Komisja Europejska > EJN > Właściwość sądu > Dania

Ostatnia aktualizacja: 03-04-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Właściwość sądu - Dania

 

SPIS TRESCI

A. Do jakiego sądu należy się zwrócić: do sądu powszechnego czy do sądu szczególnego? A.
B. Do którego sądu powszechnego należy się zwrócić? B.
I. Czy istnieje rozróżnienie w hierarchii sądów powszechnych, a jeśli tak, to który sąd jest właściwy w danej sprawie? I.
II. Właściwy sąd II.
1. Podstawowa zasada określania właściwości sądu 1.
2. Wyjątki od zasady ogólnej 2.
a) W jakim przypadku istnieje możliwość wyboru pomiędzy sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego a innym sądem? a)
b) W jakim przypadku należy wybrać sąd inny niż sąd właściwy dla pozwanego? b)
c) Czy strony mogą same wyznaczyć właściwy sąd, który w innym wypadku nie byłby właściwy? c)
C. Skąd wiadomo, który sąd jest właściwy? C.

 

A. Do jakiego sądu należy się zwrócić: do sądu powszechnego czy do sądu szczególnego?

Pozwy cywilne zazwyczaj wnoszone są do sądu powszechnego. Sprawę należy wniesć do sądu posiadającego własciwosć do jej rozpatrzenia - zob. pkt B poniżej.

Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy wyższe oraz Sąd Najwyższy. Sprawami cywilnymi zajmują się również trzy sądy szczególne: Sąd Morski i Gospodarczy, Trybunał Przemysłowy oraz Trybunał Czynszowy. Własciwosć tych sądów opisana została szczegółowo w pkt C.

B. Do którego sądu powszechnego należy się zwrócić?

I. Czy istnieje rozróżnienie w hierarchii sądów powszechnych, a jeśli tak, to który sąd jest właściwy w danej sprawie?

Sądy powszechne zorganizowane są według hierarchii trzypoziomowej. Poziom najniższy stanowią sądy rejonowe, poziom kolejny to sądy wyższe, a poziom najwyższy zajmuje Sąd Najwyższy.

Wszystkie sprawy cywilne należy wnosić do sądu rejonowego. Niektóre sprawy z zakresu przedsiębiorczości mogą jednak być wnoszone do Sądu Morskiego i Gospodarczego.

II. Właściwy sąd

1. Podstawowa zasada określania właściwości sądu

Zgodnie z ogólną zasadą, sprawę należy wnieść do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Sądem właściwym dla osób fizycznych jest sąd rejonowy, w którego okręgu mają miejsce zamieszkania. Sądem właściwym dla osób prawnych, takich jak spółki i stowarzyszenia, jest sąd rejonowy, w którego okręgu mają swoją siedzibę.

Do góryDo góry

W określonych sytuacjach istnieje możliwość wniesienia do sądu duńskiego sprawy przeciwko osobie, która nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Danii. Niektóre sprawy cywilne mogą być wnoszone do sądu duńskiego nawet wówczas, gdy sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego znajduje się w innym kraju. Do takich należą np. sprawy dotyczące nieruchomości położonych na terytorium Danii lub umów, które mają być wykonane w tym kraju. W przypadku, gdy pozwany nie posiada miejsca zamieszkania w Danii, sprawę można wnieść w miejscu aktualnego pobytu strony lub, jeśli zachodzi taka potrzeba, w miejscu ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu strony.

W zakresie spraw międzynarodowych Dania przystąpiła do konwencji brukselskiej i konwencji z Lugano. Ponadto Wspólnota Europejska i Dania zawarły umowę równoległą, na mocy której od dnia 1 lipca 2007 r. w relacjach pomiędzy Danią a pozostałymi państwami członkowskimi stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Bruksela I.

2. Wyjątki od zasady ogólnej
a) W jakim przypadku istnieje możliwość wyboru pomiędzy sądem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego a innym sądem?

Istnieje wiele zasad dotyczących własciwosci, na podstawie których sprawy mogą być wnoszone również do sądu innego, niż sąd własciwy dla pozwanego. Oprócz tego zastosowanie mają zasady dotyczące przemiennej własciwosci terytorialnej sądu, które wynikają z międzynarodowych konwencji i umów, których Dania jest stroną, tj. konwencji brukselskiej, konwencji z Lugano i rozporządzenia Bruksela I (por. odnosne postanowienia umowy równoległej).

Do góryDo góry

Poniżej przedstawiono główne zasady przemiennej własciwosci terytorialnej sądu mające zastosowanie na terytorium Danii:

 • Sprawy przeciwko osobom prowadzącym działalnosć gospodarczą dotyczące takiej działalnosci mogą być wnoszone do sądu w miejscu prowadzenia działalnosci.
 • Sprawy dotyczące praw do nieruchomosci mogą być wnoszone do sądu w miejscu położenia nieruchomosci.
 • Sprawy dotyczące umów mogą być wnoszone do sądu w miejscu, w miejscu wykonania umowy lub w miejscu, w którym umowa powinna zostać wykonana.
 • Sprawy dotyczące odpowiedzialnosci innej niż umowna mogą być wnoszone do sądu w miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
 • W sprawach dotyczących umów konsumenckich konsument może wniesć pozew przeciwko swiadczeniodawcy do sądu własciwego dla własnego miejsca zamieszkania, o ile strony nie zawarły umowy konsumenckiej na żądanie konsumenta i w siedzibie swiadczeniodawcy.
b) W jakim przypadku należy wybrać sąd inny niż sąd właściwy dla pozwanego?

Prawo duńskie zawiera wiele zasad dotyczących własciwosci wyłącznej, zgodnie z którymi niektóre sprawy cywilne należy wnosić do okreslonego sądu. Zasady własciwosci wyłącznej okreslone są również przez międzynarodowe konwencje i umowy, do których przystąpiła Dania, tj. konwencję brukselską, konwencję z Lugano i rozporządzenie Bruksela I (por. odnosne postanowienia umowy równoległej). W przypadku wniesienia sprawy do innego sądu, niż sąd posiadający własciwosć wyłączną w danej sprawie, sąd ten nie może rozpatrzyć sprawy. Sąd przekaże pozew do własciwego sądu lub odrzuci pozew, jeżeli przekazanie jest niemożliwe.

Do góryDo góry

Poniżej przedstawiono główne zasady własciwosci wyłącznej na terytorium Danii:

 • Sprawy dotyczące opieki rodzicielskiej należy wnosić do sądu w miejscu zamieszkania dziecka.
 • Pozwy o ustalenie ojcostwa należy wnosić do sądu własciwego ze względu na miejsce zamieszkania matki.
 • Sprawy rozwodowe należy wnosić do sądu w miejscu zamieszkania małżonka. W przypadku, gdy miejsca zamieszkania małżonków leżą w różnych okręgach sądowych, o rozwodzie orzeka sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile jedno z nich nadal posiada miejsce zamieszkania w tym okręgu sądowym.
c) Czy strony mogą same wyznaczyć właściwy sąd, który w innym wypadku nie byłby właściwy?

Strony mogą zawrzeć umowę (umowa o właściwości terytorialnej sądu), zgodnie z którą dana sprawa może lub musi zostać wniesiona do innego sądu (sądu rejonowego), niż to wynika ze zwykłych zasad dotyczących właściwości. Nie określono formalnych wymogów, jakie powinny spełniać umowy o właściwości terytorialnej sądu, np. wymogu zachowania formy pisemnej. Wcześniejsze umowy w sprawie właściwości terytorialnej sądu – tj. umowy zawarte przed powstaniem sporu – nie są jednak wiążące dla konsumentów w sprawach dotyczących umów konsumenckich. Dopuszczalne jest zawarcie dorozumianej umowy w sprawie właściwości terytorialnej sądu, np. w przypadku, gdy pozwany nie kwestionuje właściwości sądu w odpowiedzi na pozew.

Sąd z urzędu ustala, czy dana sprawa nie została wniesiona z naruszeniem krajowych lub międzynarodowych przepisów dotyczących właściwości wyłącznej. Nie ustala jednak z urzędu, czy sprawa nie została wniesiona z naruszeniem ogólnej zasady dotyczącej właściwości sądu ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, zasad przemiennej właściwości terytorialnej sądu lub umowy o właściwości terytorialnej sądu. Zarzuty pozwanego dotyczące właściwości sądu należy przedstawić w odpowiedzi na pozew.

C. Skąd wiadomo, który sąd jest właściwy?

Sprawami cywilnymi zajmują się trzy sądy szczególne:

 • Sąd Morski i Gospodarczy rozpatruje niektóre sprawy gospodarcze (w tym międzynarodowe sprawy gospodarcze), pewne sprawy dotyczące praw niematerialnych, a także sprawy cywilne dotyczące konkurencji oraz sprawy gospodarcze dotyczące kwestii zasadniczych przekazane przez sąd rejonowy.
 • Trybunał Przemysłowy rozpatruje niektóre sprawy dotyczące naruszenia i wykładni warunków umów zbiorowych.
 • Trybunał Czynszowy rozpatruje sprawy dotyczące budynków lub mieszkań objętych przepisami dotyczącymi najmu lokali.

« Właściwość sądu - Informacje ogólne | Dania - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 03-04-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania