Evropská komise > ESS > Pravomoc soudů > Dánsko

Poslední aktualizace: 03-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Pravomoc soudů - Dánsko

 

OBSAH

A. Je třeba se obrátit na obecný soud, nebo na zvláštní soud? A.
B. Na který obecný soud se mám obrátit? B.
I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími soudy s obecnou příslušností, a pokud ano, který z nich je příslušný pro můj případ? I.
II. Příslušný soud II.
1. Obecné pravidlo týkající se příslušnosti soudu 1.
2. Výjimky ze základního pravidla 2.
a) Kdy si mohu vybrat mezi obecným soudem žalovaného a jiným soudem? a)
b) Kdy musím zvolit jiný soud než obecný soud žalovaného? b)
c) Mohou strany zvolit soud, který by jinak nebyl příslušný? c)
C. Jak mohu zjistit, který soud je příslušný? C.

 

A. Je třeba se obrátit na obecný soud, nebo na zvláštní soud?

Občanskoprávní spory jsou obvykle předkládány soudu s obecnou příslušností. Věc je nutno předložit soudu, který je příslušný tuto věc projednávat, viz písmeno B.

Soudy s obecnou příslušností zahrnují okresní soudy, vrchní soudy a Nejvyšší soud. Existují rovněž tři zvláštní soudy, které projednávají občanskoprávní věci: námořní a obchodní soud, soud pro pracovní spory a soud pro spory týkající se nájemního bydlení. Tyto soudní pravomoci jsou popsány podrobněji v písmenu C.

B. Na který obecný soud se mám obrátit?

I. Existuje rozdíl mezi nižšími a vyššími soudy s obecnou příslušností, a pokud ano, který z nich je příslušný pro můj případ?

Soudy s obecnou příslušností jsou organizovány na třech úrovních. Nejnižší úroveň se skládá z okresních soudů, načež následují vrchní soudy a na nejvyšší úrovni se nachází Nejvyšší soud.

Všechny občanskoprávní věci musí být předloženy okresním soudům. Některé věci týkající se podnikání však mohou být předloženy námořnímu a obchodnímu soudu.

II. Příslušný soud

1. Obecné pravidlo týkající se příslušnosti soudu

Obecným pravidlem je, že věc musí být předložena obecnému soudu žalovaného. Příslušným soudem pro fyzické osoby je okresní soud, v jehož obvodu leží jejich místo bydliště. Příslušným soudem pro právnické osoby, například společnosti a sdružení, je okresní soud, v jehož obvodu se leží místo, v němž se nachází jejich sídlo.

NahoruNahoru

Existuje řada případů, kdy je možno danou věc předložit dánskému soudu i tehdy, nemá-li žalovaný v Dánsku trvalé bydliště. Určité občanskoprávní věci lze předložit dánskému soudu i v případě, nachází-li se příslušný soud v místě bydliště žalovaného v zahraničí. K těmto příkladům patří věci týkající se nemovitého majetku v Dánsku nebo věci týkající se smluv, které mají být plněny v této zemi. Pokud zde žalovaný nemá bydliště, může být věc předložena v místě, v němž se dotčená strana nachází v současnosti, nebo popřípadě v místě, kde měla tato strana naposledy bydliště nebo sídlo.

Co se týká mezinárodních věcí, Dánsko přistoupilo k Bruselské úmluvě a Luganské úmluvě. Evropské společenství a Dánsko mimoto uzavřely paralelní dohodu, podle níž jsou pravidla stanovená v nařízení Brusel I s účinkem od 1. července 2007 použitelná mezi Dánskem a ostatními členskými státy.

2. Výjimky ze základního pravidla
a) Kdy si mohu vybrat mezi obecným soudem žalovaného a jiným soudem?

Existuje řada pravidel týkajících se soudní příslušnosti, podle nichž mohou být věci předloženy rovněž jinému soudu, než je obecný soud žalovaného. Pravidla o alternativní místní soudní příslušnosti mimoto existují v řadě mezinárodních úmluv a dohod, jejichž smluvní stranou Dánsko je, a to v Bruselské úmluvě, Luganské úmluvě a nařízení Brusel I (viz paralelní dohoda týkající se této záležitosti).

NahoruNahoru

Hlavní pravidla týkající se alternativní místní soudní příslušnosti, která jsou použitelná v Dánsku, jsou uvedena níže:

 • žaloby proti osobám vykonávajícím podnikatelskou činnost, které se týkají této činnosti, mohou být předloženy soudu, v jehož obvodu je tato činnost vykonávána.
 • řízení týkající se práv k nemovitému majetku mohou být předloženy soudu, v jehož obvodu se nachází tento majetek.
 • řízení týkající se smluv mohou být předloženy soudu, v jehož obvodu je nebo musí být splněna povinnost, jíž se dané řízení týká.
 • žaloby týkající se mimosmluvní odpovědnosti mohou být předloženy soudu, v jehož obvodu došlo k jednání, které způsobilo škodu.
 • Ve věcech týkajících se spotřebitelských smluv může spotřebitel podat žalobu na hospodářský subjekt u svého vlastního obecného soudu za předpokladu, že strany neuzavřely spotřebitelskou smlouvu na návrh spotřebitele a na adrese stálé provozovny tohoto hospodářského subjektu.
b) Kdy musím zvolit jiný soud než obecný soud žalovaného?

Dánské právo obsahuje řadu pravidel týkajících se výlučné soudní příslušnosti, která stanoví, že určité občanskoprávní věci musí být předloženy zvláštnímu soudu. Pravidla týkající se výlučné soudní příslušnosti existují rovněž v řadě mezinárodních úmluv a dohod, k nimž Dánsko přistoupilo, a to Bruselské úmluvě, Luganské úmluvě a nařízení Brusel I (viz paralelní dohoda týkající se této záležitosti). Je-li věc předložena jinému soudu než soudu s výlučnou soudní příslušností podle výše uvedených pravidel, tento soud nemůže danou věc projednat. Soud tuto věc postoupí příslušnému soudu, nebo ji zamítne, není-li postoupení možné.

NahoruNahoru

Hlavní pravidla týkající se výlučné soudní příslušnosti v Dánsku jsou uvedena níže:

 • Věci týkající se opatrovnictví dětí musí být předloženy soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště dotyčného dítěte.
 • Spory o určení otcovství musí být předloženy soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště matky.
 • Rozvodové věci musí být předloženy soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště manželů. Nemají-li manželé bydliště v rámci stejné soudní příslušnosti, musí rozvod vyhlásit soud v místě, v němž měli poslední společné bydliště, za předpokladu, že jeden z manželů má dosud bydliště v rámci této soudní příslušnosti.
c) Mohou strany zvolit soud, který by jinak nebyl příslušný?

Strany mohou uzavřít dohodu (dohoda o místní soudní příslušnosti) za tím účelem, že určitá věc může nebo musí být předložena soudu (okresnímu soudu) jinému, než je soud stanovený podle běžných pravidel týkajících se soudní příslušnosti. Pokud se týče dohod o místní soudní příslušnosti, neexistují žádné formální požadavky, například že musí být učiněny písemně. Avšak předchozí dohody o místní soudní příslušnosti – tj. dohody uzavřené před vznikem sporu – nejsou v případech týkajících se spotřebitelských smluv pro spotřebitele závazné. Je možné uzavřít tichou dohodu o místní soudní příslušnosti, pokud například žalovaný ve své žalobní odpovědi nenapadne příslušnost soudu.

Soud z vlastního podnětu zajistí, aby věc nebyla předložena v rozporu s vnitrostátními nebo mezinárodními pravidly týkajícími se výlučné soudní příslušnosti. Z vlastního podnětu však neověřuje, zda věc byla předložena v rozporu s obecným pravidlem týkajícím se příslušnosti obecného soudu žalovaného, pravidly týkajícími se alternativní místní soudní příslušnosti nebo dohodou o místní soudní příslušnosti. Námitky týkající se soudní příslušnosti musí být uvedeny v žalobní odpovědi žalovaného.

C. Jak mohu zjistit, který soud je příslušný?

Existují tři zvláštní soudy, které projednávají občanskoprávní věci:

 • Námořní a obchodní soud projednává určité obchodní věci (věci, které zahrnují mezinárodní obchodní věci), řadu případů týkajících se nehmotných věcí a občanskoprávní věci týkající se hospodářské soutěže, jakož i obchodní věci zahrnující zásadní záležitosti postoupené okresním soudem.
 • Soud pro pracovní spory projednává určité druhy sporů týkajících se porušení a výkladu kolektivních smluv.
 • Soudy pro spory týkající se nájemního bydlení projednávají spory týkající se domů nebo bytů, na něž se vztahují zákony o nájemním bydlení.

« Pravomoc soudů - Obecné informace | Dánsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království