Komisja Europejska > EJN > Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 20-04-2005
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


„Chcę, żeby w innym Państwie Członkowskim pewne środki zostały podjęte w trybie pilnym, bez konieczności oczekiwania na ostateczny wyrok.”

Należy zwrócić się do sędziego w tym państwie o wykonanie wyroku w trybie pilnym lub o zabezpieczenie roszczeń. W wielu Państwach Członkowskich środki tego typu są jednak ograniczone do majątku znajdującego się w państwie wydania wyroku lub trudno jest je wdrożyć w innym państwie.

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 „Bruksela I” z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych określa wspólne normy w zakresie jurysdykcji i wykonywania orzeczeń sądowych . Jeżeli chodzi o środki tymczasowe i zabezpieczające, rozporządzenie zawiera dwa przepisy, które dla zastosowania, ograniczają się do odesłania do prawa krajowego Państw Członkowskich:

 • Art. 31 rozporządzenia określa, że wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, włącznie ze środkami zabezpieczającymi, przewidzianych w prawie Państwa Członkowskiego, może zostać wniesiony do sądu tego Państwa także wówczas, gdy na podstawie niniejszego rozporządzenia sprawa główna należy do jurysdykcji sądu innego Państwa Członkowskiego. Otóż Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ograniczył możliwości odwoływania się do takich środków: środki tymczasowe i zabezpieczające w znaczeniu art. 31 rozporządzenia stanowią jedynie środki, które, w sprawach dotyczących swojego zakresu stosowania, przeznaczone są do utrzymania sytuacji faktycznej lub prawnej w celu ochrony praw, których uznawania powinien zresztą przestrzegać sędzia, do którego jurysdykcji należy powyższa sprawa. Poza tym przyjęcie środków tymczasowych i zabezpieczających na mocy art. 31 rozporządzenia podlega, w szczególności, warunkowi istnienia rzeczywistych więzów łączących przedmiot tego środka i właściwość miejscową sędziego, do którego wniesiono sprawę w Państwie Członkowskim. Ponadto należy przestrzegać prawa pozwanego do przedstawienia swojego punktu widzenia.
 • Art. 47 tegoż rozporządzenia przewiduje, że, jeżeli orzeczenie podlega stwierdzeniu wykonalności zgodnie z rozporządzeniem, nie ma przeszkód dla korzystania przez wnioskodawcę zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego wykonania ze środków tymczasowych, w tym środków zabezpieczających, bez potrzeby stwierdzenia wykonalności zgodnie z art. 41. Stwierdzenie wykonalności uprawnia do stosowania takich środków. Jednakże art. 47 ust. 3 dodaje, że w czasie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia przewidzianego w art. 43 ust. 5 i do chwili rozpoznania środka zaskarżenia nie może być prowadzona z majątku dłużnika egzekucja, z wyjątkiem środków zabezpieczających.

Program środków w sprawie wprowadzania w życie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych” z dnia 30 listopada 2000 r. wyznacza kilka etapów mających na celu osiągniecie postępu w dziedzinach objętych rozporządzeniem „Bruksela I”. Pierwszą serią środków dotyczących bezpośrednio wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych zostałyby objęte istotne zmniejszenie znaczenia środków pośrednich oraz wzmocnienie, w państwie wezwanym, skutków orzeczeń sądowych przyjętych w państwie wydania. Cele te mogłyby zostać osiągnięte poprzez:

 • wprowadzenie wykonania tymczasowego: orzeczenie sądowe, które w państwie wezwanym zawiera stwierdzenie wykonalności, byłoby, samo w sobie, wykonalne tymczasowo, mimo ewentualnego zastosowania środków odwoławczych. Zmiana ta wymagałaby modyfikacji art. 47 ust. 3 rozporządzenia „Bruksela I”
 • wprowadzenie środków zabezpieczających na szczeblu europejskim: orzeczenie sądowe wydane w jednym Państwie Członkowskim obejmowałoby zezwolenie na zastosowanie na całym obszarze Unii, środków zabezpieczających na majątku dłużnika
 • poprawę zajęć bankowych, na przykład za pomocą wprowadzenia europejskiego zajęcia należności bankowych

Dokumenty źródłowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Komunikat Komisji 98/C 33 do Rady i do Parlamentu Europejskiego: „W stronę wzmocnionej skuteczności w uzyskiwaniu i wykonywaniu orzeczeń sądowych w obrębie Unii Europejskiej”

Projekt programu z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie środków dotyczących wprowadzania w życie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Zarządzenia tymczasowe i zabezpieczenie roszczeń - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 20-04-2005

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania