Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα > Ιταλία