Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 27-03-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


„Chci, aby v jiném členském státě byla přijata rychlá opatření ještě před vynesením pravomocného rozsudku.“

Musíte požádat soud daného státu o předběžný výkon rozsudku nebo ochranných opatření. V řadě členských států se však opatření tohoto typu omezují na majetek umístěný ve státě původu nebo se v jiném státě obtížně provádějí.

Nařízení (CE) č. 44/2001 „Brusel I“ ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech definuje společné normy ve věcech příslušnosti soudů a výkonu soudních rozhodnutí. Pokud jde o předběžná a zajišťovací opatření, nařízení obsahuje dvě ustanovení, která pouze odkazují na vnitrostátní právní předpisy členských států:

 • Článek 31 nařízení stanoví, že předběžná nebo zajišťovací opatření, která jsou upravena právem jednoho členského státu, je možné u soudů tohoto státu navrhnout i tehdy, kdy je pro rozhodnutí ve věci samé příslušný na základě uvedeného nařízení soud jiného členského státu. Soudní dvůr Evropských společenství omezil možnosti použití takovýchto opatření: Za předběžná či zajišťovací opatření se ve smyslu článku 31 nařízení považují pouze taková opatření, která jsou v rámci oblastí spadajících do jeho působnosti určena k zachování určitého věcného nebo právního stavu, aby byla ochráněna práva, o jejichž uznání je soud rozhodující ve věci samé žádán . Aby mohlo být vydáno povolení k předběžným či zajišťovacím opatřením podle článku 31 nařízení, musí být kromě toho splněna podmínka existence reálné vazby mezi předmětem tohoto opatření a územní příslušností soudu, u něhož byl v členském státě návrh podán. Navíc musí být respektováno právo žalovaného na řízení s možností vyjádření obou stran.
 • Článek 47 uvedeného nařízení stanoví, že musí-li být rozhodnutí uznáno v souladu s tímto nařízením, není navrhovatel omezen v podávání návrhů na přijetí předběžných nebo zajišťovacích opatření v souladu s právem dožádaného členského státu, aniž by bylo nezbytné prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí podle článku 41. Prohlášení vykonatelnosti s sebou nese možnost přijmout ochranná opatření . Odstavec 3 článku 47 však dodává, že dokud běží lhůta stanovená v čl. 43 odst. 5 k podání opravného prostředku proti prohlášení vykonatelnosti a dokud není o tomto opravném prostředku rozhodnuto, nesmí být učiněna jiná opatření než opatření k zajištění majetku strany, vůči níž je výkon navrhován.

Program opatření pro provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech“ ze dne 30. listopadu 2000 stanoví pro postup v oblastech, na které se vztahuje nařízení „Brusel I“, několik fází. První sérií opatření, týkající se přímo vzájemného uznávání, má být další omezení přechodných opatření a posílení účinků rozhodnutí ze státu původu v dožádaném státě. Těchto cílů lze dosáhnout prostřednictvím:

 • zavedení předběžného výkonu: Rozhodnutí, které v dožádané zemi stanoví vykonatelnost, by pak bylo samo o sobě předběžně vykonatelné navzdory případnému uplatnění opravných prostředků. Tato úprava by vyžadovala změnu čl. 47 odst. 3 nařízení „Brusel I“;
 • zavedení zajišťovacích opatření na evropské úrovni: Rozhodnutí vydané v jednom členském státě by opravňovalo k uplatnění zajišťovacích opatření na majetek dlužníka na celém území Unie;
 • zlepšení obstavení bankovních účtů, například zavedení evropského obstavení bankovních aktiv.

Referenční dokumenty

 • Nařízení (CE) č. 44/2001 Rady ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
 • Sdělení Komise 98/C 33 Radě a Evropskému parlamentu: „Pro větší účinnost získávání a výkonu rozhodnutí v Evropské unii“
 • Návrh programu ze dne 30. listopadu 2000 opatření pro provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních
 • Study on making more efficient the enforcement of judicial decisions within the European Union: transparency of a debtor's assets, provisional enforcement and protective measures, attachment of bank accounts English

« Předběžná opatření a zajišťovací opatření - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 27-03-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království