Europa-Kommissionen > ERN > Foreløbige og sikrende retsmidler > EU-ret

Seneste opdatering : 25-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Foreløbige og sikrende retsmidler - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Jeg ønsker, at der hurtigt træffes foranstaltninger i et andet EU-land, uden at jeg behøver at afvente den endelige dom."

Du må i så tilfælde anmode retten i det land om en fuldbyrdelse af dommen uanset appel, eller om at der anvendes en række sikrende retsmidler. I en lang række EU-lande er denne type retsmidler imidlertid begrænset til aktiver, der befinder sig i oprindelseslandet, eller er svære at gennemføre i et andet land.

I Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 (Bruxelles I) af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område fastsættes en række fælles normer for kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser. For så vidt angår foreløbige og sikrende retsmidler indeholder forordningen to bestemmelser, som dog kun henviser til EU-landenes egen lovgivning:
 • I forordningens artikel 31 fastsættes, at der over for et EU-lands retslige myndigheder kan anmodes om anvendelse af sådanne foreløbige, herunder sikrende, retsmidler, som er fastsat i det pågældende EU-lands lovgivning, selv om en ret i et andet EU-land i medfør af denne forordning er kompetent til at påkende sagens realitet. Domstolen for De Europæiske Fællesskaber har imidlertid begrænset mulighederne for at tage disse retsmidler i brug: Foreløbige, herunder sikrende, retsmidler i henhold til forordningens artikel 31 er retsmidler, som inden for de områder, der er omfattet af konventionens anvendelsesområde, skal sikre opretholdelsen af en bestemt faktisk eller retlig situation med henblik på at beskytte rettigheder, der i øvrigt påstås anerkendt ved afgørelsen af sagens realitet. Det er bl.a. en betingelse for at anvende foreløbige, herunder sikrende retsmidler i medfør af artikel 31 i forordningen, at der består en reel tilknytning mellem retsmidlets genstand og den stedlige kompetence i den kontraherende stat, i hvilken retten er beliggende. Endvidere skal sagsøgtes ret til at ytre sig respekteres.
 • I forordningens artikel 47 fastsættes, at når en retsafgørelse skal anerkendes efter denne forordning, er der intet til hinder for, at den, som har fremsat anmodningen, kan bringe foreløbige, herunder sikrende, retsmidler i anvendelse i overensstemmelse med lovgivningen i det EU-land, som anmodningen er rettet til, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet efter artikel 41. Den afgørelse, hvorved en retsafgørelse erklæres for eksigibel, giver hjemmel til at anvende sikrende retsmidler. I artikel 47, stk. 3, tilføjes det, at så længe den i artikel 43, stk. 5, fastsatte frist for appel af afgørelsen om eksigibilitet ikke er udløbet, og så længe der ikke er truffet afgørelse i appelsagen, er sikrende retsmidler det eneste mulige retsskridt over for aktiver, der tilhører den part, mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse.
I programmet med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (af 30. november 2000) fastsættes flere etaper med henblik på at komme videre på de områder, der er omfattet af Bruxelles I-forordningen. I forbindelse med første række foranstaltninger, der direkte vedrører gensidig anerkendelse, er det hensigten yderligere at mindske de foreløbige foranstaltninger og øge virkningerne af retsafgørelser truffet i ét EU-land i de øvrige. Dette kan ske ved følgende:
 1. Indførelse af fuldbyrdelse uanset appel: den afgørelse, hvorved en retsafgørelse erklæres eksigibel i den anmodede stat, skal kunne fuldbyrdes umiddelbart uden hensyn til, at sagen eventuelt er appelleret. En sådan udvikling vil nødvendiggøre en ændring af artikel 47, stk. 3, i Bruxelles I-forordningen.
 2. Indførelse af foreløbige retsmidler på fællesskabsplan, således at en retsafgørelse, der træffes i et EU-land, i sig selv hjemler anvendelse af foreløbige retsmidler på hele EU's område over for en skyldners aktiver
 3. Bedre mulighed for arrest i bankindeståender, f.eks. indførelse af en EU-dækkende arrest i bankindeståender.

Referencedokumenter

 • Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
 • Meddelelse fra Kommissionen 98/C 33 til Rådet og Europa-Parlamentet: "En mere effektiv opnåelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i Den Europæiske Union".
 • Program med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område af 30. november 2000.
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Foreløbige og sikrende retsmidler - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-04-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige