Euroopan komissio > EOV > Tuomioistuinten toimivalta > Tanska

Uusin päivitys: 16-12-2008
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Tuomioistuinten toimivalta - Tanska

 

SISÄLLYSLUETTELO

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen? A.
B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani? B.
I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani? I.
II. Alueellinen toimivalta II.
1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö 1.
2. Poikkeuksia pääsäännöstä 2.
a) Missä tapauksissa voin valita vastaajan kotipaikan tuomioistuimen ja jonkun muun tuomioistuimen välillä? a)
b) Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan tuomioistuin? b)
c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen? c)
C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä? C.

 

A. Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen?

Siviilioikeudelliset asiat käsitellään tavallisesti yleistuomioistuimissa. Kanne nostetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Ks. kohta B jäljempänä.

Yleistuomioistuimia ovat käräjäoikeudet (byret), hovioikeudet (landsret) ja korkein oikeus (Højesteret). Lisäksi on kolme erityistuomioistuinta, meri- ja kauppatuomioistuin (Sø- og Handelsretten), työtuomioistuin (Arbejdsretten) ja asunto-oikeus (Boligretten), jotka käsittelevät tiettyjä siviilioikeudellisia asioita. Näiden tuomioistuinten toimivaltaa käsitellään tarkemmin kohdassa C.

B. Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen, miten saan selville, mikä tuomioistuimista on toimivaltainen juuri minun asiassani?

I. Onko olemassa alempia ja ylempiä ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimia? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

Yleiset siviilituomioistuimet jakautuvat kolmeen oikeusasteeseen. Alimpana oikeusasteena ovat käräjäoikeudet, niiden yläpuolella ovat hovioikeudet ja ylimpänä oikeusasteena on korkein oikeus.

Kaikissa siviilioikeudellisissa asioissa kanne nostetaan käräjäoikeudessa. Tietyissä liikkeen harjoittamiseen liittyvissä asioissa kanne nostetaan kuitenkin meri- ja kauppatuomioistuimessa.

II. Alueellinen toimivalta

1. Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Pääsääntönä on, että kanne nostetaan vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa. Luonnollisten henkilöiden kotipaikan tuomioistuin on sen tuomiopiirin käräjäoikeus, jossa henkilöllä on kotipaikka. Oikeushenkilöiden, esim. yritysten ja yhdistysten, kotipaikan tuomioistuin on sen tuomiopiirin käräjäoikeus, jossa oikeushenkilön pääkonttori on.

Sivun alkuunSivun alkuun

Joissakin tilanteissa on mahdollista nostaa kanne tanskalaisessa tuomioistuimessa, vaikka vastaajalla ei olisikaan kotipaikkaa Tanskassa. Tietyissä siviiliasioissa kanne voidaan nostaa tanskalaisessa tuomioistuimessa, vaikka vastaajan kotipaikan tuomioistuin olisi ulkomailla. Kyseeseen tulevat esim. Tanskassa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen kohdistuvat oikeudet tai sopimusvelvoitteet, jotka on täytettävä Tanskassa. Jos vastaajalla ei ole Tanskassa kotipaikkaa, kanne voidaan nostaa siellä, missä kantaja asuu, tai tietyissä tapauksissa siellä, missä kantajalla on viimeksi ollut kotipaikka tai asuinpaikka.

Tanska on liittynyt kansainvälisiä riita-asioita koskeviin Brysselin yleissopimukseen ja Luganon yleissopimukseen. Lisäksi Euroopan yhteisö ja Tanska ovat tehneet ns. rinnakkaissopimuksen siitä, että 1. heinäkuuta 2007 voimaan tulleen Bryssel I -asetuksen säännökset ovat voimassa Tanskan ja EU:n muiden jäsenvaltioiden välillä.

2. Poikkeuksia pääsäännöstä
a) Missä tapauksissa voin valita vastaajan kotipaikan tuomioistuimen ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Joidenkin toimivaltasääntöjen perusteella kanne voidaan nostaa myös jossakin muussa tuomioistuimessa kuin vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa. Kansainvälisissä yleissopimuksissa, joihin Tanska on liittynyt, kuten Brysselin yleissopimuksessa, Luganon yleissopimuksessa ja Bryssel I -asetuksessa (sitä koskevassa rinnakkaissopimuksessa), on lisäksi sääntöjä vaihtoehtoisesta oikeuspaikasta.

Tärkeimmät tanskalaiset säännökset vaihtoehtoisesta oikeuspaikasta:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Liikkeenharjoittajaa koskeva kanne, joka liittyy liikkeen harjoittamiseen, voidaan nostaa sen paikan tuomioistuimessa, jossa liikettä harjoitetaan.
 • Kiinteään omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia koskeva kanne voidaan nostaa sen paikan tuomioistuimessa, jossa omaisuus sijaitsee.
 • Sopimusta koskeva kanne voidaan nostaa sen paikkakunnan tuomioistuimessa, jolla kanteen perusteena oleva velvoite on täytetty tai täytettävä.
 • Sopimussuhteen ulkopuolista vahingonkorvausvastuuta koskeva kanne voidaan nostaa siellä, missä vahingollinen teko on tehty.
 • Kuluttajasopimusasioissa kuluttaja voi nostaa kanteen elinkeinonharjoittajaa vastaan oman kotipaikkansa tuomioistuimessa, jos kuluttajasopimusta ei ole tehty kuluttajan käydessä elinkeinonharjoittajan pysyvässä liikepaikassa.
b) Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan tuomioistuin?

Tanskan lainsäädäntöön sisältyy yksinkertaiset säännökset yksinomaisesta toimivallasta, joka tarkoittaa sitä, että tietyissä siviiliasioissa kanne on nostettava tietyssä tuomioistuimessa. Lisäksi kansainvälisissä yleissopimuksissa, joihin Tanska on liittynyt, kuten Brysselin yleissopimuksessa, Luganon yleissopimuksessa ja Bryssel I -asetuksessa (sitä koskevassa rinnakkaissopimuksessa), on sääntöjä yksinomaisesta toimivallasta. Jos kanne nostetaan jossakin muussa tuomioistuimessa kuin siinä, jolla mainittujen säännösten mukaan on yksinomainen toimivalta, kyseinen tuomioistuin ei voi käsitellä asiaa. Tuomioistuin voi joko siirtää asian oikeaan tuomioistuimeen tai, jos siirtäminen ei ole mahdollista, se hylkää kanteen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tärkeimmät säännökset yksinomaisesta toimivallasta Tanskassa ovat seuraavat:

 • Huoltajuuskanteet on nostettava lapsen kotipaikan tuomioistuimessa.
 • Isyyskanteet pannaan vireille äidin kotipaikan tuomioistuimessa.
 • Avioeroasiat on pantava vireille aviopuolisoiden kotipaikan tuomioistuimessa. Jos heidän kotipaikkansa ovat eri tuomiopiireissä, käsitellään eroasia sen paikan tuomioistuimessa, jossa heillä on viimeksi ollut yhteinen kotipaikka, mikäli toisella heistä on edelleen kotipaikka kyseisessä tuomiopiirissä.
c) Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Asianosaiset voivat tehdä sopimuksen (oikeuspaikkasopimuksen) siitä, että kanne voidaan tai täytyy panna vireille yleisistä toimivaltasäännöksistä poikkeavassa tuomioistuimessa (käräjäoikeudessa). Oikeuspaikkasopimukselle ei ole asetettu muotovaatimuksia. Sitä ei esim. tarvitse tehdä kirjallisesti. Edeltä käsin eli ennen riidan syntymistä tehty oikeuspaikkasopimus ei kuitenkaan sido kuluttajaa kuluttajasopimusasioissa. Oikeuspaikkasopimus voi syntyä hiljaisesti, esim. niin, että vastaaja ei vastineessaan kiistä tuomioistuimen toimivaltaa.

Tuomioistuin valvoo oma-aloitteisesti, että kannetta ei ole nostettu yksinomaista toimivaltaa koskevien kansallisten tai kansainvälisten sääntöjen vastaisesti. Sen sijaan tuomioistuin ei valvo oma-aloitteisesti sitä, onko kanne nostettu vastaajan kotipaikan tuomioistuinta koskevien yleisten sääntöjen, vaihtoehtoista oikeuspaikkaa koskevien sääntöjen tai oikeuspaikkasopimuksen vastaisesti. Vastaajan on kiistettävä tuomioistuimen toimivalta vastineessaan.

C. Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

Siviilioikeudellisia asioita käsitteleviä erityistuomioistuimia on kolme:

 • Kauppa- ja merituomioistuin käsittelee tietyt kansainväliset elinkeinon harjoittamiseen liittyvät asiat, eräät immateriaalioikeudelliset asiat ja eräät siviilioikeudelliset kilpailuasiat sekä käräjäoikeuksista sille siirretyt periaatteelliset elinkeinon harjoittamista koskevat asiat.
 • Työtuomioistuin käsittelee tietyntyyppiset työehtosopimusten rikkomista ja tulkintaa koskevat asiat.
 • Asunto-oikeudet käsittelevät vuokralainsäädännön piiriin kuuluvia asumisasioita.

« Tuomioistuinten toimivalta - Yleistä | Tanska - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 16-12-2008

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta