Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Den här webbplatsen stängs i december 2019. Innehållet har flyttats till e-juridikportalen.

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Du har väckt talan vid domstol, men tycker att rättegången går för långsamt

Du är rädd att den som är skyldig dig pengar ska utnyttja det långsamma förfarandet och möjligheterna till överklagande för att slippa undan fordringsägarna före den slutliga domen. Han kanske försöker överföra sina tillgångar på en annan person eller gömma undan dem. I sådana fall kan du begära att domstolen beslutar om åtgärder för att förhindra detta.

Domstolen kan besluta om interimistiska (tillfälliga) åtgärder eller säkerhetsåtgärder rörande den betalningsskyldiges egendom. Avsikten med denna typ av åtgärder är att under en begränsad tid, innan målet är avgjort, säkra att den slutliga domen kan verkställas. Flera olika situationer kan tänkas.

1. Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder har definierats av EG-domstolen. Det är åtgärder som har till syfte att skydda de rättigheter som käranden har begärt att domstolen ska erkänna, utan att åtgärderna påverkar det faktiska och rättsliga läget. Åtgärderna innebär i praktiken att en fordringsägare skyddas mot risken att inte få betalt. Det kan ofta ske på två olika sätt: antingen fryser man den betalningsskyldiges tillgångar eller så får fordringsägaren en säkerhet i egendom, som gör att han kan få betalt när egendomen byter ägare.

Exempel på säkerhetsåtgärder:

 • Att ta lös egendom eller pengar i förvar.
 • Att belägga omtvistad egendom med kvarstad under domstols tillsyn, som tar vård om egendomen fram till den slutliga domen.
 • Att ge fordringsägaren säkerhet i fast egendom, affärstillgångar eller lös egendom. Denna säkerhetsåtgärd måste kungöras för andra inblandade.
Villkor för att besluta om säkerhetsåtgärder:
 • Förhållandena varierar i medlemsstaterna, men i regel kräver domstolen (den domstol som ska avgöra målet i sak eller en annan domstol) att du visar att din fordran är sannolik och att det finns en risk för att du inte får betalt.
 • Domstolen anger i beslutet vilka tillgångar som åtgärden omfattar upp till en viss andel av kravbeloppet. Det finns vissa typer av egendom och tillgångar som inte kan tas i förvar (så kallat beneficium), till exempel kläder, vissa möbler, en del av lönen, för att den betalningsskyldige och hans familj inte ska drabbas för hårt. Den betalningsskyldige kan å sin sida invända mot åtgärden och begära att den ska hävas. Om den slutliga domen innebär att du vinner målet, kan den egendom som har tagits i förvar eller belagts med kvarstad utmätas för att se till att domen kan verkställas.

2. Interimistiska åtgärder

Till börjanTill början

I andra brådskande fall är det inte alltid möjligt att nöja sig med enbart säkerhetsåtgärder. Då kan domstolen besluta om vissa tillfälliga åtgärder som har ungefär samma verkningar som den slutliga domen. I den slutliga domen bekräftas eller hävs sedan dessa tillfälliga åtgärder.

Precis som är fallet med säkerhetsåtgärder beslutar domstolen alltid om interimistiska åtgärder före den slutliga domen, och det är på det sättet de skiljer sig från provisorisk verkställighet.

3. Provisorisk verkställighet

Du har vunnit målet, men domen kan fortfarande överklagas på normalt vis. Du vill få domen verkställd så snabbt som möjligt eftersom du är rädd att den betalningsskyldige ska överklaga enbart i syfte att fördröja rättvisans gång. Domstolen kan då besluta om provisorisk verkställighet av domen. Medlemsstaternas regler varierar men ofta uppställs det vissa villkor, till exempel att saken brådskar, att fordringsägaren ställer säkerhet, att den betalningsskyldige har rätt att yttra sig eller att kravet är oomtvistat, även om domen fortfarande kan överklagas.

Om man jämför medlemsstaternas lagstiftning visar det sig att det nästan helt saknas en definition av interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder, och att de olika rättsreglerna skiljer sig väldigt mycket åt. Ibland finns det en risk för att åtgärderna gör domstolsprövningen i sak meningslös och att de vanliga reglerna om behörig domstol kringgås. Möjligheten för domstolarna att besluta om säkerhetsåtgärder varierar också ganska mycket. I vissa medlemsstater har domstolen inga som helst befogenheter att föregripa den slutliga domen.

Skillnaderna är också ganska stora när det gäller villkoren för att besluta om åtgärder av det här slaget. Kravet på brådska till exempel tolkas allt oftare mycket vitt.

Stora skillnader råder också i fråga om vilka typer av tillgångar som kan bli föremål för säkerhetsåtgärder, vilka typer av åtgärder som kan vidtas och vilket förhållande som råder mellan den domstol som beslutar om åtgärderna och den domstol som prövar målet i sak. Formkraven är också olika. Många medlemsstater kräver att interimistiska åtgärder godkänns på förhand av en specialiserad eller allmän domstol, andra medlemsstater ställer inget sådant krav. I det stora flertalet medlemsstater beslutas åtgärderna utan att den betalningsskyldige får yttra sig. I andra medlemsstater har den betalningsskyldige rätt att yttra sig (utom i särskilt brådskande fall), men då förlorar åtgärderna en del av sin överraskningseffekt.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om deras respektive regler om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder.

EU har också infört en del regler om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” .

Det finns en del internationella konventioner inom det här området. Vill du veta mer? Klicka på ikonen ” Internationell rätt” .


Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket