Европейска комисия > ЕСМ > Временни мерки и предпазни мерки > Право на Общността

Последна актуализация: 05-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Временни мерки и предпазни мерки - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


„Бих желал да се вземат бързи мерки в друга държава-членка на Европейския съюз, без да се изчаква отсъждането на окончателното съдебно решение.”

Ще трябва да подадете заявление до съдилищата в тази държава за условно изпълнение на съдебното решение или за защитни мерки. В много държави-членки тези мерки се ограничават до активите, намиращи се в държавата на произход или се прилагат трудно в друга държава-членка.

Регламент Брюксел I (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела установява общи правила за компетентността и изпълнението на съдебни решения. По отношение на временните и защитните мерки той съдържа две разпоредби, които се отнасят до вътрешното законодателство на държавите-членки:

 • Член 31 предвижда: „Може да се направи заявление пред съдилищата на държава-членка за такива временни, включително охранителни мерки, каквито съществуват съгласно законодателството на тази държава-членка, дори ако съгласно настоящия регламент съдилищата на друга държава-членка са компетентни по съществото на делото“. Съдът на Европейските общности внася ограничение към възможността за използване на такива мерки: временни и охранителни мерки за целите на чл. 31 означава само мерки, които, към делата, за които се прилагат, са предназначени да запазят фактическата или правна ситуация, за да се опазят правата, чието признаване се иска в друг съдебен процес на съда, който разглежда делото по същество. Освен това, предоставянето на временни или охранителни мерки по смисъла на чл. 31 е само при условие, освен всичко останало, че съществува действителна връзка между целта на мерките и териториалната юрисдикция на съда, пред който е подадено заявлението в държавата-членка. И трябва да се уважи правото на ответника на насрещна процедура.
 • Член 47 предвижда: 1. „Когато едно съдебно решение трябва да бъде признато в съответствие с настоящия регламент, нищо не възпрепятства молителя да се възползва от временни, включително охранителни, мерки в съответствие със законодателството на сезираната държава-членка, без да се изисква декларацията за изпълняемост по член 41. 2. Декларацията за изпълняемост съдържа в себе си оправомощаване да се предприемат охранителни мерки“. Но параграф 3 добавя: „По време на срока за обжалване по член 43, параграф 5 на декларацията за изпълняемост и до произнасянето по жалбата, не могат да се предприемат никакви мерки за изпълнение, освен охранителни, спрямо имуществото на страната, срещу която се иска изпълнение“.

Програмата от мерки“ за изпълнение на принципа за взаимно признаване на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право от 30 ноември 2000 г. приканва към напредък на няколко равнища по въпросите, към които се прилага Регламент Брюксел I. Това, което се планира като първа серия от мерки, които се отнасят пряко до взаимното признаване, е допълнително рационализиране на преходните мерки и засилване на ефекта в сезираната държава на съдебните решения, взети в държавата на произход посредством:

НагореНагоре

 1. Въвеждане на условно изпълнение: решението, постановяващо изпълняемост в сезираната държава, ще бъде изпълнимо временно, независимо от възможността за обжалване. Подобно развитие изисква поправка в чл. 47, параграф 3 от проекта на Регламент Брюксел I;
 2. Въвеждането на защитни мерки на европейско равнище ще позволи съдебно решение, издадено в една държава-членка да включва в себе си разрешение за вземане на предпазни мерки срещу активите на длъжника на цялата територия на Съюза;
 3. Подобряване на мерките за запор относно банките, например чрез изграждане на европейска система за запор на банкови сметки.

Документи за справка

 • Регламент (ЕО) No 44/2001 от 22 декември 2000 г. Относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.
 • Съобщение на Комисията 98/C 33 до Съвета и Европейския парламент „за по-голяма ефективност при получаване и прилагане на съдебни решения в Европейския съюз“.
 • Програма от мерки за „изпълнение на принципа за взаимно признаване на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право“ от 30 ноември 2000 г.
 • Изследване върху подобряване на ефективността на изпълнението на съдебните решения в рамките на Европейския съюз English: прозрачност на активите на длъжника, условно изпълнение на съдебни решения и защитни мерки, запор на банкови сметки.

« Временни мерки и предпазни мерки - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 05-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство