Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 06-08-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


„Ma tahan, et teises liikmesriigis võetaks kiiresti meetmed, ja seda enne lõpliku kohtuotsuse langetamist“.

Sellisel juhul tuleb kõnealuse riigi kohtunikult taotleda kaitsemeetmete võtmist või ennetavate meetmete võtmist enne kohtuotsuse langetamist. Paljudes liikmesriikides on sellised meetmed piiratud siiski päritoluriigis asuvate varadega või on neid meetmeid teises liikmesriigis keeruline ellu viia.

22. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (Brüssel I) on määratletud ühiseeskirjad kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta. Ajutiste ja kaitsemeetmete kohta on määruses kaks sätet, mille kohaldamiseks osutatakse aga liikmesriikide siseriiklikule õigusele:

 • Määruse artiklis 31 on sätestatud, et liikmesriigi kohtute kaudu võib taotleda selliseid ajutisi meetmeid, sealhulgas kaitsemeetmeid, mis on selle riigi seadustega ette nähtud, isegi juhul, kui teise liikmesriigi kohtud on käesoleva määruse kohaselt asja sisuliseks arutamiseks pädevad. Samas on Euroopa Ühenduste Kohus piiranud selliste meetmete kasutamisvõimalusi: artikli 31 tähenduses on ajutised ja kaitsemeetmed vaid sellised meetmed, mille eesmärk on määruse kohaldamisalas säilitada faktilised või õiguslikud asjaolud, et kaitsta õigusi, mille tunnustamist nõutakse asja sisuliselt menetlevalt kohtult. Lisaks saab ajutisi või kaitsemeetmeid rakendada vastavalt määruse artiklile 31 ainult tingimusel, et meetme objekti ja selle kohtu tööpiirkonna vahel, kelle poole liikmesriigis pöördutakse, on tegelik seos. Lisaks tuleb austada kostja õigust algatada vastumenetlus.
 • Nimetatud määruse artiklis 47 on sätestatud, et kui kõnealuse määruse kohaselt tuleb kohtuotsust tunnustada, ei takista miski taotluse esitajat nõudmast ajutisi meetmeid, sealhulgas kaitsemeetmeid, mis on ettenähtud taotluse saanud liikmesriigi õigusnormides, ilma et oleks vaja artikli 41 kohast täitmismäärust. Täitmismäärusega kaasneb luba võtta kaitsemeetmeid. Siiski on artikli 47 lõikes 3 lisatud, et aja jooksul, mis on artikli 43 lõike 5 kohaselt ette nähtud täitmismääruse peale apellatsioonkaebuse esitamiseks, ning kuni kaebuse selgumiseni ei tohi võtta muid täitemeetmeid kui kaitsemeetmed selle poole vara suhtes, kelle suhtes täitmist taotletakse.

30. novembri 2000. aasta meetmete programmis kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades on kehtestatud Brüssel I määrusega hõlmatud valdkondade edendamiseks etapid. Esimese etapi meetmetega, mis on otseselt seotud vastastikuse tunnustamisega, püütakse vähendada veelgi vahemeetmeid ning tugevdada päritoluriigis langetatud kohtuotsuste õiguslikke tagajärgi taotluse saanud riigis. Nimetatud eesmärke oleks võimalik saavutada järgmiste meetmete abil:

 • ajutise täitmise sisseviimine: kohtuotsus, mis on kuulutatud taotluse saanud riigis tunnustatavaks, on ajutiselt täidetav, vaatamata selle võimalikule edasikaebamisele. Sellise arengu korral tuleks muuta Brüssel I määruse artikli 47 lõiget 3.
 • kaitsemeetmete sisseviimine Euroopa tasandil: ühes liikmesriigis langetatud kohtuotsusega kaasneb luba kaitsemeetmete võtmiseks võlgniku vara suhtes kogu liidu territooriumil;
 • pangakontode arestimise tõhustamine, nt kehtestades Euroopa süsteemi pangakontode arestimiseks.

Allikad

 • 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
 • Komisjoni teatis 98/K 33 Euroopa Parlamendile ja nõukogule: Kohtuotsuste vastuvõtmise ja täitmise tõhustamise suunas Euroopa Liidus
 • 30. novembri 2000. aasta meetmete programmi projekt kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-08-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik