comisia europeană > RJE > Măsuri provizorii şi măsuri preventive > Drept comunitar

Ultima actualizare: 21-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Măsuri provizorii şi măsuri preventive - Drept comunitar

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


“Doresc să se ia măsuri rapide într-un alt stat membru fără a se mai aştepta pronunţarea hotărârii definitive.”

Va trebui să cereţi instanţelor judecătoreşti din acel stat executarea provizorie a sentinţei sau instituirea de măsuri de protecţie. În multe dintre statele membre aceste măsuri se limitează la bunurile aflate în ţara de origine sau sunt dificil de aplicat în alt stat membru.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială (Regulamentul BruxellesI) stabileşte norme comune privind competenţa judiciară şi executarea hotărârilor. În ceea ce priveşte măsurile provizorii şi de conservare, acesta conţine două prevederi care se referă la dreptul intern al statelor membre:

 • Articolul 31 prevede: „Măsurile provizorii şi de conservare prevăzute de legislaţia unui stat membru pot fi solicitate instanţelor statului în cauză chiar dacă, în temeiul prezentului regulament, o instanţă dintr-un alt stat membru este competentă să judece cauza pe fond”. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a restricţionat posibilitatea de utilizare a acestor măsuri: măsurile provizorii şi de conservare menţionate la articolul 31 se referă doar la măsurile care, în domeniile reglementate de acest articol, sunt menite să menţină o situaţie de fapt sau de drept pentru a proteja drepturile recunoscute în alte proceduri ale instanţei care audiază cauza în fond. În plus, acordarea de măsuri provizorii sau de conservare în sensul articolului 31 este condiţionată, printre altele, de existenţa unei legături reale între scopul măsurii şi jurisdicţia teritorială a instanţei la care se face apel în statul membru. Dreptul acuzatului de a beneficia de proceduri contradictorii trebuie respectat.

 • Articolul 47 prevede: „În cazul în care o hotărâre trebuie să fie recunoscută în conformitate cu prezentul regulament, nimic nu îl împiedică pe reclamant să solicite aplicarea măsurilor provizorii şi de conservare prevăzute de legea statului membru solicitat fără să fie necesar să fie încuviinţată executarea hotărârii respective în temeiul articolului 41. 2. Hotărârea de încuviinţare a executării determină autorizarea luării oricăror măsuri de conservare”. Însă la alineatul 3 se adaugă: „Pe durata termenului de atac, prevăzut la articolul 43 alineatul (5), împotriva hotărârii de încuviinţare a executării şi până la pronunţarea unei hotărâri în cazul acestei acţiuni nu se poate proceda decât la aplicarea unor măsuri de conservare a bunurilor părţii împotriva căreia se solicită executarea”.

  SusSus

Programul de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii mutuale a hotărârilor în materie civilă şi comercială” din 30 noiembrie 2000 necesită progrese în mai multe etape în domeniile reglementate de Regulamentul Bruxelles I. O primă serie de măsuri planificate privind în mod direct recunoaşterea mutuală este eficientizarea suplimentară a măsurilor intermediare şi consolidarea în statul respectiv a efectelor hotărârilor luate în statul de origine prin:

 1. Stabilirea executării provizorii: decizia de executare în ţara respectivă ar fi în aceste condiţii aplicabilă doar temporar, în ciuda posibilităţii de recurs. O astfel de evoluţie necesită modificarea articolului 47 alineatul (3) din proiectul de Regulament Bruxelles I;
 2. Instituirea de măsuri de protecţie la nivel european va permite ca, pe baza unei hotărâri pronunţate într-unul dintre statele membre, să se ia măsuri de protecţie privind bunurile debitorului pe întreg teritoriul Uniunii;
 3. Ameliorarea măsurilor de punere sub sechestru care implică instituţii bancare, prin stabilirea, de exemplu, a unui sistem european pentru punerea sub sechestru a conturilor bancare.

Documente de referinţă

 • Regulamentul (CE) Nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.

 • Comunicarea Comisiei 98/C 33 către Consiliu şi Parlamentul European privind „creşterea eficienţei în obţinerea şi executarea hotărârilor în Uniunea Europeană”.

 • Program de măsuri pentru punerea în aplicare a principiului recunoaşterii mutuale a hotărârilor în materie civilă şi comercială din 30 noiembrie 2000.

 • Studiu privind eficientizarea executării hotărârilor judecătoreşti în Uniunea Europeană English: transparenţa privind bunurile debitorului, executarea provizorie şi măsurile de protecţie, punerea sub sechestru a conturilor bancare.

« Măsuri provizorii şi măsuri preventive - Informaţii generale | Drept comunitar - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 21-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit