Európska komisia > EJS > Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 20-04-2005
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


„Chcem, aby boli prijaté rýchle opatrenia v inom členskom štáte bez čakania na konečné súdne rozhodnutie.“

Musíte požiadať sudcu tohto štátu o predčasný výkon súdneho rozhodnutia alebo ochranné opatrenia. Vo väčšine členských štátov sa však prijímanie opatrení tohto typu obmedzuje na majetok nachádzajúci sa v štáte pôvodu alebo je problematické uplatniť ich v inom členskom štáte.

Nariadenie (ES) č. 44/2001 “Brusel I” z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach definuje spoločné normy v oblasti súdnej právomoci a výkonu súdnych rozhodnutí. Nariadenie obsahuje dve ustanovenia pre oblasť predbežných a ochranných opatrení, ktoré sa obmedzujú na odkaz na národné právo členských štátov, pokiaľ ide o ich aplikáciu:

 • Článok 31 nariadenia ustanovuje, že prijatie predbežných a ochranných opatrení zakotvených v legislatíve členského štátu môže byť požadované od súdnych orgánov tohto štátu aj napriek tomu, že právomoc rozhodnúť vo veci majú v zmysle tohto nariadenia súdne orgány iného členského štátu. Súdny dvor Európskych spoločenstiev však obmedzil možnosti dovolávania sa takýchto opatrení: predbežnými alebo ochrannými opatreniami v zmysle článku 31 nariadenia sú len tie opatrenia, ktoré sú v oblastiach spadajúcich do jeho pôsobnosti určené na zachovanie skutkového alebo právneho stavu za účelom ochrany práv, ktorých uznanie je požadované od sudcu rozhodujúceho vo veci. Okrem toho je prijatie predbežných alebo ochranných opatrení v zmysle článku 31 nariadenia podmienené existenciou skutočnej väzby medzi predmetom tohto opatrenia a miestnou príslušnosťou sudcu v členskom štáte. Navyše, právo odporcu na kontradiktórne konanie musí byť rešpektované.
 • Článok 47 vyššie uvedeného nariadenia ustanovuje, že ak musí byť v zmysle nariadenia súdne rozhodnutie vyhlásené za vykonateľné, môže navrhovateľ požiadať, aby boli prijaté predbežné alebo ochranné opatrenia podľa zákona požiadaného členského štátu aj bez vyhlásenia vykonateľnosti tohto súdneho rozhodnutia v zmysle článku 41. Vyhlásenie vykonateľnosti nesie právo uplatnenia akéhokoľvek ochranného opatrenia. Odsek 3 článku 47 však dodáva, že počas lehoty na podanie odvolania proti vyhláseniu vykonateľnosti podľa článku 43 odseku 5 až do vynesenia rozhodnutia o odvolaní môžu byť prijaté iba ochranné opatrenia vo vzťahu k majetku tej strany, voči ktorej bol výkon rozhodnutia požadovaný.

Program opatrení o uplatnení zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach” z 30. novembra 2000 definuje viaceré etapy postupu v oblastiach spadajúcich pod nariadenie “Brusel I”. Cieľom prvej série opatrení priamo súvisiacich so vzájomným uznávaním je znížiť počet prechodných opatrení a posilniť účinky rozhodnutí prijatých v štáte pôvodu v požiadanom štáte. Tieto ciele by mohli byť dosiahnuté prostredníctvom:

 • zavedenia predbežného výkonu. Súdne rozhodnutie, ktoré bolo v požiadanom štáte vyhlásené za vykonateľné, by bolo automaticky predbežne vykonané aj napriek prípadným odvolaniam. Tento vývoj by si vyžiadal pozmenenie článku 47 odseku 3 nariadenia “Brusel I”;
 • zavedenia ochranných opatrení na európskej úrovni. Súdne rozhodnutie vynesené v jednom členskom štáte by oprávňovalo k uplatneniu ochranného opatrenia na majetok dlžníka na celom území Únie;
 • zlepšenia bankových exekúcií, napríklad zavedením európskej exekúcie bankových aktív.

Referenčné dokumenty

Nariadenie rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Oznámenie Komisie 98/C 33 Európskej rade a Parlamentu: „Na ceste k zvyšovaniu účinnosti v oblasti získavania a výkonu rozsudkov v Európskej únii“

P rogramový návrh opatrení z 30. novembra 2000 o uplatnení zásady vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach

Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Predbežné opatrenia a zabezpečovacie opatrenia - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-04-2005

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo