Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα > Κοινοτικό δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 25-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα - Κοινοτικό δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


«Θέλω να ληφθούν γρήγορα μέτρα σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να περιμένω την οριστική απόφαση. »

Θα πρέπει να ζητήσετε από το δικαστή αυτού του κράτους πρόωρη εκτέλεση της απόφασης ή λήψη συντηρητικών μέτρων. Σε πολλά κράτη μέλη, ωστόσο, τα μέτρα αυτού του τύπου αφορούν αποκλειστικά τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο κράτος προέλευσης ή είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε άλλο κράτος μέλος.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 “Bρυξέλλες I” της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, τάσσει κοινούς κανόνες στον τομέα της δικαιοδοσίας και της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Όσον αφορά τα προσωρινά και τα ασφαλιστικά μέτρα, ο κανονισμός περιέχει δύο διατάξεις οι οποίες, για την εφαρμογή τους, απλώς παραπέμπουν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών:
 • Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού, τα ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους μπορούν να ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν δικαστήριο άλλου κράτους μέλους έχει, σύμφωνα με τον κανονισμό, διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης. Ωστόσο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει περιορίσει τις δυνατότητες προσφυγής σε τέτοιου είδους μέτρα, κρίνοντας ότι ασφαλιστικά μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 31 του κανονισμού αποτελούν μόνον τα μέτρα τα οποία, στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, αποσκοπούν στη διατήρηση μιας νομικής ή πραγματικής κατάστασης ούτως ώστε να διαφυλαχθούν δικαιώματα των οποίων η αναγνώριση ζητείται από το δικαστή της ουσίας στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας. Εξάλλου, προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων δυνάμει του άρθρου 31 του κανονισμού αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη πραγματικού συνδέσμου μεταξύ του αντικειμένου των εν λόγω μέτρων και της κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστή ο οποίος κρίνει την υπόθεση στο κράτος μέλος. Επίσης, πρέπει να γίνεται σεβαστό του δικαίωμα του καθού να τηρηθεί η διαδικασία της αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας.
 • Συμφώνως προς το άρθρο 47 του εν λόγω κανονισμού, όταν μια απόφαση πρέπει να κηρυχθεί εκτελεστή κατ' εφαρμογή του κανονισμού, ο αιτών δύναται να προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους εκτέλεσης, χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας δυνάμει του άρθρου 41. Η κήρυξη της εκτελεστότητας εμπεριέχει και τη δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων. Εντούτοις, η παράγραφος 3 του άρθρου 47 προσθέτει ότι, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 5, κατά της κήρυξης της εκτελεστότητας και έως ότου εκδοθεί απόφαση για την προσφυγή αυτή, μπορούν να ληφθούν μόνον ασφαλιστικά μέτρα επί της περιουσίας του διαδίκου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση.
Το “Πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις” της 30ης Νοεμβρίου 2000 καθορίζει διάφορα στάδια ενόψει της επίτευξης προόδου στους τομείς που καλύπτει ο κανονισμός “Βρυξέλλες I” . Ως πρώτη σειρά μέτρων που αφορούν άμεσα την αμοιβαία αναγνώριση, προτείνεται η περαιτέρω μείωση των ενδιάμεσων μέτρων και η ενίσχυση των επιπτώσεων στο κράτος εκτέλεσης των αποφάσεων που εκδίδονται στο κράτος προέλευσης. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με:
 1. τη θέσπιση της προσωρινής εκτέλεσης: η απόφαση η οποία, στη χώρα στην οποία ζητείται η εκτέλεση, επιτρέπει την εκτέλεση, θα είναι αμέσως προσωρινώς εκτελεστή, παρά την ενδεχόμενη άσκηση ενδίκων μέσων. Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει τροποποίηση του άρθρου 47, παράγραφος 3, του κανονισμού "Βρυξέλλες Ι",
 2. τη θέσπιση ασφαλιστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο : μια απόφαση που εκδίδεται σε κράτος μέλος θα εμπεριέχει την άδεια να ληφθούν στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης συντηρητικά μέτρα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
 3. τη βελτίωση των τραπεζικών κατασχέσεων, για παράδειγμα με τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής κατάσχεσης των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων.

Έγγαφα αναφοράς

 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής 98/C 33 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Προς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην έκδοση και εκτέλεση αποφάσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 • Σχέδιο προγράμματος μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις της 30ης Νοεμβρίου 2000
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Προσωρινά και ασφαλιστικά μέτρα - Γενικές Πληροφορίες | Κοινοτικό δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-04-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο