Európska komisia > EJS > Právomoc súdov

Posledná úprava: 08-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právomoc súdov - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Ktorý súd je pre vaše konanie príslušný?

Ak chcete začať súdne konanie, musíte zistiť, ktorý súd má pôsobnosť prejednať váš prípad, teda ktorý súd je príslušný. Ak sa obrátite na nesprávny súd, alebo ak nastane spor o súdnej príslušnosti, riskujete značné predĺženie konania, alebo dokonca odmietnutie vášho prípadu z dôvodu nepríslušnosti súdu.

Predstavte si situáciu, že ste účastníkom sporu s obchodnou spoločnosťou, podnikateľom, vašim zamestnávateľom, členom vašej rodiny alebo s niekým iným z vašej krajiny alebo zo zahraničia. Ak sa nepodarí urovnať spor priateľskou cestou, budete možno chcieť začať proti druhej strane súdne konanie. Ale odkiaľ máte vedieť, na ktorý súd sa treba obrátiť? Je to súd príslušný na základe bydliska žalovaného? Alebo súd na základe miesta, kde mali byť splnené zmluvné povinnosti? Závisia pravidlá na určenie príslušnosti od povahy žaloby (zmluva, odškodné)?

Všetky členské štáty majú odlišné pravidlá na určovanie súdnej príslušnosti, teda na rozdelenie pôsobnosti medzi súdy na svojom území. Po kliknutí na ikonu vlajky členského štátu nájdete užitočné informácie o vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa určovania súdnej príslušnosti v oblasti občianskeho a obchodného práva.

Ak má prípad medzinárodný rozmer a zahŕňa napríklad zmluvné strany s bydliskom v rôznych členských štátoch, riadi sa určenie príslušného súdu a krajiny tohto súdu európskym nariadením prijatým v roku 2000. Podrobnosti nájdete po kliknutí na ikonu „Právo Spoločenstva“.

Existuje aj medzinárodný dohovor, uzatvorený v roku 1988, ktorým sa riadi určovanie príslušného súdu v prípadoch medzi členskými štátmi Európskej únie a niektorými nečlenskými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru. Určenie príslušného súdu v prípadoch s medzinárodným rozmerom, ktoré nepatria do rozsahu tohto dohovoru a zahŕňajú členský štát Európskej únie a nečlenský štát, sa rieši medzinárodnými zmluvami, ktoré tieto štáty uzavreli. Podrobné informácie nájdete po kliknutí na ikonu „Medzinárodné právo“.

HoreHore

Posledná úprava: 08-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo