Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 20-04-2005
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


„Pageidauju, kad kitoje valstybėje narėje būtų imtasi skubių priemonių nelaukiant galutinio teismo sprendimo.“

Turėtumėte kreiptis į tos valstybės teisėją ir paprašyti įvykdyti pirmalaikį teismo sprendimį arba imtis apsaugos priemonių. Tačiau daugelyje valstybių narių tokio pobūdžio priemonės taikomos tik sprendimo priėmimo šalyje esančiam turtui arba jos sunkiai įgyvendinamos kitoje valstybėje.

2000 m. gruodžio 22 d. reglamente (EB) Nr. 44/2001 „Briuselis I“ dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo yra nustatytos jurisdikcijos ir teismų sprendimų vykdymo bendrosios normos. Su laikinosiomis ir apsaugos priemonėmis susijusios dvi šio reglamento nuostatos, kurias taikant apsiribojama valstybių narių nacionaline teise:

 • Šio reglamento 31 straipsnyje teigiama, kad prašymas taikyti valstybės narės įstatyme numatytas laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones tos valstybės teismui gali būti paduotas, net jeigu pagal šį reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės. Tačiau Europos BendrijųTeisingumo Teismas apribojo galimybes pasinaudoti tokiomis priemonėmis: pagal šio reglamento 31 straipsnį laikinosios arba apsaugos priemonės, susijusios su klausimais, kylančiais iš jo taikymo srities, yra tik tos, kurių paskirtis yra išlaikyti padėtį de facto arba de jure siekiant išlaikyti teises, kurias pripažinti prašoma ir bylą iš esmės nagrinėjantį teisėją. Be to, teisės pasinaudoti laikinosiomis arba apsaugos priemonėmis pagal šio reglamento 31 straipsnį suteikimas ypač priklauso nuo realios sąsajos tarp šios priemonės objekto ir valstybėje narėje bylą nagrinėjančio teisėjo teritorinės kompetencijos buvimo. Be to, neturi būti pažeista atsakovo teisė į rungimosi procesą.
 • Minėto reglamento 47 straipsnyje numatyta, kad kai teismo sprendimas turi būti pripažintas šiame reglamente nustatyta tvarka, niekas netrukdo pareiškėjui pasinaudoti laikinosiomis, tarp jų ir apsaugos, priemonėmis pagal valstybės narės, kuriai pateikiamas prašymas, įstatymus, nereikalaujant paskelbti sprendimo vykdytinu pagal 41 straipsnį. Sprendimą paskelbus vykdytinu yra suteikiama teisė taikyti bet kurias apsaugos priemones. Tačiau 47 straipsnio 3 dalyje pridedama, kad per laikotarpį, kuris 43 straipsnio 5 dalyje nustatytas pateikti apeliaciją prieš sprendimo paskelbimą vykdytinu, ir iki tokios apeliacijos išsprendimo, negalima imtis sprendimo vykdymo priemonių, kitų nei šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti sprendimą, turto apsaugos priemonės.
 • 2000 m. lapkričio 30 d. Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose savitarpio pripažinimo principo įgyvendinimo priemonių programa nustato kelis etapus siekiant pažangos reglamento „Briuselis I“ reguliuojamose srityse. Pirmąja grupe priemonių, tiesiogiai susijusių su teismo sprendimų abipusiu pripažinimu, numatyta dar labiau apriboti tarpines priemones, reikalingas tam, kad būtų galima vykdyti kitoje valstybėje priimtus teismo sprendimus ir pagerinti vienoje valstybėje priimtų sprendimų vykdymą kitoje valstybėje, kurioje prašoma juos vykdyti. To siekiant reikėtų:
 • įgyvendinti skubų vykdymą: sprendimas, kuris jį vykdyti prašomoje valstybėje yra paskelbtas vykdytinu, būtų ir vykdytinas skubiai, nepaisant galimos apeliacijos. Dėl tokio pokyčio reikėtų keisti Reglamento „Briuselis I“ 47 straipsnio 3 dalį;
 • Europos lygiu imtis apsaugos priemonių: vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas suteiktų teisę visoje Europos Sąjungos teritorijoje imtis skolininko turto apsaugos priemonių;
 • patobulinti banko sąskaitų areštą, pavyzdžiui, įvedant banko sąskaitų areštą Europos lygiu.

Informaciniai dokumentai

2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo

Komisijos komunikatas 98/C 33 Tarybai ir Europos Parlamentui „Didesnio veiksmingumo priimant ir vykdant sprendimus Europos Sąjungoje link“

2000 m. l apkričio 30 d. T eismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose savitarpio pripažinimo principo įgyvendinimo priemonių programos projektas

Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 20-04-2005

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė