Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Du har anlagt en retssag, men synes, det går for langsomt."

Du frygter, at din skyldner, inden der afsiges en endelig dom, benytter sig af, at retssagen går langsom, og at der er adskillige klagemuligheder, til ikke at betale sin gæld. Skyldneren forsøger måske at gøre sig insolvent eller flytte sin formue. I så tilfælde er det i din interesse at anmode retten om at træffe foranstaltninger til at forhindre dette.

Retten træffer eventuelt afgørelse om en række foreløbige eller sikrende retsmidler for så vidt angår skyldners aktiver. Disse retsmidler har alle til formål i et begrænset tidsrum, indtil den endelige dom afsiges, at sikre den efterfølgende fuldbyrdelse heraf. Det er dog hensigtsmæssigt at sondre mellem flere situationer.

1. Sikrende retsmidler

Domstolen for De Europæiske Fællesskaber har givet en definition af sikrende retsmidler. Det er retsmidler, der sikrer opretholdelse af en bestemt faktisk eller retlig situation med det formål at beskytte de rettigheder, der påstås anerkendt ved en senere afgørelse af sagens realitet. I praksis sætter disse retsmidler kreditor i stand til at sikre sig mod risikoen for ikke at få sine penge. Dette kan ske på to forskellige måder, nemlig ved at gøre skyldners aktiver uoverdragelige eller ved at give kreditor en sikkerhed i aktiver, som gør, at han eller hun får sine penge, når disse aktiver skifter hænder.

Eksempler på sikrende retsmidler:

 • Skyldners aktiver eller penge kan gøres til genstand for arrest.
 • Beslaglæggelse af omtvistede aktiver, indtil der er afsagt en endelig dom.
 • Sikkerhed i fast ejendom, goodwill eller løsøre. Der gælder en række regler for offentliggørelsen af anvendelsen af disse retsmidler.
Betingelser for at gøre brug af sikrende retsmidler:
 • Ved fremlæggelsen af en anmodning kan retten (som afhængig af det enkelte EU-land kan være den ret, der behandler sagen eller en anden ret) bede dig sandsynliggøre dit krav og vise, at der er risiko for, at du ikke får dine penge.
 • Retten præciserer i sin afgørelse, hvilke aktiver der er omfattet af foranstaltningen svarende til et bestemt beløb, der er proportionelt med dit krav. Der findes en liste over aktiver, der ikke kan beslaglægges (tøj, fødevarer, bestemte møbler, en del af lønnen) for at sikre skyldner og dennes familie en rimelig levestandard. Skyldner kan klage over foranstaltningen og anmode om ophævelse heraf. Hvis du vinder sagen og får et endeligt fuldbyrdelsesdokument, kan arresten ændres til udlæg i skyldners aktiver.

2. Foreløbige retsmidler

TopTop

I andre hastende situationer er det ikke altid muligt kun at anvende sikrende retsmidler. Retten kan således træffe afgørelse om visse foreløbige retsmidler, hvis virkninger ligner dem, der følger af dommen vedrørende sagens indhold. Efterfølgende kan den endelige dom bekræfte eller ophæve de foreløbige retsmidler.

I lighed med de sikrende retsmidler anvendes de foreløbige retsmidler først og fremmest, inden der afsiges dom om sagens indhold, hvilket adskiller dem fra fuldbyrdelse uanset appel.

3. Fuldbyrdelse uanset appel

Du har vundet en sag, men dommen kan altid ankes. Du vil kunne få dommen fuldbyrdet straks, hvis du frygter, at skyldner kun anker for at forhale sagen. Retten kan så eventuelt træffe afgørelse om fuldbyrdelse uanset appel. Afhængig af de enkelte EU-lande kan der stilles bestemte krav (f.eks. hvor hastende sagen er, hvorvidt skyldner stiller sikkerhed, at sagsøgte også høres, og at kravet er uomtvisteligt, selv om dommen ankes).

En sammenlignende undersøgelse af de nationale lovgivninger viser, at der næsten ikke findes en generel definition af foreløbige og sikrende retsmidler, og at der er betydelig forskel mellem de forskellige retsregler. Undertiden er der risiko for, at retsmidlerne gør retssagen meningsløs og fremmer en omgåelse af de kompetenceregler, der normalt finder anvendelse. Mulighederne for at få retten til at træffe afgørelse om sådanne retsmidler varierer også betydeligt, idet retten i visse EU-lande slet ikke har beføjelse til foregribe den endelige dom.

Der er også temmelig store forskelle i betingelserne for, at disse retsmidler tages i anvendelse. Kravet om, at sagen skal være hastende, fortolkes stadig oftere meget bredt.

Derudover findes der betydelige forskelle for så vidt angår arten af de aktiver, der kan gøres til genstand for disse retsmidler, de typer retsmidler, der kan tages i anvendelse, og forholdet mellem den ret, der træffer afgørelse om retsmidlerne, og den ret, der behandler sagen. Formkravene er også meget forskellige. I adskillige EU-lande skal foreløbige retsmidler først godkendes af en specialiseret eller almindelig ret, mens der i andre lande undertiden er mulighed for at give dispensation herfor. I de fleste EU-lande træffes der afgørelse om retsmidlerne, uden at skyldner får mulighed for at komme til orde, mens han eller hun i andre får mulighed herfor lige fra sagens begyndelse, medmindre sagen er særligt hastende, hvorved overraskelseselementet i forbindelse med retsmidlerne går tabt.

Ved at klikke på de respektive EU-landes flag fås en række nyttige oplysninger om procedurer i forbindelse med foreløbige og sikrende retsmidler.

Yderligere oplysninger om foreløbige og sikrende retsmidler i et andet EU-land fås ved at klikke på "EU-ret".

Der er desuden mulighed for at få oplysninger om internationale konventioner på området ved at klikke på "International ret".

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige