Komisja Europejska > EJN > Właściwość sądu

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Właściwość sądu - Informacje ogólne

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Który sąd jest własciwy dla danej sprawy?

Osoba, która chce wszcząć postępowanie sądowe, musi ustalić sąd własciwy w danej sprawie czyli, innymi słowy, który posiada odpowiednią własciwosć. Jesli dana osoba zwróci się do niewłasciwego sądu lub jesli istnieje spór dotyczący własciwosci sądu, powstaje ryzyko znacznego opóźnienia w postępowaniu, a nawet oddalenia sprawy ze względu na brak własciwosci w danej sprawie.

Wyobraźmy sobie sytuację, że znajdujemy się w sporze z firmą, specjalistą, pracodawcą, członkiem rodziny czy z inną osobą w swoim kraju lub za granicą. Jeżeli wysiłki zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia sporu nie przyniosły efektu, można rozważyć wniesienie sprawy do sądu przeciwko drugiej stronie. Ale skąd wiadomo, do którego sądu się zwrócić? Czy jest to sąd w miejscu, gdzie mieszka pozwany? A może sąd w miejscu, gdzie ma być wykonane zobowiązanie umowne? Czy przepisy w sprawie własciwosci sądów zależą od charakteru roszczenia (stosunek umowny, odszkodowanie)?

Państwa członkowskie posiadają odmienne zasady jurysdykcji, okreslające podział własciwosci wsród sądów na swoim terytorium. Po kliknięciu na flagę danego państwa członkowskiego można znaleźć użyteczne informacje dotyczące uregulowania własciwosci sądów w zakresie prawa cywilnego i handlowego w danym kraju.

Jesli sprawa sądowa ma wymiar międzynarodowy i wiąże się na przykład z udziałem stron mających siedzibę w różnych państwach członkowskich, zasady wskazujące, w którym państwie członkowskim sądy posiadają własciwosć w danej sprawie, są okreslone w rozporządzeniu europejskim przyjętym w roku 2000. Więcej informacji można znaleźć, klikając na ikonę „Prawo wspólnotowe”.

Istnieje ponadto międzynarodowa konwencja zawarta w roku 1988 i okreslająca własciwosć w sprawach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz niektórymi państwami spoza UE, będącymi stronami konwencji. Poza obszarem uregulowań tej konwencji, w sprawach o wymiarze międzynarodowym z udziałem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz państwa spoza UE własciwosć jest często okreslana w traktatach międzynarodowych zawartych przez te państwa. Więcej informacji można znaleźć, klikając na ikonę „Prawo międzynarodowe”.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania