Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Asia on pantu vireille tuomioistuimessa, mutta sen käsittely ei tunnu etenevän.

Velallinen voi pyrkiä käyttämään hyväkseen menettelyn hitautta ja ennen lopullisen tuomion antamista käytettävissä olevia erilaisia muutoksenhakukeinoja välttääkseen velkojensa maksamisen. Hän saattaa esimerkiksi pahentaa maksukyvyttömyyttään tarkoituksellisesti tai alkaa siirtää omaisuuttaan velkojan ulottumattomiin. Tällöin velkojan on syytä pyytää tuomioistuinta määräämään ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Tuomioistuin määrää tarpeen mukaan velallisen omaisuuteen kohdistuvista välitoimista tai turvaamistoimista. Niiden tarkoituksena on ennakoida varsinaisessa pääasiassa annettavaa lopullista tuomiota ja siten varmistaa, että se voidaan panna täytäntöön. Väli- tai turvaamistoimia voidaan määrätä erityyppisissä tilanteissa:

1. Turvaamistoimet

Näiden toimien tavoitteena on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen esittämän määritelmän mukaan turvata oikeudet, joiden tunnustamista pyydetään pääasiaa käsittelevältä tuomioistuimelta, siten että sekä tosiasiallinen että oikeudellinen asiaintila säilyy. Käytännössä velkoja voi turvata saatavansa näiden toimenpiteiden avulla joko estämällä velallisen varojen luovuttamisen tai hankkimalla vakuudet, joiden nojalla velkojan oikeudet säilyvät, vaikka omaisuus myytäisiin.

Esimerkkejä turvaamistoimista:

 • vakuustakavarikko, joka kohdistuu irtaimeen omaisuuteen tai velallisen hallussa olevaan rahasummaan
 • vaateen kohteena olevan omaisuuden asettaminen hukkaamiskieltoon; omaisuus on säilytettävä sellaisenaan, kunnes tuomio on annettu
 • takavarikko, joka voi kohdistua kiinteistöön (kiinnelaina), yrityksen varoihin tai arvopapereihin. Edellytyksenä on tiettyjen julkisuusehtojen täyttyminen.
Turvaamistoimien määräämisen edellytykset:
 • Tuomioistuin (jäsenvaltion mukaan joko pääasiaa käsittelevä tuomioistuin tai turvaamistoimia käsittelevä erityistuomioistuin) saattaa pyytää hakijaa osoittamaan hakemuksen jättämisen yhteydessä, että saaminen on perusteltu ja se on vaarassa jäädä perimättä.
 • Tuomioistuimen on yksilöitävä määräyksessä turvaamistoimen kohteena oleva omaisuus, jonka arvo vastaa saamisen määrää. On myös omaisuutta, johon ei voida kohdistaa turvaamistoimia (vaatteet, elintarvikkeet, osa huonekaluista, osa palkasta), koska velalliselle ja hänen perheelleen on taattava vähimmäistoimeentulo. Velallinen voi riitauttaa turvaamistoimen. Kun pääasiassa on annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio, velkoja voi pyytää ulosmittaukseen oikeuttavaa täytäntöönpanomääräystä.

2. Välitoimet

Sivun alkuunSivun alkuun

Joissakin kiireellisiä toimia edellyttävissä tilanteissa pelkät turvaamistoimet eivät riitä. Tällöin tuomioistuin voi määrätä välitoimia, joiden vaikutus on vastaava kuin odotettavissa olevan lopullisen tuomion. Nämä toimet joko kumotaan tai vahvistetaan lopullisessa tuomiossa.

Turvaamistoimien tavoin välitoimet toteutetaan ennen pääasiaa koskevan tuomion antamista, mikä erottaa ne väliaikaisesta täytäntöönpanosta.

3. Väliaikainen täytäntöönpano

Sen jälkeen, kun tuomioistuin on ratkaissut asian kantajan eduksi, vastaaja voi vielä hakea tuomioon muutosta (valitus, takaisinsaanti). Kantaja voi hakea tuomion väliaikaista täytäntöönpanoa, jos on pelättävissä, että vastaaja valittaa tuomiosta ainoastaan sen täytäntöönpanon viivästyttämiseksi. Väliaikaisen täytäntöönpanon edellytykset ovat eri jäsenvaltioissa erilaiset (esim. kiireellisyys, velkojan asettama vakuus, kaikkien asianosaisten kuulemisen periaate tai saamisen kiistattomuus, vaikka tuomioon voidaankin hakea muutosta).

Kansallisten säännösten vertailusta käy ilmi, että väli- ja turvaamistoimia ei ole määritelty juuri missään, ja että eri maissa sovellettavissa säännöksissä on huomattavia eroja. Erot ovat suurimmillaan sellaisten toimien osalta, joiden käyttö saattaa johtaa siihen, että pääasian käsittely menettää merkityksensä tai tavanomaisesti noudatettavia toimivaltasääntöjä kierretään. Väli- ja turvaamistoimista määräävän tuomioistuimen toimivaltuuksissa on suuria eroja, sillä joissakin jäsenvaltioissa tällainen tuomioistuin ei saa millään tavalla ennakoida pääasiassa annettavaa lopullista tuomiota.

Myös toimien määräämisedellytyksissä on varsin merkittäviä eroja. Esimerkiksi kiireellisyysehtoa tulkitaan yhä useammin varsin väljästi.

Tuntuvia eroja on myös siinä, minkätyyppiseen omaisuuteen toimia voidaan kohdistaa, millaisia toimia voidaan määrätä ja millaiset ovat välitoimista päättävän tuomioistuimen ja pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen väliset suhteet. Myös muotovaatimukset ovat varsin erilaiset. Useissa jäsenvaltioissa välitoimiin vaaditaan tuomioistuimen (joissakin tapauksissa niihin erikoistuneen erityistuomioistuimen) ennakkolupa. Muutamissa jäsenvaltioissa ennakkolupaa ei kuitenkaan tarvita kaikissa tapauksissa. Sitä paitsi joissakin jäsenvaltioissa noudatettava menettely on pääsääntöisesti yksipuolinen, kun taas toisissa on kuultava menettelyn alusta lähtien kaikkia asianosaisia (paitsi erityisen kiireellisissä tapauksissa), mikä estää yllätysvaikutuksen, johon näillä toimilla yleensä pyritään.

Tietoja välitoimia ja turvaamistoimia koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä saa napsauttamalla kyseisen jäsenvaltion lippua.

Lisätietoja toisessa jäsenvaltiossa määrättävistä välitoimista ja turvaamistoimista saa napsauttamalla kuvaketta "Yhteisön oikeus".

Lisätietoja asiaa koskevista kansainvälisistä sopimuksista saa napsauttamalla kuvaketta "Kansainvälinen oikeus".

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta