Eiropas Komisija > ETST > Lietu piekritība tiesām > Dānija

Pēdējo reizi atjaunots: 22-04-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Lietu piekritība tiesām - Dānija

 

SATURS

A. Vai man jāvēršas parastā tiesā vai specializētā tiesā? A.
B. Kurā no parastajām tiesām man jāvēršas? B.
I. Vai pastāv zemāko un augstāko instanču parastās tiesas un, ja pastāv, kura tiesa ir kompetenta manā gadījumā? I.
II. Kompetentā tiesa II.
1. Pamatnoteikums par tiesu kompetenci 1.
2. Pamatnoteikuma izņēmumi 2.
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp atbildētāja kompetento tiesu un citu tiesu? a)
b) Kādos gadījumos man jāizvēlas tiesa, kas nav atbildētāja kompetentā tiesa? b)
c) Vai puses var pašas izvēlēties tiesu, kas citādi nebūtu kompetenta? c)
C. Kā lai es noskaidroju, kura specializētā tiesa ir kompetenta? C.

 

A. Vai man jāvēršas parastā tiesā vai specializētā tiesā?

Civilstrīdi parasti tiek risināti parastā tiesā. Lieta jāiesniedz tiesā, kas ir kompetenta to izskatīt (sk. B punktu).

Parastās tiesas ietver rajona tiesas, augstās tiesas un Augstāko tiesu. Pastāv arī trīs specializētās tiesas, kas nodarbojas ar civillietām: Jūras un komerclietu tiesa, Rūpniecības tiesa un Īres tiesa. Šo tiesu jurisdikcija sīkāk aprakstīta C punktā.

B. Kurā no parastajām tiesām man jāvēršas?

I. Vai pastāv zemāko un augstāko instanču parastās tiesas un, ja pastāv, kura tiesa ir kompetenta manā gadījumā?

Parastās tiesas ir organizētas trijos līmeņos. Zemāko līmeni veido rajona tiesas, kam seko augstās tiesas un Augstākā tiesa.

Visas civillietas jāiesniedz rajona tiesā. Tomēr atsevišķas ar komercdarbību saistītas lietas var iesniegt Jūras un komerclietu tiesā.

II. Kompetentā tiesa

1. Pamatnoteikums par tiesu kompetenci

Pamatnoteikums ir tāds, ka lieta jāiesniedz atbildētāja kompetentajā tiesā. Kompetentā tiesa fiziskām personām ir apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā ietilpst viņu dzīvesvieta. Kompetentā tiesa juridiskām personām, piemēram, uzņēmumiem un asociācijām, ir apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā ietilpst vieta, kur atrodas galvenais birojs.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pastāv vairākas situācijas, kurās lietu var iesniegt Dānijas tiesā, pat ja atbildētājs nav Dānijas iedzīvotājs. Atsevišķas civillietas var iesniegt Dānijas tiesā, pat ja atbildētāja kompetentā tiesa atrodas citā valstī. Kā piemēri minamas lietas saistībā ar nekustamo īpašumu Dānijā vai šajā valstī izpildāmiem līgumiem. Ja atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta nav Dānijā, lietu var iesniegt vietā, kur attiecīgā puse tobrīd atrodas vai, atbilstošā situācijā, kur puse pēdējoreiz dzīvojusi vai uzturējusies.

Starptautisku lietu jautājumos Dānija ir pievienojusies Briseles konvencijai un Lugano konvencijai, turklāt Eiropas Kopiena un Dānija ir noslēgušas paralēlu nolīgumu, saskaņā ar kuru Briseles I regulā ietvertie noteikumi, kas stājas spēkā 2007. gada 1. jūlijā, ir piemērojami Dānijas un citu dalībvalstu starpā.

2. Pamatnoteikuma izņēmumi
a) Kādos gadījumos es varu izvēlēties starp atbildētāja kompetento tiesu un citu tiesu?

Pastāv vairāki jurisdikcijas noteikumi, saskaņā ar kuriem lietas var iesniegt tiesā, kas nav atbildētāja kompetentā tiesa. Turklāt vairākas starptautiskas konvencijas un nolīgumi, kuros Dānija ir viena no pusēm, proti, Briseles konvencija, Lugano konvencija un Briseles I regula (salīdzināt ar paralēlo nolīgumu par šo tēmu ), ietver noteikumus par alternatīvām tiesu norises vietām.

Galvenie noteikumi par alternatīvām tiesu norises vietām, kas attiecas uz Dāniju, ir šādi:

 • lietas pret komercdarbību veicošām personām, kas attiecas uz šo darbību, tiesā var iesniegt vietā, kur šī darbība tiek veikta,
 • lietas par tiesībām uz nekustamo īpašumu tiesā var iesniegt vietā, kur atrodas īpašums,
 • lietas par līgumiem tiesā var iesniegt vietā, kur tiek izpildīts vai jāizpilda pienākums, uz kura pamatojas lieta,
 • lietas par saistībām, kas nav līgumsaistības, tiesā var iesniegt vietā, kur notikusi kaitējumu izraisījusī darbība,
 • lietās par patērētāja līgumiem patērētājs var iesniegt prasību pret komersantu savā kompetentajā tiesā ar nosacījumu, ka puses nav noslēgušas patērētāja līgumu pēc paša patērētāja lūguma un tas nav noticis komersanta pastāvīgajā uzņēmējdarbības adresē.
b) Kādos gadījumos man jāizvēlas tiesa, kas nav atbildētāja kompetentā tiesa?

Dānijas tiesību aktos ir vairāki noteikumi par ekskluzīvu jurisdikciju, saskaņā ar kuriem atsevišķas civillietas iesniedzamas konkrētā tiesā. Noteikumi par ekskluzīvo jurisdikciju ir ietverti arī vairākās starptautiskās konvencijās un nolīgumos, kam Dānija ir pievienojusies, proti, Briseles konvencijā, Lugano konvencijā un Briseles I regulā (salīdzināt ar paralēlo nolīgumu par šo tēmu). Ja lieta ir iesniegta tiesā, kurai saskaņā ar minētajiem noteikumiem nav ekskluzīvas jurisdikcijas, tad šī tiesa nevar izskatīt šo lietu. Tiesa vai nu nodos lietu atbilstošajai tiesai, vai, ja nodošana nav iespējama, noraidīs to.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Dānijā galvenie noteikumi par ekskluzīvu jurisdikciju ir šādi:

 • vecāku aizbildniecības lietas tiesā jāiesniedz vietā, kur dzīvo attiecīgais bērns,
 • paternitātes prasības tiesā jāiesniedz vietā, kur atrodas mātes kompetentā tiesa,
 • šķiršanās lietas tiesā jāiesniedz laulāto dzīvesvietā. Ja to dzīvesvietas atrodas dažādās jurisdikcijās, šķiršanās jāpasludina tiesai vietā, kur tiem pēdējoreiz bijusi kopīga dzīvesvieta ar nosacījumu, ka viens no viņiem joprojām dzīvo šajā jurisdikcijā.
c) Vai puses var pašas izvēlēties tiesu, kas citādi nebūtu kompetenta?

Puses var noslēgt līgumu (vienošanos par tiesas norises vietu), ka lietu var iesniegt vai tā būtu jāiesniedz tiesā (rajona tiesā), kuru neregulē parastie jurisdikcijas noteikumi. Līgumiem par tiesas norises vietām nav noteiktas formālas prasības, piemēram, ka tiem jābūt rakstiskiem. Tomēr lietās par patērētāju līgumiem iepriekšējas vienošanās par tiesas norises vietu — t. i., vienošanās, kas noslēgtas pirms strīda rašanās — patērētājiem nav saistošas. Pastāv iespēja klusējot noslēgt vienošanos par tiesas norises vietu, ja, piemēram, atbildētājs savā aizstāvības runā neapstrīd tiesas jurisdikciju.

Tiesa pēc savas iniciatīvas nodrošina, ka lieta nav iesniegta pretrunā valsts vai starptautiskajiem noteikumiem par ekskluzīvu jurisdikciju. Tomēr tā pēc savas iniciatīvas nepārbaudīs, vai lieta iesniegta pretrunā vispārīgajam nosacījumam par atbildētāja kompetento tiesu, noteikumiem par alternatīvu tiesas norises vietu vai līgumam par tiesas norises vietu. Iebildumi pret tiesas jurisdikciju jāpauž atbildētāja aizstāvības runā.

C. Kā lai es noskaidroju, kura specializētā tiesa ir kompetenta?

Pastāv trīs specializētas tiesas, kas izskata civillietas:

 • jūras un komerclietu tiesa nodarbojas ar noteiktām komerclietām (tajā skaitā ar starptautiskām komerclietām), vairākām lietām par nemateriāliem objektiem un civilās konkurences gadījumiem, kā arī komerclietām, kas attiecas uz apgabaltiesas norādītiem principa jautājumiem,
 • rūpniecības tiesas izskata noteikta veida lietas par koplīgumu laušanu un interpretāciju,
 • īres tiesas izskata lietas par ēkām vai mājokļiem, uz kuriem attiecas tiesību akti par īrētām dzīvesvietām.

« Lietu piekritība tiesām - Vispārīgas ziņas | Dānija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 22-04-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste