Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia

Posledná úprava: 17-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Začali ste súdny proces, ale konanie je pomalé a cítite sa dosť odsúvaný“.

Máte obavu, že váš dlžník využije dlhotrvajúce konanie a rôzne možnosti nápravy, aby unikol veriteľom pred vynesením rozsudku. Môže mať napríklad pokušenie zariadiť svoju platobnú neschopnosť alebo previesť svoj majetok. V takom prípade je vo vašom záujme požiadať súd o predbežné opatrenie.

Súd môže nariadiť prechodné alebo predbežné opatrenia proti majetku dlžníka. Účelom všetkých týchto opatrení je predvídať konečný rozsudok o skutkovej podstate na určité obdobie, aby bolo možné vykonať ho. Treba však rozlišovať viaceré situácie.

1. Predbežné opatrenia

Súdny dvor Európskych spoločenstiev ich definoval ako opatrenia určené na ochranu práv, o ktorých uznanie sa žiada v inom súdnom konaní rozhodujúcom o podstate veci, a na zachovanie faktického aj právneho status quo. V praxi umožňujú takéto opatrenia veriteľovi kryť sa proti riziku nezaplatenia s použitím dvoch metód: buď sa dlžníkovi zabráni disponovať s jeho majetkom, alebo sa naň uvalí záložné právo, aby v prípade, ak ho odpredá, bolo možné získať tento majetok späť od nasledujúcich nadobúdateľov.

Príklady predbežných opatrení:

 • preventívne zabavenie hnuteľného majetku alebo obstavenie peňažných súm patriacich dlžníkovi,
 • správcovstvo súdu nad sporným majetkom, ktorý sa musí uchovať v jeho súčasnom stave až do vydania rozsudku,
 • obstavenie formou založenia nehnuteľnosti, obchodného majetku a hodnotných cenných papierov. Sú stanovené pravidlá pre zverejnenie.

Podmienky pre nariadenie predbežných opatrení:

 • Keď podávate žiadosť, súd (ktorý v závislosti od členského štátu môže byť súdom, ktorý rozhoduje vo veci, alebo osobitným súdom zodpovedným za prechodné a predbežné opatrenia) vás môže požiadať, aby ste poskytli dôkazy, že vaša žaloba má šancu na úspech a že existuje riziko, že nebudete môcť získať svoju pohľadávku späť od dlžníka.
 • V nariadení súdu sa stanovia aktíva, na ktoré sa opatrenie vzťahuje, a to do určitej výšky pomerne k vášmu žalobnému nároku. Existujú zoznamy tovaru a majetku, ktorý nemožno obstaviť (oblečenie, potraviny, určitý nábytok, podiel na mzde alebo plate), aby si dlžník a jeho rodina mohli zachovať slušnú životnú úroveň. Dlžník môže napadnúť opatrenie a požiadať, aby sa obstavenie zrušilo. Ak po prerokovaní podstaty veci získate vykonateľný konečný rozsudok, môžete premeniť zabezpečovacie obstavenie na exekučný príkaz.

2. Predbežné opatrenia

HoreHore

V naliehavých situáciách samotné predbežné opatrenia nebudú vždy dostatočné. Súd môže preto nariadiť určité prechodné opatrenia, ktoré majú podobný účinok ako očakávaný rozsudok o podstate veci. Konečný rozsudok môže potvrdiť alebo zrušiť tieto prechodné opatrenia.

Predbežné opatrenia, tak ako prechodné opatrenia, sa prijímajú pred vydaním rozsudku o podstate veci, čím sa odlišujú od predbežného vykonania.

3. Predbežné vykonanie

Rozsudok vo veci bol vynesený, ale ešte existuje možnosť odvolania alebo vznesenia námietok. Chcete, aby rozsudok bol vykonaný okamžite, keďže sa obávate, že váš dlžník by sa mohol odvolať, len aby predĺžil konanie. V mnohých takýchto prípadoch súd nariadi predbežné vykonanie rozsudku. V závislosti od krajiny môžu byť uložené určité podmienky (neodkladnosť, zábezpeka poskytnutá veriteľom, zásada konania o protižalobe, nárok nemožno napadnúť, hoci proti rozsudku sa ešte možno odvolať atď.).

Porovnanie vnútroštátnych právnych predpisov ukazuje, že takmer neexistuje definícia prechodných a predbežných opatrení a že právne systémy sa značne líšia. Rozdiel medzi členskými štátmi sa ešte zväčšuje, ak by tieto opatrenia mohli spôsobiť, že konanie o skutkovej podstate bude nadbytočné, a mohli by pomôcť obchádzať štandardné pravidlá súdnej právomoci. Právomoci súdov, ktoré rozhodujú o žiadostiach o predbežné vykonanie, sú tiež nerovnomerne rozdelené – niektoré členské štáty odmietajú povoliť akékoľvek rozhodnutie, ktoré by mohlo anticipovať konečný výsledok.

Dosť výrazné rozdiely existujú v podmienkach nariaďovania týchto opatrení. Požiadavka naliehavosti sa napríklad stále častejšie vykladá z dosť širokého hľadiska.

Výrazné rozdiely existujú aj v povahe tovaru a majetku, ktorého sa môžu opatrenia týkať, druhu dostupných opatrení a vzťahu medzi súdom, ktorý nariaďuje prechodné alebo predbežné opatrenia, a súdom, ktorý rozhoduje o podstate veci. Formálne aspekty nie sú tiež zďaleka jednotné. V mnohých členských štátoch sa pre predbežné opatrenia vyžaduje schválenie súdu, ktorým môže byť v niektorých štátoch špecializovaný súd a v iných štátoch všeobecný súd, kým v ostatných štátoch nie je schválenie nutné. Konanie je ďalej v mnohých štátoch v podstate jednostranné, kým v iných štátoch je celé konanie sporové, okrem najnaliehavejších prípadov, aby sa zamedzilo nečakaným prekvapeniam.

Ak kliknete na vlajku členského štátu, získate informácie o postupoch v súvislosti s prechodnými a predbežnými opatreniami.

Ak kliknete na ikonu právo Spoločenstva, získate informácie o prechodných a predbežných opatreniach v inom členskom štáte.

Informácie o medzinárodných dohovoroch získate, ak kliknete na ikonu medzinárodné právo.

HoreHore

Posledná úprava: 17-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo