Evropska komisija > EPM > Začasni ukrepi in varovalni ukrepi > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 06-08-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


„Želim, da se hitro sprejmejo ukrepi v drugi državi članici brez čakanja na pravnomočno sodbo.“

Na sodišču te države morate zahtevati izvršitev začasne odredbe ali ukrepe zavarovanja. Vendar so ukrepi te vrste pri velikem številu držav članic omejeni na ukrepe v zvezi dediščino iz države izvora ali pa se težko izvajajo v drugi državi.

Uredba (ES) št. 44/2001 „Bruselj I“ z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah določa skupna pravila v zvezi s pristojnostjo in izvrševanjem sodnih odločb. Ker gre za začasne ukrepe in ukrepe zavarovanja, Uredba vsebuje dve določbi, ki se glede uporabe nanašata samo na nacionalno zakonodajo držav članic:

 • člen 31 Uredbe določa, da se lahko od pravosodnih organov države članice zahteva uvedbo začasnih ukrepov ali ukrepov zavarovanja, predvidenih v pravu te države članice, tudi če je v skladu s to uredbo sodišče druge države članice pristojno glede vsebine zadeve. Sodišče Evropskih skupnosti je namreč omejilo možnost uporabe teh ukrepov: začasni ukrepi ali ukrepi zavarovanja v smislu člena 31 Uredbe zajemajo samo ukrepe, ki imajo glede zadev iz svojega področja uporabe za cilj ohranitev dejanskega ali pravnega stanja zaradi varstva pravic, za katere se med drugim na pristojnem sodišču zahteva, da se upoštevajo. Poleg tega se odobritev začasnih ukrepov ali ukrepov zavarovanja v skladu s členom 31 Uredbe zlasti pogojuje z obstojem dejanske povezave med ciljem tega ukrepa in krajevno pristojnostjo sodišča v državi članici, ki mu je zadeva predložena. Poleg tega je treba upoštevati pravico tožene stranke do kontradiktornega postopka;
 • člen 47 te uredbe predvideva, da ima vlagatelj zahteve, ko mora biti sodna odločba v skladu z Uredbo razglašena za izvršljivo, vedno možnost uveljavljati začasne ukrepe ali ukrepe zavarovanja po pravu zaprošene države članice, ne da bi bilo za to treba razglasiti izvršljivost sodne odločbe v skladu s členom 41. Razglasitev izvršljivosti vključuje pooblastilo za ukrepe zavarovanja. Vendar člen 47(3) dodaja, da v predpisanem roku za pravno sredstvo iz člena 43(5) zoper razglasitev izvršljivosti in vse do odločitve o tem pravnem sredstvu zoper dolžnika ni dovoljeno sprejeti nobenega ukrepa izvršbe, razen ukrepov zavarovanja.

Program ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah“ z dne 30. novembra 2000 določa več faz za napredek na področjih, ki jih zajema uredba „Bruselj I“. V prvem sklopu ukrepov, ki se neposredno nanašajo na vzajemno priznavanje, je predvideno dodatno zmanjšanje vmesnih ukrepov in krepitev v zaprošeni državi učinkov odločitev, sprejetih v državi izvora. Ti cilji se lahko dosežejo z:

 • uvedbo začasnega izvajanja: odločba, ki je izvršljiva v zaprošeni državi, bi bila tako začasno izvršljiva kljub morebitni pritožbi. Tak razvoj zahteva spremembo člena 47(3) uredbe „Bruselj I“;
 • uvedbo ukrepov zavarovanja na evropski ravni: odločba, sprejeta v državi članici, bi lahko omogočila, da se na celotnem območju Unije dovoli izvajanje ukrepov zavarovanja v zvezi s premoženjem dolžnika;
 • izboljšanjem zasega denarnih sredstev na bančnih računih, na primer z uvedbo evropskega zasega denarnih sredstev na bančnih računih.

Referenčni dokumenti

 • Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu 98/C 33: „Za večjo učinkovitost pri pridobivanju in izvrševanju sodnih odločb v Evropski uniji“
 • Osnutek programa ukrepov za izvajanje načela vzajemnega priznavanja sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah z dne 30. novembra 2000
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Začasni ukrepi in varovalni ukrepi - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-08-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo