Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření

Poslední aktualizace: 17-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


„Zahájili jste soudní řízení, řízení je však pomalé a vy poněkud ztrácíte jistotu.“

Obáváte se, že váš dlužník využije vleklého řízení a různých možností právních kroků, aby unikl věřitelům před vlastním vynesením rozsudku. Například by mohl být v pokušení zařídit svou vlastní nesolventnost nebo převést svůj majetek. Je-li tomu tak, pak je ve vašem zájmu, abyste požádali soud o prozatímní opatření.

Soud může nařídit prozatímní nebo preventivní opatření na majetek dlužníka. Účelem všech těchto opatření je předjímat na určitou dobu konečný rozsudek ve věci, aby bylo zajištěno, že bude možné jej vykonat. Je však nutné rozlišovat několik situací.

1. Preventivní opatření

Byla definována Soudním dvorem Evropských společenství jako opatření určená k zajištění práv, o jejichž uznání se žádá v jiných řízeních u soudu projednávajícího případ ve věci samé, a k tomu, aby byl zachován status quo ve věcném i v právním ohledu. V praxi tato opatření umožní věřiteli chránit se před nebezpečím nezaplacení dvěma způsoby: buď bude dlužníkovi zabráněno nakládat jeho majetkem, nebo bude jeho majetek zatížen tak, že i kdyby majetkem nakládal, lze jej vymoci od následných nabyvatelů.

Příklady preventivních opatření:

 • Preventivní obstavení movitého majetku nebo peněžních částek patřících dlužníkovi;
 • Soudem nařízená nucená správa sporného majetku, který musí být zachován v současném stavu až do vynesení rozsudku;
 • Obstavení prostřednictvím zástavy na nemovitý majetek, obchodní jmění a cenné papíry. Existují pravidla pro zveřejnění.

Podmínky pro nařízení preventivních opatření:

 • Při podání žádosti vás může soud (kterým může být, v závislosti na daném členském státě, soud projednávající případ nebo zvláštní soud, který má na starosti prozatímní a preventivní opatření) požádat o poskytnutí důkazů, že váš nárok má naději na úspěch a že hrozí nebezpečí, že nebudete schopni vymoci dluh od svého dlužníka.
 • Nařízení soudu bude specifikovat majetek, na který se opatření bude vztahovat, až do určité částky úměrně k vašemu nároku. Existují seznamy majetku a aktiv, které nelze zabavit (šatstvo, potraviny, určité druhy nábytku, část mezd nebo platů), aby byla zajištěna slušná životní úroveň dlužníka a jeho rodiny. Dlužník může proti takovému opatření vznést námitku a požádat o zrušení obstavení majetku. Pokud po věcném projednání případu dosáhnete vykonatelného konečného rozsudku, můžete nechat změnit preventivní obstavení na nařízení výkonu rozhodnutí.

2. Prozatímní opatření

NahoruNahoru

V jiných naléhavých situacích nebudou čistě preventivní opatření vždy postačující. Soud proto může nařídit určitá prozatímní opatření s obdobnými účinky, jaké má očekávaný rozsudek ve věci. Konečný rozsudek může tato prozatímní opatření potvrdit nebo zrušit.

Prozatímní opatření se podobně jako preventivní opatření přijímají před vydáním rozsudku ve věci, čímž se odlišují od předběžného výkonu.

3. Předběžný výkon

Nechali jste si vydat rozsudek, stále však ještě existuje možnost odvolání nebo námitky. Chcete nechat vykonat rozsudek neprodleně, protože se obáváte, že by se dlužník mohl jednoduše odvolat, aby řízení pozdržel. V mnohých takových případech soud nařídí předběžný výkon rozsudku. V závislosti na dané zemi mohou být uloženy určité podmínky (naléhavost, jistota složená věřitelem, zásada sporného řízení, nárok, který nelze napadnout, i když stále ještě může být proti rozsudku podáno odvolání, atd.).

Ze srovnání vnitrostátních právních předpisů vyplývá, že téměř neexistuje definice prozatímních a preventivních opatření a že se právní systémy velmi liší. Rozdíly mezi členskými státy se dále zvětšují tam, kde opatření snadno činí soudní řízení ve věci zbytečným a napomáhají obcházení obvyklých pravidel soudnictví. Pravomoci soudu projednávajícího žádosti o předběžný výkon jsou také nerovnoměrně rozděleny – některé členské státy odmítají povolit jakékoli rozhodnutí, které by mohlo předjímat konečný výsledek.

Existují velmi podstatné rozdíly v podmínkách pro nařizování těchto opatření. Například podmínka naléhavosti je stále častěji vykládána poněkud rozšiřujícím způsobem.

Podstatné rozdíly existují také v povaze majetku a aktiv, které mohou být dotčeny, v typu dostupných opatření a ve vztahu mezi soudem nařizujícím prozatímní nebo preventivní opatření a soudem projednávajícím případ ve věci samé. Ani formální hlediska nejsou zdaleka jednotná. V mnohých členských státech vyžadují předběžná opatření schválení soudu, kterým může být u některých opatření specializovaný soud a u jiných obecný soud, zatímco v jiných zemích to není nutné. K tomu je řízení v mnohých členských státech v podstatě jednostranné, zatímco v jiných se koná s účastí obou protistran po celou dobu řízení, s výjimkou nejnaléhavějších případů, aby nedocházelo k náhlým překvapením.

Klepnutím na vlaječky členských států najdete informace o postupech při prozatímních a preventivních opatřeních.

Klepnutím na ikonu „právo Společenství“ najdete informace o prozatímních a preventivních opatřeních v dalším členském státě.

Informace o mezinárodních úmluvách najdete po klepnutí na ikonu „mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království