Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 25-04-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Kantaja saattaa todeta, että toisessa jäsenvaltiossa käsiteltävässä riita-asiassa olisi kiireellisesti toteutettava toimenpiteitä jo ennen kuin asiassa annetaan lopullinen tuomio.

Tällöin kyseisen jäsenvaltion tuomioistuinta voidaan pyytää määräämään turvaamistoimia tai jo ennen tuomion antamista toteutettavia täytäntöönpanotoimia. Monissa jäsenvaltioissa tämäntyyppiset toimet voidaan kuitenkin kohdistaa vain alkuperäisen valtion alueella sijaitsevaan omaisuuteen tai ainakin niiden toteuttaminen toisessa jäsenvaltiossa on vaikeaa.

Toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat yhteiset normit määritellään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetussa asetuksessa (EY) N:o 44/2001 (ns. Bryssel I -asetus). Asetuksessa on kaksi säännöstä väli- ja turvaamistoimista. Soveltamisen osalta niissä rajoitutaan viittaamaan jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön.
 • Asetuksen 31 artiklan mukaan jäsenvaltion lain mukaisia väli- ja turvaamistoimia voidaan pyytää sanotun valtion tuomioistuimilta myös silloin, kun toisen jäsenvaltion tuomioistuin on tämän asetuksen mukaan toimivaltainen tutkimaan pääasian. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on rajannut mahdollisuutta määrätä tällaisista toimista siten, että asetuksen 31 artiklassa tarkoitettuja väli- ja turvaamistoimia ovat ne, joiden tavoitteena on ylläpitää asetuksen soveltamisalan mukaisilla aloilla tosiasiallista tai oikeudellista asiaintilaa niiden oikeuksien turvaamiseksi, joita pääasiaa käsittelevää tuomioistuinta pyydetään tunnustamaan. Asetuksen 31 artiklan nojalla väli- tai turvaamistoimista määräämisen edellytyksenä on muun muassa se, että vaadittujen toimenpiteiden kohteen ja asiasta päättävän tuomioistuimen sijaintivaltion alueellisen toimivallan välillä on todellinen liityntä. Lisäksi vastaajalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi.

 • Kun tuomio on tunnustettava Bryssel I -asetuksen mukaisesti, asetuksen 47 artiklan mukaan hakija voi pyytää täytäntöönpanojäsenvaltion lain mukaisia väli- tai turvaamistoimia, ilman että edellytetään 41 artiklan mukaisen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan päätöksen antamista. Päätös täytäntöönpanokelpoisuudesta oikeuttaa toteuttamaan turvaamistoimia. Asetuksen 47 artiklan 3 kohdassa kuitenkin todetaan, että ennen kuin 43 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanokelpoisuudesta annettuun päätökseen sovellettava muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja ennen kuin mahdollisen muutoksenhaun johdosta on annettu päätös, täytäntöönpanotoimen kohteena olevan velallisen omaisuuteen ei saa kohdistaa muita täytäntöönpanotoimia kuin turvaamistoimia.
Toimenpideohjelma tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla hyväksyttiin 30. syyskuuta 2000. Siinä esitetään vaiheittaista etenemistä Bryssel I -asetuksessa käsiteltävillä aloilla. Ensimmäisen suoraan tuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvän toimenpidekokonaisuuden tavoitteena on vähentää edelleen välitoimien määrää ja tehostaa tuomiovaltiossa tehtyjen päätösten oikeusvaikutuksia pyynnön vastaanottavassa valtiossa. Tähän voitaisiin päästä seuraavasti:
 1. otetaan käyttöön väliaikaista täytäntöönpanoa koskeva järjestely, jolloin päätös, jonka täytäntöönpanokelpoisuus todetaan pyynnön vastaanottavassa maassa, voitaisiin panna väliaikaisesti täytäntöön sellaisenaan, vaikka siihen haettaisiinkin muutosta. Tämä edellyttää Bryssel I -asetuksen 47 artiklan 3 kohdan muuttamista.
 2. otetaan käyttöön EU:n tason turvaamistoimet, jolloin jäsenvaltiossa tehty päätös sallisi turvaamistoimet velallisen omaisuuden suhteen koko unionin alueella
 3. tehostetaan takavarikkoa esimerkiksi ottamalla käyttöön kaikkialla EU:ssa sovellettava pankkitalletusten takavarikointi.

Viiteasiakirjat

 • Tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001
 • Komission tiedonanto 98/C 33 neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Kohti päätösten saamisen ja täytäntöönpanon tehostumista Euroopan unionissa"
 • Toimenpideohjelma tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toteuttamisesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (30. marraskuuta 2000)
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-04-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta