, имущество като недвижими имоти, пари в банкови сметки, застрахователни полици и т.н.) и пасивите (издръжка и т.н.), лични данни и информация за условията на живот на молителя. Доколкото е възможно, трябва да бъдат представени доказателствени документи. Невярна или злонамерено непопълнена информация може да доведе до значителни по размер глоби, както и до гражданска отговорност или наказателно преследване за измама.

8. Къде следва да впиша своето искане за правна помощ?

Молбата за правна помощ (ZPForm 1) може да бъде внесена (изпратена в писмена форма по пощата или регистрирана устно) в първоинстанционния съд, който е компетентен да дава или отказва правна помощ. Тя може да бъде регистрирана устно и в окръжния съд по местопребиваване на молителя в Австрия, дори ако този съд няма компетентност да постанови решение по съдебния спор. В този случай молбата се препраща след това на компетентния съд.

НагореНагоре

9. Как ще бъде информиран дали отговарям или не отговарям на условията за получаване на правна помощ?

В Австрия  съдебното решение се връчва със специална поща (“Rückscheinbrief”) лично на вас или на член на вашето домакинство или на колега (по вашето местопребиваване или по място на извършване на търговска дейност/полагане на труд). Ако няма никой или никой не желае да приеме и подпише получаването, вие следва да бъдете уведомен с известие във вашата пощенска кутия, че можете да вземете съдебното писмо във вашата пощенска станция. 14-дневният срок за обжалване на неблагоприятно решение започва да тече на първия ден след извършване на връчването (чрез лично връчване или депозиране в пощенска станция). В друга държава-членка решението се връчва съобразно правилата на тази държава.

10. Ако имам право на правна помощ, какво следва да направя?

Ако съдът е решил, че правната помощ обхваща помощта на адвокат и ако адвокатът е вече назначен, (виж въпрос 11), най-добре е да се използва този адвокат.

НагореНагоре

За да решите дали да заведете гражданско дело, можете и да получите безплатен правен съвет, лично или по телефона, в компетентния окръжен съд (информация за компетентността може да бъде получена съгласно “Gerichtsdatenbank” Deutsch - English - français като се посочва областта или града или селото в Австрия, където пребивава евентуалният ответник или което е най-тясно свързано със случая), местната адвокатска колегия Deutsch или Федералното Министерство на правосъдието Deutsch - English - français.

НагореНагоре

11. Ако имам право на правна помощ, кой избира моя адвокат?

Ако съдът реши, че правната помощ включва съдействието на адвокат, местната адвокатска колегия избира адвокат измежду своите членове, по азбучен ред. Молителят обаче може сам да предложи адвокат. Въпреки че това предложение не е обвързващо за местната адвокатска колегия, тя по принцип приема добре обосновано предложение (напр. ако адвокатът е съгласен и вече е запознат с делото).

12. Ако имам право на правна помощ, включват ли се всички разходи по моето дело?

По своя преценка, съдилищата могат да предоставят пълна правна помощ или – в зависимост от обстоятелствата около молителя и взимайки предвид очакваните разноски – частична правна помощ, обхващаща само определени такси. Тази помощ може да покрива:

 1. условно освобождаване от съдебни такси, възнаграждения на свидетели, вещи лица и представители, разходи за необходимите обявявания и паричните разноски за попечители или адвокати; освобождаване от гаранцията, покриваща разходите на насрещната страна; и
 2. представителство от длъжностно лице от съда или – ако е необходимо – адвокат.

Но ако загубите делото, вие трябва да възстановите разноските по производството на спечелилата страна.

НагореНагоре

13. Ако имам право на правна помощ, кой плаща другите разноски?

Ако има други необходими разноски, които съдилищата са отказали да покрият, предоставяйки правната помощ, вие трябва да ги платите, поне първоначално. Ако вие спечелите гражданско дело, вие имате право да ги получите от насрещната страна или страните (напр. ако вие спечели две трети от вашия иск и ответникът спечели една трета от вашия иск, ответникът обикновено следва да поеме собствените си разноски и да възстанови една трета от вашите необходими разноски).

14. Ако имам право на правна помощ, дали тя покрива каквато и да е жалба, която мога да внеса след образуване на делото?

Правната помощ обхваща всички етапи на производството. Доколкото тя не е оттеглена, поради промяна в обстоятелствата, свързани с молителя или отменена от съда, ако бъде установено, че условията, при които е отпусната помощта, не са потвърдени (можете да обжалвате всяко такова решение на първоинстанционния съд), правната помощ покрива всяка жалба (или процедура по обжалване), която може да внесете.

НагореНагоре

15. Ако имам право на правна помощ, може ли тя да бъде оттеглена преди края на делото (или дори след края на делото)?

Съдът трябва да оттегли правната помощ, ако бъде установено, че първоначалните условия, при които е отпусната помощта, са вече неприложими (т.е. има промени в обстоятелствата около тази страна или искът се оказал очевидно необоснован или че не е заведен добросъвестно) или има доказателство, че условията за предоставяне на правна помощ не са били изпълнени към момента на предоставяне на правната помощ. В последния случай страната трябва да плати получените суми.

В срок от три години след края на производството, страна, която е получила достатъчно парични средства, трябва да възстанови придобивките от правната помощ, при условие че това не застрашава нейния минимален жизнен стандарт. За да проучи обстоятелствата около молителя, съдът изисква ново актуално описание на активите и пасивите (обикновено чрез попълване на формуляра ZPForm 1 в определен момент след края на производството). Ако формулярът не е внесен своевременно и не е придружен от изискуемите дозателствени документи, правната помощ може да бъде оттеглена и получените по нея придобивки трябва да бъдат възстановени.

16. Ако нямам право на правна помощ, мога ли да обжалвам това решение?

Да, можете да обжалвате пред второинстанционния съд, чието решение е окончателно. Обжалване пред Върховния съд не се допуска.

« Правна помощ - Обща информация | Австрия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 23-10-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство