Europeiska Kommissionen > ERN > Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 23-03-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


” Jag vill att åtgärder vidtas snabbt i en annan medlemsstat, utan att jag behöver vänta på den slutliga domen”

Du måste i så fall begära provisorisk verkställighet av domen eller säkerhetsåtgärder hos en domstol i den staten. I många medlemsstater är åtgärder av det här slaget begränsade till egendom som finns i ursprungsstaten eller också är de svåra att verkställa i en annan medlemsstat.

Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område innehåller gemensamma bestämmelser om domstols behörighet och om verkställighet av domar. Förordningen innehåller två bestämmelser om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder, som dock bara hänvisar till medlemsstaternas egen lagstiftning:
 • Artikel 31: Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, får begäras hos domstolarna i den staten, även om domstol i en annan medlemsstat är behörig att pröva målet i sak enligt förordningen. Men EG-domstolen har begränsat möjligheterna att besluta om sådana åtgärder: Med interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder i artikel 31 avses endast åtgärder som är avsedda att bibehålla en faktisk eller rättslig situation i syfte att säkra rättigheter som käranden har yrkat att den domstol som prövar målet ska erkänna. Vidare får domstolen bara besluta om interimistiska åtgärder eller säkerhetsåtgärder enligt artikel 31 i förordningen om den egendom som berörs av åtgärden har en verklig anknytning till den ort där domstolen befinner sig. Dessutom måste den betalningsskyldiges rätt att yttra sig respekteras.
 • Artikel 47: Ingenting hindrar en sökande från att begära interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, enligt lagstiftningen i den medlemsstat där domen görs gällande, utan att någon verkställighetsförklaring enligt artikel 41 krävs. Verkställighetsförklaringen innebär tillstånd att vidta säkerhetsåtgärder. I artikel 47.3 görs dock tillägget att så länge den i artikel 43.5 angivna fristen för att söka ändring av verkställighetsförklaringen inte har löpt ut och intill dess att beslut har meddelats med anledning av att ändring sökts, får inga andra åtgärder för verkställighet än säkerhetsåtgärder vidtas mot gäldenärens egendom.
Åtgärdsprogrammet för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område från den 30 november 2000 fastställer flera etapper för att arbeta vidare inom de områden som omfattas av förordning (EG) nr 44/2001. Den första i raden av åtgärder, som direkt berör ömsesidigt erkännande, är att minska antalet moment mellan dom och verkställighet och att öka verkningarna av avgöranden från en medlemsstat i andra medlemsstater. Detta mål kan uppnås på följande sätt:
 1. Genom att införa provisorisk verkställighet: verkställighetsförklaringen skulle i sig kunna göras provisoriskt verkställbar, trots att den kan överklagas. Det kräver att man ändrar artikel 47.3 i förordningen.
 2. Genom att införa likadana säkerhetsåtgärder i hela EU: en dom i en medlemsstat skulle göra det tillåtet att vidta säkerhetsåtgärder för den betalningsskyldiges egendom i hela EU.
 3. Genom att göra kvarstad på bankmedel effektivare: en gemensam kvarstad för bankmedel skulle kunna införas.

Referensdokument

 • Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
 • Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: Effektivisering av hur domar meddelas och verkställs inom Europeiska unionen, EGT C 33, 31.1.1998, s. 3
 • Utkast till åtgärdsprogram av den 30 november 2000 för genomförande av principen om ömsesidigt erkännande av domar på privaträttens område
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-03-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket